Genel Biyoloji Fotosentez FOTOSENTEZ Fotosentez i ç in; ? I ş k,klorofil,CO 2 ,H 2 O ve Enzimler gereklidir. I Ş IK: Fotosentezde kullan lan ş ğ n; Ş iddeti 1. Kalitesi(dalga boyu) 2. Tatbik s ü resi ö nemlidir. 3. 1.I ş k Ş iddeti: 2.Kalitesi (Dalga Boyu) : I ş k yapraklardaki g ö zeneklerin a ç lmas na yard m etki ederek; ? Yapra ğa daha fazla CO 2 gitmesini sa ğlar a) Yapra ğ s t r ve terlemeyi artt rmak suretiyle fotosentezi etkiler. b) -1- Foto H z I ş k Ş iddeti K rm z (6550A) YE Ş İ L MOR (4290A) İ pliksi Algler O 2 ile solunum yapan bakteriler Beyaz I ş k Engelman Deneyi K rm z Turuncu T Sar Ye ş il Mavi Mor Foto H z 4000A o 7000A o 6CO 2 + 6H 2 O I ş k,Klorofil C 6 H 12 O 6 + 6O 2KLOROF İ L: C.H.O.N .Mg yap l d r.(N azot dengesi ile yak ndan ilgilidir-Mg ye ş il rengi verir) Sentezlenebilmesi i ç in; ? a)Gen: Anne ve babas ndan gen alacak b)I ş k: G ü ne ş ş ğ nda yeti ş ecek c)Bitkinin topraktan Fe almas gerekir.(Katalitik etki yapar) Fe klorofilin yap s na ka t lmaz. Klorofil elektron kayna ğ d r.Elektron al r ve verir. ? Klorofil canl sistemlerde bir kataliz ö r gibi g ö rev yapar. ? Klorofil rezonans ö zelli ği g ö sterir.( Ç ifte ba ğlar n yer de ği ş tirmesi) Bu sayede e - transferinde rol oynar. ? Klorofil floresans ö zelli ği g ö sterir. ? Klorofil-a y ü ksek spektrumlu ş k(k rm z ) ile aktifle ş irken klorofil-b d üş ü k spektrumlu ş k(mor) ile aktifle ş ir. ? Ö rn: Fotosentez s ras nda a ş a ğ dakilerden hangileri t ü ketilmez. 1.CO 2 2.H 2 O 3.Enzim 4.Klorofil 5.Madensel Tuzlar Cevap: 3 ve 4 Kloroplast Ve Mitokontrinin Yap s , Ö zellikleri,Farklar : KLOROPLAST M İ TOKONTR İ Oksijenin ü retildi ği tek organel. ? Suyun fotolizinin yap ld ğ tek organel. ? Hi ç bir organik bile ş ik harcamadan ATP ü retilir. ? Ü retti ği ATP yi sadece kendi i ç inde kul lan r. ? Oksijenin t ü ketildi ği tek organel. ? Organik bile ş ik t ü ketilerek ATP ü retir. ? Ortak ö zellikleri; Ç ift birim zarl d rlar. ? Kendine ö zg ü DNA,RNA,Ribozomlar var. ? Ç o ğalabilirler. ? Protein sentezi yap l r. ? Elektron ta ş ma sitemleri vard r. ? Bu sayede ATP ü retirler. ? Bitkilerde Ö nemli Rxnlar: -2- FOTOSENTEZ REAKS İ YONLARI: Granalar (Klorofil Molek ü l ü Bulunur) I ş kl E vre Rxn Stromalar (Foto Enzimleri Bulunur) Karanl k Evre Rxn Matrix Krista (Solunum Y ü zeyini B ü y ü lt ü r) ATP + H 2 O ADP + P + İ ş En. C 6 H 12 O 6 + 6O 2 6CO 2 + 6H 2 O + 38 ATP + Is En. Solunum 6CO 2 + 6H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6O 2 Fotosentez1.I ş kl Evre Rxnlar : a)Devirli Fotofosforilasyon: Klorofilin g ü ne ş ş ğ n so ğurmas ile birlikte f rlayan elektronlar n ETS elemanlar yard m ile k lorofile geri ? d ö nmesi ve bu s rada ATP ü retilmesi olay d r. Elektron kayna ğ klorofildir. ? Kloroplastlar n granalar nda ger ç ekle ş ir. ? ETS elemanlar elektron tutu ş d ü zeylerine g ö re s ralanm ş t r.(Ferrodoksin