Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Davranış Bilimleri - 1 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU D A V R A N I Ş B İ L İ M L E R İ• İnsan hem içten,hem dıştan gelen uyarıcıların karmaşık etkisi (güdü) ile faaliyete geçer ve birtakım hareketlerde (tepki) bulunur. • Psikoloji de bu etkileşime DAVRANIŞ denir• Kişinin yaptığı her davranışın bir sebebi bulunmaktadır. • Bu davranışın nedenini bilmek veya en azından tahmin etmek ve yorumlamak istiyorsak ; • Onları harekete geçiren güdülere bakmak gerekirİçinde bulundukları çevre içinde insanların davranışlarını analiz eden bilim dalları ise ; -Psikoloji -Sosyoloji -Sosyal Psikoloji -Antropoloji’dir• Bir insanın çevresiyle,diğer insanlarla,gruplarla hatta insanın kendi iç yaşantısıyla ilişkilerini biçimlendiren; İstekleri,duygu ve düşünceleri,his ve heyecanları,zihinsel süreçleri vardır• EMPATİK ANLAYIŞ : • İnsanın kendi objektifliğini yitirmeden olayları,karşısında ki insanın içinde bulunduğu durumu ve onun görüş açısını dikkate alarak değerlendirmesi ve ona göre davranmasıdır. • Bu anlayış,insanların birbirlerine yakınlaşmasına, sevgi ve saygı duymasına yol açar.DAVRANI DAVRANI Ş Ş B B İ İ L L İ İ M M İ İ N N İ İ N TEMEL N TEMEL AMA AMA Ç Ç LARI LARI ? ? İ İ nsan nsan ı ı tan tan ı ı ma ve tan ma ve tan ı ı mlama mlama ? ? Davran Davran ış ış nedir? Zeka nedir? G nedir? Zeka nedir? G ü ü d d ü ü nedir? nedir? Ki Ki ş ş ilik ilik nedir? nedir? ? ? İ İ nsan davran nsan davran ış ış lar lar ı ı n n ı ı anlama ve a anlama ve a ç ç ı ı klama klama ? ? Neden? Nas Neden? Nas ı ı l? Ni l? Ni ç ç in? in? ? ? İ İ nsan Davran nsan Davran ış ış lar lar ı ı n n ı ı ö ö nceden tahmin nceden tahmin etmek etmek ? ? Ö Ö ğ ğ renme? Alg renme? Alg ı ı lama? Ruh Sa lama? Ruh Sa ğ ğ l l ığı ığı ? ? ? ? İ İ nsan davran nsan davran ış ış lar lar ı ı n n ı ı kontrol etmek kontrol etmek? ? Davran Davranış ış bilimlerinin bir bilimlerinin birç çok kullan ok kullanı ım ve m ve ? ? uygulama alan uygulama alanı ı bulunmaktad bulunmaktadı ır. r. Ba Baş şl lı ıcalar caları ı ; ; ? ? E Eğ ğitim itim ? ? M Mü ühendislik hendislik ? ? Hukuk Hukuk ? ? T Tı ıp p ? ? Edebiyat Edebiyat ? ? Kamu Y Kamu Yö önetimi netimi ? ? Askeriye Askeriye ? ? Toplum Y Toplum Yö önetimi netimi ? ? End Endü üstri ili stri iliş şkileri ve kileri ve İ İnsan kaynaklar nsan kaynakları ı ? ? Pazarlama ve Sat Pazarlama ve Satış ış? ? Bu alanlarda davran Bu alanlarda davran ış ış konular konular ı ı n n ı ı n n ayr ayr ı ı nt nt ı ı l l ı ı bir bi bir bi ç ç imde incelenmesi, bu imde incelenmesi, bu konuda bir tak konuda bir tak ı ı m alt dallar m alt dallar ı ı n n olu olu ş ş mas mas ı ı na neden olmu na neden olmu ş ş tur. tur. ? ? Sosyal Davran Sosyal Davran ış ış ? ? End End ü ü striyel Davran striyel Davran ış ış ? ? Y Y ö ö netsel Davran netsel Davran ış ış ? ? Ö Ö rg rg ü ü tsel Davran tsel Davran ış ış ...gibi ...gibi? ? SOSYAL DAVRANI SOSYAL DAVRANI Ş Ş ? ? Birey ve grup davran Birey ve grup davran ışı ışı n n ı ı n sosyal n sosyal ç ç evreden nas evreden nas ı ı l etkilendi l etkilendi ğ ğ ini izah ini izah etmeye etmeye ç ç al al ışı ışı r. r.? ? END END Ü Ü STR STR İ İ YEL, YEL, Ö Ö RG RG Ü Ü TSEL ve TSEL ve Y Y Ö Ö NETSEL DAVRANI NETSEL DAVRANI Ş Ş : : ? ? Bu alt davran Bu alt davran ış ış bi bi ç ç imleri imleri ise,i ise,i ş ş letme i letme i ç ç inde inde ç ç al al ış ış an ve an ve ç ç al al ış ış t t ı ı r r ı ı lan aras lan aras ı ı ndaki ndaki ili ili ş ş kileri,birey ile i kileri,birey ile i ş ş i aras i aras ı ı ndaki ndaki ili ili ş ş kiyi inceler kiyi inceler? ? İ İ nsan ya nsan ya ş ş am am ı ı n n ı ı n her d n her d ö ö neminde neminde ç ç e e ş ş itli itli gruplara girmek, gruplara girmek, ü ü ye olarak kabul edilmek ye olarak kabul edilmek ve aidiyet duymak ister. ve aidiyet duymak ister. ? ? (Aile,Arkada (Aile,Arkada ş ş ,Okul,Oyun, ,Okul,Oyun, İş İş ,Siyaset,Y ,Siyaset,Y ö ö re, re, ? ? Ş Ş ehir,Tak ehir,Tak ı ı m,Dernek,Millet,Din..v.b.) m,Dernek,Millet,Din..v.b.) ? ? Bu istemin temel nedeni ; Bu istemin temel nedeni ; ? ? İ İ htiya htiya ç ç lar lar ı ı n n ı ı herhangi bir herhangi bir ş ş ekilde daha iyi ekilde daha iyi ve daha kolay kar ve daha kolay kar şı şı layabilece layabilece ğ ğ ine olan ine olan inanc inanc ı ı d d ı ı r. r.? ? Ki Ki ş ş i sadece bir grubun i sadece bir grubun ü ü yasi yasi de de ğ ğ il, il, par par ç ç as as ı ı olmay olmay ı ı ister ve davran ister ve davran ış ış lar lar ı ı n n ı ı buna g buna g ö ö re y re y ö ö nlendirir. nlendirir. ? ? Ki Ki ş ş i grup i grup ü ü yelerinden ilgi g yelerinden ilgi g ö ö rd rd ü ü k k ç ç e e g g ü ü veni artar ve birtak veni artar ve birtak ı ı m m sorumluluklar y sorumluluklar y ü ü klenmek ister.Bu klenmek ister.Bu sayede kendinden beklenen sayede kendinden beklenen davran davran ış ış lar lar ı ı sergileme imkan sergileme imkan ı ı bulur. bulur. – –Bu noktada ki Bu noktada ki ş ş inin ileti inin ileti ş ş im i im i ç ç inde oldu inde oldu ğ ğ u u grupla empati geli grupla empati geli ş ş tirmesi,hem ki tirmesi,hem ki ş ş inin inin grubu hem de grubun ki grubu hem de grubun ki ş ş iyi iyi benimsemesini kolayla benimsemesini kolayla ş ş t t ı ı r r ı ı r r? ? EMPAT EMPAT İ İ K ANLAYI K ANLAYI Ş Ş : : ? ? İ İ nsan nsan ı ı n kendi objektifli n kendi objektifli ğ ğ ini ini yitirmeden olaylar yitirmeden olaylar ı ı ,kar ,kar şı şı s s ı ı nda ki nda ki insan insan ı ı n i n i ç ç inde bulundu inde bulundu ğ ğ u durumu u durumu ve onun g ve onun g ö ö r r ü ü ş ş a a ç ç ı ı s s ı ı n n ı ı dikkate dikkate alarak de alarak de ğ ğ erlendirmesi ve ona g erlendirmesi ve ona g ö ö re re davranmas davranmas ı ı d d ı ı r. r. ? ? Bu anlay Bu anlay ış ış ,insanlar ,insanlar ı ı n birbirlerine n birbirlerine yak yak ı ı nla nla ş ş mas mas ı ı na, sevgi ve sayg na, sevgi ve sayg ı ı duymas duymas ı ı na yol a na yol a ç ç ar ar . .