Elektronik Diyotlar Diyot Diyotlar yar ı iletken elektronik devre elemanlar ı n ı n temel yap ı ta ş ı d ı r. Bütün transistorler, lojik kap ı lar, entegreler diyotlar ı n birle ş iminden imal edilmektedir. Diyot genel anlamda bir yönde ak ı m geçiren, di ğ er yönde ak ı m geçirmeyen elektronik devre eleman ı d ı r. K ı sacas ı üzerinden sadece tek yönde ak ı m geçi ş ine izin veren elemand ı r. Diyotlar imal ş ekline ba ğ l ı olarak nokta temasl ı diyotlar ve PN yüzey birle ş meli diyotlar olmak üzere iki ana grupta toplan ı rlar. İ lk olarak nokta temasl ı diyot üretimi ile yar ı iletken diyotlar ve ard ı ndan transistörler elektronik alan ı nda kullan ı lmaya ba ş lanm ı ş ve bu andan itibaren elektronik alan ı nda çok k ı sa zamanda çok h ı zl ı geli ş meler ya ş anm ı ş t ı r. Diyotlar ı n Çal ı ş ma Mant ı ğ ı Teknolojinin geli ş mesiyle PN yüzey birle ş meli (jonksiyonlu) diyotlar, ard ı ndan ayn ı teknikle transistörler, entegreler, çipler imal edilerek elektronik alan ı nda ak ı llara durgunluk verecek derecede çok k ı sa sürede çok h ı zl ı geli ş melerin meydana geldi ğ i görülmüş tür. Nokta temasl ı diyotlar; düşü k ak ı m düşü k s ı cakl ı k ve güçlerde çal ı ş t ı klar ı ndan yerlerini daha iyiözellikleri olan PN yüzey birle ş meli diyotlara b ı rakm ı ş lard ı r. Günümüzde nokta temasl ı diyotlar ı n kullan ı m alanlar ı çok s ı n ı rl ı d ı r. Diyot do ğ ru polarize edilirse yani anoduna pozitif(+) katoduna negatif gerilim uygulan ı rsa iletken olur ve üzerinden, uygulanan gerilim miktar ı ve olu ş an ı s ı ile do ğ ru orant ı l ı olarak ak ı m akmaya ba ş lar. İ mal edilen her diyotun yap ı s ı na ba ğ l ı olarak uygulanabilecek maksimum do ğ ru polarma gerilimi, çal ı ş ma s ı cakl ı k band ı ve üzerinden geçebilecek ak ı m miktar ı imal edilence haz ı rlanan kataloglarda belirtilmi ş tir. Bu de ğ erler kesinlikle a ş ı lmamal ı d ı r. Diyot Katalog Kavramlar ı Is(S ı z ı nt ı Ak ı m ı ): Diyot ters polarize edilirse yani anotuna(-) katotuna(+) gerilim uygulan ı rsa yal ı tkan olur ve üzerinden ak ı m geçi ş ine izin vermez.ancak az ı nl ı k ak ı m ta ş ı y ı c ı lar ı nedeniyle de ğ eri çok küçük (µA kadar) ve ihmal edilebilir bir ters yön ak ı m ı akar.Bu ak ı ma s ı z ı nt ı ak ı m ı denir. PIV Voltaj ı : İ mal edilen her diyotun yap ı s ı na ba ğ l ı olarak uygulanabilecek maksimum ters polarma gerilimi, çal ı ş ma s ı cakl ı k band ı imal edilence haz ı rlanan kataloglarda belirtilmi ş tir. Bu de ğ erler kesinlikle a ş ı lmamal ı d ı r. Bu aç ı klamalardan sonra diyotun tan ı m ı n ı daha aç ı k olarak ş u ş ekilde yapabiliriz: Diyot do ğ ru polarma edildi ğ inde üzerinden ak ı m geçi ş ine izin veren ters polarma edildi ğ inde üzerinden ak ı m geçi ş ine izin vermeyen elektronik devre eleman ı olarak tan ı mlayabiliriz. Diyotun ters polarma geriliminin art ı r ı lmas ı yla bir de ğ erden sonra iletime geçti ğ i noktaya diyotun ters yön devrilme noktas ı ad ı verilir. Baz ı diyotlar (Zener diyot, foto diyot, varikap diyot ) ters yön devrilme noktas ı nda çal ı ş t ı r ı l ı r. D İ YOT ÇE Ş İ TLER İ Diyotlar ı n kullan ı ld ı klar ı devrenin özelliklerine göre davran ı ş göstermesi beklenir. Bu nedenle diyotlar yap ı m tekni ğ ine, yap ı s ı ndaki malzeme türüne, kullan ı m alanlar ı na uygun olarak çe ş itli olarak üretilmektedir. Diyotlar yap ı m tekni ğ ine ba ğ l ı olarak ; 1-Nokta temasl ı diyotlar 2-Yüzey birle ş meli diyotlar olmak üzere iki gruba ayr ı l ı r. Diyotlar yap ı m ı nda kullan ı lan malzemeye göre 1-Germenyum diyotlar, 2-Silisyum diyotlar olmak üzere iki gruba ayr ı l ı r.Diyotlar kullan ı m alanlar ı na göre; 1_Kristal diyotlar, 2_Zener diyotlar, 3_Tunnel diyotlar, 4_ LED diyotlar, 5- Varikap diyotlar, 6_Foto Diyotlar, 7_Gunn diyotlar, 8_ İ mpatt diyotlar, 9_Schottky diyotlar, 10_PIN diyotlar gibi çok çe ş itli ş ekilde isimlendirilirler.