Petrografi Gabro - Bazalt Ailesi Gabro & Bazalt Ailesi • Bazik magma kayasıdır (SiO 2 ~ 45-52 %) • Renk indisi %40’tan fazladır. Melanokrat ve/veya mezokrat kaya grubuna girer. • Ofiyolit dizisinin bir bölümünü oluşturur. • Derinlik kayası GABRO, yarıderinlik kayası DİYABAZ/DOLERİT, yüzey kayası ise BAZALT’tır. • Mineralojik olarak Plajiyoklaz + Piroksen + Olivin’den oluşur.Gabro sınıflaması • Mineralojik sınıflama: • Plajiyoklas - Piroksen - Olivin üçgeninde sınıflamaPlajioklas - Ortopiroksen - Klinopiroksen üçgen diyagramında Gabro ile Norit ayrımıGabro ve Norit’in Mineralojisi • Genel Mineralojik bileşim: Plajiyoklas + Klinopiroksen + Ortopiroksen + Olivin şeklindedir. • Plajioklasın anortit içeriği >%50’dir. Yani Labrador ve Bitovnit ile temsil edilir. Alterasyon ile epidot, kalsit, serisit ve albit’e dönüşür. • Klinopiroksen çoğunlukla Ojit ve bunun bir türü olan Diallag, yada zayıf pleokroizmalı Titanojittir. (Foto: Gabro)• Ortopiroksen Hipersten veya Bronzit’tir. Pleokroyiktirler. Bazan eksolüsyon lamelleri halinde klinopiroksenlerin içinde görülürler. • Her iki piroksen türü (opx- cpx) alterasyon ile amfibol (uralitleşme), klorit + kalsit ve kalsit + epidot’a dönüşürler. • Olivin çok kolay ayrışarak İddingsit ve Serpentin’e yerini bırakır. • Aksesuar mineralleri magnetit ve İlmenit’tir. (Foto: Norit)Gabro/Norit’in Dokusal Özellikleri • Ofitik doku • Tanesel doku • Korona dokusu • Simplektik dokuOfitik Doku • Plajioklas ile piroksenlerin içiçe kristallenme dokusudur. Bu doku örneğinde, nispeten küçük plajioklas kristalleri daha iri piroksenler içinde yeralır.Ofitik DokuKorona Dokusu • Korona dokusunda, ilk kristallenen mineral, içinde bulunduğu ergiyik ile denge halinde olmadığı için, sıvı ile bir dizi reaksiyonlar yaparak BOWEN’in kristallenme dizisini andıran değişik mineraller oluşturur. Bunlar, ilk oluşan mineralin çeperleri boyunca gelişim gösterir.Korona dokusuSimplektik doku • Norit’te plajioklas ve ortopiroksenin içiçe, solucan şekilli büyümeleri şeklinde gözlenen reaksiyon dokusu simplektik doku olarak bilinir. Plj+opx büyümesi, olivin veya titanomagnetitten plajioklasa doğru bir gelişim göstermektedir.Simplektik dokuTanesel (Granüler) doku • Bu doku türünde, kayayı oluşturan mineraller az çok eşit boylardadır. Tanelerin şekline göre; idiyomorfik, hipidiyomorfik ve ksenomorfik granuler dokular ayırdedilir.Troktolit • Başlıca mineralleri Plajioklas ve Olivin’dir. Olivin genellikle ayrışmış olarak bulunur. Ayrışma sonucu kaya, gri bir matriks içinde siyah, kahve-kırmızı benekli bir görünüm kazanır. Matriks gibi görünen kesim plajioklas, diğerleri ise alterasyona uğramış olivindir. Doku genellikle TANESEL’dir.Troktolit • Bazı durumlarda olivinler plajiyoklazdan ortopiroksenli bir reaksiyon kuşağı ile ayrılır. Eğer olivinler serpantinleşirse, hacim genişlemesinden dolayı, olivinden plajioklasın içine doğru çatlaklar gelişir. Diyabaz / Dolerit • Gabro - Bazalt ailesinin yarıderinlik kayasıdır. • Bileşim olarak gabro ile aynı özellikleri sergiler. Başlıca plajiyoklas + piroksen + olivin’den oluşur. Subofitik dokusu ile gabro’dan ayrılır. • Diyabaz ve Dolerit aynı anlamdadır, fakat genellikle taze olanlara DOLERİT, altere olanlara DİYABAZ denilmektedir. Subofitik Doku • Ofitik dokuya benzer. Ancak, piroksenlerin daha küçük olması ve plajiyoklaz latalarının daha bol olup, birbirleriyle temas etmeleri ile ondan ayrılır.Subofitik Doku • Ofitik dokuya benzer. Ancak, piroksenlerin daha küçük olması ve plajiyoklaz latalarının daha bol olup, birbirleriyle temas etmeleri ile ondan ayrılırDiyabaz- Subofitik doku