Enfeksiyon Enfeksiyon Acilleri Enfeksiyon Acilleri Prof. Dr. Re şat Ö ZARASSepsisTANIMLAMALAR American College of Chest Physicians Society of Critical Care Medicine 1992 Sistemik İ nflamatuvar Yan t Sendromu 2 veya daha fazlas Ate ş > 38°C veya < 36°C • Kalp h z > 90 / dk. • Solunum h z > 20 / dk. veya PC O 2 <32 mmHg • L ö kosit say s > 12.000/mm 3 , < 4000/mm 3 • veya ç omak > %10TANIMLAMALAR Sistemik İ nflamatuvar Yan t Sendromu 2 veya daha fazlas Ate ş > 38°C veya < 36°C • T emperature Kalp h z > 90 / dk. • T a ş ikardi Solunum h z > 20 / dk. veya PC O 2 <32 mmHg • T akipne L ö kosit say s > 12.000/mm 3 , < 4000/mm 3 veya • ç omak > %10Temp. Ta şikardi Takipne L ö kositoz 3T1LS İ YS Enfeksiyon Ç o ğ ul travma Hemorajik ş ok Pankreatit İ skemi Yan kSEPS İ S S İ YS + D ö k ü mante enfeksiyon (Klinik, radyolojik, mikrobiyolojik, histopatolojik)C İ DD İ SEPS İ S Organ disfonksiyonu, Hipoperf ü zyon anormaliteleri veya Hipotansiyon ile birlikte olan sepsis. Laktik asidoz Olig ü ri Bilin ç de ğ i ş iklikleri ARDS, D İ K, RY SKB < 90 mm Hg Ba ş lang ç SKB’nda >40 mmHg d üş meSEPT İ K Ş OK Yeterli s v ya kar ş n (>1 L) sepsise ba ğ l hipotansiyon (> 1 saat) + Hipoperf ü zyon anormaliteleriDeri ve Yumu şak Doku Enfeksiyonlarİ mpetigo Ç ocuklarda s k • Etken; S.pyogenes**, S.aureus • (<%10) Ba şlang ç ta vezik ü ler, sonra kabuklanan y ü zeyel • deri enfeksiyonu Sar , kal n kabuk karakteristik • Lezyonlar ka ş nt l , a ğ r s zd r ve iz b rakmadan • iyile ş ir. Tedavi: Penisilin, klindamisin, amoksisilin, • klindamisin, eritromisinER İ Z İ PEL VE SELL Ü L İ T Erizipel ; deri ve deri alt dokuyu • Sell ü lit; dermis, subkutan doku ve alt dokulara • yay lan akut iltihabi enfeksiyon Parlak k rm z eritem, lokal s art ş , ve ö dem • Bazen vezik ü l ve b ü l olu şur • Etken S.pyogenes ve nadiren S.aureus • Tedavi: amoks/klav, sefazolin •Gazl gangren ve krepitan sell ü lit Par ç alanm ş nekrotik dokular ve yabanc cisim • i ç eren yaralarda Deri alt dokular n nekrozu ve doku aras na gaz • kabac klar n n yay lmas ile karakterize sell ü lit Etken; Clostridium cinsi bakteriler** • Stafilokoklar, E.coli, proteus, pseudomonas, anaeroblar olaya kat labilir.Tedavi Cerrahi • Antibiyoterapi: • Seftriakson+metronidazol – Piperasilin/tazobaktam – Karbapenem –Nekrotizan fasiitis (Streptokoksik gangren) İ mm ü ns ü presif, diyabetik,alkolik hastalarda, IV • ila ç ba ğ ml lar ve periferik damar hastal ğ olanlarda daha s k* Deride siyah nekrotik, yanm ş gibi bir g ö r ü nt ü • vard r. Subkutan doku ve fasian n nekrozu s ö z • konusudur. Etkenler; Grup A streptokoklar** • S.aureus ve gram(-) basiller ve anaeroblar da • tabloya eklenebilir.www.dermatlas.com MeningokoksemiEndokarditPatolojik ö l çü tler Mikroorganizma; • Etkenin emboli, vejetasyon veya absede k ü lt ü r veya histolojik incelemeyle g ö sterilmesi Patolojik lezyon; • Aktif endokardit histolojisi g ö steren vejetasyon veya abse ö rne ğ iKlinik ö l çü tler Tan i ç in; 2 major ö l çü t veya • 1 major ve 3 min ö r ö l çü t veya • 5 min ö r ö l çü t gereklidir • Major ve min ö r ö l çü tlerden biri kan k ü lt ü r ü d ü r İ E: Klinik s n flama Akut İ E • Ana etken: S. aureus Tedavisiz mortalite : < 2 ayda %100 Subakut — kronik İ E • Ana etken: Viridans streptokoklar Tedavisiz mortalite : < 1 y lda %100Hastane k ö kenli İ E T ü m İ E’lerin ~ %15’i (%7-29) • Kaynaklar • 1- ~ %50’sinden infekte kateterler sorumlu 2-Genito ü rinersistem giri ş imleri 3-Gastrointestinal sistem giri ş imleri 4-Cerrahi-alan enfeksiyonlarYapay kapak endokarditi T ü m İ E’lerin ~ %15’i (%7-25) • İ lk 3 ayda mekanik kapaklar biyoprotezlere • g ö re daha riskli İ lk 12 ayda risk: ~ %1 • Sonraki 60 ayda: ~ %2 •Yapay kapak endokarditi: Epidemiyoloji Erken yapay kapak endokardit (< 2 ay) • Hastane k ö kenli Orta yapay kapak endokarditi (2-12 ay aras ) • Hastane + toplum k ö kenli Ge ç yapay kapak endokarditi (>12 ay) • Toplum k ö kenliTedavi MSSA • Sulbaktam/ampisilin – MRSA • vankomisin –P ü r ü lan MenenjitAkut Menenjit Sendromlu Hastaya Yakla ş m 30 dk i ç inde karar verme Klinik de ğ erlendirme Hastan n geli ş şekli Akut (1 g ü n-1 hafta) Subakut (1 hafta-1 ay) Kronik (> 1 ay ) Ö yk ü ve muayeneden ipu ç lar Hastan n genel durumu Hastan n imm ü n durumuLP Kontrendikasyonlar Mutlak: Deri enf. Papill ö dem, fokal n ö rolojik bulgu, Relative: Kitle lezyonu ku şkusu Spinal kord t ü m ö r ü Spinal epidural abse Kanama diyatezi, d üşü k trombositBOS’ta meningokokBOS’ta pnomokokBOS BULGULARI ETKEN L Ö KOS İ T (/MM 3 ) H Ü CRE T İ P İ GLUKOZ(MG/DL) PROTE İ N(MG/DL Viral 50 – 1000 Monon ü kleer >45 <200 Bakteriyel 1000 – 500 0 N ö trofilik <40 100 – 500 Tuberk ü loz 50 – 300 Monon ü kleer <45 50 – 300 Menenjitte Emprik Tedavi Klinik Durum Muhtemel Patojen Tedavi Toplum K ö kenli S. pneumoniae Seftriakson N. meningitidis 2 x 2 gram [Listeria] + [H. influenzae] Ampisilin 6 x 2 gram + Dekort amp 4 x 8 mg, 4 g ü n s ü reyleÜ riner Sistem EnfeksiyonlarAKUT P İ YELONEFR İ T : Ate ş+kostovertebral – a ç duyarl l ğ ; bel a ğ r s +/- diz ü ri, s k idrara ç kma S İ ST İ T : diz ü ri, s k idrara ç kma, idrar n – tutamama, suprapubik duyarl l kAnatomik S n flama Ü st ü riner sistem infeksiyonu • Akut piyelonefrit, kronik piyelonefrit, renal – abse Alt ü riner sistem infeksiyonu • Sistit – Genital sistem infeksiyonu • Prostatit, epididimit, or şit –TANIMLAR BAKTER İ Ü R İ : > 100.000/ml bakteri/idrar – KOMPL İ KE OLMAYAN İ YE : Yap sal ve – n ö rolojik a ç dan normal ü riner sistem KOMPL İ KE İ YE: Normal olmayan Ü S; erkekte – Ü SE RELAPS: Tedavi sonras bakteri ü rinin ayn – mikroorganizma ile yinelemesiÜ S İ etkenleri T o p l u m k ö k e n l i E . c o l i D i ğ e r m i k r o o r g a n i z m a l a r K o m p l i k e d e ğ i l 8 0 % S t a p h y l o c o c c u s K o m p l i k e 5 0 % K l e b s i e l l a , P r o t e u s H a s t a n e k ö k e n l i K o m p l i k e d e ğ i l 5 0 % E n t e r o k o k l a r K o m p l i k e 3 0 % D i r e n ç l i E . c o l i , P s e u d o m o n a s … Akut Piyelonefrit Titreme, ate ş • B ö ğ ü r, kar n veya bel a ğ r s • Bulant , kusma • Hipotansiyon( ? ) • Kostavertebral a ç hassasiyeti • Sistit semptomlar • S k şma hissi – Pollak ü ri – Diz ü ri – Suprapubik a ğ r –Ü S İ ’da Tan Yakla ş m Anamnez, fizik muayene • İ drar incelemesi • Gram boyama • İ drar K ü lt ü r ü • Sedimentasyon, l ö kosit say m , CRP •Perinefritik apseTedavi Hastane/toplum • Kinolonlar? – Seftriakson –Pn ö moniAyaktan izlenebilecek hasta • Yat r lmas gereken hasta • Servise – Yo ğ un bak ma –Yap lmas gerekenler Ö yk ü (standard+antibiyotik kullan m , risk • fakt ö rleri) Fizik muayene, vital bulgular (standard+ • a ğ rl k fakt ö rleri) Temel Lab (CRP, kan say m , ALT, • bilirubinler, kreatinin, Na, LDH ) Balgam incelemesi • Akci ğ er grafisi •Risk fakt ö rleri • KOAH, Kistik F, bron şektazi DM Kalp y B ö brek y Serebraovask ü ler H Kanser >65 ya ş İ mm ü n yetmezlikler Bak mevinde kalma Alkolizm A ğ rl k Fakt ö rleri • Takipne Ate ş Hipotansiyon Konf ü zyon Siyanoz L ö kositoz Hipoksi Hiponatremi Radyolojik yayg nl k Sepsis bulgular Hastaneye yat r lma ö l çü tleri Radyolojik bulgular (akci ğ er grafisinde) 1-Multilober tutulum 2-Kavite 3-Plevral ef ü zyon 4-H zl progresyonHastaneye yat r lma ö l çü tleri A ğ rl k fakt ö rlerinden bir veya daha fazlas n • ta ş yan olgular hastaneye yat r larak tedavi edilmelidirTan 1-Akut ate ş 2-Yeni ba şl yan ö ks ü r ü k, balgam ve/veya dispne 3-Akci ğ er osk ü ltasyon bulgular 4-Akc grafisi (PA ve lateral) 5-L ö kosit say s ve kantitatif CRP 6-Kaliteli balgam n Gram boyas ve k ü lt ü r ü S k etkenler S. pneumoniae (pn ö mokok) • H. influenzae • Moraxella catarrhalis • Mycoplasma pneumoniae • Chlamydia pneumoniae • Legionella pneumophila •Tedavi: Ayaktan I-Risk fakt ö r ü olmayan Yeni ku şak makrolid veya doksisiklin II-Risk fakt ö r ü olan Yeni ku şak florokinolonlar veya Amoksisilin/klavulonat + makrolid (Tedavi oral verilir) Tedavi: Servise yat r lan Risk fakt ö rleri olsun veya olmas n Seftriakson + makrolid veya Beta-laktam / beta-laktamaz inhibit ö r ü + makrolid veya Tek ba ş na bir FQ Septik artrit Genellikle tek eklem • Diz , kal ç a , omuz,.. •Risk fakt ö rleri Sistemik imm ü n defektler • Travma • Romatizmal hastal k •S k etkenler Stafilokok • Streptokok • Gram (-) • H. influenzae •Tedavi Cerrahi (drenaj, debridman … ) • Antibiyotik (parenteral) • Sulbaktam/ampisilin – Sefazolin –Sonu ç Enfeksiyon acillerinde en ö nemli basamak • sepsisi fark etmektir3T1L