7 - Ortopedi Ve Travmatoloji Dejeneratif Eklem Hastalıkları ( Osteoartroz )_Part2 A ğ r ı * Hareket k ı s ı tl ı l ığı * Ş i ş lik * Deformite * Fonksiyon kayb ı *Önceleri hareket ile artar istirahat ile * azal ı r. sonralar ı gece a ğ r ı s ı , istirahat a ğ r ı s ı A ğ r ı nedenleri * -kapsüler fibroz -adele atrofisi ve yorgunlu ğ u -kemik içi bas ı nç art ı ş ıefüzyon * osteofitler * kapsüler kal ı nla ş ma *kapsüler kontraksiyon * osteofitler * instabilite * k ı k ı rdak kayb ı *mono-pakiartiküler * poliartiküler * destrüktif * al ı ş ı lmad ı k yerle ş imli * endemik *romatoid artrit * avasküler nekroz * psöriatik artrit * gut artriti * hemofilik artropati vb. *A ğ r ı n ı n kesilmesi * Hareketin kazan ı lmas ı * Yükün azalt ı lmas ı *A ğ r ı * - analjezikler - antiinflamatuarlar - kas gev ş eticiler - buz tatbiki - FTRHareket aç ı kl ı l ığı n ı n art ı r ı lmas ı * - düzenli egzersiz - kontrollü kapsüler germeYükün azalt ı lmas ı * - kilo verme - destekler - adele güçlendirmeYard ı mc ı cihazlar *Artroskopik debridman * Osteotomiler - yük * da ğı l ı m ı n ı n de ğ i ş tirilmesi Total eklem protezi * Artrodez *