Genel DC Güç Kaynağı DC Güç Kayna ğı 1) Transformatör 2) Do ğrultucu 3) Filtre 4) Voltaj Regülatörü GÜÇ KAYNA ĞI BLOK D İAGRAMITransformatör GİR İŞ ÇIKIŞ YükTransformatör Çeşitleri Alçaltıcı Yükseltici İzoleSekondary (Çıkış) Voltaj Hesabı Sekondary Akım HesabıDo ğrultucu Devre Çe şitleri 1) Yarım Dalga Do ğrultucu 2) Tam Dalga Do ğrultucu 3) Köprü DoğrultucuYarım Dalga Doğrultucu Pozitif Yarım Saykıl Negatif Yarım SaykılNegatif Yarım Dalga DoğrultmaYarım Dalga Doğrultmaç Devrede Averaj Yükleme Voltajı & Akım Unutmayın: Yukarıdaki bu formüller sadece yarım dalga doğrultumu ş devre içindir. Iave de ğeri iki şekilde hesaplanabilir: 2) Ipk yı Iave de ğerine dönü ştürerek 1) Ohm kanunu kullanarakTam Dalga Do ğrultmaYükleme Voltajı ve Akım HesabıYükleme (Charge) Bo şaltma (Discharge)Ripple faktörünü minimize edebiliriz: • Kapasitansı (C)büyük bir kondansatör kullanarak • Büyük bir R L direnci kullanarak Her ikisinide belirli limitlerde kullanarakÖzet Olarak: Transformatör, giri ş gerilimini alçak çıkış gerilimine çevirir Do ğrultucu, çıkış ac gerilimini dc puls a çevirir (do ğrultur). Filtre, Do ğrultulmu ş dalgadaki de ğişimleri azaltır. Zener Regülatör İki çeşit davranışı vardır: 1) Çıkış voltajının ripple de ğerini filtreden daha iyi azaltır. 2) dc çıkış de ğerinin sabit bir de ğer almasını sa ğlar. Güç Kayna ğını Analiz Ederken İzlenmesi Gerekli Temel Kurallar Vdc , Vr(out) , ve I L de ğerlerini hesaplarken izlenecek prosedür. 1/ Secondary voltajın rms de ğerini hesapla. 2/ V 2 (pk) de ğerini hesapla. 3/ Do ğrultucu çıkışının V(pk) de ğerini hesapla. 4/ Seri dirençten geçen toplam akımı hesapla. (Bu akıma Ir diyelim) 5/ Yukarıda hesaplanan Ir de ğerini kullanılan filtrenin ripple voltajını hesaplarken kullan. 6/ Çıkış Vdc de ğerini bul. (bu de ğer normal ko şullarda zener diod un üretici firma tarafından tanımlanmış Vz de ğerine e şittir.) 7/ Üretici tarafından belirlenmiş Zz de ğerini kullanarak, yakla şık Vr(out) ripple de ğerini hesapla. 8/ Vz veR L de ğerlerini kullanrak, I L çıkış (yükleme) akımını hesaplayın.1/ Transformatörün secondary voltajının rms de ğerini bulun. 24 Vac transformatör secondary voltajının rms de ğeridir. 2/ V2(pk) de ğerini hesaplayın. 3/ Do ğrultucu çıkı şındaki V(pk) de ğerini hesaplayın. Örnek Vdc, Vr(out) , ve I l de ğerlerini hesaplayın4/ Seri dirençten geçen akımı hesaplayın. Bu akıma I R diyelim. Farzedelimki, step 3 de bulunan V pk de ğerindc kaynak voltajı V S dir. 5/ V r “ripple voltaj” değerini step 4 de kullanılan filtrenin I R de ğerini kullanarak hesaplayın. Tam dalga do ğrultmaç devresinde frekans (f) 120 Hz ve periyot ise (T) 8.33 ms dir.6/ Çıkı ş Vdc değerini bulun. (Bu de ğer normal ko şullarda Zenerin kırılma de ğerine e şittir.) 7/ Önceden verilen Zz, de ğerini kullanarak çıkı ş gerilimini bulun 8/ Vz veR L , değerlerini kullanarak çıkı ş (yükleme) akımını bulun.