Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları 3 Demir Eksikliği Anemisi - 3 Korunma Dü şük do ğum a ğ rl kl bebeklerde : 1.5-2 kg aras ndaki bebeklere 2 • mg/kg/gün 1- 1.5 kg aras ndaki bebeklere 3 • mg/kg/gün <1 kg bebeklere 4mg/kg/gün demir • profilaksisi önerilmektedir.Tedaviye Yan t Tedavinin ba şlamas ile birlikte • huzursuzluk, i ştahs zl k,halsizlik gibi şikayetler h zla kaybolur ve kilo al m ba şlar. Laboratuar bulgular nda tedaviye cevap • olarak 3-5. günlerde retikülositoz ba şlar ve maksimum art ş 7-8.günlerde saptan r. Orta derecede anemisi olanlarda retikülositoz cevab gözlenmeyebilir. Tedaviye Yan t Hemoglobindeki art ş 1.haftadan sonra • olur. Hemoglobin 0.25- 0.4 gr/dl/gün, Hct • günde %1 artar. Periferik yaymadaki eritrosit morfoloji • bulgular (hipokromi, mikrositoz) 3-4. aylarda düzelir. Kaynaklar Manual of Pediatric Hematology and • Oncology; 1999 Andrews N.C. Iron Metabolism and • Absorption; 2000 Cindy N., Iron Hemostasis;2000 • D ø NLED øöø N ø Z ø Ç ø N TE ù EKKÜR EDER ø Z.