Öğretim Tekniği ve Materyal Tasarımı Etkili Sunum Teknikleri Etkili Sunum Teknikleri 1Etkili Sunum Teknikleri 2 Etkili Sunum TeknikleriEtkili Sunum Teknikleri 3 Merhaba • Doç. Dr. Nurettin YÖREK • Öğretim Üyesi • Dokuz Eylül Üniversitesi Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı • HoGgeldiniz...Etkili Sunum Teknikleri 4 Etkili SunuG Teknikleri • GiriG • Sunum kaygısını anlama ve denetleme • Sunuma hazırlık • Sunumun hazırlanması • Görsel ve iGitsel araçların seçimi ve kullanımı • Uygulama önerileri ve örnekler • SonuçEtkili Sunum Teknikleri 5 GiriG • GletiGim kurabilmek insanoğlunun sahip olduğu en önemli yeteneklerden biridir. • Sunum, birden fazla kanalın kullanıldığı bir iletiGim Geklidir. • Gnsanlar sizi ve düGüncelerinizi iletiGim kurabilme yeteneğinize göre değerlendirir. • Etkili bir sunum; - istediğiniz sonucu elde etmenizi, - düGüncelerinizin kabul görmesini sağlar.Etkili Sunum Teknikleri 6 Sunum Kaygısını Anlama ve Denetleme • Tamamen doğal bir durumdur. • Sunumunuza olumlu etkisi olabilir. • Durumu ciddiye almanızı sağlar. • Çok yüksek düzeyde kaygı ya da kaygısızlık sizi olumsuz yönde etkiler. • Kaygıyı belirli bir düzeyde tutabilmek önemlidir. • Orta düzeyde bir heyecan dalgası size yeterli enerjiyi verir.Etkili Sunum Teknikleri 7 Gyi Haber... • Duyduğunuz kaygının ya da sunum esnasında yaGadığınız sorunların çok az bir bölümünü dinleyici farkeder.Etkili Sunum Teknikleri 8 Kötü Haber... • Büyük ihtimalle siz bu durumun farkında olmazsınız...Etkili Sunum Teknikleri 9 Sunuma Hazırlık • Harcadığınız her dakika sunum esnasında kendini gösterecektir. • Hazırlıklar dört farklı aGamadan oluGur: 1. Sunum amacının belirlenmesi, 2. Sunumun planlamasının yapılması, 3. Sunumun yapılacağı yerin ve kullanılacak teknik donanımın tanınması, 4. Dinleyiciler hakkında bilgi sahibi olunması.Etkili Sunum Teknikleri 10 1. Amacın Belirlenmesi • Hedef, dinleyiciyi; – Bilgilendirmek, (Kaç kişi konu ile ilgili bilgi sahibi.) – Gkna etmek, (Görüşünüzü destekleyen deneyler, istatistiksel analizler ve sunum araçlarınızdaki çeşitlilik.) – Eğlendirmek ya da tüm bunların bir bileGimi olabilir. (Konu ile ilgili fıkra, öykü, kostüm ve aksesuarlarla canlandırma yapılması.)Etkili Sunum Teknikleri 11 2. Planlamanın Yapılması • Sunumun bir taslağı hazırlanmalıdır. • Bu taslak konunun dıGına çıkmanızı ve sunum içerisinde kaybolmanızı engeller. • Taslağın uygun bir kopyası dinleyicilere de verilebilir. • Sunum için ayrılan süre mutlaka öğrenilmeli ve buna göre plan yapılmalıdır. • Her maddeye ne kadar zaman ayrılacağı bu Gekilde belirlenebilir.Etkili Sunum Teknikleri 12 3. Sunum Yeri ve Donanımı • Sunum yerindeki donanımların gereksinimlerinizden ne kadarını karGıladığı belirlenmelidir. • Sunumun teknik kısmını siz yönetecekseniz yeterli bilgiye sahip olmanız gerekir. • Sunum esnasında kullanacağınız donanımın mümkünse bir yedeği yanınızda bulunmalıdır. (Dizüstü bilgisayar, sunum dosyası vb.)Etkili Sunum Teknikleri 13 4. Dinleyici • Dinleyicilerin; – Genel olarak hangi özelliklere sahip olduğunu, – Glgi alanlarını, – Konu hakkındaki bilgi düzeylerini bilmek çok önemlidir. • Dinleyici sayısına göre iletiGiminizin yapısına (Tek Yönlü – Çift Yönlü) karar vermeniz uygun olacaktır. • Kalabalık seyirci grupları ile iletiGim tek yönlü ve resmi olmak zorunda kalacaktır.Etkili Sunum Teknikleri 14 Sunumun Hazırlanması • Etkili bir sunum; – Herkesin dikkatini çeken bir “Giriş”, – Sunmak istediğiniz bilgiyi net ve basit bir Gekilde ifade eden “Gelişme” (içerik), – Sunumunuzu özetleyen bir “Sonuç” bölümünden oluGmalıdır. • GiriG ve sonuç, geliGmeden daha sonra da oluGturulabilir. • Bütünlüğü sağlamak ve yaratıcı fikirler ortaya koymak bu Gekilde daha kolay olacaktır.Etkili Sunum Teknikleri 15 GeliGme Bölümü • Gletmek istediğiniz önemli konular ve bunları destekleyen veriler içermelidir. • Destekleyici veriler; – Gfadelerinize inandırıcılık kazandırır, – KarmaGık konuları kolay kavramayı sağlar, – Dinleyicinin dikkatini belirli bir noktaya toplar. • En genel destekleyici veri çeGitleri: – Gstatistikler (Grafikler, tablolar), – Örnekler, – Öyküler ve alıntılar.Etkili Sunum Teknikleri 16 GiriG Bölümü • Dinleyiciyi ve sunum yapan kiGiyi rahatlatmalıdır. • Konuyu belirlemelidir. • Konunun önemini belirlemelidir. • Sunulacak bilginin dinleyici için değerli olduğunu vurgulamalıdır. • GiriG bölümünde sıradan baGlangıçlardan kaçınılmalıdır.Etkili Sunum Teknikleri 17 Sonuç Bölümü • Sunumunuzda ele alınanları ve mesajınızın önemli noktalarını dinleyiciye hatırlatmalıdır. • Önemli konuların kısa bir özetini içermelidir. • GiriG ile arasında bağlantı bulunmalıdır. • Sunum yapan kiGinin iletiGim bilgilerini mutlaka yer almalıdır. • Özür ya da itiraf içermemelidir.Etkili Sunum Teknikleri 18 Görsel ve GGitsel Araçlar • Sunumunuzu güçlendirir, • Gyi bir sunumu mükemmel bir sunuma dönüGtürür, • Sunumunuzdaki önemli noktalara açıklık kazandırır, • Dinleyicinin ilgisini çeker ve dikkati üst düzeyde tutmaya yardımcı olur.Etkili Sunum Teknikleri 19 Sunum Aracı Olarak PowerPoint • Günümüzün en popüler sunum aracıdır. • Fotoğraf, grafik, animasyon, ses ve video uygulamalarını destekler, • DüGük sistem gereksimi sayesinde yaygın bir kullanım alanına sahiptir. • Diğer ofis uygulamaları (Word, Excel) ile veri alıGveriGi yapabilmektedir. • Web tarayıcıları tarafından görüntülenebilmektedir. Etkili Sunum Teknikleri 20 PowerPoint’in Etkin Kullanımı • Kenar boGluklarına dikkat edilmelidir.Etkili Sunum Teknikleri 21 ÖRNEK YANSI KOLEJ AYŞEABLA OKULLARI Ayşeabla Çocuk Yuvası ve Glkokulu, 1946 yılında Ankara`da kurulmuGtur. 1984-1985 öğretim yılından itibaren kademeli olarak "Orta Kısım" ve "Lise Kısmı" açılmıGtır Etkili Sunum Teknikleri 22 PowerPoint’in Etkin Kullanımı • Her yansıda en çok 6 – 7 satır, her satırda en çok 6 – 7 sözcük bulunmalıdır.Etkili Sunum Teknikleri 23 ÖRNEK YANSI KOLEJ AYŞEABLA OKULLARI Ayşeabla Çocuk Yuvası ve Glkokulu, 1946 yılında Ankara`da kurulmuGtur. Kurucusu Sayın Neriman HIZIROĞLU, radyoda sürdürdüğü çocuk programında kullandığı AYgE ABLA adını okuluna da vermiGtir. Ayşeabla Çocuk Yuvası ve Glkokulu, 1956 yılında Kızılırmak Sokak No: 28`deki yeni binasına taGınmıGtır. 1984-1985 öğretim yılından itibaren kademeli olarak "Orta Kısım" ve "Lise Kısmı" açılmıGtır; böylece "Kolej" statüsüne geçilmiGtir.Kolej Ayşeabla "Orta" ve "Lise" kısımlarının eğitim-öğretim hizmetini, bir süre 100. Yıl Sitesi GiriGi, No:1, Balgat adresinde sürdürmüGtür.Kolej Ayşeabla 1992 yılında Çiğdem Mahallesi 25. Cadde, No:5 Karakusunlar adresinde yaptırılan binaya "Glk" , "Orta" ve "Lise" kısımlarını taGımıG ; böylece, anasınıfından Üniversiteye kadar olan eğitim öğretim hizmetini, çağdaG kampüsünde bir araya getirmiGtir.Etkili Sunum Teknikleri 24 PowerPoint’in Etkin Kullanımı • Yazı karakterleri ve vurgulamalar uyumlu olmalı, her yansıda aynı Gekilde kullanılmalıdır.Etkili Sunum Teknikleri 25 ÖRNEK YANSI KOLEJ AYŞEABLA OKULLARI • 1946 yılında Ankara`da kurulmuGtur. • Kademeli olarak "Orta Kısım" ve "Lise Kısmı" açılmıGtır. • Kolej statüsüne geçilmiştir.Etkili Sunum Teknikleri 26 PowerPoint’in Etkin Kullanımı • Yazılar okunabilir ve geriplan ile kontrast yaratan renk tonlarında olmalıdır.Etkili Sunum Teknikleri 27 ÖRNEK YANSI KOLEJ AYŞEABLA OKULLARI KOLEJ AYŞEABLA OKULLARI KOLEJ AYŞEABLA OKULLARI KOLEJ AYŞEABLA OKULLARI KOLEJ AYŞEABLA OKULLARI KOLEJ AYŞEABLA OKULLARI KOLEJ AYŞEABLA OKULLARI KOLEJ AYŞEABLA OKULLARI KOLEJ AYŞEABLA OKULLARI KOLEJ AYŞEABLA OKULLARI 32 pt 8 ptEtkili Sunum Teknikleri 28 ÖRNEK YANSI KOLEJ AYŞEABLA OKULLARI Ayşeabla Çocuk Yuvası ve Glkokulu, 1946 yılında Ankara`da kurulmuGtur. Kurucusu Sayın Neriman HIZIROĞLU, radyoda sürdürdüğü çocuk programında kullandığı AYgE ABLA adını okuluna da vermiGtir. Ayşeabla Çocuk Yuvası ve Glkokulu, 1956 yılında Kızılırmak Sokak No: 28`deki yeni binasına taGınmıGtır. 1984-1985 öğretim yılından itibaren kademeli olarak "Orta Kısım" ve "Lise Kısmı" açılmıGtır; böylece "Kolej" statüsüne geçilmiGtir. Kolej Ayşeabla "Orta" ve "Lise" kısımlarının eğitim-öğretim hizmetini, bir süre 100. Yıl Sitesi GiriGi, No:1, Balgat adresinde sürdürmüGtür. Kolej Ayşeabla 1992 yılında Çiğdem Mahallesi 25. Cadde, No:5 Karakusunlar adresinde yaptırılan binaya "Glk" , "Orta" ve "Lise" kısımlarını taGımıG ; böylece, anasınıfından Üniversiteye kadar olan eğitim öğretim hizmetini, çağdaG kampüsünde bir araya getirmiGtir.Etkili Sunum Teknikleri 29 ÖRNEK YANSI KOLEJ AYŞEABLA OKULLARI Ayşeabla Çocuk Yuvası ve Glkokulu, 1946 yılında Ankara`da kurulmuGtur. Kurucusu Sayın Neriman HIZIROĞLU, radyoda sürdürdüğü çocuk programında kullandığı AYgE ABLA adını okuluna da vermiGtir. Ayşeabla Çocuk Yuvası ve Glkokulu, 1956 yılında Kızılırmak Sokak No: 28`deki yeni binasına taGınmıGtır. 1984-1985 öğretim yılından itibaren kademeli olarak "Orta Kısım" ve "Lise Kısmı" açılmıGtır; böylece "Kolej" statüsüne geçilmiGtir. Kolej Ayşeabla "Orta" ve "Lise" kısımlarının eğitim-öğretim hizmetini, bir süre 100. Yıl Sitesi GiriGi, No:1, Balgat adresinde sürdürmüGtür. Kolej Ayşeabla 1992 yılında Çiğdem Mahallesi 25. Cadde, No:5 Karakusunlar adresinde yaptırılan binaya "Glk" , "Orta" ve "Lise" kısımlarını taGımıG ; böylece, anasınıfından Üniversiteye kadar olan eğitim öğretim hizmetini, çağdaG kampüsünde bir araya getirmiGtir.Etkili Sunum Teknikleri 30 PowerPoint’in Etkin Kullanımı • Yazım hataları ile ilgili yansılar mutlaka kontrol edilmelidir.Etkili Sunum Teknikleri 31 ÖRNEK YANSI KOLEJ AYTEABLA OKULARI • 1946 yılında Ankra`da kurulmuGtur. • Kadmeli olarak "Ortta Kısım" ve "Lise Kısmı" acılmıGtir. • Kollej sıtatüsüne geçilmiGtir. Etkili Sunum Teknikleri 32 Sonuç • Sunum esnasında yaGadığımız kaygı ve heyacanı kontrol etmeliyiz. • Gyi bir hazırlık dönemi geçirmeliyiz. • Hedef kitleyi iyi tanımalı ve planımızı ona göre yapmalıyız. • Prova ve sunum öncesi kontrollere önem vermeliyiz. • Hazırladığımız sunu materyallerinin okunur, basit ve anlaGılır, aynı zamanda çoklu – ortam öğeleri içermesi için çaba göstermeliyiz.