Elektrostatik Elektrostatik - Elektirik Akımı ELEKTR ELEKTR İ İ K AKIMI K AKIMI Elektrik Ak Elektrik Ak ı ı m m ı ı (I) (I) – – Bir iletkenin herhangi bir kesitinden birim Bir iletkenin herhangi bir kesitinden birim zamanda ge zamanda ge ç ç en y en y ü ü k miktar k miktar ı ı I=dQ/dt I=dQ/dt – – Birim Birim Coulomb/ Coulomb/ Saniye Saniye = = Amper Amper (C/s = A) (C/s = A)Yük HareketiAk Ak ı ı m m ı ı n Atom Modeli n Atom Modeli • • Bir miktar y Bir miktar y ü ü k, herhangi bir k, herhangi bir alana do alana do ğ ğ ru h ru h ı ı zla hareket zla hareket ediyor ediyor • • Metalik Metalik İ İ letkenler letkenler – – Negatif y Negatif yü üklerin (elektronlar) klerin (elektronlar) hareketi iletimi sa hareketi iletimi sa ğ ğlar lar – – Yava Yava ş ş s sü ür rü üklenme h klenme hı ız zı ı – – Elektronlar atomlar Elektronlar atomları ın etki n etki alanlar alanları ıyla yla ç çarp arpışı ışır r – – Ç Çarp arpış ışmalar esnas malar esnası ında enerji nda enerji transfer olur transfer olur ( (ı ıs sı ınmaya sebep nmaya sebep olur olur) )Ak Ak ı ı m m ı ı n Atom Modeli n Atom Modeli xA ne Q ? = ? n = n = y y ü ü k say k say ı ı s s ı ı /hacim /hacim e = e = y y ü ü k miktar k miktar ı ı A t x ne t Q ? ? = ? ? limit limit al al ı ı n n ı ı r, r, ? ? t t › › 0 0 A dt dx ne dt dQ = A nev I d = d nev A I J = = d v ne J r r =Ak Ak ı ı m Yo m Yo ğ ğ unlu unlu ğ ğ u u Birim alandan ge Birim alandan ge ç ç en en y y ü ü k miktar k miktar ı ı Vekt Vekt ö ö rel rel nicelik nicelik J r Ak Ak ı ı m ile Ak m ile Ak ı ı m Yo m Yo ğ ğ unlu unlu ğ ğ u aras u aras ı ı ndaki ili ndaki ili ş ş ki ki A J I r r · =Problem 12 “dr” ile sınırlanan bölgedeki akımı bulunOhm Ohm Kanunu Kanunu Ak Akı ım yo m yo ğ ğunlu unlu ğ ğu ve Elektrik alan u ve Elektrik alan vekt vektö örleri aras rleri arası ındaki ili ndaki ili ş şki ki E J r r ? İ İ letkenlik ve letkenlik ve Ö Ö zdiren zdiren ç ç E J r r ? = Ohm Ohm kanununun vekt kanununun vektö ör formu r formu ? ? 1 = Diren Diren ç ç ve ve Ö Ö zdiren zdiren ç ç L A E L A J ) ( 1 r r r r · = · ? Skaler E şitlik L V A I ? = A L I V ? = IR V =Diren Diren ç ç A R l ? = Birimler Birimler : : Ohm = Volt / Ohm = Volt / Amper Amper ( ( ? ? = V / A = V / A ) )Ohmik ve Ohmik olmayan devre elemanlarıP P roblem roblem 26 26 - - 4 4 Diktörtgen demir bloğun direncini bulun……Diren Diren ç ç - - S S ı ı cakl cakl ı ı k ili k ili ş ş kisi kisi Direncin s Direncin s ı ı cakl cakl ı ı k katsay k katsay ı ı s s ı ı tan tan ı ı m m ı ı dT d ? ? ? 1 = E E ğ ğ er er ? ? k k üçü üçü k ve sabit ise k ve sabit ise ( ) [] o o T T - + = ? ? ? 1 ? ? ‘ ‘ n n ı ı n n birimi birimi ( ( o o C) C) - -1 1Ohm kanununa mikroskopik bakı ş ? ? 2 ne m = Özdirenç sabittir Serbest elektron teorisiDirencin d Direncin d ü ü ş ş ü ü k s k s ı ı cakl cakl ı ı k davran k davran ışı ışı S S ü ü per iletken per iletken Yar Yar ı ı iletken iletkenElektrik G Elektrik G ü ü c c ü ü dt d P W = () dt qV d P = dt dq V P = VI P = Birim Birim : : watt = amp watt = amp × × volt volt Ohm Ohm kanununda kanununda uygulanmas uygulanmas ı ı yla: yla: R I P 2 = R V P 2 =