Histoloji - Embriyoloji Erkek Üreme Sistemi - 1 ERKEK ÜREME S İ STEM İ Prof. Dr. Faruk ALKAN C.T.F. Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dal ıProf.Dr.F.ALKAN 2 (Stria Genitalis) Dorsal mezenter Mezonefroz Stria GenitalisProf.Dr.F.ALKAN 4 (Penis Geli ş imi-Tüberkülüm genitale, Phallus plika üretralis) Epidydim Pars epigenitalis Pars paragenitalis (Ejekülatör k- Gl. Vesikülosa) Müller k Volf k Cowper g.5 GENEL YAPISI İ ç erkek üreme organlar ı • Testis – Epididim – Ductus deferens – Glandula vesikulosa – Prostat – D ı ş erkek üreme organlar ı • Cowper bezi – Penis – Üretra – Skrotum – Funiculus spermaticusProf.Dr.F.ALKAN 6TEST İ S 1-Skrotumun • Kutis – Epidermis – Dermis – Subkutis – Tunika Dartos – Eksternal fsya – Muskulus Kreamasters – İ nternal fasya – 2-Testiküler kapsül Tunika Vaginalis Testis – Tunika Albuginea – a-3 yönde lif • B-Tunika vaskülosa • Tunica albuginea Tunica vaginalis testis Scrotum Testiküler KapsülProf.Dr.F.ALKAN 8Prof.Dr.F.ALKAN 9Prof.Dr.F.ALKAN 10 kutis subkutis t. Dartos kas ıProf.Dr.F.ALKAN 11 T. dartoselephantiasis kistler Wuchereria BancroftiProf.Dr.F.ALKAN 13Prof.Dr.F.ALKAN 14 Tunika albuginea Margo mezargium Rete testisProf.Dr.F.ALKAN 15 TEST İ S H İ STOLOJ İ S İ Margo Mezargium • Mediastinum Testis • Septula Testis • İ nterstisyel Doku • Tubuli Kontorti • Seminiferi Tubuli Rekti • Rete Testis • Tunica albuginea Tunika vaginalis testis Lamina pariatalis Kavites serosa Lamina visseralisProf.Dr.F.ALKAN 16 İ NTERST İ SYEL DOKU Yap ı s ı • Leydig hücreleri • Mezankimal – Genç – Olgun – ICSH etkile ş mesi – Östrojen – 17alfa-hidroksilaz – Plasental gonadotroplar ı n etkile ş mesi –Prof.Dr.F.ALKAN 17 Leydig HücresiProf.Dr.F.ALKAN 18 SER-Mit.-Lipid • Reinke Kristalleri • Rice Body • Ly-Lyososom • rER*düz E. R. • G-Golgi • L-Lipid (Kolest.,fosfolipid) •Prof.Dr.F.ALKAN 19 Reinke Kristali Ok İ ş areti, SER L, Ya ğ Damlac ığıProf.Dr.F.ALKAN 20 TUBUL İ CONTORT İ SEM İ N İ FER İ -1 Lamina Propria • (Peritubuler Ba ğ D.) Miyoid hücreler – Bazal zar – Bazal Membran –Prof.Dr.F.ALKAN 21 Sertoli Hücresi Armutsu nüve 1. Nukleolus 2. Parelel SER 3. Çatal mitokondriler 4. Charcot-Botcher kr. 5. Sprango kr 6. Sabit say ı 7.Prof.Dr.F.ALKAN 22Kan-Testis Bariyeri Ok İ ş aretleri, Sertoli hücreleri aras ı ndaki ba ğ lant ı kompleksleriProf.Dr.F.ALKAN 24 HÜCRE ADEZYON MOLEKÜLLER İProf.Dr.F.ALKAN 25Prof.Dr.F.ALKAN 26Prof.Dr.F.ALKAN 27 Sertoli Hücreleri • Sertoli Hücresinin Görevleri • Destek – Steroid, metabolit ve beslenme – Kan-testis bariyeri olu ş turur – Leydig h. Etkile ş irler: – LHRH benzeri mad. sal.ve Lyd,Hüc etkiler – ABP (TBH) Salg ı lar (Androjen Binding prot.=test. bind ı g – globulin ) İ nhibin -FSH denetimi - - Sperm salg ı lanmas ı Fagositoz – Mitoz mayoz denetimi – Hipofiz gonadotropinleri denetimi-LTH-LH ( İ CSH) – Anti-Müllerian ve Östrojen hormon sl. –Prof.Dr.F.ALKAN 28 Charcot Botcher Kristalleri N N Ba ğ lant ı Kompleksi2930Prof.Dr.F.ALKAN 31Prof.Dr.F.ALKAN 32 TUBUL İ CONTORT İ SEM İ N İ FER İ -2 Spermatogenesis • Spermatogonia • Mitoz safhas ı (üreme devri) • Mayoz safhalar ı • Spermatosit-I( büyüme devri) – Spermatid – Sperm (Olgunla ş ma devri) – Sperm histolojisi •33 Tip Ad Tip ApProf.Dr.F.ALKAN 34Immunohistokimyasal BoyamaProf.Dr.F.ALKAN 36 Elektron Mikroskobik GörünümProf.Dr.F.ALKAN 37 Immunofluoresans boyamas ıProf.Dr.F.ALKAN 38 Spermatogenetik HücrelerProf.Dr.F.ALKAN 39Prof.Dr.F.ALKAN 40Prof.Dr.F.ALKAN 41 Spermatogonium Spermatosit IProf.Dr.F.ALKAN 42 Spermatosit II Geç Spermatid43Prof.Dr.F.ALKAN 44 Mayoz BölünmeMayoz I = Spermatosit I Spermatosit II Spermatosit II Spermatid