Neotektonik Doğu Anadolu Fay Zonu Do ğ u Anadolu Fay Zonu 550 km uzunlu ğ unda, ? yakla ş k olarak KD-GB y ö n ü nde uzan ml , ? sol yanal at ml faylardan olu ş an transform fay ? niteli ğ indedir, Anadolu ile Arap levhalar aras nda s n r olu ş turur. ?DAFZ, Ö l ü Deniz Fay ile birle ş irken, g ü neybat ya do ğ ru K br s’a kadar uzan r. DAFZ, Karl ova’da KAFZ ile bir üç l ü kav ş ak olu ş turacak ş ekilde ba ş lar, g ü neybat ya do ğ ru Bing ö l’e kadar uzan r. DAFZ boyunca Ç ek-ay r havzalar Hazar g ö l ü G ö lba ş havzas ,DAFZ’nun Kahramanmaras g ü neybat s na olan devam yine sol y ö nl ü DAF’lar taraf ndan temsil edilir. Bunlar Karatas, Osmaniye ve Yumurtal k fay zonlar d r.DAFZ, KAFZ ve Ö DFZ ile üç l ü kav ş ak olu ş turur. DAFZ’nun sol y ö nl ü hareketi, Anadolu levhas n n bat ya ka ç ş n sa ğ lamaktad r.Do ğ u Anadolu Fay Zonunun Ya ş Do ğ u Anadolu fay n n ya ş ile ilgili olarak da ç e ş itli g ö r üş ler vard r. De ğ i ş ik ara ş t r c lara g ö re fay n faaliyete ba ş lama ya ş Ge ç Miyosen – Erken Pleistosen aras olarak ileri s ü r ü lm üş t ü r. • Ge ç Miyosen-Erken Pliyosen (5 My) • Ge ç Pliyosen-Erken Pleistosen (1.8 my ö nce) • 3 my civar nda Malatya-Ovac k fay zonunun terk edilmesiyle aktif olmu ş tur. Geç Pliyosen-Erken Pleistosen (1.8 my önce)Do ğ u Anadolu fay ü zerinde, Pliyosen ö ncesi ya ş taki kayalardan yararlan larak ö l çü len Do ğ u Anadolu Fay Zonunda At m Miktar toplam sol yanal at ı m 3,5 – 40 km. aras ndad r.Yakla ş k 12 km at m Do ğ u Anadolu Fay Zonunda At m Miktarjeolojik verilere g ö re y lda 6-10 mm. • jeofizik verilerine g ö re y lda 25-35 mm. • GPS verilerine g ö re y lda 11 mm. • Do ğ u Anadolu Fay Zonunda At m OranDo ğ u Anadolu Fay Zonu boyunca olu ş mu ş depremler • 1945 Adana-Misis M:5.7 • 1952 Adana-Misis M: 5.3 • 1971 Bing ö l M:6.8 • 1979 Adna-Kozan M: 5.1 • 1986 Gaziantep M: 5.0 • 1986 S ü rg ü M:6.0 • 1989 İ skenderun M:4.9 • 1991 Kadirli M:5.2 • 1994 Ceyhan M:5.0 • 1994 Adana- İ skenderun M:4 • 1998 Adana-Ceyhan M:6.2 • 2001 Osmaniye M: 4.9DO Ğ U ANADOLU TRANSFORM FAYI , Anadolu ile Avrasya levhalar aras ndaki s n r n ? bir kesimini ve Arap ile Afrika levhalar aras ndaki s n r olu ş turur. Kuzeydo ğ uda, Karl ova’da, Kuzey Anadolu fay ? ile bulu ş tu ğ u üç l ü kav ş aktan itibaren g ü ney bat ya do ğ ru uzan r ve Mara ş dolaylar nda Ö l ü deniz fay ile birle ş erek di ğ er bir üç l ü kav ş a ğ olu ş turur. Sol at m karakteri ile, Anadolu levhas n ? do ğ u/g ü neydo ğ udan s n rlamakta ve onun bat ya do ğ ru hareket etmesine Kuzey Anadolu fay gibi katk da bulunmaktad r. Uzan m boyunca G ö lba ş havzas ve Hazar G ö l ü ? gibi çö k ü nt ü alanlar ve ç ek-ay r havzalar geli ş mi ş tir. Do ğ u Anadolu Fay Zonu 550 km uzunlu ğ unda, ? yakla ş k olarak KD-GB y ö n ü nde uzan ml , ? sol yanal at ml faylardan olu ş an transform fay ? niteli ğ indedir, Anadolu ile Arap levhalar aras nda s n r olu ş turur. ?DAFZ, Ö l ü Deniz Fay ile birle ş irken, g ü neybat ya do ğ ru K br s’a kadar uzan r. DAFZ, Karl ova’dan ba ş lamakta, g ü neybat da İ skenderun k ö rfezine kadar uzanmaktad r. Ö l ü Deniz Fay ile birle ş irken, g ü neybat ya do ğ ru K br s’a kadar uzan r. DO Ğ U ANADOLU TRANSFORM FAYI , Anadolu ile Avrasya levhalar aras ndaki s n r n ? bir kesimini ve Arap ile Afrika levhalar aras ndaki s n r olu ş turur. Kuzeydo ğ uda, Karl ova’da, Kuzey Anadolu fay ? ile bulu ş tu ğ u üç l ü kav ş aktan itibaren g ü ney bat ya do ğ ru uzan r ve Mara ş dolaylar nda Ö l ü deniz fay ile birle ş erek di ğ er bir üç l ü kav ş a ğ olu ş turur. Sol at m karakteri ile, Anadolu levhas n ? do ğ u/g ü neydo ğ udan s n rlamakta ve onun bat ya do ğ ru hareket etmesine Kuzey Anadolu fay gibi katk da bulunmaktad r. Uzan m boyunca G ö lba ş havzas ve Hazar G ö l ü ? gibi çö k ü nt ü alanlar ve ç ek-ay r havzalar geli ş mi ş tir. DAFZ, Karl ova’da KAFZ ile bir üç l ü kav ş ak olu ş turacak ş ekilde ba ş lar, g ü neybat ya do ğ ru Bing ö l’e kadar uzan r. DAFZ boyunca Ç ek-ay r havzalar Hazar g ö l ü G ö lba ş havzas ,DAFZ’nun Kahramanmaras g ü neybat s na olan devam yine sol y ö nl ü DAF’lar taraf ndan temsil edilir. Bunlar Karatas, Osmaniye ve Yumurtal k fay zonlar d r.