7 - Ortopedi Ve Travmatoloji Dejeneratif Eklem Hastalıkları ( Osteoartroz )_Part1 Prof. Dr. Mehmet Hal ı c ıEn s ı k görülen eklem hastal ığı * S ı kl ı kla ileri ya ş ta * El ve yük ta ş ı yan büyük eklemler * A ğ r ı , deformite,hareket k ı s ı tl ığı *Primer * Sekonder * - travma - avasküler nekroz - malalignment vb.Ya ş * Cinsiyet * Co ğ rafya * Irk * Obesite * Aktivite * Osteoporoz ? * Travma * Deformite * 15-44 ya ş 45-64 ya ş > 65 ya ş Erkek %3 %25 %58 * Kad ı n %2 %30 %68 * Erkek Kad ı n İ ngiltere >35ya ş % 70 % 69 ? ABD >40ya ş % 44 % 43 ? Eskimo >40ya ş % 24 % 22 ? Kronik ilerleyici k ı k ı rdak y ı k ı m ı * Yeni kemik ve k ı k ı rdak olu ş umu * Subkondral skleroz ve kistler * Kapsüler fibrosis *D ı ş etkiler * Travma * Deformiteler vb * İ ç etkiler * Ya ş lanma ile matriks içeri ğ inin * de ğ i ş mesi Snovyal hastal ı klar vb *K ı k ı rdak düzgünlü ğ ünün bozulmas ı * Subkondral skleroz ve eburnasyon * Osteofit formasyonu * Subkondral kistler * Kapsüler fibroz, sinovyal hipertrofi, * adele atrofisiSu (% 60-70) * Kollajen (tip 2) (%15-20)- hyalin kartilaj * iskelet+tensil dayan ı m Proteoglikan (%10-15) * elastisite +kompresif dayan ı m Kondrositler (%5) * matriks üretimiK ı k ı rda ğı n s ı v ı içeri ğ inde artma * Proteoglikanlar ı n kalite ve kantitesinde azalma * Kondrosit harabiyeti ve y ı k ı c ı enzimlerin * sal ı nmas ı Kollajen iskelet y ı k ı m ı *