Anestiyoloji ve Reanimasyon Endotrakeal Entübasyon ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON Doç. Dr. Zeynep Tosun Endotrakeal entübasyon; Solunum yolunu güvenlik altına almak Solunumu kontrol etmek amacıyla Trakeaya bir tüp yerleştirilmesidir. ?Endotrakeal entübasyon ilk olarak 1880 'de Sir William Macewen tarafından gerçekleştirilmiştir Laringoskop kullanarak anestezi amacıyla ilk kez 1920 yılında Magill tarafından yapılmıştır. Endotrakeal entübasyonun faydaları ?Hava yolunun açık tutulması ?Hava yolu ve solunumun kontrol edilebilmesi ?Solunum eforunun azalması ?Aspirasyonun önlenmesi ?Anestezistin ve diğer araçların sahadan uzaklaştırılması ile cerrahi rahatlık sağlaması Entübasyon Endikasyonları ?Baş-boyun ameliyatları ?Kas gevşetici verilmesi ve pozitif basınçlı ventilasyon ?Hava yolunun kontrolünü güçleştiren pozisyonlar ?Torasik ve abdominal girişimler ?Refleks laringospazm ?Pediatrik hastalar ?Aspirasyon riski Entübasyonda kullanılan araç ve gereçler ?Laringoskop ?Endotakeal tüp ?Kaf enjektörü ?Stile Manipulating the larynx Doğru endotrakeal entübasyonun objektif göstergesi End-tidal CO 2 monitörizasyonu Preoperatif değerlendirme Hastanın ameliyat öncesi anatomik özelliklerinin; boyun, ağız ve farinksin incelenmesi entübasyonda yol gösterici olacaktır. ?Yüz deformitesi, adaleli kısa bir boyun, büyük dil ?Geri çekilmiş bir mandibula ?Maksiller kesici dişlerin ileri çıkması ?Boyun ve mandibula hareketinin kısıtlı olması ?Ağız kapalı ve baş ekstansiyonda iken sternomental mesafe < 12.5cm ZOR ENTÜBASYONU DÜŞÜNDÜRMELİ. Tiromental mesafe Sternomental mesafe Entübasyon güçlüğü İnsidansı %1-13 arasında olup genellikle Olguların %2-3’ünde ciddi entübasyon zorluğu vardır. Entübe edilemeyen hasta insidansı ise %0.05- 0.35 arasındadır. Mallampati sınıflaması Mallampati Sınıflaması I. Sınıf: Tonsiller, plakalar, sert damak, yumuşak damak ve uvula görülebiliyor II. Sı nıf: Uvula ve yumuşak damak görülebiliyor III. Sı nıf: Uvula tabanı ve yumuşak damak görülüyor IV. Sını f: Uvula dil kökü tarafından kapatılmış, farenks duvarı görülmüyor. Laringoskopik Değerlendirme I. Derece: Glottik görünüm tam II. Derece: Glottisin bir kısmı görülüyor. Anterior komissura görülmezken posterior komissuranın bir kısmı görülüyor III. Derece:Sadece epiglot görülüyor IV.Derece: Epiglot görülemiyor Cormack ve Lahane değerlendirmesi Entübasyon güçlüğü nedenleri ?Fizyolojik nedenler Gebe ve yenidoğan grubu ?Konjenital anomaliler ?Enflamatuar, dejeneratif ve fibrotik olaylar ?Tümörler ?Endokrin nedenler ?Travmalar ?Obezite • Yeni doğanda dil büyük, larenks daha yukarda (C3-4 hizası) ve önde, epiglot sert. • Larenks aşağı doğru huni şeklinde daralır ve hava yolunun en dar kısmı glottis değil krikoid halka hizasında olup, trakeanın göğsün üst kısmında seyri de 30° açı iledir. Güç entübasyonla karşılaşıldığında; Basit Yöntemler Baş-boyun pozisyonunun yeniden ayarlanması Tüp içine stile yerleştirilmesi Değişik laringoskop ve bleydlerin denenmesi Laringeal maske Özel yöntemler Özefagotrakeal kombitüp Optik stile ile entübasyon Airtraq(ışıklı laringoskop) Fiberoptik bronkoskop ile entübasyon Retrograt entübasyon Krikotirotomi Perkütan transtrakeal jet ventilasyon Uyanık entübasyon Perkütan trakeostomi Özefagotrakeal kombi tüp Optik stile ile entübasyon Airtraq skop: Modifiye tek kullanımlık işıklı laringoskop Krikotirotomi Fiberoptik bronkoskop ile entübasyon Entübasyonun fizyopatolojik etkileri Kardiyovasküler sisteme etkileri ?Taşikardi ?Kan basıncında yükselme ?Prematür ventriküler ekstrasistol Solunum sistemine etkileri ?Hipoksi ?Hiperkapni ?Solunum direncinin artışı ?Laringeal ve bronşial spazm ?Mukozada kuruma, siliyer aktivitede azalma Diğer sistemlere etkileri İntrakranial basınçta artma İntraoküler basınçta artma İntragastrik basınçta artış Endotrakeal entübasyonun komplikasyonları Entübasyon yapılırken ?Diş, dudak, larinks ve buruna direk travma ?Servikal vertebra kırık-çıkığı ve çene çıkığı ?Gastrik içerik veya yabancı cisim aspirasyonu ?Yanlış(özefagus) entübasyon ?HT, taşikardi, aritmi ve laringospazm Entübasyon süresince ?Tüp kafının perforasyonu ?Trakea ve bronş rüptürü ?Mide içeriği aspirasyonu ?Tüpün yer değiştirmesi, endobronşial ET ?Özefagus entübasyonu ?Yumuşak dokuda ülserasyon, kanama, ödem ve enfeksiyon Ekstübasyon sırasında ?Mide içeriği aspirasyonu ?Havayolu obstrüksiyonu ?Trakea kollapsı Postoperatif dönemde Erken dönemde(0-72 saat) ?Boğaz ağrısı ?Glottik ödem ?Vokal kord paralizisi ?Enfeksiyon Geç dönemde ?Laringeal ülser, granülom, polip ?Laringeal ve trakeal fibrosiz