1 - Halk Sağlığı Devlet Memurları Kanunu DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Prof.Dr.Ahmet ÖZTÜRK Devlet Memurlarının; - niteliklerini, hizmet şartlarını, atanma ve yetiştirilmelerini, - ilerleme ve yükselmelerini, - ödev, hak, yükümlülük ve sorumluluklarını, - aylıklarını, ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzenler. MEMUR : Kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilen kişiler ÖDEVLER VE SORUMLULUKLAR • Sadakat • Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık • Davranış ve İşbirliği • Amir ve memur olarak görev ve sorumluluklar • Kişisel sorumluluk ve zarar ÖDEVLER VE SORUMLULUKLAR • Kişilerin uğradıkları zararlar • Mal Bildirimi • Basına Bilgi veya Demeç Verme • Resmi Belge, Araç ve Gereçlerin Yetki Verilen Mahaller Dışına Çıkarılmaması ve İadesi GENEL HAKLAR • Uygulamayı İsteme Hakkı • Güvenlik • Emeklilik • Çekilme • Müracaat, Şikayet ve Dava Açma • Kovuşturma ve Yargılama • İsnat ve İftiralara Karşı Koruma YASAKLAR • Toplu Eylem ve Hareketlerde Bulunma Yasağı • Grev Yasağı • Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı • Hediye Alma, Menfaat Sağlama Yasağı • Denetimindeki Teşebbüsten Menfaat Sağlama Yasağı • Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı İZİNLER • YILLIK İZİN • MAZERET İZNİ • HASTALIK İZNİ • SAĞLIK İZNİ • AYLIKSIZ İZİN YILLIK İZİNLER • Hizmet süresi bir yıldan on yıla kadar olan ( on yıl dahil ) memurların yılda 20 gün, on yıldan fazla hizmeti olanların 30 gün izin hakkı vardır. • Yıllık izin, amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. • Yıl içinde kullanılmayan izinler bir sonraki yıla aktarılır. Ancak, aktarıldığı yıl içinde de kullanılmazsa yanar. MAZERET İZNİ • Kadın Memura Doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta izin verilir (Çoğul + 2 hafta). • Bu süreden sonra da 10 ay günde 1.5 saat (yeni tasarı: ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat) süt izni verilir. • Karısı Doğum Yapan Erkek Memura 3 gün (yeni tasarı: 10 gün) izin verilir Kendisi veya çocuğu evlenen; annesi, babası, çocuğu, eşi veya kardeşi ölen memura 5 gün izin verilir. (yeni tasarı: eşinin akrabası dahil 7 gün) Diğer durumlarda, Amirin muvafakatiyle, Vali, Kaymakam veya Merkezlerde atamaya yetkili amirlerce 10 güne kadar mazeret izni verilebilir. Zaruret halinde 10 gün daha izin verilebilir, bu taktirde alınan ikinci izin yıllık izinden düşülür. HASTALIK İZNİ • Hastalanmaları halinde ; kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde memurlara onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir. • Eğer hastalıkları devam ederse bir katına kadar uzatılabilir. Yine geçmezse emekli edilirler. • Hastalık raporlarının hangi hallerde ve hangi hekim-kuruluş tarafından verileceği ve süreleri Yönetmelikle belirlenmiştir. MEMURLARIN HASTALIK RAPORLARINI VERECEK HEKİM VE SAĞLIK KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (6.2.1981 tarih ve 17243 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.) SAĞLIK İZNİ • Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir. AYLIKSIZ İZİN • Devlet memurunun bakmaya mecbur olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza veya hastalığa tutulmuş olması hallerinde, istekleri üzerine en çok altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. (yeni tasarı: üç aya kadar ücretli, sonrasında 18 aya kadar ücretsiz) • Doğum yapan memurlara istekleri halinde, mazeret izni sürelerinin bitiminden itibaren 12 aya kadar (yeni tasarı: 24 ay/babaya da) aylıksız izin verilir • 10 hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde memuriyet süreleri boyunca ve bir defada kullanılmak üzere altı aya kadar aylıksız izin verilebilir (yeni tasarı: 5 yıl/2 defada/12 ay) • Yetiştirilmek üzere yurt dışına Devlet tarafından gönderilen öğrenci ve memurlarla, yurt içine ve yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşlerine memuriyetleri süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok sekiz yıla kadar aylıksız izin verilebilir • Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılırlar SİCİL AMİRLERİ (KALDIRILACAK..) • TSM, Sağlık Ocağı ve Sağlık Evinde çalışan tüm personelin 1.sicil amiri TSM Sorumlu Hekimi /Sağlık Ocağı Hekimi (Birden fazla ise Sorumlu Hekim ); 2. sicil amiri Sağlık Grup Başkanı’dır. • TSM veya S.Ocağı Sorumlu Hekiminin 1. sicil amiri S.Grup Başkanı, 2. sicil amiri Kaymakamdır. Toplum Sağlığı Merkezleri Kurulması ve Çalıştırılmasına Dair Yönerge TSM Sorumlu hekimin görevleri: Madde 33 e) Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde personelin sicil ve özlük hakları ile ilgili görevleri yürütür SİCİL AMİRLERİNİN MEMURUN MESLEKİ EHLİYETİ HAKKINDAKİ NOTLARI (GÖREVDE GÖSTERİLEN BAŞARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SORULAR 1. SİCİL AMİRİNİN NOTU 2. SİCİL AMİRİNİN NOTU 3. SİCİL AMİRİNİN NOTU 1 - Sorumluluk duygusu? 2 - Görevine bağlılığı, iş heyecanı, teşebbüs fikri? 3 - Mesleki bilgisi, yazılı ve sözlü ifade kabiliyeti, kendini geliştirme ve yenileme gayreti? 4 - İntizam ve dikkati? 5 - İşbirliği yapmada ve değişen şartlara, görevlere uymada gösterdiği başarı? 6 - Tarafsızlığı? 7 - Amirlerine, mesai arkadaşlarına, iş sahiplerine karşı tutum ve davranışı? 8- İnsan haklarına saygısı? 9 - Disipline riayeti? 10 - Görevini yerine getirmede çalışkanlığı, kabiliyeti ve verimliği? DİSİPLİN CEZALARI • Uyarma • Kınama • Aylıktan Kesme • Kademe İlerlemesinin Durdurulması • Devlet Memurluğundan Çıkarma • Suç sayılan fiilin işlendiği öğrenildiğinde 1 ay içinde soruşturma başlatılmalı. • Memurdan en az 7 günde savunmasını vermesi istenir. • Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amiri tarafından, • Kademe ilerlemesinin durdurulması disiplin kurulu kararı sonrası atamaya yetkili amirler veya Valiler tarafından, • Devlet Memurluğundan çıkarma cezası ise Yüksek Disiplin Kurulunca verilir. A - Uyarma : Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak, b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terketmek, c) Kurumca belirlenen tasurruf tedbirlerine riayet etmemek, d) Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak, e) Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak, f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak, (AYLIKTAN KESMEYE ÇIKARILIYOR) g) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak, h) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak. B - Kınama : Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımından kusurlu davranmak, b) Kazanç getiren faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek, c) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak, d) Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak, e) Devlete ait resmi araç,gereç vb eşyayı özel işlerinde kullanmak, g) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele kötü muamelede bulunmak, (KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASINA…) ı) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak j) Verilen emirlere itiraz etmek, l) Kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak. m) Yetkisi olmadan basına bilgi veya demeç vermek. C - Aylıktan kesme : Memurun, brüt aylığından 1/30 - 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır. a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak, b) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek, c) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak, d) Görevle ilgili konularda yalan ve yanlış beyanda bulunmak, e) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek, g) İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terketmek, (KALDIRILIYOR) h) Toplu müracaat veya şikayet etmek,(KALDIRILIYOR) ı) Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak, j) Yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak. (KALDIRILIYOR) D - Kademe ilerlemesinin durdurulması Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1 - 3 yıl durdurulmasıdır. a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek, b) Özürsüz ve kesintisiz 3 - 9 gün göreve gelmemek, c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak, d) Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak, f) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek, h) Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak, ı) Görevin yerine getirilmesinde tarafsız davranmamak, j) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak, k) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak, l) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakaret veya tehdit etmek, o) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak. E - Devlet memurluğundan çıkarma Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır. a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçla toplu olarak göreve gelmemek, bunları teşvik etmek veya yardımda bulunmak, b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, vb basmak, dağıtmak veya kurumlarda asmak veya teşhir etmek, d) Özürsüz olarak 1 yılda kesintisiz 10 gün veya toplam 20 gün göreve gelmemek, e) Savaş, olağanüstü hal vb konularda amirin verdiği görev ve emirleri yapmamak, f) Amirine ve maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak, g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak yüz kızartıcı ve utanç verici hareketler, h) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak, ı) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek, j) Yurt dışında Devletin itibarını veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlar k) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek. Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılmasına İlişkin Kanun 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı • Sözleşmeli personel; - kazanç getirici başka bir iş yapamaz, - resmi veya özel herhangi bir müessesede maaşlı, ücretli veya sözleşmeli olarak görev alamaz, - serbest olarak sanat ve mesleklerini icra edemez, - 657 sayılı Kanunda Devlet memurları için yasaklanmış bulunan fiil ve eylemlerde bulunamaz ve siyasi partilere üye olamazlar. • Sözleşmeli personelin izinleri hususunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uygulanır. Ancak, otuz günü aşan hastalık izinlerinde sözleşmeli personele yarım sözleşme ücreti ödenir. • Ayrıca, sözleşmeli personelin yıllık izinleri birleştirilemez ve bu personele yıllık izinden düşülmek üzere mazeret izni verilemez Kanunda hüküm bulunmayan haller Madde 8 - Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, bu Kanuna tabi personel hakkında diğer kanunlarda aksine bir hüküm bulunmadıkça 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır. SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ DİSİPLİN İLE DİSİPLİN KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK • Resmi Gazete Tarih: 27/04/2004 ; Sayı: 25445 Disiplin Amirleri ile Disiplin Kurulları Madde 5 - Sözleşmeli sağlık personeli hakkında; disiplin suçları, disiplin işlemleri, disiplin amirleri ile disiplin kurulları bakımından 4924 sayılı Kanun ile bu Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla Bakanlıkta çalışan emsali Devlet memurlarına uygulanan mevzuat hükümleri uygulanır. Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Sayı: 25665 Yayın Tarihi: 09.12.2004 MADDE 6. — Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, mevzuat ve sözleşme hükümlerine uygunluk ile diğer konularda Bakanlık, ilgili mülkî idare ve sağlık idaresinin denetimine tâbidir. Aile hekimi ve aile sağlığı elemanları, görevleriyle ilgili ya da görevleri başında işledikleri veya kendilerine karşı işlenen suçlarda Devlet memurları gibi kabul edilir