Histoloji Erkek Genital Sistem - 1 ERKEK GENİTAL SİSTEMERKEK GENİTAL SİSTEM FONKSİYONU Spermatozoon üretimi ve transportu • S v Sekresyonu • Sperman n dişi genital yollar na iletimi •ORGANLAR Testis • İleti kanallar • Eklenti Bezler • Penis •Budras pg. 69 Reproductive Organs in the Male DogM. Kremaster Bağ doku SkrotumTestis Tunika albuginea – S k düzensiz bağ doku • Septumla ve • mediastinum testis (gevşek bağdoku) devaml Seroza (viseral tunika • vagina) Banks Fig. 26-1 Testis Parenşim • Seminiferous tubules – Ekzokrin testis Intersitisyal hücreler – Endokrin hücreler • G&H Fig. 21-2 Junqueira Fig. 22-4 Seminiferus tubuller Zamora CD Sertoli Hücresi Görevleri Gelişen spermatogonik hücrelere fiziksel ve • beslenme desteği Art klar fagozite etmek • Hormon sentezi • Androjen bağlayan protein, inhibin, östrojen – Kan testis bariyerini oluşturmak •Spermatogenezis Spermatogonyumlar • spermatozoonlara dönüşür Spermatogonium – Primer spermatosit – Sekonder spermatosit – Spermatid – Spermatozoon – G&H 21-5 Spermatogenezis G&H Fig. 21-7 Goniyogenezis Spermatositogenezis SpermiogenezisCanine Testis Figure 6. Another view of the seminiferous epithelium. 200X. The spermatogonia, primary spermatocytes, and late spermatids (these have dark elongate nuclei) are seen from the bottom to the top layers. Sertoli cell spermatogonium spermatocyte I spermatids Zamora CD Feline Testis Figure 13. Seminiferous tubule of feline testis. 200X. The seminiferous epithelium shows Sertoli cells (with oval euchromatic nucleus), spermatogonia, primary spermatocytes, and early and late spermatids. Peritubular (myoid) cells can be seen just outside the seminiferous tubule. Sertoli cells spermatogonia spermatocyte I spermatids Zamora CD Spermatogenesis Spermatositogenezis • Spermatogoniyum(2n) - primer spermatosit – (4n) Mayoz Bölünme Primer spermatosit (4n) – spermatids(n) – Spermiyogenezis • Spermatid(n)-spermatozoon (n) –Cryptorchid Testis Figure 31. Seminiferous tubule, caprine cryptorchid testis. 160X. The principal cell type lining the seminiferous tubules is the Sertoli cell. Spermatogenic cells are not seen in this section. Zamora CD Leydig Hücreleri Endokrin Hücre • Testesteron Salg lar • Ara bağdokuda • yerleşmiştir • Görünüş • Büyük yuvarlak – çekirdek, Belirgin çekirdekçik Junqueira Fig. 22-2 Kan–Testis Bariyeri Sertoli hücresi taraf ndan • oluşturulur Sertoli hücreleri Zonula • okludensler bağlanarak. Duvar basal ve adluminal kompart manlara ay r r. Basal kompart manda • interstiyal boşluk ve spermatogonyumlar bulunur. Adluminal compartman • spermatosit ve sonraki gelişim evrelerindeki hücreler bulunur. Gelişen hücreleri immun sistem • etkisinden korur. G&H 21-5 G&H Fig. 21-9 Spermatozoon Banks Fig. 26-18 head neck principal piece of tail e caudal limit of acrosomal cap postacrosomal region Zamora CD Mature Spermatozoan G&H Fig. 21-10 Spermatozoonlar n İletildiği Kanallar Tubulus Rektus; duvar tek katl • prizmatik epitel ile örtülü, d üz, k sa ve dar bir boru Rete Testis; tek katl kübik epitel • Efferent Kanallar; y üksek • prizmatik, kinosilyum Duktus Epididimis; yalanc çok • katl prizmatik epitel, steryosilyum Duktus Deferens; Yalanc çok • katl prizmatik epitel, steryosilyum Duktus Ejakulatoryus • Üretra •Duktus Eferentis • Rete testisi ductus epididimise birleştirir – Prizmatik siliyal epitel – spermatozoonlar n iletimi için Salg yapan siliyas z hücreler –Ductus epididimidis • Yalanc çok katl stero-siliyal prizmatik – hücreler Fonksiyon – Spermatozoonlar n depolanmas ve • olgunlaşmasEpididymis smooth muscle Figure 12. Ductus epididymidis. 200X. The duct of the epididymis is lined by a pseudostratified columnar epithelium with long microvilli called stereocilia (they are not the same as motile cilia). Note the presence of spermatozoa in the lumen. microvilli Figure 11. Another view of the ductus epididymidis. 50X. Note the abundance of circularly arranged smooth muscle surrounding the duct. The inset is enlarged in the next figure. 11 12 Zamora CD