5 - Ortopedi ve Travmatoloji Elin Fonksiyonuel Anatomisi ELİN FONKSİYONEL ANATOMİSİ Öğr. Gör. Dr. İbrahim KARAMAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD. Öğretim Üyesi 1 2 ELİN FONKSİYONLARI ? El insanı yaşama bağlayan organdır ? Beynin verdiği komutları uygulamaya koyan son organ ? İşaret ? Duyu ? Anlatım organı 3 ELİN FONKSİYONLARI • Tutma fonksiyonu • Güçlü yakalama fonksiyonu • Pinch fonksiyonu: Nesneleri başparmak ile işaret parmağı arasında tutabilme 4 5 ELİN MOTOR FONKSİYONLARI • Elin ve parmakların postür ve fonksiyonlarını sağlayan kaslar arasında kompleks bir balans vardır. Bu balans ekstrinsik ve intrinsik adelelerin uyum içinde çalışması ile sağlanır 6 EKSTRİNSİK KASLAR • Origosu elin dışında olan ancak insertiosu el ve karpal kemikler olan kaslardır 7 İNTRİNSİK KASLAR • Hem origosu hemde insertiosu el olan kaslardır. 8 EKSTRİNSİK KASLAR • Ekstrinsik ekstansör kaslar • Ekstrinsik fleksör kaslar 9 İNTRİNSİK KASLAR • Tenar kaslar • Hipotenar kaslar • Lumbrikal kaslar • İnterosseöz kaslar - Dorsal interosseözler - Volar interosseözler 10 EKSTRİNSİK EKSTANSÖRLER • I. Dorsal Kompartman: - Abdüktör pollicis longus (APL) - Ekstansör pollicis brevis (EPB) • II. Dorsal Kompartman: - Ekstansör karpi radialis brevis (EKRB) - Ekstansör karpi radialis longus (EKRL) • III. Dorsal Kompartman: - Ekstansör pollicis longus (EPL) 11 EKSTRİNSİK EKSTANSÖRLER • IV. Dorsal Kompartman: - Ekstansör indicis proprius (EİP) - Ekstansör digitorum communis (EDC) • V. Dorsal Kompartman: - Ekstansör digiti quinti (EDQ) • VI. Dorsal Kompartman: - Ekstansör karpi ulnaris (EKU) 12 13 EKSTRİNSİK FLEKSÖRLER • Fleksör digitorum süperficialis (FDS) • Fleksör digitorum profundus (FDP) 14 15 İNTRİNSİK KASLARIN GÖREVLERİ • Primer görevleri: - MP ekleme abduksiyon, adduksiyon ve fleksiyon - PIP ve DIP ekleme ekstansiyon • Ayrıca elin postürünün kontrolünü sağlar 16 TENAR KASLAR • Opponens pollicis (OP) • Abduktor pollicis brevis (APB) • Fleksör pollicis brevis (FPB) ? Tamamı median sinirden innerve olur 17 18 HİPOTENAR KASLAR • Opponens digiti quinti minimi (ODQ) • Abduktor digiti quinti (ADQ) • Fleksör digiti quinti (FDQ) ? Tamamı ulnar sinirden innerve olur 19 LUMBRİKAL KASLAR • 4 adettir • Origosu; ait oldukları 2.3.4.5. parmakların FDP tendonlarının avuç içindeki kısmı • İntersiosu; ilgili parmağın dorsal hood’unun radial lateral bandıdır • Parmakların fleksör ve ekstansör digital tonusunu ayarlar ve digital propriosepsiyonda rol alır ? Radial tarafta olan ikisi median sinirden, ulnar tarafta oaln ikisi ulnar sinirden innerve olur 20 21 İNTEROSSEÖZ KASLAR • Dorsal interosseöz kaslar: - 4 adettir - Parmaklara abduksiyon yaptırır • Palmar interosseözler: - 3 adettir - Parmaklara adduksiyon yaptırır • MP ekleme fleksiyon yaptırırken, PIP ve DIP ekleme ekstansiyonda katkıda bulunur ? Tamamı ulnar sinirden innerve olur 22 EKSTANSÖR MEKANİZMA • Ekstrinsik ekstansör kasların uzantıları • İntrinsik kasların uzantıları • Sagittal bantlar • Lateral bantlar • Sling (Askılar) 23 EKSTANSÖR MEKANİZMA • Ekstrinsik ekstansörler MP ekleme ekstansiyon yaptırırken, intrinsik kaslar ise MP ekleme fleksiyon yaptırır • Hem intrinsik hem de ekstrinsik kaslar PIP ve DIP ekleme ekstansiyon yaptırır 24