3 - İç Hastalıkları Dönem 4 soruları DÖNEM 4 GEÇMİŞ DÖNEM SORULARI SORU 1. Aşağıdakilerden hangisi farklı kanser türlerinden korunmada etkin bir yöntem değildir? A) Kolorektal kanser için 50 yaşından sonra gaitada gizli kanın yılda bir bakılması ve 5 yılda bir kolonoskopi yapılması B) Prostat kanseri için 50 yaşından sonra yılda bir prostat muayenesi ve PSA testi C) BRCA geni mutasyonu saptanan kadınlarda bilateral mastektomi D) BRCA geni mutasyonu saptanan kadınlarda diğer alternatif tamoksifen proflaksisidir E) Serviks kanseri için HPV aşısı ve 18 yaşından sonra yıllık PAP smear testi Cevap D SORU 2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi malign plevral efüzyon için yanlıştır? A) Hasta öksürük, nefes darlığı ve yan ağrısı ile başvurabilir B) Tümörün plevraya invazyonu/metastazı, lenfatik tıkanma, venöz tıkanma ve eşlik eden patolojiler neden olabilir C) Sitolojik incelemede class III kesinlikle maliniteyi işaret eder D) Diüretik tedavisine genellikle yanıt vermez E) Tedavisinde plörodez en etkin yöntemdir Cevap C SORU 3. Aşağıdakilerden hangisi kanser ağrısında adjuvan ajan olarak kullanılanlardan değildir? A) Deksametazon B) Tramadol C) Oxybutinin klorid D) Bifosfanatlar E) Amitriptilin Cevap B SORU 4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi kanser tedavisinde kullanılan hedefe yönelik tedavi için yanlıştır? A) Bu ajanlara tümör cevabı genellikle stabil hastalık şeklinde olup cevap süresi uzundur B) Farklı tümörlerde hedefler genellikle araştırmalar sonucu ortaya konmakta eğer bu hedef tümör büyümesinde ana yolak ise etkinlik yüksek olmaktadır C) Meme kanserlerinin yaklaşık %25-30’unda HER1 aktivitesi yüksek olup bu reseptöre yönelik monoklonal antikorlar kullanılmaktadır D) Tümör damarlanmasını baskılayan anti-VEGF ajanlar bugün için birçok tümörde genellikle kemoterapi ile birlikte kullanılmaktadır E) Hedefe yönelik tedavi ajanlarının yan etki profilleri kemoterapotiklerden farklı olup genellikle daha hafiftir Cevap C SORU 5. Baş boyun tümörü nedeniyle indüksüyon kemoterapisi (Neoadjuvan) alması gereken bir hastaya sisplatin-dosetaksel-5FU içeren bir kemoterapi kombinasyonu uygulanmak istenmektedir. Aşağıdakilerden hangisi tedavi uygulanabilirliği için gerekli değildir? A) Kreatin klirensi tedavi öncesi 60ml/dk üzerinde olmalı B) Sinir tipi işitme kaybı olmamalı C) Kalp için EF %60 üzerinde olmalı D) Aktif koroner arter hastalığı olmamalı E) İlaçlardan herhangi birine allerjisi olmamalı Cevap C SORU 6. Tromboz kansere eşlik eden sık paraneoplastik sendromlardan biridir. Aşağıdakilerden hangisi kanser hastalarında görülen tromboz için yanlıştır? A) Genellikle GİS kanserlerine eşlik eder, pankreas kanseri bunların başında gelir B) Genellikle alt ekstremite venlerinde yerleşir ve bunun sonucu olarak serebrovasküler olaylar sık görülür C) İmmobil, cerrahi geçiren ve hastanede yatan tüm hastalar için düşük molekül ağırlıklı heparinle tromboz proflaksisi uygulanmalıdır D) Aktif tedavi verilmeyen kanser hastalarının tromboz tedavi ve proflaksisinde kumadin kullanılabilir E) Kanser tedavisi altında tromboz saptanan hastaların tromboz tedavisinde düşük molekül ağırlıklı heparin tercih edilmelidir Cevap B SORU 7. Baş-boyun muayenesi için aşağıdaki tanımlamalardan hangisi yanlıştır? A) Buffalo-hump ve aydede yüzü, cushing sendromunun tipik bulgularıdır B) Hipertrioidide kaşların dökülmesi önemli bir bulgudur C) Enoftalmus, Horner Sendromu’nun bulgularından biridir D) Endokarditte konjunktivada peteşial kanamalar olabilir E) Morfinmanlarda bilateral myozis görülebilir Cevap B SORU 8. Aşağıdakilerden hangisi kemoterapi öncesi ve sonrasında yapılan medikasyonlar için yanlıştır? A) Deksametazon, kemoterapi öncesi paranteral yolla bulantı-kusma ve allerji için kullanılır B) Seratonin antagonistleri, antiemetik olarak en sık kullanılan ajanlardır C) NK reseptör inhibitörleri, bütün kemoterapi uygulamaları öncesinde seratonin antagonistleri ile kombine edilmelidir D) H2 reseptör antagonistleri mide irritasyonunu azaltarak bulantıya karşı yararlı etki gösterirler E) Kemoterapinin geç bulantı etkisine karşı NK reseptör antagonisti ile deksametazon kombinasyonu etkilidir Cevap C SORU 9. Aşağıdakilerden hangisi kemoterapotikler için yanlıştır? A) Antrasiklinler, alkilleyici ajanlardan olup en sık yan etkileri alopesidir B) 5-Fluorourasil, antimetabolit olup hücre siklusunun S fazına etkilidir C) Mikrotubul inhibitörü taksanların en önemli yan etkileri alerjidir D) Sisplatin, ototoksik, nefrotoksik ve nörotoksik bir ajandır E) Trastuzumab, meme kanserinde kullanılan hedefe yönelik tedavi ajanıdır Cevap A Soru 10. Aşağıda verilen kanserlerden tarama ile erken yakalanma ve etkin tedavi edilebilme şansı en az olanı hangisidir? A) Akciğer kanseri- Bilgisayarlı tomografi B) Meme kanseri- Mamografi C) Prostat kanseri- PSA D) Serviks kanseri- Smear E) M. Melanom- Haritalama Cevap A Soru 11. Aşağıdaki jinekolojik kanserlerin hangisinde, insan papillomavirusuna karşı geliştirilen aşı koruyucu olmuştur? A) Over kanseri B) Fallop tüpü kanseri C) Endometriyum kanseri D) Serviks kanseri E) Vulva kanseri Cevap D Soru 12. Aşağıda kanser hastalarında destek tedavisi gerektiren durumlar- bunlara yol ajan kemoterapi ilaçları-tedavileri eşleştirmeleri verilmiştir. Bunlardan yanlış olan uygulama hangisidir? A) İleri derecede bulantı kusma- Sisplatin- Aprepiant B) Mukozit- 5FU- koruyucu önlemler, antiinflamatuvar, antiseptik, antifungal gargaralar C) Diyare- 5FU- loperamid, mayi replasmanı D) Alopesi- Antrasiklinler- topikal steroid uygulaması E) Konstipasyon- Seratonin antagonistleri antiemetikler- laksatifler, lifli gıda alımı, mobilizasyon Cevap D Soru 13. Meme kanseri tanısı ile CEF (siklofosfamid-epirubisin-5FU) kombinasyon kemoterapisi alacak olan hasta tedavi öncesi eğitim programına girecektir. Bu hastaya olası yan etkiler ve ne zaman ortaya çıkacakları ile ilgili söyleneceklerden hangisi yanlıştır? A) Bulantı-kusma; özellikle ilk 3 gün B) Nötropeni- 7-10.günler arasında C) Alopesi- 1. kür sonrası D) Mukozit- 1-2 hafta sonrasında E) Nöropati- birkaç kür sonrasında Cevap E Soru 14. Böğür ağrısı şikayeti ile başvuran 56 yaşındaki erkek hastada sağ böbrekte kitle ve plevral mayi saptanmıştır. Yapılan böbrek biyopsisi epidermoid karsinom olarak gelmiştir. Tanıdan 3 gün sonra hastada bulantı-kusma, konstipasyon, şuur bulanıklığı tablosu gelişmiştir. Bu hasta için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hiperkalsemi olabilir serum kalsiyum düzeyine bakılması ve tedavisinin verilmesi uygun olur B) Beyin metastazı dışlanmalıdır C) Hiperkalsemi saptanırsa 250-300 ml/saat ile SF verilmeye başlanmalıdır, D) EKG’ de QT uzaması hiperkalseminin önemli bir bulgusudur, E) Bifosfanatların tedavide etkileri ilk saatlerde yetersiz olsa da kullanılmalıdır Cevap D Soru 15. Aşağıdaki paraneoplastik sendrom-kanser türü eşleştirmelerinden olasılığı en düşük olan hangisidir? A) Ektopik cushing sendromu- Küçük hücreli akciğer kanseri B) Hipoglisemi- Akciğer adenokarsinomu C) Hiperkalsemi- Over tümörleri D) Uygunsuz ADH salınımı- Beyin tümörleri E) Amyotrofik lateral sklerosis (ALS)- Küçük hücreli akciğer kanseri Cevap B Soru 16. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Prostat kanseri gelişmiş ülkelerde erkeklerde en sık görülen kanserdir, b) Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser iken kansere bağlı ölümlerde akciğer kanseri ilk sırada yer alır, c) Kanserin erken yaşta ortaya çıkması ve çoklu sistem tutulumunun olması ailesel kanseri düşündürür, d) Tümör belirteçlerinden Alfa-fetoproteinin binli değerlere kadar yükselmesi hepatoma için patognomonik olup histopatolojik tanı olmaksızın da tedavi verilebilir, e) Helikobakter pylori mide kanseri etyolojisinde suçlanmaktadır. CEVAP D Soru 17. Paraneoplastik sendromlar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Uygunsuz ADH sendromu en sık küçük hücreli akciğer kanserinde görülür ve idrar sodyum değerinin 20 meq/l’ nin altında olması tanıda önemlidir, b) Paraneoplastik hiperkalsemi kanser hastalarında görülen hiperkalseminin yaklaşık 1/5’ ini oluşturur c) Troid medülller kanserinde görülen hipokalseminin nedeni aşırı kalsitonin salınımıdır, d) Gastrointestinal stromal tümörlerde hipoglisemi görülebilir, e) Paraneoplastik sendromlar kanser tanısından önce ortaya çıkabilir. CEVAP A Soru 18. Meme kanseri tanısıyla kemoterapi uygulanan bir hastada tedavi öncesi eğitim verilmektedir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu eğitimde yanlış bir yaklaşım kabul edilebilir? a) Tedavi uygulamasından 7–10 gün sonra ateş, titreme ve halsizlik gibi şikâyetleriniz olursa hemen kliniğimize başvurunuz, b) Tedavi süresince saçlarınızda yoğun bir dökülme yaşamanız kaçınılmaz olup sonrasında tekrar saçlarınız çıkacaktır, c) Tedavi öncesi kalp yönünden değerlendirmeniz yapılacak ve kalbinizin gücü yeterli değilse ilacı değiştirmemiz gerekebilir, d) Her kemoterapi döngüsünde uygulama öncesi tam kan sayımı yapılması zorunludur, e) Kemoterapi süresince hormon duyarlı bir kanseriniz olduğundan hormonoterapi de başlayacağız ve bu tedaviyi 5 yıl sürdürmeniz gerekecek, CEVAP E Soru 19. Kemoterapi uygulamaları için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Kemoterapi ajanlarının oral formları da vardır, b) Tümörün damarları, yüzeyindeki büyüme reseptörleri, hormon reseptörleri ve proliferasyon yolaklarındaki çeşitli basamaklar kanser tedavisinde hedef olarak kullanılmaktadır, c) Kemoterapi öncesi seratonin antagonistleri antiemetik premedikasyon amacı ile yaygın bir şekilde kullanılmaktadır, d) Kemoterapiyi ilgili tümörü opere eden uzman hekimler de planlayabilir, e) 5FU anti-metabolit grubundan bir kemoterapotik olup sentez fazına etkilidir. CEVAP D Soru 20. Kırk-beş yaşında 2 yıl önce meme kanseri tanısı almış bir kadın nefes darlığı, öksürük ve yan ağrısı ile başvurdu. Olasılıklı tanı ve yaklaşım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış kabul edilebilir? a) Plevral efüzyon -Acil diüretik tedavisi b) Kalp yetmezliği- Diüretik tedavisi c) Pulmoner emboli- Antikoagülan tedavi d) Akciğer metastazı-Altta yatan kanserin kemoterapi ile tedavisi e) Akciğer metastazı- Altta yatan kanserin hormonoterapi ile tedavisi CEVAP A Soru 21. Kemik metastazı olduğu saptanan 60 yaşında-erkek akciğer kanseri hastasında uykusunu ve hayat kalitesini olumsuz etkileyen şiddetli bir kalça ağrısı mevcuttur. Hastaya aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi en doğrusudur? a) Hemen radyoterapi (RT) başlanıp ağrısının birkaç gün içerisinde geçeceği söylenmelidir, b) Steroid grubu ilaçlar anti-ödem etkilerinden yararlanmak için başlanıp sinir basısını azaltırlar ardından RT başlanmalıdır, c) Non-steroid grubu bir ağrı kesici başlanıp hemen RT başlanmalı gerekirse tedaviye opoid türevleri ve bifosfanatlar eklenebilir, d) Tek başına opoid türevleri yeterli olabilir ilk seçenek olarak başlanmalıdır, e) Tek başlarına bifosfanatlar hem ağrıyı kesmeleri, hem anti-kanserojen etki göstermeleri hem de kırık riskini azaltmaları nedeniyle yeterli olabilirler. CEVAP C SORU 22. Kanser epidemiyolojisi ve etyolojisi ile ilgili aşağıdaki tanımlamalardan hangisi yanlıştır? A) En sık gözlenen kanser sıralamasında kadınlarda meme, erkeklerde prostat Dünya’ da birinci sıradadır. B) Cowdens ve Li-fraumeni sendromları, akciğer kanserinin etyolojisinde yer alan ailesel kanser sendromlarıdır. C) Asbestoz, arsenik ve nikel maruziyeti, akciğer kanserinin etyolojisinde yer alırlar. D) Schistosoma haematobium, mesane kanseri gelişiminde rol oynayabilir. E) BRCA1 ve BRCA2, ailesel meme ve over kanseri gelişiminde sorumlu tutulan gen mutasyonlarıdır. Cevap B SORU 23. Aşağıdaki belirti ve bulgulardan tamamı kanserin erken tanısında önemli 7 belirtiyi içeren seçenek hangisidir? a- Uzun süre kapanmayan yaralar b- Uzun (20 gün/1 ay) süren öksürük veya ses kısıklığı c- Dayanılmaz ağrılar d- Devamlı hazımsızlık veya yutma zorluğu e- Durdurulamayan GİS kanamaları f- Aniden ortaya çıkan ateş g- Uzun süre (bir günden fazla) devam eden bulantı ve kusma A) Hepsi kanserin 7 belirtisindendir B) a,b,c,e C) b,d,f D) a,b,d E) b,d,e,g Cevap D SORU 24. Aşağıdakilerden hangisi kanserde tedavi uygulamaları için yanlıştır? A) Adjuvan tedavide tedavinin başarısı hastalıksız sağkalım ile değerlendirilir. B) Metastatik hastalıkta tedavinin amacı palyatif olup etkinliği ölçülebilir lezyonlardaki ve tümör belirteçlerindeki gerileme ile gösterilir. C) Kemoterapotik ajanlar hücre siklusunun belirli fazlarına spesifik yada non spesifik olarak etki yapabilirler. D) Hedefe yönelik tedavi ajanları hücre yüzey büyüme reseptörleri, hormon reseptörleri yada kanser kitlesinin damarlanması hedef alabilirler. E) Meme, prostat ve akciğer kanserinde hormonal tedavi etkin tedavi seçeneği olarak kullanılabilir. Cevap E SORU 25. Paraneoplastik sendrom-kanser eşleştirmesinde aşağidekilerden hangileri doğrudur? a- Uygunsuz ADH sendromu- Küçük hücreli dışı akciğer kanseri b- Cushing sendromu- Küçük hücreli akciğer kanseri c- Hiperkalsemi- akciğer adenokarsinomu d- Hipoglisemi- Gastrointestinal stromal tümör e- Eritrositoz- Böbrek parankim karsinomu A) hepsi doğru B) a,b,c C) b,d,e D) b,c,d,e E) a,c,e Cevap C SORU 26. Kemoterapotik-yan etki eşleşmesinde hangisi yanlıştır? A) Kardiyotoksisite - Antrasiklinler, 5-FU, Trastuzumab B) Periferik nöropati- Sisplatin, vinkristin, paklitaksel, oxaliplatin C) Mukozit- 5-FU D) Ototoksisite- Vinkristin E) Akciğer fibrozisi- Bleomisin, busulfan Cevap D SORU 27. Vena kava süperior sendromu ile başvuran hastada aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Çoğunlukla malign etyoloji düşünülmeli, akciğer sağ hiler ve mediastinal kitleler akla gelmelidir. B) Üst ekstremite şişliklerini gidermek için yoğun loop diüretikler kullanılabilir. C) Anti-ödem tedavisi olarak 16 mg deksametazon başlanmalıdır. D) Acil tedavide radyoterapi oldukça etkindir. E) Tromboz gelişmesinin önüne geçmek için düşük molekül ağırlıklı heparinler tedaviye eklenmelidir. Cevap B SORU 28. Aşağıdakilerden hangisi guatr muayenesi için yanlıştır? A) Evre III Boyun düz pozisyonda rahatlıkla görülebilen guatr B) Evre Ia Boyun ekstansiyonda görülmeyen, palpe edilebilen C) Evre IV Dev guatr D) Evre Ib Ekstansiyonda görülen, palpe edilebilen E) Evre 0 Guatr yok Cevap A SORU 29. Onkolojide basamaklı ağrı tedavisi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Adjuvan ajanlar her basamakta tedaviye eklenebilir B) Kortikosteroidler, antikonvülzanlar, antidepresanlar, bifosfanatlar ve spazmolitiklerden adjuvan ajanlardandır C) Dünya sağlık teşkilatının ağrı tedavisi önerilerinde lenfatik ödem tedavisinde non- steroid antienflamatuvar ilaçlar önerilmektedir D) Radyoterapi ağrı tedavisinde önemlidir E) Meperidin kronik ağrı tedavisinde tercih edilmeyen bir opoid türevidir Cevap C SORU 30. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi paraneoplastik sendromlar için doğrudur? I- Akciğer kanseri, II- M.Myelom, III- Gastrointestinal stromal sarkom, IV- Troid medüller kanseri, V- Mide kanseri VI- Meme kanseri a- Hipoglisemi, b- Hiperkalsemi, c- Hipokalsemi, d- Glomerulonefrit, e- Akantozis nigrikans, f- Uygunsuz ADH salınımı sendromu A) I-a, II-b, IV-c, V-d B) I-b, I-f, V-e, II-b C) I-f, I-d, V-a, III-d D) III-a, IV-b, V-e, I-b E) I-d, I-f, III-b, IV-c Cevap B SORU 31. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kadınlarda en sık meme kanseri görülürken kanser ölümlerinde akciğer kanseri ilk sırada yer alır B) Baş-boyun kanserlerinin etyolojisinde alkol önemlidir C) Kanserin erken yaşta, birinci dereceden akrabada ve birden fazla nesilde görülmesi ailesel olduğunu düşündürür D) Solgunluk ve halsizlik kanserin yedi belirtisinden biridir E) Kitlenin radyolojik olarak gösterilmesi tedavinin başlanması için yeterli değildir Cevap D SORU 32. Aşağıdakilerden hangisi kanser tedavisi için yanlıştır? A) Adjuvan tedavi cerrahi sonrası uygulanır ve mikrometastazları yok etmeyi amaçlar B) Palyatif tedavi ileri evre hastalıkta uygulanırken yaşam süresi üzerine de katkı sağlar C) Neoadjuvan tedavi cerrahi öncesi uygulanırken tam cevap elde edilemeyen hastalarda genellikle sağkalım süresi üzerine katkı sağlamaz D) Böbrek tümörleri kemoterapiye duyarlı tümörler grubundandır E) Pankreas kanseri tüm onkolojik tedavi yöntemlerine dirençli bir tümördür Cevap D SORU 6. Aşağıdakilerden hangisi kansere bağlı hiperkalsemi tedavisi için yanlıştır? A) Paraneoplastik sendrom veya kemik metastazına bağlı olabilir B) Hidrasyon önemlidir. Burada serum fizyolojik veya %5 dekstroz kullanılabilir C) Bifosfanatlar tedavide kullanılır fakat etkileri geç ortaya çıkar D) Kalsitonin daha hızlı etki gösterdiğinden öncelikle tercih edilmelidir E) Steroidlerin de tedaviye katkısı olabilir Cevap B SORU 33. Aşağıdakilerden hangisi kemoterapi yan etkileri için yanlıştır? A) Bleomisin kemik iliğini baskılamaz B) Sisplatin yüksek emetojenik ve renal toksisite potansiyeline sahiptir C) Antrasiklinlerin yaptığı kardiyotoksisite kümülatif ve geri dönüşümlüdür D) Dopamin, seratonin ve subtans P antagonistleri kemoterapiye bağlı bulantı ve kusmadan korunma ve tedavisinde kullanılırlar E) Akut emezis kemoterapiye bağlı ilk 24 saatte görülen bir yan etkidir Cevap C Soru 34. Aşağıda verilen kanserlerden tarama ile erken yakalanma ve etkin tedavi edilebilme şansı en az olanı hangisidir? A) Akciğer kanseri- Bilgisayarlı tomografi B) Meme kanseri- Mamografi C) Prostat kanseri- PSA D) Serviks kanseri- Smear E) M. Melanom- Haritalama Cevap A Soru 35. Paraneoplastik sendrom-kanser eşleştirmesinde aşağidekilerden hangileri doğrudur? a- Uygunsuz ADH sendromu-Mesane ca b- Cushing sendromu- Akciğer epidermoid kanser c- Hiperkalsemi- Akciğer adenokarsinom d- Hipoglisemi- Gastrointestinal stromal tümör e- Eritrositoz- Böbrek parankim karsinomu A) hepsi doğru B) d,e C) b,d D ) c,d,e E) a,c,e Cevap B Soru 36. Kemoterapotik-yan etki eşleşmesinde hangisi yanlıştır? A) Kardiyotoksisite - Antrasiklinler, 5-FU, Trastuzumab B) Periferik nöropati- Sisplatin, vinkristin, paklitaksel, oxaliplatin C) Mukozit- 5-FU D) Ototoksisite- Vinkristin E) Akciğer fibrozisi- Bleomisin, busulfan Cevap D Soru 37. Aşağıdakilerden hangisi guatr muayenesi için yanlıştır? A) Evre III Boyun düz pozisyonda rahatlıkla görülebilen guatr B) Evre Ia Boyun ekstansiyonda görülmeyen, palpe edilebilen C) Evre IV Dev guatr D) Evre Ib Ekstansiyonda görülen, palpe edilebilen E) Evre 0 Guatr yok Cevap A Soru 38. Kemik metastazı olduğu saptanan 60 yaşında-erkek akciğer kanseri hastasında uykusunu ve hayat kalitesini olumsuz etkileyen şiddetli bir kalça ağrısı mevcuttur. Hastaya aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi en doğrusudur? A) Hemen radyoterapi (RT) başlanıp ağrısının birkaç gün içerisinde geçeceği söylenmelidir, B) Steroid grubu ilaçlar anti-ödem etkilerinden yararlanmak için başlanıp sinir basısını azaltırlar ardından RT başlanmalıdır, C) Non-steroid grubu bir ağrı kesici başlanıp hemen RT başlanmalı gerekirse tedaviye opoid türevleri ve bifosfanatlar eklenebilir, D) Tek başına opoid türevleri yeterli olabilir ilk seçenek olarak başlanmalıdır, E) Tek başlarına bifosfanatlar hem ağrıyı kesmeleri, hem anti-kanserojen etki göstermeleri hem de kırık riskini azaltmaları nedeniyle yeterli olabilirler. Cevap C Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi kanser tedavisi için yanlıştır? A) Adjuvan tedavi cerrahi sonrası uygulanır ve mikrometastazları yok etmeyi amaçlar B) Palyatif tedavi ileri evre hastalıkta uygulanırken yaşam süresi üzerine de katkı sağlar C) Neoadjuvan tedavi cerrahi öncesi uygulanırken tam cevap elde edilemeyen hastalarda genellikle sağkalım süresi üzerine katkı sağlamaz D) Böbrek tümörleri kemoterapiye duyarlı tümörler grubundandır E) Pankreas kanseri tüm onkolojik tedavi yöntemlerine dirençli bir tümördür Cevap D Soru 40. Aşağıdakilerden hangisi kanser ağrısında adjuvan ajan olarak kullanılanlardan değildir? A) Deksametazon B) Tramadol C) Oxybutinin klorid D) Bifosfanatlar E) Amitriptilin Cevap B