3 - Anatomi Doku Komitesi Örnek Soruları Doku komitesi ö rnek sorular 1-Elde thenar kabart y s n rlayan ç izgi a ş a ğ dakilerden hangisidir? a)Linea stomachia b)Linea mensalis c)Linea vitealis d)Linea thenaris e)Linea cephalica Linea vitealis: Thenar kabart y s n rlayan ç izgidir. Linea stoma chia: Avucun ortas nda linea vitealis ’ e ya paralel olarak seyreder, ya da distalde linea vitealis ile birle ş ir. Bu iki ç izgi oppozisyon hareketlerinde iyice belirginle ş ir. Linea mensalis: Proximal transvers ç izgi: 3. 4. ve 5. metakarp cisimlerini enine ç aprazlayan ç izgidir. Linea cephalica: Distal transvers ç izgi: 2. 3. 4. ve 5. metakarp ba ş lar n enine ç aprazlar. CEVAP: C 2-Elin palmar y ü z ü nde thenar b ö lgenin ü zerindeki k üçü k bir alan n derisinin duyusunu alan sinir a ş a ğ daki sinirlerden hangisinden g elir? a)N.ulnaris b)N.radialis c)N.medianus d)n.axillaris e)n.musculocutaneus E lin palmar y ü z ü nde thenar b ö lgenin ü zerindeki k üçü k bir alan n derisinin duyusunu n.radialis al r CEVAP: B 3-Maymun eli deformitesine neden olan sinir a ş a ğ dakilerden hangis idir? a)N.ulnaris b)N.radialis c)N.medianus d)n.axillaris e)n.musculocutaneus N. medianus zedelenmeleri: Omuz ç k ğ , ö n kol yaralanmalar veya karpal t ü nel sendromunda ortaya ç kar. N. medianus ’ un dallar n n duyu ald ğ b ö lgelerde duyu kayb g ö r ü l ü r. Si nirin dirsek seviyesinin ü st ü ndeki hasarlar nda ö n kol pronasyon yapamaz. Ayr ca ö n kolun fleksiyonu zay flar. Ö n kolun fleksiyonu tamamen kaybolmaz. Ba ş parma ğ n opposizyon ve fleksiyon hareketi ortadan kalkar. Abduksiyon hareketi ise olduk ç a zay flar. Ç ü nk ü m. abductor pollicis longus sa ğlamd r. Ancak bu kas birinci metakarpa, dolayl olarak ta ba ş parma ğa abduksiyon yapt r r. B ö yle bir hastan n ba ş parmak ve i ş aret parma ğ yla bir cismi yakalamas zordur. Bu iki parmak adduksiyon ve hiper ekstensiyon durumunda kal r. Hasta bu parmaklar n falanks distalisine fleksiyon yapt ramaz. Elin bu g ö r ü n ü m ü ne maymun eli deformitesi denir. CEVAP: C 4-Carpal tunel sendromunda etkilenen sinir a ş a ğ dakilerden hangisidir? a)N.ulnaris b)N.radialis c)N.medianus d)n.a xillaris e)n.musculocutaneus N. medianus zedelenmeleri: Omuz ç k ğ , ö n kol yaralanmalar veya karpal t ü nel sendromunda ortaya ç kar. CEVAP: C Solunum sistemi 1 -A ş a ğ dakilerden hangisi plevra i ç in yanl ş t r. a)Akci ğerlerin d ş y ü z ü n ü ve g ö ğü s bo ş lu ğunun i ç y ü z ü n ü d öş eyen ser ö z bir zard r. b)Akci ğerlerin d ş y ü z ü n ü ö rten pleura ’ ya pleura visceralis denir. c)g ö ğü s bo ş lu ğunun i ç y ü z ü n ü , diaphragman n ü st y ü z ü n ü ö rten ve mediastinum ’ u saran b ö l ü mlerine ise pleura parietalis denir. d)Pleura, her iki akci ğe ri birden saran tek kese ş eklindedir. e)Pleura parietalis ’ in kaburgalar ö rten b ö l ü m ü ne pars costalis denir. Akci ğerlerin d ş y ü z ü n ü ve g ö ğü s bo ş lu ğunun i ç y ü z ü n ü d öş eyen ser ö z bir zard r. Akci ğerlerin d ş y ü z ü n ü ö rten pleura ’ ya pleura visceralis den ir. g ö ğü s bo ş lu ğunun i ç y ü z ü n ü , diaphragman n ü st y ü z ü n ü ö rten ve mediastinum ’ u saran b ö l ü mlerine ise pleura parietalis denir. Pleura, her bir akci ğeri ayr ayr saran kese ş eklindedir. CEVAP D, 2 -Diafragmada hiatus aorticus ’ u ç evreleyen ligament a ş a ğ dakilerden hangisidir? a) Lig. arcuatum laterale b)Lig. arcuatum mediale c) Lig. arcuatum pubis d) Lig. arcuatum medianum e)lig.umbilicale medianum Diafragmada hiatus aorticus ’ u ç evreleyen ligament l ig. arcuatum medianum ’ dur. CEVAP D 3 -Sa ğ n. phrenicus ’ un ge ç ti ği diafragma ge ç iti a ş a ğ dakilerden hangisidir? a)Hiatus aorticus b)Foramen venae cavae c) Hiatus oesophagus d) c r us dextrum ve sinistrum aras e)trigonum sternocostale Sa ğ n. phrenicus ’ un ge ç ti ği diafragma ge ç iti f oramen venae cavae ’ d r. Hiatus o esophagus ’ tan n.vagus, hiatus aorticus ’ tan da aorta ge ç er. CEVAP B 4 -A ş a ğ dakilerden hangisi mediastinum posteriorda bulunmaz? a)pars thoracica aortae b) v. azygos c) v. hemiazygos d)n. vagus e) trachea mediastinum posterior da par s thoracica aortae, v. azygos, v. hemiazygos, n. vagus ve oesophagus bulunur. Trachea mediastinum superior ’ da bulunur. 5 - A ş a ğ dakilerden hangisi hem mediastinum medius ’ ta hemde mediastinum posteriorda bulunur? a)oesophagus b)ductus thoracicus c)v.azygos d)n.vagus e)arcus aorta A ş a ğ dakilerden hangisi hem mediastinum medius ’ ta hemde mediastinum posteriorda v.azygos bulunur. CEVAP C Dola ş m sistemi1-Sistemik venler ile ilgili a ş a ğ daki bilgilerden hangisi yanl ş t r? a)Venler arterler e g ö re say ca fazlad r b)Genellikle ince arterlere iki ven e ş lik eder c)Venlerin tabaka kal nl ğ arterlere g ö re daha fazlad r d) Ö zellikle alt ekstremite venlerinde kapak ç k bulunur. e)V ü cudun b ü y ü k b ö l ü m ü nde venler aras nda yo ğun anastomozlar bulunur. V enler arterlere g ö re say ca fazlad r, Genellikle ince arterlere iki ven e ş lik eder, Ö zellikle alt ekstremite venlerinde kapak ç k bulunur. V ü cudun b ü y ü k b ö l ü m ü nde venler aras nda yo ğun anastomozlar bulunur. Arterlerin tabaka kal nl ğ venlere g ö re daha kal nd r. CEVAP C 2-V.jugularis externa hangi iki venin birle ş mesi ile meydana gelir? a)V.retromandibularis, v.auricularis posterior b)V.auricularis posterior, v.facialis c)V.temporalis superficilalis, v.maxillaris d)V.maxillaris, v.auricularis posterior e )V.occipitalis, v.auricularis posterior V.maxillaris ve v. temporalis superficialis bir le ş erek v. retromandibularis ’ i olu ş turur. V.retromandibularis, v.auricularis posterior birle ş erek v.jugularis externa olu ş ur. CEVAP A. 3-A ş a ğ daki venlerden hangisi v.jugularis internaya a ç lmaz? a) V.thyroidea superior b)V.facialis c)V.lingualis, d) V.thyroidea media e) V .vertebralis CEVAP E, V.vertebralis ’ ler v.subclavia ’ n n dal d r. 4-A ş a ğ dakilerden hangisi f ö tal dola ş m i ç in do ğrudur? a)Fetus ile anne aras ndaki her t ü rl ü madde al ş veri ş i plesenta sayesinde olur. b )Plasenta, fetusdan gelen ven ö z kan oksijen ve besin y ö n ü nden zenginle ş tirir c)G ö bek kordonu i ç erisinde 2 ven ve 1 arter bulunur. d)V.umbilicalis arac l ğ ile gelen temiz kan karaci ğere u ğramada n v.cava inferior ’ a d ö k ü l ü r. e)Fet ü sdeki kirli kan kan v. umbilicalis ile plesentaya gelir. V.umbilicalis arac l ğ ile gelen temiz kan karaci ğere 3 farkl ş ekilde u ğrayarak v.cava inferior ’ a d ö k ü l ü r G ö bek kordonu i ç erisinde 1 ven ve 2 arter bulunur . Plas enta, fetusdan gelen ven ö z kan oksijen ve besin y ö n ü nden zenginle ş tirir . Fet ü sdeki kirli kan kan a . umbilicalis ile plesentaya gelir. CEVAP B Sindirim sistemi 1-I mpressio oesophagi karaci ğerin diafragmatik y ü z ü n ü n hangi par ç as nda bulunur? a)pars supe rior b)pars anterior c)pars posterior d)pars dextra e)pars visceralisI mpressio oesophagi karaci ğerin diafragmatik y ü z ü n ü n pars posterior ’ unda bulunur. CEVAP C, 2 -Karaci ğerin ö nde ü st s n r olarak belirtilen nokta a ş a ğ dakilerden hangisid ir? a)sa ğda linea medioclavicularis ü zerinde 5. intercostal aral ktan b)sa ğda linea medioclavicularis ü zerinde 4. intercostal aral ktan c)sa ğda linea medioclavicularis ü zerinde 6. intercostal aral ktan d)solda linea medioclavicularis ü zerinde 4. intercosta l aral ktan e)solda linea medioclavicularis ü zerinde 4. intercostal aral ktan Karaci ğerin ö nde ü st s n r olarak belirtilen nokta sa ğda linea medioclavicularis ü zerinde 4. intercostal aral k hizas ndad r. CEVAP B 3-Ductus choledochus ’ un ret r o duodenal p ar ç as n n arkas nda bulunun yap a ş a ğ dakilerden hangisidir? a) a. hepatica propria b)v. portae c)a.mesnterica superior d)v.cava inferior e)aorta abdominalis Ductus choledochus ’ un ret r o duodenal par ç as n n arkas nda V.cava inferior bulunur. CEVAP D, 4 -A ş a ğ daki organ veya yap lardan hangisi corpus pancreatis ’ in arka y ü z ü nde bulunmaz? a)aortae abdominalis b)a. mesenterica superior c)v. renalis sinistra d)sol b ö brek e)sol b ö brek ü st ü bezi Corpus pancreatis ’ in arka y ü z ü nde v. renalis sinistra bulunu r. CEVAP C Genital 1-A ş a ğ daki yap lardan hangisi uterusu ta ş mada fazla rol almaz?a) lig. teres uteri- lig. transversum cervicis b) lig. latum uteri- lig. teres uteri c) m.levator ani- lig. teres uteri d) m.levator ani- lig. latum uteri e) lig. transversum cervicis- lig. p ubocervicale uterusu ta ş mada en fazla rol alan yap lar: lig. transversum cervicis, lig. p ubocervicale , m.levator ani ’ dir. lig. latum uteri- lig. teres uteri uterusu ta ş mada fazla rol almaz. 1-B, 2-A ş a ğ dakil erden hangisi ovaryumlar i ç in yanl ş t r? a) Ovarium ’ lar erkekteki testis ’ lerin kar ş l ğ d r. b) Facies lateralis ve facies medialis olmak ü zere iki y ü z ü vard r. c)Aorta abdominalis ’ den ç kan a. ovarica ’ lar taraf ndan beslenir d) Hilum ovarii extramitas tu baria ’ da bulunur e) Ovarium ’ u en d ş tan periton ö rter Ovarium ’ lar erkekteki testis ’ lerin kar ş l ğ d r . Facies lateralis ve facies medialis olmak ü zere iki y ü z ü vard r. Aorta abdominalis ’ den ç kan a. ovarica ’ lar taraf ndan beslenir . Ovarium ’ u en d ş tan pe riton ö rter . Hilum ovarii margo liber taraf n da bulunur . Mesovarium ’ un iki yapra ğ aras nda bulunan damar ve sinirler, hilum ovarii ’ den ovarium ’ a girer ve ç karlar. 2-C 3. Tuba uterinay besleyen arterler a ş a ğ dakilerden hangisidir? a)a.ilica externa-a.il iaca interna b)pars abdominalis aorta-a.renalis c)a.uterina-a.ovarica d)a.vaginalis-a.ovarica e)a.vesicalis inferior-a.uterina A.vaginalis-a.ovarica tuba uterina ’ y beslerler. 3-D, 4-Erkelerde corpus spongiosum penis ’ in kar ş l ğ olan kad n d ş genit al organ a ş a ğ dakilerden hangisidir? a)labium majus pudendi b)labium mainus pudendi c)clitoridis d)gl.vestibularis major e) bulbus vestibuli Erkelerde corpus spongiosum penis ’ in kar ş l ğ kad nlarda bulbus vestibuli ’ dir. labium majus pudendi scrotum, l abium mainus pudendi penis derisi, gl.vestibularis major ise erkeklerde gl.bulbourethralis ’ lerin kar ş l ğ d r. 4-E Sinir sistemi sorular1 - Ş ekilde X ile g ö sterilen arterin ad nedir? a)a. vertebralis b)a.basi llaris c)a.spinalis posterior d)a.spinalis anterior e)a.inferior posterior cerebelli A . vertebralis ’ ler birle ş erek a.basillaris ’ i olu ş turur. 1-A, 2 -A ş a ğ daki ç ekirdeklerden hangisi beyincikte bulunmaz? a)nuc. emboliformis b)nuc. dentatus c)nuc. rube r d)nuc. globus e)nuc. fastigi N uc. dentatus , nuc. emboliformis , nuc. globus ve nuc. fastigi beyincikte bulunan ç ekirdeklerdir. nuc. ruber mesencephalonda bulunur. 2-C, 3 -A ş a ğ dakilerden hangisi “papez halkas ”nda yer almaz? a) Hipotalamus b) Corpu s mamillare c) Tr. mamillothalamicus d) Gyrus paracentralis e) Cingulum Papez halkas k sa s ü reli belle ğin uzun s ü reye d ö n üş t ü r ü lmesinde rol alan bir yoldur. Hipocampustan ba ş layan lifler cingulum ile corpus mamillareye ordanda tr. mamillothalamicus ile tahalamusa ge ç er. Buradan tekrar hipokampusa d ö nen halka papez halkas d r. 3-D, 4 -A ş a ğ dakilerden hangisi “Hipokampus Formasyonu “nu dahil de ğildir? a )Hipocampus B)Nuc.dentatus C) Subiculum d)Alveus E) Fimbria hipocampi Nuc.dentatus beyincikte bulu nan bir ç ekirdektir. 4 -B, X