Genel Gelir ve İstihdam Teorisi Dersi Alıştırma Soruları - 1 1. Bir ü lke i ç indeki yerle ş ik bulunan b ü t ü n ü retim fakt ö rlerinin belirli bir d ö nem i ç inde ü retti ği nihai mallar n ve hizmetlerin toplam piyasa de ğeri a ş a ğ dakilerden hangisidir? A) Gayrisafi Milli Has la B) Gayrisafi Yurt İ ç i Has la C) Net Mili Has la D) N et Yurt İ ç i Has la E) Harcanabilir Gelir 2. 1992 y l nda nominal GSMH 6039 milyar TL ve GSMH z mni deflat ö r ü 1,21 ise, reel GSMH yakla ş k olarak ka ç milyar TL dir? A) 1268 B) 4991 C) 5739 D) 6039 E) 7307 3. Bir ü lkede toplam n ü fus 100 milyon, i ş sizlerin sa y s 15 milyon ve istihdam edilen ki ş i say s 45 milyon ise bu ü lkedeki i ş sizlik oran y ü zde ka ç t r? A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 4. Harcanabilir ki ş isel gelir a ş a ğ dakilerden hangisine e ş ittir? A) Ki ş isel gelir ile ki ş isel net vergiler aras ndaki farka B ) Ki ş isel gelir ile dolayl net vergiler aras ndaki farka C) Ki ş isel gelir ile ki ş isel net dolays z vergiler aras ndaki farka D) Ki ş i ba ş na gayrisafi milli has la ile ki ş i ba ş na gayrisafi yurt i ç i has la aras ndaki farka E) Ki ş i ba ş na net milli has la i le ki ş i ba ş na net yurti ç i has la aras ndaki farka 5. Devlet harcamalar n n olmad ğ kapal bir ekonomide t ü ketim fonksiyonu C=150+0,90Y ise planlanm ş yat r mlar 50 birimden 75 birime ç kt ğ nda yeni denge milli gelir d ü zeyi (Y) ka ç olur? A) 4000 B) 3000 C) 2500 D) 2250 E) 2000 6. A ş a ğ da s ralanan ekonomik faaliyetlerin T ü rkiye ’ nin 2005 y l GSY İ H ’ s n n hesaplanmas nda yer al p- almayaca ğ n belirtiniz. a) Milli Piyango ’ dan 1000 YTL kazand n z. b) Nike, gelecek y l sat ş lar nda art ş olaca ğ beklentisi i ç inde oldu ğundan ma ğazalara stoklama yapmaktad r. c) Uyu ş turucu t ü ccarlar yeni ü retilmi ş 10.000YTL de ğerinde uyu ş turucu sat ş yapm ş lard r. d) Ge ç en y l ald ğ n z hisse senetlerini karl bir ş ekilde bu y l satt n z. e) Bu y l tekrar yeni hisse senetleri ald n z. a) evet, hay r, hay r, evet, evet b) hay r, evet, hay r, hay r, evet c) hay r, hay r, evet, evet, hay r d) hay r, hay r, evet, evet, evet e) hay r, evet, hay r, hay r, hay r 7. . A ş a ğ dakilerden hangisi GSY İ H ’ nin hesaplanmas nda kar ş la ş lan g ü ç l ü klerdendir? a) D ş sall klar c) Ç evre kirlili ği e) Hepsi b) Ka ç ak ç l k d) Kay t d ş ekonomi 8. Y llar Nominal GSMH ( Milyar YTL) Reel GSMH ( Milyar YTL GSMH Deflat ö r ü 2005 2500 ___ _ 105 2006 ____ 2400 117 Yukar daki tabloya g ö re, 2005 de reel GSMH ka ç t r? a) 2137 Milyar YTL c) 2381 Milyar YTL e) 2420 Milyar YTL b) 2520 Milyar YTL d) 2051 Milyar YTL 9 . Yukar daki tabloya g ö re , 2006 ’ da nominal GSMH ka ç t r? A) 2400 Milyar YTL C) 2808 Milyar YTL e) 2420 Milyar YTL B) 2381 Milyar YTL D) 2520 Milyar YTL 10. A ş a ğ daki i ş lemleri harcaman n d ö rt bile ş eni olan t ü ketim, yat r m, h ü k ü met harcamalar ve net ihracat i ç inden birine yerle ş tiriniz, s ras yla do ğru yan t veren ş kk i ş aretleyiniz : 1. Boeing, hava kuvvetlerine bir u ç ak satar. 2. Boeing gelecek sene sat lacak bir u ç ak ü retir. 3. Boeing Air France ’ a bir u ç ak satar. A) t ü ketim, yat r m , net ihracat C) ü retim, h ü k ü met harcamalar , yat r m B) h ü k ü met harcamalar , yat r m, net ihracat D) yat r m, h ü k ü met harcamalar , t ü ketim E) t ü ketim, net ihracat, yat r m. 11. A ş a ğ dakilerden hangisi stok de ği ş ken de ğildir? A) GSYH B) K İ Ş İ N İ N SERVET İ C) İ Ş S İ Z İ NSANLARIN SAYISI D) SERMAYE M İ KTARI E) H Ü K Ü MET HARCAMALARI 12. Ü retim hacminde meydana gelen k sa d ö nemli dalgalanmalara ne ad verilir? A) DARALMA B) RESESYON C) DEPRESYON D) KONJONKT Ü R E) CANLANMA 13. A ş a ğ dakilerden hangisi Makro ekonominin bile ş enlerinden biri de ğildir? A) Hana Halk B) Firmalar C) Merkez Bankas D) Devlet E) Di ğer Ü lkeler 14. A ş a ğ dakilerden hangisi GSMH ile ilgili do ğru ifadelerden biri de ğildir? A) Katma de ğerlerin toplam d r . B) Finansal nitelikli i ş lemleri dikkate almaz. C) Ara mallar da hesaba katar. D) İ kinci el mallar n sat ş n g ö z ö n ü ne almaz. E) Ü lke vatanda ş lar n n yurtd ş nda elde ettikleri gelirleri de dikkate al r. 15. Fiyatlar genel d ü zeyinin ç ok h zl art ş g ö stermesine ne ad verilir? A) Enflasyon B) Hiperenflasyon C) Deflasyon D) Stagflasyon E) Resesyon YANITLAR 1.B 13. C 2.B 14. C 3.D 15. B 4.A 5.D 6.E 7.E 8.C 9.C 10.B 11.A 12.D