Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dönemsonu Muhasebe İşlemleri - 1 Ö Öğ ğr.G r.Gö ör. Hakan VARG r. Hakan VARGÜ ÜN N Ö Öğ ğr.G r.Gö ör. Yakup S r. Yakup SÖ ÖYLEMEZ YLEMEZ? ? Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlandığı şekliyle envanter çıkarmak, saymak, ölçmek, tartmak ve değerlendirmek suretiyle bilanço günü itibariyle mevcutları, alacakları ve borçları kati bir şekilde ve müfredatlı olarak tespit etmektir (TTK 73/1). ? Vergi Usul Kanunu’ndaki tanımda ise envanter çıkarmak, bilanço günündeki mevcutları, alacakları ve borçları saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle kesin bir şekilde müfredatlı olarak tespit etmektir (VUK 186/1). ENVANTER KAVRAMI? ? Muhasebe Dışı Envanter İşlemleri ? Muhasebe İçi Envanter İşlemleri ? Gelir Tablosunun Düzenlenmesi ? 6 nolu gruptaki gelir ve gider hesaplarının 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI hesabına aktarılması ? Vergi ve fon karşılıklarının ayrılması ? Peşin ödenen vergi ve fonların ilgili hesaplara kaydı ? Dönem net karının veya zararının 692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI hesabına aktarılması ? 692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARININ 59 NOLU GRUBA AKTARILMASI ? Kesin Mizanın Düzenlenmesi ? Bilançonun Düzenlenmesi Dönem Sonu Muhasebe İşlemlerinin Aşamaları? ? Muhasebe dışı envanter işlemlerinde işletmeye ait iktisadi kıymetlerin miktar olarak tespiti ve değerlemesi yapılır. Temel olarak iki aşamadan oluşur; ? İşletmenin varlıklarının ve kaynaklarının miktar olarak tepiti, ? İşletmenin varlık ve kaynaklarının değerlemeye tabi tutulmasıdır. MUHASEBE DIŞI ENVANTER İŞLEMLERİ? ? Maliyet Bedeli ? Borsa Rayici ? Tasarruf Değeri ? Mukayyet Değer (Kayıtlı Değer) ? İtibari Değer (Nominal Değer) ? Vergi Değeri ? Rayiç Bedeli ? Emsal Bedeli VERGİ KANUNLARINA GÖRE DEĞERLEME YÖNTEMLERİ? ? Tarihi Maliyet İlkesi ? Elde Etme Maliyeti ? Satın Alma Maliyeti ? Üretim Maliyeti ? İnşa Maliyeti ? Net Gerçekleşebilir Değer ? Gerçekleşmesi Beklenen Satış Fiyatı ? Tamamlama Maliyeti ? Rayiç Bedel SERMAYE PİYASASI MEVZUATINA GÖRE DEĞERLEME YÖNTEMLERİ? ? Borsa Rayici ? İtibari Değer ? Maliyet ve Piyasa Değerinden Düşük Olanla Değerleme Yöntemi TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE DEĞERLEME YÖNTEMLERİ? ? Envanter kayıtları olarak da ifade edilen bu aşamada, muhasebe dışı envanter çalışmalarında belirlenen varlık ve kaynak tutarları muhasebe defterlerine veya defter yerine kullanılan belgelere kaydedilir. MUHASEBE İÇİ ENVANTER İŞLEMLERİ