Elektirik - Elektronik Doğru Akım Esasları T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DOĞRU AKIM ESASLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğ itim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğ retim materyalleridir (Ders Notlarıdır). • Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğ renmeye rehberlik etmek amacıyla öğ renme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğ itim Okul ve Kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır. • Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandırmak koşulu ile eğ itim öğ retim sı rasında geliştirilebilir ve yapılması önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir. • Örgün ve yaygın eğ itim kurumları, iş letmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşılabilirler. • Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır. • Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında satılamaz. i AÇIKLAMALAR..............................................................................................................iii GİRİŞ ..................................................................................................................................1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1.................................................................................................3 1. DOĞRU AKIM................................................................................................................3 1.1. Doğru Akım Kavramları............................................................................................3 1.1.1. Doğru Akımın Tanımı........................................................................................3 1.1.2. Doğru Akımın Elde Edilmesi.............................................................................3 1.1.3. Doğru Akımın Kullanıldığı Yerler......................................................................3 1.1.4. Ohm Kanunu......................................................................................................4 1.2. Devre Çözümleri.......................................................................................................5 1.2.1. Seri Devre..........................................................................................................5 1.2.2. Kirşof’un Gerilimler Kanunu..............................................................................6 1.2.3.Paralel Devre......................................................................................................8 1.2.4. Kirşof’un Akımlar Kanunu...............................................................................10 1.2.5. Karışık Devre...................................................................................................11 1.2.6. Çevre Akımları Yöntemi..................................................................................13 1.3. Bobinler ve Kondansatörler.....................................................................................15 1.3.1. Doğru Akım Devresinde Bobin........................................................................15 1.3.2. Bobin Bağlantıları............................................................................................16 1.3.3. Doğru Akım Devresinde Kondansatör..............................................................17 1.3.4. Kondansatör Bağlantıları..................................................................................19 UYGULAMA FAALİYETİ...........................................................................................22 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME.................................................................................29 PERFORMANS DEĞERLENDİRME...........................................................................32 ÖĞRENME FAALİYETİ-2...............................................................................................33 2. DC KAYNAKLAR........................................................................................................33 2.1. Piller.......................................................................................................................33 2.1.1. Pil Çeşitleri ve Yapıları ....................................................................................33 2.1.2. Pillerin İç Direnci.............................................................................................36 2.1.3. Pillerin EMK’ sı (Elektromotor Kuvvet)...........................................................36 2.1.4. Pillerde Güç.....................................................................................................38 2.1.5.Pillerde Verim...................................................................................................38 2.2. Aküler.....................................................................................................................38 2.2.1.Akü Çeşitleri ve Yapıları...................................................................................38 2.2.2. Akü Kapasiteleri..............................................................................................42 2.3. Dinamolar...............................................................................................................42 2.3.1. Dinamo Çeşitleri..............................................................................................42 2.4. Kaynak Bağlantıları.................................................................................................43 2.4.1. Kaynakların Seri Bağlantısı..............................................................................43 2.4.2. Kaynakların Paralel Bağlantısı ve Sakıncaları...................................................44 2.5. DC Kaynakları Kullanırken Dikkat Edilecek Hususlar.............................................45 2.6. Elektromanyetizma.................................................................................................46 2.6.1. Akım Geçen İletken Etrafındaki Manyetik Alan...............................................47 2.6.2. Akım Geçen Bobinin Çevresindeki Manyetik Alan...........................................47 2.7. İçinden Akım Geçen İletkenin Manyetik Alan İçerisindeki Durumu........................48 2.8. Manyetik Alan İçinde Bulunan İletkenin Hareketi...................................................48 İÇİNDEKİLER ii 2.9. DC Motorlar............................................................................................................49 2.9.1. DC Motor Çeşitleri...........................................................................................49 2.9.2. Temel Çalışma Prensibi....................................................................................49 2.9.3. Dönüş Yönü Değiştirme...................................................................................51 2.9.4. Gerilimle Hız Ayarı..........................................................................................51 UYGULAMA FAALİYETİ...........................................................................................52 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME.................................................................................53 PERFORMANS DEĞERLENDİRME...........................................................................55 MODÜL DEĞERLENDİRME...........................................................................................56 CEVAP ANAHTARLARI.................................................................................................57 KAYNAKLAR..................................................................................................................58 iii AÇIKLAMALAR KOD 522EE0013 ALAN Elektrik Elektronik Teknolojisi DAL/MESLEK Alan Ortak MODÜLÜN ADI Doğru Akım Esasları MODÜLÜN TANIMI Doğru akım devre çözümlerine yönelik bilgi ve becerilerin verildiği öğrenme materyalidir. SÜRE 40/32 ÖN KOŞUL Ön koşul yoktur. YETERLİK Doğru akımda devre çözümlerini yapmak. MODÜLÜN AMACI Genel Amaç Doğru akım prensiplerini bilecek, doğru akımda devre çözümlerini yapabilecek, doğru akım kaynaklarını güvenli bir şekilde kullanabilecek, elektromanyetizma ve doğru akım motorunun temel esaslarını kavrayabileceksiniz. Amaçlar 1. Direnç, bobin ve kondansatör bağlantılarını ve devre çözümlerini yapabileceksiniz. 2. Doğru akımın elde edilişini, doğru akım kaynaklarını, elektromanyetizmanın ve doğru akım motorlarının temel esaslarını kavrayabilecek ve bunları çalıştırabileceksiniz. EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI Ortam: Elektrik makineleri laboratuvarı, görsel e ğ itim araçları, internet ortamında inceleme ve araştırma yapma. Donanım: Analog/dijital ölçü aletleri (ohmmetre, avometre, ampermetre, voltmetre, wattmetre), değişik endüktansa sahip bobinler, analog dijital LCRmetre, değişik kapasitelerde kondansatörler, osilaskop, ayarlı güç kaynağı, elektronik deney seti, çeşitli tipte pil, akü, dinamo, doğru akım motoru. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Modülün içinde yer alan herhangi bir öğrenme faaliyetinden sonra, verilen ölçme araçları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz. Modül sonunda öğ retmeniniz tarafından teorik ve pratik performansınızı tespit etmek amacıyla size ölçme teknikleri uygulanacak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçülerek değerlendirilecektir. AÇIKLAMALAR iv 1 GİRİŞ Sevgili Öğrenci, Doğru Akım Esasları modülü ile elektrik elektronik teknolojileri alanında teknolojik gelişmelerle birlikte kullanımının da arttığı doğru akım ve güvenli kullanılması ile ilgili temel yeterlikleri kazanacaksınız. Günlük hayatta sı kça karşılaştığımız pil, akü gibi doğru akım kaynaklarını doğru ve güvenli bir şekilde kullanabileceksiniz. Ayrıca televizyon, radyo, bilgisayar gibi elektronik cihazların, elektrik motorları, elektromıknatıs gibi elektrikli makinelerin onarımında kullanılacak temel düzeydeki elektrik kanunlarını öğ renecek ve devre çözüm yöntemlerini kavrayacaksınız. Ayrıca yine bu cihazlarda kullanılan bobin ve kondansatörlerin doğru akım karakteristiklerini bilerek bu cihazların çalışmaları ile ilgili temel düzeyde bilgi sahibi olacaksınız. Bu modülü başarılı bir şekilde tamamladığınızda elektrik elektronik teknolojisi alanında, doğru akım devre çözümlerini yapabilecek, doğru akım kaynaklarını güvenli bir şekilde kullanabilecek, elektromanyetizma ve DC motor temel esaslarını kavrayabileceksiniz. GİRİŞ 2 3 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 Direnç, bobin ve kondansatör devrelerinin çözümlerini yapabileceksiniz. Direnç bağlantılarında kullanılan devre çözüm yöntemleri nelerdir? 1. DOĞRU AKIM 1.1. Doğru Akım Kavramları 1.1.1. Doğru Akımın Tanımı Zamanla yönü ve şiddeti değişmeyen akıma doğru akım denir. İngilizce “Direct Current” kelimelerinin kısaltılması “DC” ile gösterilir. 1.1.2. Doğru Akımın Elde Edilmesi DC üreten kaynaklar şu şekilde sıralanabilir: Pil; kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren araçlara pil adı verilir. Akümülatör; kimyasal yolla elektrik enerjisi üreten araçtır. Dinamo; hareket enerjisini DC elektrik enerjisine çeviren araçlardır. Doğrultmaç devresi; Alternatif akım elektrik enerjisini DC elektrik enerjisine çeviren araçlardır. Güneş pili; Güneş enerjisini DC elektrik enerjisine çeviren elemanlara güneş pili denir. 1.1.3. Doğru Akımın Kullanıldığı Yerler Doğru akımın yaygın olarak kullanıldığı alanları şöyle sıralayabiliriz: Haberleşme cihazlarında (telekomünikasyonda) Radyo, teyp, televizyon, gibi elektronik cihazlarda Redresörlü kaynak makinelerinde Maden arıtma (elektroliz) ve maden kaplamacılığında (galvonoteknik ) ÖĞRENME FAALİYETİ–1 AMAÇ ARAŞTIRMA 4 Elektrikli taşıtlarda (tren, tramvay, metro) Elektro-mıknatıslarda DC Elektrik motorlarında 1.1.4. Ohm Kanunu Tanımı: 1827 yılında George Simon Ohm “Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkın, iletkenden geçen akım şiddetine oranı sabittir” şeklinde tanımını yapmıştır. Bir elektrik devresinde akım, voltaj ve direnç arasındaki bağlantıyı veren kanuna “Ohm Kanunu” adı verilir. Bu tanıma göre aşağıdaki formüller elde edilir. Burada U gerilimi (birimi volt “V”); I akımı (birimi amper “A”), R direnci (birimi Ohm “? ”) simgelemektedir. Üçgende hesaplanmak istenen değerin üzeri parmak ile kapatılarak denklem kolayca çıkarılabilir. Örnek 1.1: 1,5 V’luk pilin uçları arasına direnci 3 ohm olan bir ampul bağlanmıştır. Ampul üzerinden geçen akımı hesaplayınız (Şekil 1.2). Şekil 1.1: Ohm kanununun denklem halinde gösterimi I U R R U I R I U = = = I R U I R V I R U I R U 5 Çözüm = R U I 0,5A 3 1,5 I = = bulunur. 1.2. Devre Çözümleri Elektronik devrelerde kullanılan dirençler, seri paralel ya da karışık bağlanarak çeşitli değerlerde dirençler elde edilebilir. 1.2.1. Seri Devre 1.2.1.1. Seri Devrenin Özellikleri İçlerinden aynı akım geçecek şekilde dirençler birbiri ardına eklenirse bu devreye seri devre denir. İstenen değerde direnç yoksa seri bağlantı yapılır. Örneğin iki adet 300?’luk direnç seri bağlanarak 600?’luk direnç elde edilir. 1.2.1.2. Eşdeğer Direnç Bulma Tüm dirençlerin yerine geçecek tek dirence eşdeğer direnç veya toplam direnç denir. R T veya R eş ş eklinde gösterilir. Seri devrede toplam direnç artar. Birbiri ardınca bağlanan dirençlerden her birinin değeri aritmetik olarak toplanır ve toplam direnç bulunur. Toplam direnç bulunmasında kullanılan denklem; n 3 2 1 T R .... R R R R + + + + = şeklindedir. Şekil 1.2 6 Şekil 1.3: Seri bağlı direnç devresi Örnek 1.2: Şekil 1.4’te üç adet seri bağlı direnç gösterilmiştir. A-B noktaları arasındaki eşdeğer direnci hesaplayınız. Şekil 1.4 Çözüm: 15? 7 5 3 R R R R 3 2 1 T = + + = + + = 1.2.1.3. Akım Geçişi Devre akımı seri bağlı tüm dirençlerin üzerinden geçer. Şekil 1.5: Seri devrede akım geçişi 1.2.2. Kirşof’un Gerilimler Kanunu Kirşof, Gerilimler Kanunu ile; “devreye uygulanan gerilim, dirençler üzerinde düşen gerilimlerin toplamına eşittir” der. 7 Yani, n 2 1 T U ..... U U U + + + = ....... (V)’ tur. ........... ( 1 ) R . I U = olduğundan ................... ( 2 ) ( ) ( ) ( ) n n 2 1 T R . I ... R I. R . I U + + + = (3) şeklinde de yazılabilir. Örnek 1.3: Şekil 1.6’da verilen devrede dirençler üzerinde düşen gerilimleri beraberce bulalım. Şekil 1.6 Çözüm: Öncelikle eşdeğer direnç ( Örnek 1.2’de olduğu gibi) 3 2 1 AB R R R R + + = 15? 7 5 3 R AB = + + = ve devreden geçen akım (Ohm Kanunu yardımıyla) 15 30 R U I AB = = = 2A bulunur. Şimdi ise her bir direnç için Ohm Kanunu’nu uyguladığımızda; a b c Şekil 1.7: (a,b,c) 6V 3 2 R . I U 1 1 = = = 10V 5 2 R . I U 2 2 = = = V 14 7 2 R . I U 3 3 = = = Kirşof Kanunu’na göre dirençler üzerinde ki gerilimlerin toplamı üretecin gerilimine eşit olmalıydı; 8 Görüldüğü gibi üretecin gerilimi ile dirençler üzerine düşen gerilimlerin toplamı birbirine eşittir. 1.2.3. Paralel Devre 1.2.3.1. Paralel Devrenin Özellikleri Dirençlerin karşılıklı uçlarının bağlanması ile oluşan devreye paralel bağlantı denir. Paralel bağlantıda toplam direnç azalır. Dirençler üzerindeki gerilimler eşit, üzerinden geçen akımlar farklıdır. 1.2.3.2. Paralel Devrede Direnç Toplama Paralel bağlantıda seri bağlantıdan farklı olarak eş değer direnç, direnç değerlerinin çarpmaya göre terslerinin toplamının yine çarpmaya göre tersi alınarak bulunur. Formül haline getirirsek; Şekil 1.8: Paralel devre Sadece iki paralel direncin olduğu devrelerde hesaplamanın kolaylığı açısından; 2 1 2 1 eş R R R R R + = formülü de kullanılabilir. 30V 14 10 6 U U U U 3 2 1 = + + = + + = 9 Örnek 1.4: Şekil 1.9’daki devrede A ve B noktaları arasındaki eşdeğer direnci hesaplayınız. Şekil 1.9 6 1 2 6 1 3 1 R 1 R 1 R 1 ) 1 ( (2) 2 1 eş + = + = + = W = = = 2 3 6 R 6 3 R 1 eş eş veya W = = + = + = 2 9 18 6 3 6 3 R R R R R 2 1 2 1 eş olarak bulunur. 1.2.3.3. Gerilim Eşitliği Paralel kolların gerilimleri eş ittir. Kaynak uçlarını takip edersek doğruca direnç uçlarına gittiğini görebiliriz (Şekil 1.10). Şekil 1.10 Burada Uk kaynak gerilimi başka hiçbir direnç üzerinden geçmeden doğruca R1 direncinin uçlarına gitmekte dolayısıyla U1 gerilimi kaynak gerilimine eş ittir. Tüm bunlar R2 direnci ve U2 gerilimi içinde geçerlidir. Başka bir değişle U k =U 1 =U 2 ’dir. Direnci düşük olan koldan çok, direnci fazla olan koldan az akım geçişi olur. Akım ve direnç arasında ters orantı vardır. 10 1.2.4. Kirşof’un Akımlar Kanunu Kirşof, Akımlar Kanunu ile “bir düğüm noktasına gelen akımların toplamı o düğüm noktasını terk eden akımların toplamına eşittir” der ( Şekil 1.11). n 2 1 T I ... I I I + + + = (A) ........... ( 1 ) R U I = olduğundan 1 numaralı denklemde yerine yazarsak n 2 1 T R U ... R U R U I + + + = .............. ( 2 ) şeklinde de yazılabilir. Şekil 1.11 Örnek 1.5: Şekil 1.12’deki devrenin I 1 ve I 2 kol akımlarını ve I akımını bulunuz. Şekil 1.12 Çözüm: Kaynak gerilimi paralel dirençlerde düşen gerilimlere eşittir. 5A 3 15 R U I 1 1 = = = 2,5A 6 15 R U I 2 2 = = = 11 Kirşofun Akımlar Kanunu ile 7,5A 2,5 5 I I I 2 1 = + = + = 1.2.5. Karışık Devre 1.2.5.1. Karışık Devre Özellikleri Hem paralel hem de seri bağlı dirençlerin bulunduğu devrelere karışık devre denir. Karışık devreler seri ve paralel devre özelliklerini gösterir. 1.2.5.2. Eşdeğer Direnç Hesaplama Yöntemi Karışık devre çözümlerinde devrenin seri ve paralel kısı mları ayrı ayrı hesaplanarak sadeleştirme yapılır. Sadeleştirmeler sonucunda eşdeğer direnç bulunur. Örnek 1.6: Şekil 1.13’teki devrenin A-B noktaları arasındaki toplam direncini bulunuz. Şekil 1.13 Çözüm : 6? 4 2 R R R 2 1 1 eş = + = + = ( Şekil 1.14 ) (Şekil 1.15) Şekil 1.14 Şekil 1.15 4? 12 6 12 6 R R R R R 3 1 eş 3 1 eş T = + = + = 12 1.2.5.3. Kol Akımlarının Bulunması Karışık devre çözümlerinde devrenin akımını ve kol akımlarını bulmak için devrenin toplam direncini bulmak gerekir. Örnek 1.7: Şekil 1.16’daki devrede her bir koldan geçen akımı hesaplayınız. Şekil 1.16 Çözüm: Eşdeğer direnci hesaplayalım: 18? 12 6 R R R 2 1 1 eş = + = + = 6? 27 162 9 18 9 18 R R R R R 3 1 eş 3 1 eş T = = + = + = Devre akımını Ohm Kanunu ile hesaplayalım: 2A 6 12 R U I T = = = bulunur. Kol akımlarını Kirşof Akımlar Kanunu’ndan faydalanarak bulalım. Burada kaynak geriliminin aynı zamanda R 3 direnci üzerinde olduğuna dikkat edelim. 1,33A 9 12 R U I 3 2 = = = A 77 , 0 33 , 1 2 I I I 2 1 = - = - = Şekil 1.17 13 1.2.5.4. Dirençler Üzerinde Düşen Gerilim Değerlerinin Bulunması Dirençler üzerindeki gerilimleri bulurken içinden geçen akımla direnç değeri çarpılarak bulunur. Örnek 1.7’ye devam edelim ve dirençlerin üzerinde düşen gerilimleri de hesaplayalım: 4V 2 2 R I U 1 1 1 = = = V 8 4 2 R I U 2 1 2 = = = 12V 8 4 U U U 2 1 = + = + = V 12 2 1 1 R I U U 3 2 3 = = = = Şekil 1.18 1.2.6. Çevre Akımları Yöntemi Bu yöntemde, devrenin her bir gözü için ( Herhangi bir çevrenin seçilmesinde de sakınca yoktur ) bir çevre akımı ve yönü seçilir( Şekil 1.19). Seçilen bu çevre akımlarından faydalanarak Kirşof’un Gerilimler Kanunu her bir göze uygulanır ve göz adedi kadar denklem yazılır. Göz adedi kadar bilinmeyen çevre akımı olduğundan, elde edilen göz adedi kadar denklem çözülerek her bir gözün çevre akımı bulunur. Sonrada çevre akımları kullanılarak kol akımları kolaylıkla bulunabilir. 14 Şekil 1.19 Örnek 1.8: Şekil 1.20’deki devrenin çözümünü çevre akımları yöntemi ile bulunuz. Şekil 1.20 Çözüm ( ) b a b a I . 9 I . 1 .10 4 - I . 1 I . 4 12 + = + = b a b a I 36 4I 40 I 4I 12 - - = - + = I b = 0,8 A olarak bulunur. b _ I 35 28 - = 2,8A 4 0,8 12 I I 4I 12 a b a = - = + = olarak bulunur. I 1 =I a =2,8A I 2 =I b =0,8A I 3 =I a +I b =2,8+0,8=3,6A olarak bulunur. 15 1.3. Bobinler ve Kondansatörler 1.3.1. Doğru Akım Devresinde Bobin Bobin silindir üzerine sarılmış ve dışı izole edilmiş iletken telden oluşur( Şekil 1.21). Bu yüzden gerçek bobin, telin özdirencinden dolayı bir omik dirence de sahiptir. Şekil 1.21 1.3.1.1. Doğru Akımda Bobinin Kullanıldığı Yerler DC’de bobin; elektrikte motor, elektromıknatıs, röle, elektronikte ise filtre ve regüle devrelerinde kullanılır. Bobinin DC’de dar bir kullanım alanı vardır. AC’de daha geniş bir kullanım alanı vardır. Bununla ilgili olarak bir sonraki modül olan AC Esaslarında gerekli bilgiye ulaşacaksınız. 1.3.1.2. Bobinde Akımın Yükselişi Seri R-L devresine yani gerçek bobine Şekil 1.22.a’ daki gibi DC uygulandığında ilk anda bobin akımdaki değişikliğe karşı koyar. Bu yüzden akım yavaşça yükselir. Faraday ve Lenz kanunlarına göre akımın yükselişindeki empedans miktarı akımın değişim oranına bağlıdır. Akım değişikliği ne kadar fazla olursa o kadar fazla direnç gösterir. Akım direncin tek başına alacağı değere kadar yükselir. Çünkü eğ er akımda değişme olmazsa bobinin empedansı yoktur. Bu yükselme oranı L/R zaman sabitesi ile karakterize edilir. Şekil 1.22.b deki gibi logaritmik bir eğri şeklinde olur. Bu olaylar çok kısa sürede gerçekleşir. Şekil 1.22: a) Bobinin DC bağlanması b) Bobinden geçen akım ve bobinin gerilimi 16 R L ? = n 2 1 T L 1 ... L 1 L 1 L 1 + + + = Bobinin zaman sabitesi denklemi dir. 1.3.1.3. Bobinde Akımın Azalışı Bobine uygulanan akım bobin sargıları tarafından oluşturulan manyetik alanda ( Resim 1.1 ) potansiyel enerji olarak depolanır. Bu enerji sayesinde devre akımı kesilse bile bobin üzerinde kalan manyetik alan sayesinde bobin uçları arasında bir EMK kalır. Bu haldeki bobinin uçları arasına bir alıcı, örneğin ampul bağlansa; ampul yanmaya manyetik alan azalmaya başlar. Manyetik alan bittiğinde ampul söner. Bu süre akımın yükselişinde de olduğu gibi bobinin indüktansına (L) bağlıdır. Resim 1.1 1.3.2. Bobin Bağlantıları Bobinlerin bağlantıları tıpkı dirençlerde olduğu gibi hesaplanır. 1.3.2.1. Bobinlerin Seri Bağlantısı Seri bağlanmış bobinlerin toplam indüktansı aritmetik toplama ile bulunur. Şekil 1.23 n 2 1 T L ... L L L + + + = formülü kullanılır. 1.3.2.2. Bobinlerin Paralel Bağlantısı Toplam indüktans, bobinlerin indüktans değerlerinin çarpmaya göre terslerinin toplamının yine çarpmaya göre tersi alınarak bulunur. Şekil 1.24 17 1.3.2.3. Bobinlerin Karışık Bağlantısı Önce seri veya paralel bobinler kendi aralarında tek bobin haline getirilir daha sonra toplam indüktans hesaplanır. Örnek 1.9: Şekil 1.25’teki devrede A-B noktaları arasındaki e ş değer indüktansı hesaplayınız. Şekil 1.25 Çözüm: Önce paralel olan L 1 ve L 2 bobinlerinin ortak indüktanslarını hesaplayalım: 0,4 1 0,4 1 L 1 L 1 L 1 2 1 e1 + = + = dir H' 0,2 2 0,4 L 0,4 2 L 1 e1 e1 = = = Şekil 1.26 Şimdi de seri hale gelen iki indüktansın toplamını bulalım: H 0,7 0,5 0,2 L L L L T 3 e1 T = + = + = olarak bulunur. 1.3.3. Doğru Akım Devresinde Kondansatör 1.3.3.1. Doğru Akımda Kondansatörün Kullanıldığı Yerler Kondansatör doğru akımı geçirmeyip alternatif akımı geçiren bir elemandır. Yükselteçlerde DC’yi geçirip AC geçirmeyerek filtre elemanı olarak kullanılır. AC/DC dönüştürülmesinde diyotlar düzgün bir DC elde edilemez burada da filtre elemanı olarak kullanılır. Enerji depolama özelliğinden faydalanılarak kontakların gecikmeli açılması istenen yerlerde röleye paralel bağlanarak kullanılabilir. 1.3.3.2. Kondansatör Kapasitansı Şarj işlemi sonunda kondansatör, Q elektrik yüküyle yüklenmiş olur ve bir E C enerjisi kazanır. 18 Kondansatörün yüklenebilme özelliğine kapasitans (sığa) denir. Birimi Farad (F) sembolü C’dir. Q, E C , C ve uygulanan U gerilimi arsında şu bağlantı vardır. U . C Q = ...... ( 1 ) 2 U . C Ec 2 = ......... ( 2 ) Q: Elektrik yükü (Coulomb) U: Gerilim (Volt) C: Kapasitans (Farad) E C : Enerji (Joule) Bir numaralı bağlantıdan da anlaşıldığı gibi, C kapasitansı ve uygulanan U gerilimi ne kadar büyük ise Q elektrik yükü ve buna bağlı olarak devreden akan I C akımı da o kadar büyük olur. Örnek 1.10: 48 V 1000µF lı k bir kondansatör tam şarj durumunda depoladığı yükü ve enerjisini hesaplayınız. Çözüm: Kondansatörün yükü; Coulomb 10 48 48 10 1000 U C Q 3 6 - - = = = Kondansatörün enerjisi; Joule 1,15 10 1152 2 10 2304 2 48 10 1000 2 U C E 3 3 2 6 2 C = = = = = - - - 1.3.3.3. Kondansatörün Şarjı ve Deşarjı Kondansatörü bir DC kaynağa bağladığımızda kondansatörden doluncaya kadar akım akar. Kondansatör dolduğunda uçları arasındaki gerilim maksimum değerine ulaşır. Bu gerilim, kendisini besleyen kaynağın gerilimine eş ittir. Dolduğunda kondansatör uçları ve kondansatörü besleyen kaynağın uçları arasında potansiyel farkı sıfır olacağı için devreden akım akmaz. Dolayısıyla dolma zamanı dışında bir kondansatör DC gerilim altında açık devre davranışı gösterir. Şekil 1.27.a 'da görüldüğü gibi kondansatör bir DC kaynağına bağlanırsa, devreden Şekil 1.27.b 'de görüldüğü gibi, geçici olarak ve gittikçe azalan I C gibi bir akım akar. I C akımının değişimini gösteren eğriye kondansatör zaman diyagramı denir. Bu olaya, kondansatörün şarj edilmesi, kondansatöre de şarjlı kondansatör denir. "Şarj" kelimesinin Türkçe karşılığı "yükleme" ya da "doldurma" dır. 19 n T C C C C + + + = ... 2 1 3 2 1 Q ... Q Q Q + + + = V C Q V C Q U C Q n n 2 2 1 1 = = = n 2 1 U ... U U U = = = = Şekil 1.27: a) Kondansatörün doğru akıma bağlanması b) Kondansatörün şarjı (zaman diyagramı) U C geriliminin kontrolü bir DC voltmetre ile de yapılabilir. Voltmetrenin "+" ucu, kondansatörün, kaynağın pozitif kutbuna bağlı olan plakasına, "–" ucu da diğer plakaya dokundurulursa U C değerinin kaç volt olduğu okunabilir. Eğer voltmetrenin uçları yukarıda anlatılanın tersi yönde bağlanırsa voltmetrenin ibresi ters yönde sapar. Kondansatörün bir R direnci üzerinden deşarj edilmesi: Kondansatörde depo edilen enerji kondansatör uçlarına bağlanan bir dirençle harcanarak boşaltılır. Bu olaya kondansatörün boşalması (deşarjı) denir. 1.3.3.4. Zaman Sabitesi Zaman sabitesi kondansatöre seri bağlanan R direnci ve kondansatörün kapasitesi ile doğru orantılıdır. ? ile gösterilir. ? = R.C’dir. R.C sürede kondansatör gerilimi, şarj geriliminin ancak 0,632’si kadardır. Kondansatör pratikte 4. R.C kadar sürede tam dolmuş kabul edilir. 1.3.4. Kondansatör Bağlantıları 1.3.4.1. Kondansatörlerin Paralel Bağlantısı Paralel bağlantıda kondansatör kapasiteleri aritmetik olarak toplanır. Gerilimler ise aynı kalır. Paralel bağlantı yapılan kondansatörlere uygulanacak çalışma gerilimi en düşük gerilime sahip olan kondansatörün değeri kadar olabilir. Şekil 1.28 20 n T C C C C 1 ... 1 1 1 2 1 + + + = n 2 1 ...Q Q Q Q = = = n n 2 2 1 1 U C ... U C V C Q = = = = n 2 1 U ... U U U + + + = 1.3.4.2. Kondansatörlerin Seri Bağlantısı Seri bağlantıda toplam kapasitans azalır çalışma gerilimi artar. Şekil 1.29 1.3.4.3. Kondansatörlerin Karışık Bağlantısı Devre çözümünde önce paralel bağlantılar sonra seri bağlantılar çözümlenerek toplam kapasitans bulunur. Örnek 1.11: Şekil 1.30’daki devrede A-B noktaları arasındaki toplam kapasiteyi hesaplayınız. Şekil 1.30 Çözüm: F 100 40 60 C C C 2 1 es1 m = + = + = ) (25 (4) 3 es1 T 16 1 100 1 C 1 C 1 C 1 + = + = 400 29 C 1 T = C T = 13, 79 Örnek 1.12: Şekil 1.31’deki devrede eşdeğer sığayı C 1 , C 2 , C 3 kondansatörlerinin, yüklerini, potansiyel farklarını bulunuz. 21 Şekil 1.31 Çözüm: µF 6 4 2 C es1 = + = F C C C C C es es T m 2 3 6 3 6 3 1 3 1 = + = + = C 24µ 12 10 2 U C Q 6 T T = = = - C 24µ Q Q Q 3 e1 T = = = 8V 10 3 10 24 U U C Q 6 6 3 3 3 3 = = = - - 4V 8 12 U - U U U U U 3 e1 3 e1 = - = = + = C 8µ 4 10 2 V C Q 6 1 1 1 = = = - C µ 16 4 10 4 V C Q 6 2 2 2 = = = - 22 UYGULAMA FAALİYETİ Uygulama 1: Ohm Kanunu Deneyle Açıklayınız. Deneyin Amacı Bir elektrik devresinden geçen akım, devreye uygulanan gerilimle doğru, devre direnci ile ters orantılıdır tanımının deney ile incelenmesi ve konu ile ilgili bilgi ve beceri kazanmak. Deney Bağlantı Şeması Araç ve Gereçler • 1 adet voltmetre • 1 adet ampermetre • 1 adet potansiyometre • 1 adet ayarlı direnç Deneyin Yapılışı Şekildeki devre kurulur ve P potansiyometresi en küçük değerinde iken devreye gerilim uygulandığında devreden bir akım geçer. Önce R direnci sabit tutulup P potansiyometresi ile devre gerilimi kademe kademe artırılır, akım ve gerilim değerleri okunarak kaydedilir. Daha sonra P potansiyometresi belli bir değerde sabit tutulup R direnci kademe kademe değiştirilir ve yine akım-gerilim değerleri okunarak kaydedilir. UYGULAMA FAALİYETİ 23 Not: Uygun ölçü aleti kullanmaya dikkat ediniz. Devreyi uygun değerdeki devre elemanları seçerek breadboard üzerinde de kurabilirsiniz. Sorular 1. Deneyde alınan akım ve gerilim değerlerinden faydalanarak gerilimleri yatay eksende, akımları dikey eksende göstererek Akım-Gerilim grafiğini çiziniz. 2. Aldığınız U ve I değerlerini Ohm Kanunu formülündeki yerine koyarak her kademe için R Y değerini hesaplayınız. 3. Bulduğunuz değerlerden faydanarak akım-direnç grafiğini çiziniz 4. Deneyden çıkardığınız sonucu kısaca açıklayınız Cevaplar Sonuç 24 Uygulama 2: Kirşofun Gerilimler Kanunu’nu deneyle açıklayınız. Deneyin Amacı Seri bağlı devrelerdeki toplam gerilimi; kapalı bir elektrik devresinde devreye uygulanan gerilim devredeki dirençler üzerinde düşen gerilimlerin toplamına e ş ittir şeklindeki tanımın deney ile incelenmesi ve konu ile ilgili bilgi ve beceri kazanmak. Deney Bağlantı Şeması Araç ve Gereçler • 4 adet voltmetre • 1 adet ampermetre • 3 adet ayarlı direnç ( Veya değişik değerlikli dirençler ) Deneyin Yapılışı Bağlantı kurulup kontrol edildikten sonra dirençler en büyük değerine alınarak devreye gerilim uygulanır. I, U, U 1 , U 2 , U 3 , değerleri okunarak kaydedilir. Daha sonra ayarlı dirençlerin değeri değiştirilerek ( Eğ er ayarlı direnç bulamamışsanız değişik değerlikli dirençler kullanarakta deneyi yapabilirsiniz.) birkaç değer daha alınır ve kaydedildikten sonra devre şalteri açılarak deneye son verilir. 25 Not: Uygun ölçü aleti kullanmaya dikkat ediniz. Devreyi uygun değerdeki devre elemanları seçerek breadboard üzerinde de kurabilirsiniz. Sorular: 1. Kirşof’un Gerilimler Kanunu hangi devrelere uygulanır? Yazınız. 2. Kirşof’un Gerilimler Kanunu’nu tanımlayarak formülünü yazınız. 3. Dirençlerden birinin kısa devre olması durumunda devrede olacak değişiklikleri açıklayınız. 4. Deneyden çıkardığınız sonucu kısaca açıklayınız. Cevaplar Sonuç 26 Uygulama 3: Kirşofun Akımlar Kanunu’nu deneyle açıklayınız. Deneyin Amacı Paralel bağlı devrelerde devre akımı devredeki dirençler üzerinden geçen akımların toplamına eşittir ve aynı zamanda bir düğüm noktasına gelen akımların toplamı bu düğüm noktasından çı kan akımların toplamına eş ittir, şeklindeki tanımın incelenmesi ve konu ile ilgili bilgi ve beceri kazanmak. Deney Bağlantı Şeması Araç ve Gereçler • 1adet voltmetre • 3 adet ampermetre • 3 adet anahtar • 2 adet ayarlı direnç • 1 adet lamba Deneyin Yapılışı Bağlantı kurulup kontrol edildikten sonra dirençler en küçük değerine alınır ve S 1 , S 2 ve S 3 anahtarları açıkken K şalteri kapatılarak devreye gerilim uygulanır.S 1 , S 2 ve S 3 anahtarları kapatılarak I, I 1 , I 2 , I 3 değerleri okunur ve gözlemler tablosuna kaydedilir. Daha sonra ayarlı dirençler kademe kademe artırılarak her kademede değerler okunur ve kaydedilir ( Ayarlı direnç yerine değişik değerlikli dirençlerde kullanılabilir.) . Not: Devre bağlantısında kullanılan ampermetreler alıcıların çektiği akımı karşılayacak değerde seçilmelidir. Ayrıca devreye alıcı olarak ayarlı direnç (Reosta) yerine lamba grupları da bağlanabilir. Devreyi uygun değerdeki devre elemanları seçerek breadboard üzerinde de kurabilirsiniz. 27 Sorular 1. Kirşof’un Akımlar Kanunu hangi devrelere uygulanır? Yazınız. 2. Kirşof’un Akımlar Kanunu tanımlayarak formülünü yazınız. 3. Deneyde alınan I 1 , I 2 ve I 3 akım değerlerinden faydalanarak her kademe için devre akımını hesaplayınız ve I ampermetresinden okunan akım değeri ile karşılaştırınız. 4. Devredeki dirençlerden veya anahtarlardan birisinin k ı sa devre olması durumunda ne olur? Açıklayınız. 5. Deneyden çıkardığınız sonucu kısaca açıklayınız. Cevaplar Sonuç 28 Uygulama 4.1: 1-2-3. İşlem basamağını takip ederek yapınız. Aşağıdaki şekilde verilen devreyi kurunuz. Değerleri hesaplayınız. Ölçülen değerlerle karşılaştırınız. Uygulama 4.2: 4 ve 5. işlem basamağını takip ederek yapınız. İşlem Basamakları Öneriler Şekildeki dirençli devreyi breadboard üzerine kurunuz. Devrede kullanılacak malzemelerin temininde öğ retmeninizden yardım isteyiniz. I, I 1 ve I 2 değerlerini hesaplayınız. Değerleri hesaplarken bilgi sayfalarına başvurabilirsiniz. I, I 1 ve I 2 Ölçü aletlerinde okunan değerleri hesapladığınız değerlerle karşılaştırınız. Karşılaştırma sı rasında oluşabilecek küçük farklılıklar ölçüm hatası ve direnç tolerans değerlerinden kaynaklanabilir. Bobin uçlarına osilaskop bağlayarak değişimi gözlemleyiniz. Bağlantıyı yaparken öğ retmeninize danışınız Kondansatör uçlarına osilaskop bağlayarak gerilimdeki değişimi gözlemleyiniz. Bağlantıyı yaparken öğ retmeninize danışınız. 29 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME SORULARI Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 1. 5? ve 10?’luk iki direnç birbirine paralel bağlanmıştır, devrenin eş değer direncini hesaplayınız. 2. Bir kaynağa üç direnç seri olarak bağlanmıştır. R 1 direncinin uçlarında 20 Volt vardır R 2 direncinden 5 Amper geçmektedir. R 3 direnci 2? olduğuna göre devredeki kaynağın gerilimini hesaplayınız. 3. Şekildeki devrede A ve B noktaları arasındaki eşdeğer direnci hesaplayınız. 52 Volt’luk gerilim uygulandığında en yüksek akımın hangi dirençten geçtiğini hesaplayınız. 4. Şekildeki kaynaktan çekilen akımı hesaplayınız. 5. Şekildeki devrede 5 ?’luk dirençten geçen akım 14A ise kaynak gerilimini hesaplayınız. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 30 6. Şekildeki devrenin kol akımlarını hesaplayınız. 7. Şekildeki devrenin eşdeğer indüktansını hesaplayınız. 8. Şekildeki devrenin eş değer indüktansı Le=0,0755H’dir bilinmeyen L 3 indüktansını hesaplayınız. 9. Şekildeki devrenin eşdeğer kapasitansı ( C eş ) hesaplayınız. 31 10. Şekildeki devrenin eş değer kapasitansı 0,5µF ise bilinmeyen C 4 ’ün kapasitansı ne kadardır? DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz. Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz. 32 PERFORMANS DEĞERLENDİRME DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır Deney devre bağlantılarını kurabildiniz mi? Değerleri hesaplayabildiniz mi? Değerleri ölçebildiniz mi? Değerleri karşılaştırabildiniz mi? DEĞERLENDİRME Faaliyetlerin içerisinde bulunan iş lem basamaklarının tam olarak yerine getirildiğini görmek için her öğ renci basamakları ayrı ayrı yerine getirmelidir. Faaliyetlerin sonunda amaca ulaşabilmek için faaliyetlerin her aş amasından başarılı olmak gerekmektedir. Eğ er faaliyetlerin içerisindeki kriterlerde başarı sağlayamadıysanız modül faaliyetlerini tekrar ediniz. PERFORMANS DEĞERLENDİRME 33 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 Doğru akım kaynaklarını ve DC motorlarını güvenli olarak kullanabileceksiniz. Akü çeşitlerini ve yapılarını araştırınız. 2. DC KAYNAKLAR 2.1. Piller Piller kimyasal enerjiden elektrik enerjisi üreten düzeneklerdir. Günlük hayatta çok kullandığımız pillerin en büyük avantajı elektrik enerjisini taşınabilir kılmasıdır. 2.1.1. Pil Çeşitleri ve Yapıları İlk zamanlarda piller tek defa kullanılabiliyordu ve tekrar kullanılabilen elektrik kaynağı olarak akümülatörler bulunmuştu. Zamanımızda pek çok çeşit pil, birden çok kullanılabilme, yani tekrar şarj edilebilme özelliğine sahiptir. Piller şu şekilde sınıflandırılabilir: • Atom pili: Uranyum ve grafit bloklardan oluşan ve nükleer enerjiden elektrik enerjisi elde etmeye yarayan hücrelerdir. • Yakıt pili: Hidrojen ve oksijenden elektrik enerjisi elde etmeye yarayan düzeneklerdir. Yakıt hücresi olarak da adlandırılır. • Güneş pili: Güneş pilleri veya fotopiller amorf silisyum kristallerinden elde edilen P-N kavşaklı bir yarı-iletken yapıdır. Takriben açık güneşli havada desimetrekarede 1 Watt enerji verebilir. ÖĞRENME FAALİYETİ–2 AMAÇ ARAŞTIRMA 34 Resim 2.1: Güneş pili • Kuru pil: Kuru piller, elektrot olarak çinko ve karbon kullanılır. Kuru pillerde kutuplaşmayı önlemek için genel olarak kullanılan manganez dioksittir. Resim 2.2: Kuru pil • Sıvı piller: Sıvı kutuplanmaz pillerin ilk örneği Daniel pilidir. Daniel pilinde bakır ve çinko elektrot olarak kullanılır. 1,08 volt elektrik gerilimi üretir, her elektrot kendi tuzlarının çözeltisine batırılmış ve arada gözenekli bölme ile birbirlerinden ayrılmıştır. Burada çinko çözünür, bakır ise çöker. Daniel pili bir sıvı pildir. Sıvı pillerde elektrolit sıvıdır. Daniel pili de böyledir, keza akümülatörlerde de elektrolit sıvı sülfürik asittir. • Gazlı piller: Basınç altındaki gaz içinde olan piller gazlı pil olarak adlandırılır. Sir William Robert 1839’da elektrotları odun kömüründen olan gazlı pili yapmıştır. Gaugain ve Zeuger pilleri de gazlı pillerdendir. Gündelik kullanımdaki piller iki tiptir: • Tekrar şarj edilebilen piller; Nikel Kadmiyum, Nikel Metal Hidrit ve Lityum İon pillerdir. 35 • Tekrar şarj edilemeyen piller; muhtelif alkalin, gümüş oksit, çinko- karbon ve civalı pillerdir. 2.1.1.2. Nikel Kadmiyum Piller (Ni-Cd) Adından da anlaşılacağı gibi nikel ve kadmiyumdan yapılmış pillerdir. Şarjlı halde 1.44 Volt maksimum voltaja sahiptir. Uygun şartlarda kullanıldığında 10000 defa tekrar şarj edilebilir. Uzay teknolojisinde yaklaşık 20 yıl kullanılır. Boş halde iken 1.2 Volt’ta tutulmalıdır. Bu pillerin verimli kullanılması için 1.1 Volt pil geriliminde mutlaka tekrar şarj edilmeleri gerekir. Bunun için özel düzenekler mevcuttur. Bu pillerin güç eğ risi birden azalır ve kullanım süresi sonunda güç birden düşer. Pek çok cihazda, özellikle elektrikli tı raş makinelerinde kullanılan 220 V kondansatör devreli akım regülatörleri çok başarılıdır. Lâkin pillerin yerlerine yerleştirilmesi sı rasında çarpılma tehlikesi vardır. Bu tip pilleri şarj etmek için yapılacak şarj cihazının voltajını yüksek tutmak ve akım regülasyonu yapmak gerekir. Nikel-Kadmiyum pillerin şarjında değişik teknikler kullanılır. Bunlar pilin ömrünü uzatmak için yapılan işlemlerdir. Pil yarı boşalmış halde iken şarj edilmez. Aksi halde pil hafızasında tuttuğu bu noktadan ileriye doğru şarj olur bu da kapasitesini düşürür. Bu tip piller önce boşaltılır, sonra doldurulur. 2.1.1.3. Nikel Metal Hidrit Piller (Ni-MH) Nikel Kadmiyum pillerden sonra piyasaya çı kan bir pil çeşididir. Ni-Cd. pillere göre daha yüksek kapasiteye sahiptir. Şarj edilmeleri hemen hemen Ni-Cd piller gibidir. Her iki pilin de bir iç direnci vardır. Bu direnç Ni-Cd pillerde daha yüksektir. Bu nedenle kullanılmadığında bu piller kendi içinden bir akım akıtır ve boşalırlar. Bu olay Ni-MH pillerde daha çabuk olur ve daha kısa sürede boşalır. 2.1.1.4. Lityum Ion Piller (Li-Ion) Diğer şarj edilebilen pillere göre daha yüksek kapasiteleri olan pillerdir. Hafif piller olup, kendi kendine boşalmaları yavaştır. Memory effect’i yoktur yani istendiği an şarj edilebilir. Deşarj güç eğ risi lineerdir ve birden biterek sizi yolda bı rakmaz. Şarj edilmeleri Ni-Cd ve Ni-MH pillere göre biraz daha güçtür; fakat bir yandan kullanılır bir yandan da şarj edilebilirler. Hem voltaj hem de akım regülasyonu ile şarj edilir. Özellikle laptop, cep telefonu gibi taşınır cihazlarda tercih edilir. 36 Pil Sistemlerinin Mukayesesi Sistem Özellik Ni – Cd Ni - MH Li – Ion Kurşun – Asit Enerji yoğunluğu/( hacim ) - + + + - Enerji yoğunluğu/( ağırlık ) - + + + - - Tekrar kullanılabilme performansı + + + + + + - Kendi kendine deşarj + + + + + Hızlı şarj edilebilme + + + + - Yüksek akım ile deşarj edilebilme + + + + - Güvenirlilik + + -* + + Fiyat + - - - + + Gerilim uyumluluğu + + + + - - - Deşarjda gerilim stabilitesi + + + + - + + : Mükemmel, + : İyi, - : Uygulamaların çoğu için yeterli, - - : Dezavantajlı, * : Kontrol devreleri gerekli Tablo 2.1: Pil özellikleri 2.1.2. Pillerin İç Direnci Tüm kaynakların bir iç direnci vardır. Bunun nedeni her iletkende olduğu gibi pillerin yapısında bulunan maddelerin de az da olsa bir dirence sahip olmalarıdır. 2.1.3. Pillerin EMK’sı (Elektromotor Kuvvet) Elektromotor kuvveti (kısaca EMK denir ? ile gösterilir.) kaynağı, devrede oluşan yüklerin potansiyel enerjisini artırabilecek olan (batarya, pil, jenaratör gibi) herhangi bir aygıttır. Şekil 2.1 EMK, elektrik yüklerini düşük potansiyelden yüksek potansiyele (tepeye doğru) hareket ettirir ( Şekil 2,1). 37 Bir kaynağın EMK’sı, birim yük başına yapılan iş olarak tanımlanır ve birimi Volt’tur. Bir kalem pilin EMK’sı 1,5 volttur. Şekil 2.2 Şayet bataryanın iç direnci olmasaydı bataryanın uçları arasındaki potansiyel farkı (çıkış voltajı), onun EMK’sına eş it olurdu. Ama gerçekte bir batarya her zaman r ile göstereceğimiz küçük de olsa bir iç dirence sahip olduğundan, bataryanın çı k ış voltajı EMK’sına eşit değildir (Şekil 2.3). Şekil 2.3 Formülde ? = açık devre voltajını ifade etmektedir. ?V= devreden bir akım geçtiği zamanki güç kaynağının devreye sağladığı potansiyel farkı EMK batarya üzerindeki etiketlenmiş gerilimdir. Örneğin, pilin EMK’sı 1,5 Volt’tur. Pil devreye bağlandığında pilin üzerindeki gerçek gerilim iç direncine (r) bağlıdır ve i.r kadar etiketlenmiş değerinden daha azdır. Şekil 2.4 38 Devre üzerindeki bir noktadan, örneğin a noktasından ( Şekil 2.4 ) başlayıp tekrar aynı noktaya geldiğimizde potansiyel farklarının toplamı, yani devrede EMK tarafından üretilen gerilim farkı dirençler üzerinde harcanan potansiyel farkına eşit olacaktır. Dış direnç R’ye yük direnci denir. 2.1.4. Pillerde Güç Tüm pillerin üzerinde pilin gücünü gösteren bir rakam mevcuttur. Bu mA saat (mAh) olarak ifade edilir. Bir pilin üzerinde 800 mAh yazıyorsa, bu pil 800 mA akımı ancak bir saat boyunca akıtabilir. Eğer bu pilden devamlı olarak 100 mA akım çekiyorsanız o zaman bu pil size 8 saat hizmet edebilecektir. 2.1.5.Pillerde Verim Şarjlı piller akım şarjına tabidir. Ni-Cd piller üzerlerinde yazılı olan mA saat değeri ne ise o değerin onda biri kadar bir akım ile 14 saat şarj edilir. Örneğin, üzerinde 750 mAh yazan bir pili 75 mA ile 14 saatte şarj edebiliriz. Hızlı şarj imkanı da vardır, pilleri 1 saatte sarj edecek kadar akım basılır. Hı zlı şarjda 400–1000 mA gibi yüksek bir şarj akımı uygulanır. Hızlı şarj pilin ömrünü çok kısaltır. Normal kullanma ömrü 10000 defalara kadar çıkabilecek iken bu sayı iki haneli rakamlara kadar düşebilir. Bir Nikel Kadmiyum pilin şarj olduğunu, sı caklığının artmasından da anlayabiliriz; çünkü bu durumda kimyasal reaksiyon (reversible) bitmiş verilen enerji ısı enerjisine dönüşmektedir. 2.2. Aküler 2.2.1. Akü Çeşitleri ve Yapıları Kurşun oksitli, nikel kadmiyumlu, nikel demirli, gümüş çinkolu, olmak üzere değişik tip akümülatörler mevcuttur. En çok kullanılan kurşunlu akümülatörlerde elektrotlar kurşundur. Seyreltik sülfürik asit de elektrolit olarak kullanılır. Bir akü hücresi aşağıdaki ana elemanlardan oluşur: Akü Kabı: Çoğunlukla ebonit veya plastik malzemeden yapılır. Transparant akü kapları, akünün içindeki elemanların incelenmesine imkan verirler. Akü kapları kullanılacağı yerin durumuna göre çeşitli boyutlarda yapılır. Akü Kapağı: Akü kabı malzemesinden yapılan ve hücrenin üstünü kapatan kısımdır. Akü kabının üstünü, hava sı zdırmaz bir biçimde presleyerek veya yapıştırarak kapatır. 39 Resim 2.3: Akünün iç yapısı Hücre Kapağı (Tıpa): Akü kapağındaki dişli deliğe takılan, plastik malzemeden yapılmış küçük bir kapaktır. Üç ana işlevi vardır: • Yerinden çı karılarak, elektrolitin yoğunluğunu ölçmek ve/veya saf su ilave etmek. • Buşon kapalı iken akü içinde oluşan gazların, kapak içindeki küçük delik yoluyla dışarı çıkmasını sağlamak. • Özel tip buşonlarda, hücre içinde oluşan gazı, buşon içinde yoğunlaşarak tekrar elektrolite dönmesini sağlamak, böylece akünün saf su kaybını azaltmak. Elektrolit: Sülfürik asit, saf su karışımı olan bir sı vı dı r. Akünün tipine, imalatçının veya kullanıcının tercihine bağlı olarak sülfürik asit, su oranı değişik, çeşitli aküler imal edilmektedir. Seperatör: Hücre içindeki plakaların birbirine değerek kı sa devre olmasını önleyen parçalardır. Aside dayanıklı yalıtkan malzemeden yapılır, imalatçının tercihine bağlı olarak çeşitli profilde olur. Bununla birlikte seperatör tipinin seçiminde ve yerine takılmasında şu hususlara özen gösterilir: • Akü iç direncini artırmamak. • Seperatörleri mikro gözenekli yaparak, plakalar arasındaki elektrolit temasını azaltmamak. • Plakaları, özellikle nakliye esnasında eğ ilme ve kırı lmalarını önleyecek şekilde sıkıştırmak. 40 Plakalar: Bir akü hücresi içinde pozitif ve negatif olmak üzere iki ayrı plaka grubu vardır. • Negatif Plaka: Saf kurşundan ızgara biçiminde, kalıplarda dökülerek elde edilir. Mekanik direnci arttırmak için kurşun içine antimuan katılır. Izgaranın profili, imalat tekniğine bağlı olarak çeşitli olabilir. Ancak, nakliye ve kullanımda eğ ilip kı rı lmayacak kadar sağlam ve üzerine sıvanacak olan aktif madde denen pastayı iyi muhafaza edecek şekilde olmasına dikkat edilir. Kurşun-asit akülerin hepsinde negatif plakalar, kurşundan yapılmış ızgaranın içine, kurşun oksit pastanın sıvanması suretiyle elde edilir. Plakanın boyutları kullanıcının talebine veya imalatçının tercihine göre çeşitli olabilir. • Pozitif Plaka: Kurşun-asit akülerin pozitif plakaları üç çeşittir: o Sıvanmış Düz Plaka: Yapısal olarak negatif plaka gibidir. o Tüpçüklü Plaka: Esas olarak antimuanlı saf kurşundan kalıplarda dökülerek elde edilir. Ana çerçeveye bağlı dikey çubuklar üzerine, gözenekli sentetik malzemeden yapılmış tüpçükler takılmıştır. Toz halindeki aktif madde, vibrasyon metoduyla, tüpçüklerin içerisine doldurulur. Tüpçüklerin açık olan altları plastik tı kaç dizisi ile kapatılır. Böylece hem aktif maddenin tüpçükler içinde kalması sağlanır, hem de kurşun çubukların ve tüpçüklerin düz sı raları halinde sallanmadan durması temin edilir. Bu tür pozitif plaka yapmadaki amaç, aktif maddenin tüpçük içinde muhafaza edilerek, dökülmesini engellemektir. Şekil 2.5 o Artırılmış Yüzeyli Plaka (Plante): Saf kurşunun, özel profilde dökümü suretiyle elde edilir. Çok sayıdaki dikey çubukların oluşturduğu gerçek yüzey, plakaya dik bakıldığında görünen yüzeyin takriben 12 katıdır. Böylece elektrolitle temas eden plaka yüzeyi arttırılmış olur. Pozitif plakanın açıklanan şekilde imalatını müteakip, FORMASYON denen kimyasal i ş lemlerle plaka yüzeyinde kurşun peroksit film halinde aktif madde oluşturulur, 41 işletme süresince deşarjda kurşun sülfat haline dönüşen yüzey şarjda tekrar kurşun peroksit film haline döner. Şekil 2.6 Akü Hücresi Bir akü hücresi, yukarıda açıklanan elemanların, akü kabı içerisine tekniğine uygun bir şekilde yerleştirilmesi ile oluşturulur. Akü hücresi içindeki negatif plaka sayısı, pozitif plaka sayısından bir fazladır. Böylece pozitif plakanın iki yüzeyi de aktif durumda tutularak bükülmesi önlenir. Şekilde iki pozitif ve üç negatif plakası olan bir akü hücresi görülmektedir. Şekil 2.7 Şemada görüldüğü gibi bütün pozitif plakalar ve negatif plakalar ayrı ayrı hücre içinde kurşun köprülerle birbirine kaynak edilerek her bir cins plaka grubunun müşterek kutupları hücre kapağından dışarı çıkarılır. Akü grupları, hücrelerin (+) ve (-) kutuplarının birbirlerine harici köprülerle bağlanması suretiyle elde edilir. Harici köprülerin hücre kutuplarına bağlantısı, imalatçının tekniğine bağlı bir husustur. Çoğunlukla cıvata ile veya kaynakla bağlanır. 42 2.2.2. Akü Kapasiteleri Akümülatörler voltaj kaynağı ile şarj edilirler normal şarj için kapasitesinin 1 /10’u kadar akım verilir ve 24 saat süresince şarj olur. Otomobillerde kullanılan akümülatörler 45 ve 60 Ah kapasitesindedir. Yani bu akümülatör kullanılma süresi ile verdiği akım çarpımı 60’a eş ittir. Yani 10 amper çekiliyorsa 6 saat akım verebilir. Dolu bir akümülatörün maksimum voltajı 14,5 volttur. Akümülatörlerin üzerinde ayrıca maksimum akım değeri de yazar. Bu çok yüksek bir akım değeridir. Bir Akümülatör 250 Amper’e kadar bir akımı akıtabilir. 2.3. Dinamolar Hareket enerjisini doğru akım elektrik enerjisine dönüştüren makinelere dinamo denir. Resim 2.4: Dinamo 2.3.1. Dinamo Çeşitleri Günümüzde dinamolar bisiklet, otomobil gibi hareketli olan araçlardaki elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak için kullanılır. Ayrıca sanayide yüksek akım istenen yerlerde örneğin kaynak motoru gibi motorlarla akuple olarak bağlanan dinamolarda kullanılabilir. 43 3 2 1 3 2 1 r r r R ? ? ? I + + + + + = R ? I = Resim 2.5: Bisiklet dinamosu 2.4. Kaynak Bağlantıları Üreteçler uygulamada amaca göre seri, paralel ya da karışık bağlanarak uygun bir EMK veya yeterli akım elde edilir. Birden fazla üreteçten oluşan sisteme batarya denir. 2.4.1. Kaynakların Seri Bağlantısı Şekildeki devrede görüldüğü gibi EMK’ları ? 1 , ? 2 , ? 3 , ve iç dirençleri r 1 , r 2 , r 3 , olan üreteçlerin birinin (+) kutbu, diğerinin (-) kutbuna birleştirilerek yapılan bağlamaya seri bağlama denir. Şekil 2.8 Seri bağlı bir devrede: Potansiyel farkı, üreteçlerin potansiyel farkları toplamına eşittir. 3 2 1 ? ? ? ? + + = Bütün üreteçlerden geçen akımın değeri aynıdır. ya da 44 Devredeki üreteçlerin t kadar zamanda verdiği enerjiler toplamı, bu üreteçlerin yerine geçen eş değer üretecin aynı zamanda verdiği enerjiye eşittir. Örnek 2.1: Her biri 1,5 voltluk 3 tane pil seri olarak bağlanmıştır. Üretecin verebileceği toplam gerilimi bulunuz. 5 , 4 5 , 1 5 , 1 5 , 1 ? ? ? ? 3 2 1 = + + = + + = Volt. Örnek 2.2: Birbirine seri bağlı üç tane pilin iç direnci 0,2 ?’dur. Toplam iç direnci bulunuz. r iT = r 1 +r 2 +r 3 = 0,2+0,2+0,2= 0, 6 ?’dur. Örnek 2.3: Birbirine seri bağlı 1,5 voltluk üç tane pilin iç direnci toplamı 0,6 ?’dur. Seri bağlı üç pilin uçlarına bağlı lamba 0,3 Amper akım çekerse lamba uçlarında düşen gerilim kaç Volttur? Üç pil üzerinde düşen gerilim: U r = 0,6 x 3 = 0,18 Volt U L = U P - U r = 4,5 – 0,18 = 4,32 Volt olarak bulunur. 2.4.2. Kaynakların Paralel Bağlantısı ve Sakıncaları EMK’ları ? 1 ve iç dirençleri r 1 olan n tane üretecin (+) ve (-) kutuplarının şekil 2.9’daki gibi kendi aralarında birleştirilerek yapılan bağlantıya paralel bağlantı denir. Şekil 2.9 Paralel bağlamada üreteçlerin EMK’leri eş it olmalıdır. Aksi taktirde R direncinden geçmesi gereken akım EMK’leri küçük olan ara devrelerden geçerek istenmeyen durumlara neden olabilir. Devredeki üreteçlerin t kadar zamanda verdiği enerjiler toplamı, bu üreteçlerin yerine geçen eş değer üretecin aynı zamanda verdiği enerjiye eşittir. 45 n r r 1 eş = Paralel bağlı üreteç devresinde eş değer EMK, üreteçlerden birinin EMK’ine eşittir. 1 ? ? = EMK’leri, ? 1 ve iç dirençleri r 1 olan özdeş n tane üreteç paralel bağlanırsa eşdeğer direnç olur. • Devreden geçen akım şiddeti, n r R ? R ? I 1 + = = olur. Bir devrede hem paralel, hem de seri bağlı üreteçler bulunuyorsa, bu tür bağlamaya karışık bağlama denir. Böyle devrelerde paralel ve seri bağlı kısımlardaki eşdeğer üreteçlerin EMK ve iç direnci hesaplanır. Sonra devreden geçen akım şiddeti bulunur. Örnek 2.4: Birbirine paralel bağlı 1,5 Voltluk 3 pilin her birinin iç direnci 0,3 Ohm’dur. Buna göre üreteç devresinin toplam gerilimini ve pillerin iç dirençleri toplamını bulunuz. 1 ? ? = olduğundan toplam gerilim 1,5 Volttur. 1 , 0 r 0,3 1 0,3 1 0,3 1 r 1 r 1 r 1 r 1 eş 3 2 1 eş = + + = + + = ? veya 1 , 0 3 3 , 0 n r r 1 eş = = = ? olarak bulunur. 2.5. DC Kaynakları Kullanırken Dikkat Edilecek Hususlar Üreteçler, büyük EMK elde edebilmek için seri bağlanmalı, paralel bağlı üreteçlerin EMK’leri eş it olmalıdır. Paralel bağlı üreteçlerin bulunduğu sistemin eş değer EMK yani toplam EMK üreteçlerden birinin EMK kadardır (? eş =? 1 ). Kapalı devreden geçen akım şiddeti, R ? I = ile bulunur. 46 Pil Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar Hayatımızı kolaylaştıran her teknolojik üründe görülebildiği gibi piller de bilhassa bilinçsiz kullanılması ve atıklarının gereği şekilde kontrol edilmemesi sonucunda çevreye oldukça önemli zararlar verebilmektedir. Doğru akımda düşük bir güç vermelerine ve sağladıkları enerjinin şebeke enerjisininkinden çok daha pahalı olmasına karşılık, pillerin kolayca taşınabilir özerk üreteçler olma üstünlüğü vardır. Uygulamaları, askerî alanda (güdümlü ve balistik mermilerin, torpidoların itme sistemleri) olduğu kadar sivil alanda da (radyo alıcılarını, teypleri, t ı raş makinelerini, kameraları, aydınlatma düzeneklerini, oyuncakları vb. beslemede) oldukça yaygındır. Saatlerin, elektronik oyunların, cep hesap makinelerinin ve cep telefonlarının gelişmesiyle minyatür pillere yeni pazarlar açılmıştır. • Çocukların pillerle oynamasına kesinlikle müsaade edilmemelidir. • Özellikle iç dirençleri düşük pillerin (örneğin Ni - Cd türleri gibi) para, bilezik, yüzük veya diğer madeni eşyalarla kısa devre yapması sonucunda ortaya çıkan yüksek sıcaklıklar yanıklara yol açabilir. • Düğme tipi veya küçük boy pillerin yutulması halinde derhal tı bbi müdahale gereklidir. • Küçük çocukların oynadıkları pilli oyuncakların, pil yuvalarının emniyetli bir şekilde kapalı olduğu kontrol edilmelidir. • Pilleri (+) ve (-) kutuplarının kullanıldıkları cihaza doğru biçimde yerleştirilmeleri son derece önemlidir. • Şarj edilemeyen türdeki piller herhangi bir şekilde kesinlikle şarj işlemine tabi tutulmamalıdır. • Kullanılmış piller, hayatiyet kazandırmak için kesinlikle ısıtılmamalıdır. • Piller ateşe atılmamalı veya parçalanmamalıdır. • Cihazınızdaki pillerin tamamı aynı anda değiştirilmelidir. Yeni pillerle kısmen kullanılmış piller bir arada çalıştırılmamalı ve farklı markalarda piller beraber kullanılmamalıdır. Aksi takdirde pillerin akma ihtimali çoğalacaktır. Bu ise cihazın arızalanmasına ve çevre kirliliğine yol açacaktır. • Şarj edilebilir pil ve batarya bloklarının özel durumlar haricinde 0°C’nin altında ve 40°C’nin üstündeki sı caklıklarda şarj edilmeleri tavsiye edilmez. 2.6. Elektromanyetizma Elektrik akımı ile elde edilen manyetik alana genel olarak elektromanyetizma denir. 47 2.6.1. Akım Geçen İletken Etrafındaki Manyetik Alan Elektrik akımı, elektrik yüklerinin hareketinden meydana gelmektedir. Elektriğin temel esasları modülünde manyetik yükün ne olduğuna değinmemize rağmen manyetik alanın nasıl oluştuğuna değinmedik. Bu bölümde manyetik alanın nasıl oluştuğunu göreceğiz. Manyetik alanlar genel olarak iki türlü elde edilir. Bunlardan biri bildiğimiz doğal mıknatıslar yardımı ile diğeri ise bir iletkenden akım geçirerek elde edilir. Bu modülde içinden akım geçen bir tel parçasının etrafında oluşturacağı manyetik alanın büyüklük ve yönünün nasıl bulunacağı anlatılacaktır. Resim 2.6 Resim 2.6’da uzunca bir tel parçasından I akımı geçtiğini düşünelim. Bu telin etrafında manyetik bir alan oluşur. Manyetik alan telden uzaklaşınca r 2 ile orantılı azalır; ama telden herhangi bir r uzaklığı için tel boyunca büyüklüğü sabittir. Bu büyüklük telin içinden geçen akımla doğru orantılıdır. Akım taşıyan telin etrafında oluşturduğu manyetik alanın yönünü bulmak için sağ el kuralını kullanırız. Sağ el kuralı oldukça pratik bir yöntemdir. Akım taşıyan bir tel parçasının etrafında oluşturduğu manyetik alan için Sağ El Kuralı’nda; akım yönü sağ elin baş parmağının gösterdiği yön olarak seçilir. Sağ elin kıvrılmış dört parmağı ise manyetik alanın yönünü göstermiş olur. 2.6.2. Akım Geçen Bobinin Çevresindeki Manyetik Alan Bir kasnak üzerine yan yana sarılan iletkenlerin oluşturduğu bütüne bobin denir. Bu iletkenden; yani bobinden akım geçirildiğinde bobin içinde bir manyetik alan meydana gelir. Bu manyetik alanın büyüklüğü de akım şiddetine “I” bobinin boyuna “L” sarım sayısına “N” ve ortama “µ” bağlıdır. 48 Resim 2.7 2.7. İçinden Akım Geçen İletkenin Manyetik Alan İçerisindeki Durumu Sabit bir manyetik alan içerisinde kalan iletkenden akım geçirildiğinde, iletken içinden geçen akımın oluşturduğu manyetik alanın, etrafındaki manyetik alan ile etkileşimi sonucunda iletken manyetik alan d ışına doğru itilir. Manyetik alanın dışında bu hareket durur. Resim 2.8 İletkenin itilme yönü iletkenden geçen akım ve manyetik alanın yönüne bağlıdır. Bu hareketin yönü sol el kuralı ile bulunur. Sol El Kuralı: Sol el dört parmağı birleştirilerek açılır. Kuvvet çizgileri avuç içine girecek şekilde alan içine sokulan sol el dört parmağı akım yönünü gösterecek şekilde tutulursa yana açılan başparmak hareketin yönünü gösterir. 2.8. Manyetik Alan İçinde Bulunan İletkenin Hareketi İndüksiyon prensibi: Dinamoların çalışma prensibi; kı saca, sabit manyetik alan içerisinde bulunan iletken manyetik alan kuvvet çizgileri tarafından kesilecek şekilde hareket ettirilirse o iletkende gerilim indüklenir. Bu olaya indüklenme denir. 49 Resim 2.9 İletkende indüklenen gerilimin miktarı iletkenin hareket hı zı ve manyetik alanın büyüklüğü ile doğru orantılıdır. İndüklenen akımın yönü de iletkenin hareket yönüne ve manyetik alanın yönüne bağlıdır ve akımın yönü sağ el kuralı ile bulunur (Resim 2.9). Sağ El Kuralı: Sağ elin avuç içi N kutbuna bakacak şekilde tutulduğunda, alan içindeki iletkenin hareket yönünü yana açılan baş parmak gösteriyorsa iletkende indüklenen gerilimin yönünü bitişik dört parmak gösterir. 2.9. DC Motorlar Tanımı: Doğru akım elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştüren makinelere doğru akım motoru denir. 2.9.1. DC Motor Çeşitleri Doğru akım motorları çalışma prensibi olarak aynıdır. Tek farklılık güçleridir. Küçük güçlü motorlara doğal ya da yapay olan sabit mıknatıslar yeterli iken büyük güçlü motorlarda gerekli manyetik alan elektromıknatısla oluşturulur. 2.9.2. Temel Çalışma Prensibi Telin itilme kuvveti telden geçen akıma telin boyuna ve telin içinde bulunduğu ortama bağlıdır. F=I.L.B formülü ile bulunur. Kuvvetin yönü sol el kuralı ile bulunur. 50 Resim 2.10 Sabit manyetik alan içinde kalan bobinin dönme kuvveti manyetik alan ile doğru orantılıdır (Resim 2.10). Resim 2.11 Bobin bir eksen etrafında dönecek şekilde manyetik alan içine yerleştirilir. Elektrik akımı fırça ve kolektör (komütatör) yardımıyla bobine iletilir (Resim 2.11). Dönüşün aynı yönde ve sürekli olması için aynı kutbun altından sürekli aynı yönde akımın geçmesi gerekir. Akımın her yarım turda yön değiştirmesi yan yana konulan kolektör dilimleri ve kutup ekseninde sabit tutulan fırçalar ile sağlanır. 51 Resim 2.12 Bobin döndükçe manyetik alan ile bobin arasında bir ? açısı oluşur. Aradaki açının kosinüsü ile doğru orantılı olarak döndürme kuvveti de azalır. Bu durumda kuvvet F=I.L.B.cos? formülü ile hesaplanır. 2.9.3. Dönüş Yönü Değiştirme Doğru akım motorunun dönüş yönünü değiştirmek için uygulanan akım yönünü değiştirmek yeterlidir. Bobine etkiyen kuvvetin yönü dolayısıyla motorun dönüş yönü, manyetik alanın ve iletkenden geçen akımın yönüne bağlıdır. Alan yönünü değiştirmenin mümkün olduğu harici uyartımlı DC motorlarda, alan yönü değiştirilerek veya uygulanan gerilimin yönü değiştirilerek motorun dönüş yönü değiştirilebilir. Sabit mı knatıslı DC motorlarda alan yönünü değiştirmek mümkün olmadığından akım yönünü değiştirmek yeterli olacaktır. 2.9.4. Gerilimle Hız Ayarı Doğru akım motorlarında dönüş hı zı manyetik alan kuvveti ve iletkenden geçen akımla doğru orantılıdır. Sabit mı knatıslı DC motora uygulanan gerilim değiştirilerek iletkenden geçen akım, dolayısıyla hı z değiştirilebilir. Harici uyartımlı DC motorlarda ise uyartım akımı dolayısıyla manyetik alan ayarlanarak hız ayarı yapmak mümkündür. 52 UYGULAMA FAALİYETİ Uygulama 1: Aşağıdaki devre bağlantısını kurunuz ve gerekli hesaplamaları 1-2-3. iş lem basamağını takip ederek yapınız. Uygulama 2: Küçük güçlü bir teyp motorunun bağlantısını 4. ve 5. iş lem basamaklarını takip ederek yapınız. İşlem Basamakları Öneriler Şekildeki devreyi kurunuz. Şekildeki devreyi ö ğ retmeninize danışarak kurunuz. Pillerin boştaki gerilimlerini ölçünüz. Piller devreye bağlandığındaki değerleri ölçünüz. Devrenin akımını ölçünüz. Ölçümlerin yapımını elektriksel büyüklüklerin ölçülmesi modülünden tekrar edebilirsiniz. Pillerin iç dirençlerini hesaplayınız. İç direnç hesaplamasında gerekli bilgiyi bilgi sayfalarından edinebilirsiniz. Sabit mı knatıslı bir DC motoru ayarlı gerilim verebilen bir kaynağa bağlayınız. Bağlantıyı kurarken ö ğ retmeninize danışınız. DC motora uyguladığınız gerilim motorun çalışma gerilimini geçmemelidir. Gerilim ayarı yaparak h ı z değişimini gözlemleyiniz. Hız ölçümünü optik turmetre ile yapınız. UYGULAMA FAALİYETİ 53 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME SORULARI Aşağıdaki 1. ve 2. sorular için şekildeki devreden yararlanınız. 1. Devre akımını hesaplayınız. 2. Her pil 600 mAh kapasitelidir. Piller tam dolu iken boşalma süresini hesaplayınız. Aşağıdaki 3. ve 4. sorular için şekildeki devreden yararlanınız. 3. Pillerden çekilen I 1 , I 2 ve I akımlarını hesaplayınız. 4. Kapasiteleri 600 mAh olan pillerden hangisi daha önce ne kadar sürede boşalır? ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 54 5. Şekildeki gibi bir araba aküsünün kutup başı oksitlendiği için 0,1? direnç meydana getirmektedir. Araba farlarının toplam direnci 0,48? olduğuna göre; A. Aküden normalde çekilmesi gereken akımı hesaplayınız. B. Oksidasyondan sonra çekilen akımı hesaplayınız. 6. 12V 60 Ah’lik bir araba aküsü toplam gücü 120 W olan farların açık kalması neticesinde kaç saat sonra tamamen boşalır. 7. Akım geçen bobinin etrafındaki manyetik alan aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir. C. Bobinin uzunluğuna “L” D. Bobinin sarım sayısına “N” E. Bobinin bulunduğu ortama “µ” F. Bobinin yapıldığı telin kesitine “S” G. Bobinden geçen akıma “I” 8. Sol el kuralında bitişik dört parmak …..……. yönünü gösterirse yana açılan baş parmak …..……. yönünü gösterir. 9. Sabit manyetik alan içerisinde bulunan iletken manyetik alan kuvvet çizgileri tarafından kesilecek şekilde hareket ettirilirse o iletkende ...……… indüklenir. Bu olaya ….…………denir 10. Sabit manyetik alan içinde hareket ettirilen iletkende indüklenen gerilimin miktarı iletkenin hareket …………...ve manyetik alanın …………... ile doğru orantılıdır. 11. Sabit manyetik alan içinde hareket ettirilen iletkende indüklenen gerilimin yönünü bulmak için …………. ………kuralı kullanılır. 12. Sabit mıknatıslı DC motorun dönüş yönü uygulanan ………….. yönü ile değiştirilebilir. 55 PERFORMANS DEĞERLENDİRME DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır Devre bağlantısını şekle göre kurabildiniz mi? Değerleri ölçebildiniz mi? Değerleri hesaplayabildiniz mi? Değerleri karşılaştırabildiniz mi? DC motor hız kontrolünü yapabildiniz mi ? DEĞERLENDİRME Faaliyetlerin içerisinde bulunan iş lem basamaklarının tam olarak yerine getirildiğini görmek için her öğ renci basamakları ayrı ayrı yerine getirmelidir. Faaliyetlerin sonunda amaca ulaşabilmek için faaliyetlerin her aş amasından başarılı olmak gerekmektedir. Eğ er faaliyetlerin içerisindeki kriterlerden başarı sağlanamadıysa modül faaliyetlerini tekrar ediniz. PERFORMANS DEĞERLENDİRME 56 MODÜL DEĞERLENDİRME Aşağıda listelenen i ş lem basamaklarındaki davranışları yapabiliyorsanız EVET sütununa, yapamıyorsanız HAYIR kısmına X işareti koyunuz. DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır Doğru akımın tanımı öğrendiniz mi? Doğru akımın kullanıldığı yerleri biliyor musunuz? Ohm kanunu öğrendiniz mi ? Seri devre ve paralel devre bağlantılarını öğrendiniz mi? Dirençleri seri bağlayıp değerlerini ölçebiliyor musunuz ? Dirençleri paralel bağlayıp değerlerini ölçebiliyor musunuz? Kirşofun gerilimler kanununu biliyor musunuz ? Kirşofun akımlar kanununu biliyor musunuz ? Bobin çalışma prensibini öğrendiniz mi? Bobinlerin seri bağlama hesabını yapabiliyor musunuz? Bobinlerin paralel bağlama hesabını yapabiliyor musunuz? Kondansatörlerin seri bağlama hesabını yapabiliyor musunuz? Kondansatörlerin paralel bağlama hesabını yapabiliyor musunuz? Zaman sabitesinin tanımını biliyor musunuz ? DC Kaynak çeşitlerini öğrendiniz mi? DC kaynak bağlantılarını öğrendiniz mi? Elektromanyetimanın tanımını biliyor musunuz ? DC motorların çalışma prensibini öğrendiniz mi ? DC motor dönüş yönünü değiştirmeyi öğrendiniz mi? DEĞERLENDİRME Tüm sorulara cevabınız “evet” ise modülü başarıyla tamamlamış oldunuz. “Hayır” cevabınız varsa ilgili konuyu tekrar ediniz. MODÜL DEĞERLENDİRME 57 CEVAP ANAHTARLARI ÖĞRENME FAALİYETİ–1 CEVAP ANAHTARI 1 Reş = 3,33 W 2 U k =35 V 3 Reş=5,2? en yüksek akım 2 ?’luk dirençten akar 8A 4 I k =3A 5 U k =126V 6 I 1 =1A, I 2 =1A, I 3 =2A 7 L eş =0,66H 8 L 3 =0,1H 9 Ceş=2,4µF 10 C4=0,4µF ÖĞRENME FAALİYETİ–2 CEVAP ANAHTARI 1 I=0,48A 2 Boşalma süresi: 1saat 15 dakikadır. 3 I 1 =0,33A I 2 =0,16 I=0,49A 4 1. pil, 1 saat 48 dakikada boşalır. 5 a.Normalde çekilecek akım 25 A b. Oksidasyondan sonra çekilen akım 20,7 A 6 6 saat sonra tamamen boşalır 7 Bobinin yapıldığı telin kesitine “S” 8 “akım” “hareket” 9 “gerilim” “indüklenme” 10 “hızı” “büyüklüğü” 11 “sağ el” 12 “gerilimin” CEVAP ANAHTARLARI 58 KAYNAKLAR ÖZDEMİR Ali, Elektrik Bilgisi, MEB Yayın Evi, Ankara, 2001. GÖRKEM A., KUŞ M., Elektroteknik 1, Özkan Matbaacılık Ankara, 2002. GÜVEN M.E, MARTI İ. B., Elektroteknik II, MEB yayınları, Ankara, 1992. JOSEPH A, Teori ve Problemlerle Elektrik Devreleri, Güven Kitabevi Yayınları, Ankara 1980, Çeviri AYTER S., AŞKAR M. http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hph.html; http://www.biltek.tubitak.gov.tr/; http://www.stlawu.edu/; http://egitek.meb.gov.tr; http://www.answers.com Web Siteleri KAYNAKLAR