Genel Elastik Menteşeler www.a305teyim.com ELAST İ K MENTE Ş ELER Elastik yada esnek mente ş eler. Kopma olmaks z n ba ğ, h zl bir ş ekilde e ğilip b ü k ü lebilmelidir. Ö zellikle bu mente ş eler, ş ampuan kapaklar i ç in ö nem kazan rlar. Elastik Mente ş eler i ç in Tasar m E saslar Fonksiyon : muhtemelen tek eksenli y ü klemeye maruz kalacak elastik mente ş e Ama ç : elastik e ğilme yada b ü k ü lebilme ö zelli ği maksimum olmal K s tlar : eksenel y ü kleme olmaks z n yada ilave eksenel y ü kler alt nda ; akma, k r lma yada yorulma ile bozulmamal En ideal malzeme, en k üçü k radyusla e ğilebilen malzemedir. B ö yle bir malzemenin indeks de ğeri en b ü y ü k olmal d r. M 1 = ? f / E İ kinci bir ö zellikte mente ş e ince olmal ancak eksenel y ü kleri kar ş layabi,lmelidir. İ kinci indeks ş ö yle yaz labilir. M 2 = ? 2 f / Ewww.a305teyim.comwww.a305teyim.com