Fizik Elektiriksel Potansiyel B Ö L Ü M 3 ELEKTR İ KSEL POTANS İ YELİ Ç ER İ K Elektriksel Potansiyel ve Potansiyel Fark • D ü zg ü n Elektrik Alandaki Potansiyel Fark • Elektriksel Potansiyel ve Noktasal Y ü klerin Olu şturdu ğ u Potansiyel Enerji • Elektriksel Potansiyelden Elektrik Alan Elde Edilmesi • S ü rekli Y ü k Da ğ l m n n Olu şturdu ğ u Elektriksel Potansiyel • Y ü kl ü Bir İ letkenin Potansiyeli •(a) (b) (c)(b) (a) (c)(a) (b) (c)(a) (b)(a) (b)Ö RNEK: Sonlu Ç izgisel Y ü k ü n Potansiyeli l uzunluklu bir ç ubuk, x ekseni boyunca yerle ş tiriliyor. Ç ubuktaki toplam y ü k Q ’ dur ve y ü k, birim uzunluk ba ş na d ü zg ü n olarak da ğ lm ş t r. Y-ekseni boyunca, orijinden d uzakl ktaki bir P noktas nda elektriksel potansiyeli bulunuz. Not: İ ntegrali çö zmek i ç in ilk ö nce x=atan ? d ö n üşü m ü yap l r. Sonra ç kan sonu ç ta t=tan( ? /2) d ö n üşü m ü yap l r. cos ? =(1+t 2 )/(1-t 2 ) ve sin ? =2t/(1-t 2 )=x/a trigonometrik ifadeler kullan l r. a a x t 1 t 1 cos 2 2 2 2 ? ? ? ? ? ?(a) (b) K ü renin y ü zeyinde ise olur.