Dinamik Dinamik Çözümlü Sorular 2 ( Billur Kaner ) - ~ < OA b C 0<::::''(' ~ "'ye-\Lt' 1\ c!el.: t:.:i ~ i) ·1 <:.,',0.k~ '0-:\]0.. A L~ ~_ ~o. ~ru Vb= 4D br-)~i L;L ~b\-t. bo...~~L ~\.:Jo... '-'o..r-e..Le..+ed..z3o\' .L~F k 01:- e.l--=en,~' .e.J.ra.d'f\do. ,?eL'\ Ld~ !!}o;:,i'" u.)~.)...o ed} ~ )i..:L ~t. a.c..I.=:i..\ ~\:Ja.ck,'i:j (~::::i\r t o.n\(\~ ~F'':;'' Loi\u .......• u xo:c cL:,.il~ \ i i i ~i ) b~O~<\~1) ~ ~C~ •.~Ö. '-~ :'s.ç:\ t+ l\.)t""t"'e ,-~-:-!.~,:f:::~ ~":.--=< ",' . -_. -...•. - ' . - . ,-- i o... - O 1 _ 6- d-.. \ cx....:::.o id... r c; " ~-;;: 1\ o=:. + c3 A v:.~ r ~....,.- o -t (~OL) 1\ L~tr)= -SO L ~~ Q =:- i ~ J\ V =- i (~ cE ) J\ (-2.0 -;'" -r 2.()J~ C ')== - i o G_\- c.o' s."r lo \.j • r' -. - " '-.......- -- ;- .:.':'I,ok,re CfJ ,?e u;~ o Y"\o\.::J-a.:::,i d-ra.J~ nch i... \ ::i.lo... ek;" (Vy,ek-kd i..0 .:=. '1 5 _ t2..d.. / ~ o..c...\~ \ i -~a.r ~~I"\ f\ "',1\ ~ ':::) L er-l.e~rd:ef\ , . i ~--L- ;1 ü-e.c..~: Q AcLc.. ~ fJ:::.iiU ;;---~---1J. ~ o i~e.. "\v I"Y\e'::: ii: he=~to~ri~ ::L.. .x o-~ == ( 2.'t5 'lso -t- =r..2.iX) )d o::=:: -tOO~Od '.. - .....•. ~ .... ,.- ..... :..''':-'---- iUrne., i\e 6'\\"" cL::,:i1ern ;c..~(\de.. Lab,o,L. d;;("\~kd.:r. ~v bL C~f"\~ b;.r- b',,\ei:~ o /~ f1 ~ei.. do~ru d:i~~n (:ia {'(ll,"::> LLL b~rL.\2.1a. h.o..~ edzjei i. ()A- =- OC?:::::i =- ~ ic,\ (\ ~v,...,...-i~_ he::::.o..pla.cy ri \.:::L. A L~i \ - ;t/ /"' - vlo::::. ::::,'0 -c. ) ~ = a ; V~ = 1:>06:..:::> '2:,0 ~+ '60 ~:(\ 3,Q ~ ol -"':> __ G U)~ Vs'''' .:;:;- ;\ OH (. -='0& -7"=.( ~'c') A { -f.CA=i2:,O ~-t- -( s~''\~Oa- ) '" " -' ~(' - -="> ---=;':'.' j..- -";..-i __ il "~"-,-'-:". - • _'7 -->. --;:;> --,.. \ \' \(" u -"\ 5vr" U.2.. - ~ ci ) o: ,\= (2-J.it - ~ L ),j--- - (.2. { 1-s.t LG.)--r- ~ •.. ::i.. U .:L - --""""" --;.o - 1\ i ci.... = 2.. L-O ., \j Co, S,vr b -"?> -- --"'? .n _ c.. -\- cl. _ + ci..c.... r- .•..... - ~ \o ( - 2-~:c2;t~ - ~O ) -;-""" +- ("-Si ~ -*+\5(, ") d ~C t"""'\ei-kd: i -{ ("yi Ôr\o:;o..fl.A iö,r ct.. =::ik.. d.W ~ cL.:;i!e--v-i \c,,~ n ~ ka.\.o..ro...k. ~o...\;\ ~ Ve .:= '2- I"Y\ / ~ h\ i. -i L~- b~ a~\Jarlo..C rv-.Q.. ho..r-ele..\-\~ Öa..-po-r-'ken) ~~I\.de. o..c..~\r -b~r- 6na.l i~~nd 6;r ~cld.e.-=e.\ ",d:..+n. -:::'0.\0', L -VA-= ~ rnls h\2.. ~ le ~dJ lde.. ~0C'0"\~':- .i6~ho.~ ~o r, ~e.\ (\ol.~J-Q ~ =::ik:.: ri pe.. \ cl::ö: a..f\ cb. ~ t2.ii\ \ v'e.- '\U r>-ie.=:,) : a G • " 1 .- ... C.Ari-- dE/v"Yle rnt:r'ke~()~., r Y ~ / ~' .'.: ,~~ _'. '.'_1.'~'.~,-'~'.'.-" - .'~'. -;- -; ,-.-.-.' --.--- . .'Yi~+~) .;', ) "- ii ) / , ii w· {.c::. ii I'/ ( \a..bo..n d..::;i\etV\".re..ü;.e. b. !;.~: '''-''-::.,,>'' ,',' ,.,.. .--1-- I'Y", .::: in~h p ~ - i 1. d..j~ ~ 0;L\.if ~ (~~ \;,v~ L .'Z: cl "'" :: 2...\T f'_ P d X ( ~ e..rv--\o er- ') x:::-J \ '(' &: i / , / ~ cr.C"'\ c., a.p \\ ) (yi LG+\,et ie.,... ckJ U k.:::; i-er\i n /'Y'\eJ'"'"k..ei; r\e.. x~~ )..-Y'\et""' yp") .-l-e.ri ,.pe.c.. ef\ d;j::i...\~ o~ ./Y'\e.>' ~ ~ 2 de.n .o e.:; .e-i U -C) CJ) CJ c,c:.i.fo.. C:'re a.k\d ~rn~1er. ~\? ; ?::i :L. c...5::0.......-i : i'Yi = ~~ JTe..~~ d _~ i (.Elervi~ po-:c.. a. ) I"Y'I :::: F L4 IT >< c:::!.)<. i c..~ la <:>r=-~ 1er- j ""' 2.. cl1= X. 2.--Y"lL ::;:. 4 J...vi bO,jvndo.. ri/C ~O~. ~rt~indo.l; c..vbi~n UC.Jno.. K::. G dm. Ôo.r\c-.o.fhr.d.a.. n'\ =:. .(00 ~ ~\('\~\f\d..o.. \O::. r c,e-yJcier .e:,o..6\~e"?.i,.; r;\,....,..,;~1·1,: c.v b....,k... oSt: ek-:::,en\n~n d..;:;-'r-~('\k <;er.-r. le er- =>B- .2:02) c:L:i:i.\er.-.:~~ r . S 7 o. ") 0)(':::' i r.- b)lD:J=-? c.) Toz:::>-f d) l' =- 7 c 1/ X/b\rcw'lL ~eb\de.cr~ l~u~ Ö~b~cf~~ L;prÜ V1r\Or.e. o.~.. L""")\':1'i. r. V~f\c.... ~~a.. ~n.J .{ rv"i/::}- ""\v'~ ite- ha.re.iLe.+- ~ o10~ o.8C"'\~,r' "''''''1''8' La\c\onL>n d;;1-"çjle- 6o.F~ i 9-- Q,c..." \ ='\ i\.e. ct"; r ? .(--­ :0Z.a.. <8 "- "XI x .:2. X - (y\ o... -= O_ J_: v~~n ~--?c3 b c...::..~-.-c,,',"":'\"-:.c~....i,"ne_:=': r\C-' ·::iL . ..;:) W f M ~ ~ l;:;-\-Ie.I; i \2... OC" "''''i' Li ."o.h\t k~ct e.L~:::e.r\: cd ('-D-6,{\d..::i.. CL;rie.b::k.ri c- .rV""\~-:::,\n\n 606r\01'\d..o.li öSeJ'\ ~f (fJ·o.crh ~~ri~~2- koa.6~~ '0,\ pt 0.::::>/y>·\,Ie... ~\C:L c-' . AÔI\ \ fY\C.br dO-. cL3'?(j ola.ici.J::- ~ L.-0i\e.t· ~ c."<::'(l Q.=::jrY\ \~lnr.)\J.o..~\n Koer b-; i- ci bvv e. +-: -i \ e.. c....dJ.ll lt - rviO- =0 LA§",~. ha.i,kD. ') \' t ::: r.-.. c... T-::z. _ {'Y\~ - rv\ a. .=.D ( ASr. /V',c:.r. hO-(" . -+ eD· ) \.:L =-6 't-f"Y'1 a.. ..,....,. Ti ~ , -=F. O: CX .::: ..2. o O (- 1- Jio ') ~ =- 1::i, (, O - .1-0 O ("", O z- ){ 1 Lc,-\-"" ~: N; }d;ro-C.r'r'fNc,:'f i k = 0, '3:. R.. d. .cJ.i\ iL bd.~"t Ic,,\, rv\o.bro.ll\n b c..:.'k- b~~ne. 'So.M\ci..1i Tp' n b-.r LJ c....:i~le.:::::,; ;\rir -"> ~ ::: Qo,-4- 0.,::::/o o. :=..0... +CL... • r- e. o ~r, - u..-==~a. o Li 1000 n '- 0, ~5 Ç) //~J\, .-y)c...-r>. ~eo. C1SJO-rHr . ...--. '2- .. ..L:=.Lfi.....\e.: .:i. lLe-~I\d.er. CL t o...j \ I.K -:::..l eZ. O.::itv~~L~r bU ed.Jen M ~'\\~ . .l~ ~ CJa...r\~o...f~ /Y>O..~r<:l­ e:..k..-=-e •.:i e.~d ,;d.a.. . .s':"r-~Ame.~~ 2- d.ôn.e. \o", i"",,,e..k..t=:.d; r " A c::. .=~\ böli c) L:!'=- oi:i.., d.:r . O\~..j ~o..bC'~o... ~OC"\~ \f"' ri O\up / d:; ~ cLv a...I'\0... A ~::::::>rY'\: \1.OFe_ke \- (j0nCQ.. duvor~ ek\:::.. cb6l~ ve ry"\8 ~,r\\\J, -=F- ~,jue..h' urnut~\("\ci...Ö~re A 2.~rn:,,:r-"\ \V~~:Il\' he..~f \a.(jI\\..2- . (M == 2.--ro ) C .. ~ M=..2m ............. \. ~ , . ~_., AT o.- bIi ur. cl. ~r. m6'.h::..C'.ko. ~ G6u[QI1\r '. ;:i.~ = o --"F- r-.J- ç.- =:... o -- "'-.J = +== rnd . ct '" =C:'''-J = (-"'d = OJ i ~ 2~ ~ mo....:::: o IY\j _ \ _ g~ ~ (Y\Q.. .:::.O r\AS- rY\ Q. - 0J.2.. ~- YY\O... ~ O + 2JV\C\. ~ ~_a)d J n _ o, ~ Q ~ - .-!--C.J " -'-- CL-f'"'ILi ( ,.__ vi ~1. l mj,} )l ) C\~I\'n \0+Le:::.~ iVi eia.f'i b''- L(j-JcL rV\ L..:,.l,.\e..\~ bJo.,-,\ ~::;,,-\- 6 ..r"",k+\~ul\2.>:l d .. a . Lev OJ'" '"' ':::>uao.. ~CL~: \~ -+c: Le-\ ~~ k:f\e.~L ~\ -=~f\~ hrr\Q.Ci~tll2-. J rG2.= iA 2.+ A GQ..-!L. 'rA.HG .Ca~ 2S0j4 r:--. -2.. i . cl .'" i O ,..., ;....LG- = 0,0'1 + 0io;:::) - -o) ~ 'L = OJ O~ ---'ib- rc;,.~ OJ '2::, U..J == f'rc:s 0/12­ O I. ) , C ~-L~ ('tr::::, i /2- c -~ F'd::;- .2..00 c. ,.., / '2- !I) '\ ~ rri( LV -+ L_ l - i"":\.::::i- - \ ./ J,..OD