2 - Kulak Burun Boğaz Dış Kulak Hastalıkları ( sunu ) DIŞ KULAK HASTALIKLARI Dr. İbrahim Ketenci Kayseri Anatomi ve Fizyoloji ? Aurikula, ciltle kaplı kıkırdak ? DKY: 2.5 cm ? Kartilaj: ~ %40 ? Kemik: ~ %60 ? S - şeklinde ? En dar yer kemik- kıkırdak birle şimi Anatomi ve Fizyoloji ? DKY kom şuları ? Timpanik membran ? Mastoid ? Glenoid fossa ? Kranial fossa ? İnfratemporal fossa Konjenital Anomaliler ? Makrotia, mikrotia, kepçe kulak, preauriküler sinüs ve kistler, aksesuar aurikula ve dı ş kulak yolu atrezisidir. ? Aurikuladaki şekil bozuklukları plastik cerrahi tekniklerle düzeltilir. ? DKY atrezisi tek veya çift taraflı olabilir. Çift taraflı olan vakalarda i şitme ve ö ğrenme olamayaca ğı için bu çocuklar sosyal yönden geri kalır. Bu nedenle, erken dönemde tedavi edilmelidir. Anatomi ve Fizyoloji ? Keratinize Stratifiye Squamöz Epitel ? Kemik cilt – 0.2 mm ? Kartilaj cilt ? 0.5 to 1.0 mm ? Apopilosebaceous unit ? Sebase ve serüminöz bezler (modifiye apokrin gland) Serumen - Bu şon ? Serumen lipidlerden olu şur ? Neme kar şı bariyer ? Lizozim antibakteriel ? Migrasyon 0.07 mm/g ? Bu şon ? Serumenolitikler ? Fiziksel temizlik Kulak Lavajı ? Zarı görmeli ? Enfeksiyon yok ? Perforasyon yok ? Temiz su ? Vücut ısısı ? Gliserin ? Su üstten ? DKY Normal Florası ? Ilık, karanlık ve nemli ortam ? Flora ? Staf. Epidermidis ? Cory. Species ? Micrococci ? Staf. Aureus ? Gr (-) basil ? Saprofit fungus ? Ps.aeruginosa yok Akut Otitis Eksterna ? DKY’nun bakteriyel enfeksiyonu ? “yüzücü kula ğı” ? Mikrobiyoloji 1. Pseudomonas sp 2. Stafilokoklar 3. Streptokok / Gram (-) rods 4. Mantar (Aspergilus/Candida sp) AOE: Pre-inflamatuar Safha ? Stratum corneumda ödem ve apopilosebase ünit tıkanıklı ğı ? Semptom : Ka şıntı ve dolgunluk hissi ? Bulgu : Hafif ödem AOE: Hafif ve Orta Safha ? Progresif infeksiyon ? Semptomlar ? A ğrı ? Artan ka şıntı ? Bulgular ? Eritem ? Artan ödem ? Kanal debris, akıntı AOE: İleri Safha ? Şiddetli a ğrı, kulak hareketi ile artar ? Bulgular ? Lümen oblitere ? Pürulan otore ? Çevre yumu şak doku tutulumu AOE: Tedavi ? Dört prensip ? Sık kanal temizli ği ? Topikal antibiyotik (Siprofloksasin) ? A ğrı kontrolu ? Korunma e ğitimi ? Sistemik antibiyotik ? ? Damla ototoksik (% 0.01-3) Kronik Otitis Externa (KOE) ? İnatçı semp (> 2 ay) ? Bakteriyal, fungal, dermatolojik ? Semptomlar ? Devamlı ka şıntı ? Hafif a ğrı ? Kanal cildi kuru KOE: Bulgular ? Asteatosis (serumen yok) ? Kuru, ince cilt ? Hipertrofik cilt ? Mukopürulan otore (arasıra) ? Kültür: De ği şik ? S.aureus ? Pseudomonas ? Fungus … KOE: Tedavi ? AOE gibi ? Topikal antibiotik, ? Sık temizlik ? Topikal steroid krem ? Cerrahi yakla şım nadir ? Tıbbi tedavi etkisiz ise ? Amaç DKY’nun geni şleme ve yenilenmesi (konkal meatoplasti gibi) Furonkül ? Apopilosebase ünit tıkanık ? Patojen: S. aureus ? Semptomlar ? Lokal a ğrı ? Ka şıntı ? İşitme kaybı ? Tedavi ? Lokal ısı ? Antibiyotik ? Drenaj Otomikoz ? Fungal infeksiyon ? Aspergillus ve Candida ? Fungal debris ? Islak kağıt görünümü ? Tedavi: ? Temizlik ve kuruluk ? Topikal antifungal ? Mastoid kavitede gentian violet Granüler Mirinjit (GM) ? Pars tensada granülasyon dokusu ? Etken: Pseudomonas, Proteus ? Semtomlar: ? Tek kulakta kötü koku ? Sıkça asemptomatik ? Hafif irritasyon veya dolgunluk ? Zar püy ile kaplı ? Perforasyon yok ? Tedavi: ? Debridman ? Antipseud. damla ? Steroid (2 hafta) ? Kimyasal ajan (2dk/hf) Büllöz Miringit ? Zarla sınırlı Viral? enf, mikoplazma ? Semptom ? A ğrı ? Serohemorajik akıntı ? Ate ş ve İK yok ? Tedavi: ? Analjezik ? Antibiyotik ? Nekrotizan (Malign) OE (NOE) ? Letal inf : AOE-kafa tabanı osteomyeliti ? Diyabet ve immün yetmezlikte ? P aeruginosa ? Kranial sinir tutulumu (VII,X,XI) ? Rad: BT, Tec-99, Galyum scan, MR NOE: Tanı ve tedavi ? Tanı: Klinik, Lab, Rad, şüphe, ? Tedavi : ? İV antib (en az 4 hf) – aylık seri galyum scan,sed. ? Debridman, analjezik, topikal damla (tartı şmalı) ? Hiperbarik oksijen (deneme) ? Cerrahi debridman ? Mortalite : ? Ölüm oranı (% 37 - % 23) ? Multipl kranial nöropati varsa (%60) ? Rekurrens (% 9 - %27) 12 aya kadar Perikondrit / Kondrit ? Travma sonucu, diabette spontan ? Sx: A ğrı, ka şıntı ? FM: ? Auricula hassas ? Endurasyon ? Ödem ? İleri vakalar ? Kabuklanma ve akıntı ? Yumu şak dk tutulumu Perikondrit: Tedavi ? Hafif : ? Debridman, topikal & oral antibiyotik ? İleri : ? IV antibiyotik ? Kronik : ? Nekroz varsa cerrahi ve cilt kapama Tekrarlayan Polikondrit ? Episodik ve progresif ? Otoimmün ? ? Dı ş kulak, larinks, trakea, bron ş ve burun tutulumu ? Sx: ? Ate ş, a ğrı, şişlik, eritem ? Anemi, sedim yüksek ? Ted: Oral steroid Herpes Zoster Otikus ? J. Ramsay Hunt (Nörolog) (1907) ? Viral (varicella zoster) ? Kr sinir dermatomu boyunca inf. (zona) ? Ramsey Hunt send : ? Pinnada herpes zoster ? A ğrı ? Fasial paralizi Herpes Zoster Otikus ? Sx: ? Erken : kulak ve ba ş a ğrısı, ate ş ? Geç : (3-7 gün): vesikül, fasial paralizi ? Ted: ? Korneal koruma ? Oral steroid (10-14 gün) ? Antiviral ( asiklovir, famsiklovir, valasiklovir) Erizipel ? Akut Süperfisial selülit ? Grup A, ß hem strep ? Lenfatik yayılım ? Cilt; parlak kırmızı, keskin sınırlı, gevrek ve giderek ilerleyici ? Hızlı tedavi; oral veya İV antibiyotik (Penisilin) ? Gerekirse hospitalizasyon Radyasyona bağlı Otitis Externa ? Radyoterapi sonucu OE ? Tedavi zor ? Sınırlı enf varsa KOE gibi tedavi ? Kemik tutulumu varsa cerrahi debridman ve cilt kapatma gerekir Atopik Dermatit ? Kr. Generalize dermatit ? Ka şıntılı lezyonlar ? Atopi hikayesi ? Dermografizm ? All rinit ve astma ? Ted: ? Steroid ? Antihistaminik Kontak Dermatit 1. İrritan tip 2. Allerjik tip ? Eritem, ödem, ka şıntılı vesikül veya eksuda ? İşitme cihazları ? Neomisinli damlalar ? Ted: ? Etkene göre Seboreik Dermatit ? Cildin ya ğlı bölgeleri ? Kepek sorunu ? Periaurikuler bölge ve DKY ? Ted: ? Topikal steroid ? Keratolitikler ? Kepek şampuanı Keloid ? Siyah ırkta çok ? Travma-cerrahi ? Konnektif dk hipertrofisi ? Küpe ? Lobül, postaurikuler ve endaural insizyon yeri ? Ted: Cerrahi ve steroid Travma ? Aurikula ? Uç uca sütür ? Kıkırdaktan geçmeden ? Sık fakat sıkı de ğil ? Total kopma: ? ? DKY ? Long temporal fraktür ? Tampon Othematom - Karnabahar Def Frost-bite: Donma ? Travmatize etmeden ? ESS’da kristal olu şumu en az olmalı ? 37 0 C su veya hava ile ılıtılmalı ? Analjezik Tümörler ? Benign Tümörler ? Ekzostoz ? Osteom ? Malign Tümörler ? SCCA ? BCCA ? Tükrük bezi tm ? Kolesteatoma ? Keratosis Obturans Ekzostoz ? Yerle şim ? Sıklıkla bilateral ? Sütürler boyunca ? Anulusa yakın ? Radiografi ? Geni ş taban ? Kortex intact ? Di ğer ? Dalgıç vs. ? So ğuk suyla temas Osteom ? Yerle şim ? Unilateral ? Heryerden çıkar ? Radiografi ? Kortex sa ğlam ? Soliter pedünküllü kemik kitlesi ? Di ğer ? So ğuk suyla ilgisiz Keratosis Obturans ? Yerle şim ? DKY’nun büyük bir kısmı ? Radiografi ? Kemik DKY’nun çepeçevre geni şlemesi, armut gibi ? DKY’da yumu şak doku dansitesi ? Di ğer ? Hastalar < 40 y ? Bilateral, desquame epitel ? Sinüzit, bron şektazi hikayesi Kaynaklar ? Önerci M. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Tanı ve tedavide ilk adım.s. 7-25, Matsa Matbaacılık, Ankara, 2002. ? Koç C. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi. S. 89-305. Güneş Kitabevi, Ankara, 2004. ? Cummings CW (çeviri editörü: Koç C). Cummings Otolaringoloji Baş ve Boyun Cerrahisi. 4. baskı. Güneş Kitabevleri, Ankara, 2007. ? Çelik O. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi. Turgut Yayıncılık, İstanbul, 2002.