Genel Elektrik - Elektronik Esasları ELEKTR İK ELEKTRON İK ESASLARI 2 Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler Analog Devre Elemanları Analog devre elemanlarını kullanarak elektronik devreleri kurmak Lojik Devreler Lojik devre elemanlarını kullanarak elektronik devreleri kurmak Do ğrultmaçlar ve Regüle Do ğrultma, filtre ve regüle devrelerin kurmak Lehimleme ve Baskı Devre Nitelikli lehim yapmak ve baskı devre hazırlamak Güç Kaynakları Hatasız çalı şabilir güç kayna ğı yapmak DERS B İLG İ FORMU Dersin Adı ELEKTR İK ELEKTRON İK ESASLARI 2 Alan Elektrik Elektronik Teknolojisi Meslek/Dal BÜRO MAK İNELER İ TEKN İK SERV İS İ-ELEKTR İKL İ EV ALETLER İ TEKN İK SERV İS İ-ELEKTRO MEKAN İK TA ŞIYICILAR BAKIM ONARIM-ENDÜSTR İYEL BAKIM ONARIM-GÖRÜNTÜ VE SES S İSTEMLER İ-GÜVENL İK S İSTEMLER İ-HABERLE ŞME S İSTEMLER İ- OTOMASYON S İSTEMLER İ Dersin okutulaca ğı sınıf/yıl 2. yıl 3. Dönem Süre Haftada 2 ders saati Dersin amacı Bu derste ö ğrenciye, analog devre kurma, lojik devre elemanlarını tanıma, lojik devre kurma, tekni ğe uygun lehimleme yapma ve baskı devre çıkartma, regüle, do ğrultmaç devreleri yapma, güç kayna ğı yapma ve test etme yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır. Dersin tanımı analog, dijital devre elemanları, devreleri lehimleme ve baskı devre teknikleri, güç kaynakları ve alt devreleri ile ilgili bilgi konularının verildi ği derstir. Dersin Ön Ko şulları Bu dersin ön ko şulu yoktur. Ders ile kazandırılacak yeterlikler 1. Analog devre elemanları modülü ile: Analog devre elemanlarını kullanarak elektronik devreleri hatasız olarak kurmak. 2. Lojik devreler modülü ile :Lojik devre elemanlarını kullanarak elektronik devreleri hatasız olarak kurmak 3. Do ğrultmaçlar ve regüle devreleri modülü ile: Gerilim çoklayıcıların ba ğlantısını yapmak, do ğrultma, filtre ve regüle devrelerini hatasız olarak kurmak. 4. Lehimleme ve baskı devre modülü ile: Nitelikli lehim yapmak ve tekni ğine uygun baskı devre hazırlamak. 5. Güç kaynakları modülü ile: Hatasız çalı şabilir güç kaynağı yapmak. Dersin İçeri ği 1. Analog devreler 2. Lojik devreler 3. Do ğrultmaçlar ve regüle devreleri 4. Lehimleme ve baskı devreleri 5. Güç kaynakları Yöntem ve Teknikler Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru- cevap, grup çalı şması, beyin fırtınası, uygulamalı çalı şma; elektronik devre, ölçü aleti ve güç kayna ğı imalatı yapan i şletmelerde gözlem yapma, uygulama, ara ştırma, yenilikleri takip etme, internet ortamında ara ştırma yapma vb. yöntem ve teknikler uygulanabilir. E ğitim Ö ğretim Ortamı ve Donatım Ortam: Ölçme laboratuarı ,elektronik laboratuar ve i şletme ortamında Donanım: analog devre elemanları, lojik devre elemanları, lehimleme ekipmanları, baskı devre çıkarılmasında kullanılan araç ve gereçler, , güç kayna ğı katalogları,tepegöz, projeksiyon, bilgisayar. Ölçme ve De ğerlendirme 1. Her faaliyet sonunda kazanılan bilgi ve beceriler ölçülür. 2. Her modülün sonunda kazanılan yeterlikler ölçülür. 3. Dersin sonunda; Orta Ö ğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeli ği ile Mesleki ve Teknik E ğitim Yönetmeli ği’nin Mesleki E ğitim Merkezleri ile ilgili maddelerine göre ölçme ve de ğerlendirme yapılacaktır. Ö ğretmen ve E ğitici 1. E ğitim almı ş, alanında sektör deneyimi olan ö ğretmenler, 2. Gerekti ğinde sektörde çalı şan ustalık ve usta ö ğreticilik belgesi olan meslek elemanları İşbirli ği Yapılacak Kurum ve Kurulu şlar Ö ğrencinin konuyla ilgili olarak ileti şim, ara ştırma- gözlem, uygulama yapabilece ği; di ğer alan ö ğretmenleri, üniversiteler, sosyal ortaklar, sivil toplum kurulu şları, çevrede bulunan i şletmeler, özel, kamu kurum ve kurulu şlarıdır. MODÜL B İLG İ SAYFASI ALAN ADI : ELEKTR İK ELEKTRON İK TEKNOLOJ İS İ MESLEK : BÜRO MAK İNELER İ TEKN İK SERV İS İ-ELEKTR İKL İ EV ALETLER İ TEKN İK SERV İS İ-ELEKTRO MEKAN İK TA ŞIYICILAR BAKIM ONARIM- ENDÜSTR İYEL BAKIM ONARIM-GÖRÜNTÜ VE SES S İSTEMLER İ-GÜVENL İK S İSTEMLER İ-HABERLE ŞME S İSTEMLER İ-OTOMASYON S İSTEMLER İ DERS ADI : ELEKTR İK-ELEKTRON İK ESASLARI 2 MODÜL ADI : ANALOG DEVRE ELEMANLARI KODU : SÜRE : 40 / 32 ÖN KO ŞUL : AÇIKLAMA : Uygulamalı olarak atölye, laboratuar ve i şletme ortamında i şlenmelidir. GENEL AMAÇ : Ö ğrenci bu modül ile gerekli ortam sa ğlandı ğında, analog devre elemanlarını tanıyarak, katalog bilgilerine uygun olarak, elektronik devrelerde kullanabilecektir. AMAÇLAR : 1. Dirençlerin yapısını, çe şitlerini, renk kodlarını tanıyacak, analog ve dijital ölçü aletleriyle ölçümünü yapabilecek ve istenen özellikte direnç seçimini do ğru olarak yapabilecektir. 2. Kondansatörlerin yapısını, çe şitlerini, renk kodlarını tanıyacak, analog ve dijital ölçü aletleriyle ölçümünü yapabilecek ve istenen özellikte kondansatör seçimini do ğru olarak yapabilecektir. 3. Bobinlerin yapısını ve çe şitlerini tanıyacak, analog ve dijital ölçü aletleriyle ölçümünü yapabilecek ve istenen özellikte bobin seçimini do ğru olarak yapabilecektir. 4. Diyotların yapısını ve çe şitlerini tanıyacak, analog ve dijital ölçü aletleriyle ölçümünü yapabilecek, devrede kullanabilecek ve istenen özellikte diyot seçimini do ğru olarak yapabilecektir. 5. Transistörlerin yapısını ve çe şitlerini tanıyacak, analog ve dijital ölçü aletleriyle ölçümünü yapabilecek, devrede kullanabilecek ve istenen özellikte transistör seçimini do ğru olarak yapabilecektir. İÇER İK : A. Dirençler 1. Tanımı ve i şlevi 2. Çe şitleri a. Sabit dirençler i. Telli dirençler ii. Karbon dirençler iii. Film dirençler iv. Entegre dirençler v. SMD (Yüzey Montajlı) dirençler b. Ayarlı dirençler i. Trimpotlar ii. Potansiyometreler 1. Lineer potansiyometreler 2. Logaritmik potansiyometreler 3. Çok turlu potansiyometreler iii. Reostalar c. Ortam etkili dirençler i. I şık etkili dirençler (LDR) ii. Isı etkili dirençler (Termistörler) 1. NTC 2. PTC d. Gerilim etkili dirençler (Varistörler) 3. Sabit dirençlerin renk kodlarıyla de ğerlerinin bulunması 4. Analog ve dijital ölçü aleti kullanarak farklı direnç çe şitlerinin ölçülmesi 5. Direnç ba ğlantıları a. Seri ba ğlantı b. Paralel ba ğlantı c. Karı şık ba ğlantı B. Kondansatörler 1. Tanımı ve i şlevi 2. Çe şitleri a. Sabit kondansatörler i. Ka ğıtlı kondansatörler ii. Plastik kondansatörler iii. Seramik kondansatörler iv. Mika kondansatörler v. Elektrolitik kondansatörler vi. SMD (Yüzey Montajlı) kondansatörler b. Ayarlı kondansatörler i. Varyabl kondansatörler ii. Trimer kondansatörler 3. Rakamlarla kondansatör de ğerinin okunması 4. AVO metre ile sa ğlamlık kontrolünün yapılması 5. Kapasitemetre ile kondansatörün de ğerinin ölçülmesi 6. LCRmetre ile kondansatörün kapasitesinin ölçülmesi 7. Kondansatörlerin ba ğlantıları a. Seri ba ğlantı b. Paralel ba ğlantı c. Karı şık ba ğlantı C. Bobinler 1. Tanımı, i şlevi ve yapısı 2. Çe şitleri a. Sabit bobinler i. Hava nüveli bobinler ii. Ferit nüveli bobinler iii. Demir nüveli bobinler iv. SMD (Yüzey Montajlı) bobinler b. Ayarlı bobinler 3. LCRmetre ile endüktans ölçümü D. Temel Yarı İletken Elemanlar, Diyotlar 1. İletken, yalıtkan ve yarıiletken maddeler 2. P ve N Tipi yarıiletkenler 3. N ve P tipi yarıiletkenlerde Elektron ve Oyuk Hareketi 4. P-N Yüzey Birle şmesi a. Polarmasız P-N yüzey birle şmesi b. Polarmalı P-N yüzey birle şmesi c. Do ğru polarma d. Ters polarma 5. Diyotun Tanımı ve Yapısı a. Çe şitleri i. Kristal (do ğrultma diyotları) diyotlar ii. Zener diyotlar iii. Foto diyotlar iv. I şık yayan diyotlar 1. LED’ler 2. Enfraruj diyotlar 6. Analog-dijital ölçü aletiyle diyotun sa ğlamlık kontrolü 7. Analog-dijital ölçü aletleriyle diyotun uçlarının bulunması 8. Diyot uygulamaları a. Kristal diyot doğru ve ters polarma karakteristi ğinin çıkarılması b. Zener diyot do ğru ve ters polarma karakteristi ğinin çıkarılması c. Tek renkli, 2 renkli ve 3 renkli LED uygulaması d. Zener diyot uygulaması E. Temel Yarı İletken Elemanlar: Transistörler 1. BJT transistörler a. PNP ve NPN tipi transistörlerin yapısı b. PNP ve NPN tipi transistörlerin do ğru ve ters yönde polarmalandırılması (ön gerilimleme) c. PNP ve NPN tipi transistörlerde akım ve gerilim yönleri d. Transistörlerin yükselteç olarak çalı ştırılması i. Akım kazancı ii. Gerilim kazancı e. Transistörlerin çalı şma kararlılı ğını etkileyen faktörler f. Transistorün anahtarlama elemanı olarak çalı ştırılması g. Katalog kullanarak transistörlerin bilgilerinin ve kar şılıklarının bulunması h. Transistörlerin üzerindeki harflerin ve rakamların okunması i. SMD (Yüzey Montajlı) transistörler j. Analog ve dijital ölçü aletleriyle transistörün sa ğlamlık kontrolünün yapılması k. Analog ve dijital ölçü aletleriyle transistorün uçlarının bulunması l. LDR ve Transistör ile bir rölenin kumanda edilmesi uygulaması m. Darlington ba ğlantı ile bir DC motorun çalı ştırılması uygulaması 2. FET’lerin genel tanımı i. JFET’ler ii. JFET’ler in kullanım alanları iii. Analog ve dijital ölçü aletleriyle sa ğlamlık kontrolü 3. MOSFET’lerin genel tanımı 1. MOSFET’ler 2. MOSFET’lerin kullanım alanları 3. Analog ve dijital ölçü aletleriyle sa ğlamlık kontrolü KONU ALANLARININ A ĞIRLIKLARI: KONULAR Yüzde (%) Dirençler 20 Kondansatörler 10 Bobinler 10 Temel yarı iletken elamanlar, Diyotlar 30 Temel yarı iletken elamanlar, Transistörler 30 TOPLAM 100 MODÜL B İLG İ SAYFASI ALAN : ELEKTR İK-ELEKTRON İK TEKNOLOJ İS İ MESLEK/DAL : BÜRO MAK İNELER İ TEKN İK SERV İS İ-ELEKTR İKL İ EV ALETLER İ TEKN İK SERV İS İ-ELEKTRO MEKAN İK TA ŞIYICILAR BAKIM ONARIM- ENDÜSTR İYEL BAKIM ONARIM-GÖRÜNTÜ VE SES S İSTEMLER İ-GÜVENL İK S İSTEMLER İ-HABERLE ŞME S İSTEMLER İ-OTOMASYON S İSTEMLER İ DERS ADI : ELEKTR İK-ELEKTRON İK ESASLARI 2 MODÜL : LOJ İK DEVRELER KODU : SÜRE : 40/32 ÖN KO ŞUL : AÇIKLAMA : Uygulamalı olarak atölye, laboratuar ve i şletme ortamında i şlenmelidir.. GENEL AMAÇ : Ö ğrenci bu modül ile dijital sistem mantı ğını kavrayarak analog sistemlerle kar şıla ştırabilecek, lojik kapıların özelliklerini ile basit uygulamalar yapabilecek ve Boolean matemati ği kurallarını uygulayarak lojik ifadelerde sadele ştirmeyi gerçekle ştirebilecektir. AMAÇLAR : 1. Analog ve dijital büyüklükleri kavrayarak birbirleri ile kar şıla ştırabilecektir. 2. Dijital ifadelerdeki sayı sistemlerini kavrayarak birbirine dönüştürme i şlemlerini gerçekleştirebilecektir. 3. Lojik kapıların özelliklerine göre uygulamalarını yapabilecektir. 4. Boolean matemati ğinin temel özelliklerini kullanarak lojik ifadelerde gerekli sadele ştirmeleri yapabilecektir. İÇER İK : A. Analog ve Dijital Kavramlar 1. Analog büyüklükler 2. Analog i şaret 3. Analog gösterge 4. Analog sistem 5. Dijital büyüklükler 6. Dijital i şaret 7. Dijital gösterge 8. Dijital sistem 9. Analog ve dijital tekniklerin kar şıla ştırılması B. Sayı Sistemleri 1. Decimal (Onluk) Sayı Sistemleri a. Decimal sayı sisteminde kullanılan rakamlar b. Dört i şlem c. Decimal sayının di ğer sayı sistemlerine çevrilmesi i. Decimal – Binary ii. Decimal – Hexadecimal 2. Binary ( İkilik) Sayı Sistemleri a. Binary sayı sisteminde kullanılan rakamlar b. Dört i şlem c. Binary sayının di ğer sayı sistemlerine çevrilmesi i. Binary – Decimal ii. Binary – Hexadecimal 3. Hexadecimal (Onaltılık) Sayı Sistemleri a. Hexadecimal sayı sisteminde kullanılan rakamlar b. Dört i şlem c. Hexadecimal sayının di ğer sayı sistemlerine çevrilmesi i. Hexadecimal – Decimal ii. Hexadecimal – Binary C. Lojik Kapılar 1. AND (VE) Kapısı a. Sembolü (ANSI ve DIN Standardına göre) b. Matematiksel İfadesi c. Entegre İç Görünü şü d. Do ğruluk Tablosu e. Elektriksel E şde ğeri f. Uygulamalar 2. OR (VEYA) Kapısı a. Sembolü (ANSI ve DIN Standardına göre) b. Matematiksel İfadesi c. Entegre İç Görünü şü d. Do ğruluk Tablosu e. Elektriksel E şde ğeri f. Uygulamalar 3. NOT (DE ĞİL) Kapısı a. Sembolü (ANSI ve DIN Standardına göre) b. Matematiksel İfadesi c. Entegre İç Görünü şü d. Do ğruluk Tablosu e. Elektriksel E şde ğeri f. Uygulamalar 4. NAND (VE DE ĞİL) Kapısı a. Sembolü (ANSI ve DIN Standardına göre) b. Matematiksel İfadesi c. Entegre İç Görünü şü d. Do ğruluk Tablosu e. Elektriksel E şde ğeri f. Uygulamalar 5. NOR (VEYA DE ĞİL) Kapısı a. Sembolü (ANSI ve DIN Standardına göre) b. Matematiksel İfadesi c. Entegre İç Görünü şü d. Do ğruluk Tablosu e. Elektriksel E şde ğeri f. Uygulamalar 6. EX-OR (ÖZEL VEYA) Kapısı a. Sembolü (ANSI ve DIN Standardına göre) b. Matematiksel İfadesi c. Entegre İç Görünü şü d. Do ğruluk Tablosu e. Elektriksel E şde ğeri f. Uygulamalar 7. Katalog de ğerlerinin okunması 8. Dijital multimetre kullanarak entegrenin ölçülmesi D. Boolean Matemati ği 1. Temel Özellikler a. Toplamada etkisiz eleman b. Çarpmada etkisiz eleman c. Toplamada birim eleman d. Çarpmada yutan eleman e. Ters eleman 2. Toplama ve çarpma İşlemleri 3. Sabit kuvvetlilik 4. De ği şme özelli ği 5. Birle şme özelli ği 6. Da ğılma özelli ği a. Toplamanın çarpma üzerine da ğılma özelli ği b. Çarpmanın toplama üzerine da ğılma özelli ği 7. Sadele ştirme (Yutma) Kanunu 8. Demorgan Kuralları a. NAND-Giri şleri terslenmi ş OR b. NOR- Giri şleri terslenmi ş AND KONU ALANLARININ A ĞIRLIKLARI: KONULAR Yüzdesi % Analog ve dijital kavramlar 10 Sayı sistemleri 30 Lojik kapılar 30 Boolean matemati ği 30 TOPLAM 100 MODÜL B İLG İ SAYFASI ALAN : ELEKTR İK ELEKTRON İK TEKNOLOJ İS İ MESLEK/DAL : BÜRO MAK İNELER İ TEKN İK SERV İS İ-ELEKTR İKL İ EV ALETLER İ TEKN İK SERV İS İ-ELEKTRO MEKAN İK TA ŞIYICILAR BAKIM ONARIM- ENDÜSTR İYEL BAKIM ONARIM-GÖRÜNTÜ VE SES S İSTEMLER İ-GÜVENL İK S İSTEMLER İ-HABERLE ŞME S İSTEMLER İ-OTOMASYON S İSTEMLER İ DERS ADI : ELEKTR İK-ELEKTRON İK ESASLARI 2 MODÜL : DO ĞRULTMAÇLAR VE REGÜLE DEVRELER İ KODU : SÜRE : 40 / 32 ÖN KO ŞUL : AÇIKLAMA : Uygulamalı olarak atölye, laboratuar ve i şletme ortamında i şlenmelidir.. GENEL AMAÇ : Ö ğrenci, bu modül ile; gerilim çoklayıcıların ba ğlantısını yaparak, do ğrultma, filtre ve regüle devrelerini kurabilecektir. AMAÇLAR : 1. Do ğrultma ve filtre devrelerini hatasız kurabilecektir. 2. Regüle devrelerinin montajını do ğru yapabilecektir. 3. Gerilim çoklayıcıların ba ğlantısını do ğru yapabilecektir. İÇER İK : A. Do ğrultma ve Filtre Devreleri 1. Yarım dalga do ğrultma devresi 2. Tam dalga do ğrultma devresi a. İki diyotlu b. Köprü tipi 3. Filtre devreleri a. Kondansatörlü b. Bobinli c. Pi ( ?) filtre devresi B. Regüle Devreleri 1. Zener diyotun regülâtör olarak kullanılması 2. Seri regüle devresinin incelenmesi 3. Şönt regüle devresinin incelenmesi 4. Entegre (ıc ) gerilim regülâtörleri a. Pozitif gerilim regülâtörleri b. Negatif gerilim regülâtörleri c. Ayarlanabilir gerilim regülâtörleri C. Gerilim Çoklayıcılar 1. Gerilim ikileyici 2. Gerilim üçleyici 3. Gerilim n leyiciler KONU ALANLARININ A ĞIRLIKLARI: KONULAR Yüzde (%) Do ğrultma ve Filtre Devreleri 40 Regüle Devreleri 40 Gerilim Çoklayıcılar 20 TOPLAM 100 MODÜL B İLG İ SAYFASI ALAN : ELEKTR İK ELEKTRON İK TEKNOLOJ İS İ MESLEK/DAL : BÜRO MAK İNELER İ TEKN İK SERV İS İ-ELEKTR İKL İ EV ALETLER İ TEKN İK SERV İS İ-ELEKTRO MEKAN İK TA ŞIYICILAR BAKIM ONARIM- ENDÜSTR İYEL BAKIM ONARIM-GÖRÜNTÜ VE SES S İSTEMLER İ-GÜVENL İK S İSTEMLER İ-HABERLE ŞME S İSTEMLER İ-OTOMASYON S İSTEMLER İ DERS ADI : ELEKTR İK-ELEKTRON İK ESASLARI 2 MODÜL : LEH İMLEME VE BASKI DEVRE KODU : SÜRE : 40 / 32 ÖN KO ŞUL : AÇIKLAMA : Uygulamalı olarak atölye, laboratuar ve i şletme ortamında i şlenmelidir. GENEL AMAÇ : Ö ğrenci, bu modül ile çe şitli yöntemlerle yaptı ğı baskı devreyi; lehim teli, havya ve havya uçlarını kullanarak lehimleme metodlarını hatasız olarak yapabilecektir. AMAÇLAR : 1. Lehim telini yapısına göre seçebilecektir. 2. Havya çe şitlerini ve kalem havya uçlarını elemanlara göre seçebilecektir. 3. Lehim yapma ve sökme i şlemlerini hatasız olarak yapabilecektir. 4. Çe şitli metotları kullanarak baskı devreleri hatasız olarak çıkarabilecektir. İÇER İK : A Lehim 1. Lehim teli 2. Pasta B Havya 1. Çe şitleri a. Kalem havya b. Tabanca havya c. Gazlı havyalar 2. Kalem Havya uçları ve bakımının önemi C Lehimleme 1. Lehimleme ve Lehimleme Çe şitleri 2. Lehimleme Metotları a. Lehimlenecek yerin temizlenmesi b. Lehimlemenin yapılması c. İyi bir lehimlemenin özellikleri d. Lehimleme hataları e. Elektronik devre elamanlarını (diyot, direnç, entegre vb.) lehimlenmesi 3. Lehimleme Uygulamaları a. Üniversal Plaket Üzerine Nokta Lehimleme b. İletken Uçlarının Lehimlenmesi (Ön Lehimleme) c. İletkenlerin Birbirine Lehimlenmesi d. Devre elamanlarının plaket üzerine lehimlenmesi e. Entegrelerin plaket üzerine lehimlenmesi 4. Lehim Sökme İşlemleri a. Lehim Pompası b. Lehim emme fitili (örgülü kablo) c. Lehim Sökme istasyonları D Baskı devre 1. Baskı devreler 2. Baskı devre plaketlerinin yapısı 3. Baskı devresindeki elamanların ölçülerine göre plaket boyutunun belirlenmesi 4. Yerle ştirme şekli ve montaj ölçülerinin ayarlanması 5. Baskı devre plaketinin hazırlanması 6. Patern çıkarmak 7. Paternin baskı devre plaketi üzerine aktarılması a. Do ğrudan uygulama metodu b. Foto rezist metodu c. Serigrafi metodu 8. Baskı devrenin çıkarılma plaket üzerine çıkarma yöntemleri a. Pozlandırma b. Banyonun hazırlanması ve banyo i şlemi c. Eritme i şlemi d. Plaketin delinmesi e. Montaj KONU ALANLARININ A ĞIRLIKLARI: KONULAR Yüzde (%) Lehim Teli 15 Havya 15 Lehimleme 35 Baskı devre 35 TOPLAM 100 MODÜL B İLG İ SAYFASI ALAN : ELEKTR İK ELEKTRON İK TEKNOLOJ İS İ MESLEK/DAL : BÜRO MAK İNELER İ TEKN İK SERV İS İ-ELEKTR İKL İ EV ALETLER İ TEKN İK SERV İS İ-ELEKTRO MEKAN İK TA ŞIYICILAR BAKIM ONARIM- ENDÜSTR İYEL BAKIM ONARIM-GÖRÜNTÜ VE SES S İSTEMLER İ-GÜVENL İK S İSTEMLER İ-HABERLE ŞME S İSTEMLER İ-OTOMASYON S İSTEMLER İ DERS ADI : ELEKTR İK-ELEKTRON İK ESASLARI 2 MODÜL : GÜÇ KAYNA ĞI KODU : SÜRE : 40 / 32 ÖN KO ŞUL : AÇIKLAMA : Uygulamalı olarak atölye, laboratuar ve i şletmelerde i şlenmelidir. GENEL AMAÇ : Ö ğrenci; bu modül ile uygun malzeme seçimini yaparak güç kayna ğını hatasız çalı şacak şekilde yapabilecektir. AMAÇLAR : 1. Güç kayna ğının kutusunun hatasız montajını yapabilecektir. 2. Güç kayna ğında kullanılacak baskı devre plaketini tekni ğe uygun çıkarabilecektir. 3. Plakete malzemeleri do ğru olarak yerle ştirebilecektir. 4. Güç kayna ğı elemanlarının kasa içine montajını hatasız yapabilecektir. 5. Güç kayna ğının çalı şmasını do ğru olarak test edebilecektir. İÇER İK : A. Güç Kayna ğı Kutusunun Yapımı 1. Verilen ölçülere uygun olarak saçların i şaretlenmesi. 2. Verilen ölçülere uygun olarak saçların kesilmesi. 3. Saçların istenilen şekilde bükülmesi. 4. Vida deliklerinin markalanması ve açılması. 5. Potansiyometre ve dı ş ba ğlantı elemanları için delik açılması. 6. Güç kayna ğı kutusunun birle ştirilmesi. B. Güç Kayna ğında Kullanılacak Baskı Devre Plaketinin Çıkarılması 1. Şeması verilen devrenin alt ve üst görünü şlerinin aydınger ka ğıdına çizilmesi. 2. Aydınger ka ğıdına çizilmi ş olan alt görünü şün baskı devre plaketine aktarılması. 3. Çizilmi ş olan baskı devrenin hazırlanmı ş olan asit çözeltisinde eritilmesi. 4. Eritilmi ş olan baskı devre yollarının izolasyonunun temizlenmesi. C. Plakete Malzemelerin Yerle ştirilmesi 1. Montajı yapılacak elemanların ba ğlantı noktalarının delinmesi. 2. Montajı yapılacak elemanların plakete yerle ştirilmesi. 3. Elemanların plakete lehimlenmesi. D. Güç Kayna ğı Kutusuna Elemanların Yerle ştirilmesi 1. Trafonun i şaretlenerek yerle ştirilmesi. 2. Plaketin yerle ştirilmesi. 3. Potansiyometre ve dı ş ba ğlantı elemanlarının yerle ştirilmesi. 4. Ba ğlantı kablolarının yapılması. E. Güç Kayna ğının Test Edilmesi 1. Statik ölçümler. 2. Dinamik ölçümler. KONU ALANLARININ A ĞIRLIKLARI: KONULAR Yüzde (%) Güç kayna ğı kutusunun yapımı 20 Güç kayna ğında kullanılacak baskı devre plaketinin çıkarılması 20 Plakete malzemelerin yerle ştirilmesi 20 Güç kayna ğı kutusuna elemanların yerle ştirilmesi 20 Güç kayna ğının test edilmesi 20 TOPLAM 100