Petrografi Diyorit - Andezit Ailesi Diyorit-Andezit ailesi DİYORİT • SiO 2 : % 52-66 (Nötr), • Renk indisi bakımından mezokrat, • Kayanın feldispatlarını başlıca An<50 olan plajiyoklazın oluşturduğu derinlik magma kayasıdır. Gabro-Diyorit ayrımı Gabro • Plajioklaz: Labrador, bitovnit (An>%50) • Mafik mineral: Piroksen, olivin • Renk indisi: Melanokrat • SiO 2 : %45-52 • Feldispat oranı: Böyle bir orana gerek yok Diyorit • Andezin (<%50) • Hornblend, biyotit • Mezokrat • %52-66 • Toplam feldispatın 1/8 kadarını alkali feldispat veya % 65’ini plajioklas oluştururDiyorit • Mineralojik bileşim: Plajiyoklaz (andezin, oligoklaz) + hornblend ± biyotit ± K. Feldispat ± piroksen ± kuvars • Aksesuar mineraller: Sfen, apatit, magnetit • Doku genellikle holokristalin hipidiyomorfik taneseldir. Plajioklaz genellikle zonludur. Bol kapantı içerebilir. Bunlar; apatit, magnetit ve sfen gibi ilk kristallenen minerallerdir. Diyoritin alkali feldispatı ortoklaz (ortoz)’dır. Kayada, genellikle geç kristallendiği için plajiyoklaz, hornblend gibi minerallerin aralarındaki boşlukları doldurur. Eğer varsa, kuvars da aynı şekilde bulunur. Kuvars ayrıca, alkali feldispat ile içiçe büyüyerek grafik-mikrografik dokuyu oluşturur.DiyoritMikrodiyorit-diyorit porfir • Diyorit’in ince taneli ve bazan porfirik olan yarı derinlik (hipabisal) kayasıdır. • Mineralojik bileşimleri diyorit ile aynıdır, ancak dokusal olarak onlardan ayrılır. • Doku, çoğunlukla mikrotanesel, holokristalen mikrotanesel porfirik’tir. • Diyoritik plütonlara bağlı, subvolkanik sokulumlar, dayk/damar sistemleri, levha intrüzyonları ve koni levhaları halinde bulunurlar.Mikrodiyorit Diyorit porfirAndezit • Diyorit’in yüzey kayasıdır. • Mikrodiyorit ve/veya diyorit porfirden tanelerinin daha ince olması, hamurunda volkanik cam ve bolca mikrolit içermesiyle ayrılır. • Mineralojik bileşim diyorit ile aynıdır: Hornblend + plajiyoklaz (andezin) ± piroksen (ojit, hipersten) ± kuvars ± biyotit ± magnetit ± ilmenit • Plajiyoklaz hem hamurda mikrolitler halinde, hem de hamur içinde fenokristaller halinde yeralır. Mikrolitler fenokristallere göre daha sodiktir. Hornblendin çeperi bazen opak bir zarf ile çevrili olabilir. AndezitDoku • Andezitlerde mikrolitik, • pilotaksitik • intersertal • hyalopilitik • trakitik • Mikrolitik-porfirik ve vitrofirik dokular görülür. • Andezitler genellikle koyu renkli mineralinin cinsine göre adlandırılır; – Piroksen andezit, – Hornblend andezit vb. gibi