Patoloji Dalakta Nekroz Nedenleri Dalakta NekrozNedenleri Enfeksiyonlar: Nekroz basiline (Bacillus • spherophorus necrophorus) ba l olarak sekunder olarak, viral enfeksiyonlar (örn:FIP) Zehirler • Enfarktüsler • Kanser • Yang •Mikroskobik Bulgular Özellikle germinal merkezlerdeki nekrotik alanlar • içerisinde lenfositer hücrelerde karyoreksiz ve karyo izis izlernir. Olgular n ileri oldu u durumlarda nekroz • alanlar nda koloid görüntüsünde pembe renkli ekilsiz birikimler izlenir. Yine bunlar n çevresinde nekrotik çekirdekler izlenebilir. Nekrotik alanlar n periferinde etkene ba l olarak • plazma hücreleri, nötrofil lökositler gibi yang hücreleri izlenebilir.Dalakta AtrofiDala n çe itli nedenlere ba l olarak küçükesi • durumudur. Özellikle ya l hayvanlarda görülür. • Ya l l k, açl k, kronik parazitizm, kronik enteritler, • kronik lumen dilatasyonu, dalak dola m n engelleyecek bütün etkiler ba l ca nedenlerindendir. Makroskobik dalak küçülmü kapsulas • kal nla m t r. Esnekli ini kaybetmi , sertle mi tir. Mikroskobik Kapsula kal nla m t r, • trabeküllerin say s s artm gibi izlenir, beyaz pulpada izlenen atrofi sonucunda merkezlerde pembe renkli hyalinize birikimler izlenir.Dalakta HemosiderozisHemosiderinin dokularda a r derecede • birikmesine hemosiderozis denir. Hemosiderin demir oksit içerir ve demir oksit • hemoglobin yap m için gereklidir. Hemosiderin eritrositlerin y k m sonucu aç a • ç kar. Bu da kanamalar, toksikasyonlar, kan parazitleri • ve viral hastal klar (örn: atlar n enfeksiyöz anemisi) gibi eritrositlerin y k m na neden olan etkiler, hemokromatozis, kronik karaci er hastal klar nda ve özellikle insanlarda sürekli kan nakli (talasemi, aplastik anemi v.b.) ve çocuklarda a r demir takviyeleri sonucunda olu ur.Dalak kan n depoland ve ya l eritrositlerin imha • edildi i bir organ oldu u için a r eritrosit birikimi ve y k m durumunda dalakta hemosiderin birikebilir. Hematoksilen eozin ile boyanan preparatlarda • hemosiderin kahverengi-sar renkli pigmentler olarak izlenir ve bu görüntüsüyle safra pigmenti ile kar r. Hemosiderin bir demir ürünü oldu u için safra pigmenti • ile ay rt edilmesi için demir boyalar (prusya mavisi, gomori nin demir boyas v.b.)ile mavi renge boyan r. Mikroskobik olarak k rm z pulpada endotel hücreleri • veya makrofajlar içerisinde bulunur.