Genel Gelir ve İstihdam Teorisi Dersi Alıştırma Soruları - 2 ALI Ş TIRMA SORULARI 1.A şa ğ dakilerden hangisi bir ekonomi i ç in her zaman tercih edilen bir durumdur? A) Fiyatlar genel d ü zeyinin artmas B) N ü fusun toplam has la ile ayn oranda artmas C) Ki şi ba ş na gelirin artmas D) N ü fus art ş n n i ş g ü c ü ne kat l m orandan y ü ksek olmas E) İ ş g ü c ü ne kat l m oran n n istihdam oran ndan y ü ksek olmas 2.Keynesyen iktisada g ö re a şa ğ daki ö nermelerden hangisi do ğ rudur? A) Her arz kendi talebini yarat r. B) Efektif talepteki de ğ i şmenin toplam ç kt ü zerinde bir etkisi yoktur. C) Toplam ç kt d ü zeyi belirleyen en ö nemli de ğ i şken efektif taleptir. D) Toplam arzdaki de ğ i şmeler toplam harcamalar etkilemez. E) Toplam talepteki de ğ i şmeler potansiyel milli geliri etkiler. 3.A şa ğ dakilerden hangisi Keynesye n iktisad n temel ilgi alanlar nda biri de ğ ildir? A) Enflasyon B) İ şsizlik C) Toplam talep D) H ü k ü met harcamalar E) Faiz oranlar 4.Bir ekonomide b ü y ü me %2,25’in ü zerine ç kt ğ nda i şsizlik azalmaktad r. Bunun ü zerindeki her 1 puanl k b ü y ü me, i şsizlik or an n 0,5 puan azaltmaktad r. Okun yasas olarak bilinen bu ili şkiye g ö re, i şsizlik %2 azal rsa b ü y ü me ne kadar de ğ i şir? %2 azal r. A) %5 azal r. B) %2,25 artar. C) %6,25 artar. D) De ğ i şmez. E) 5.Klasik Modele g ö re, herhangi bir anda artan i şsizlikle ilgili a şa ğ daki ifa delerden hangisi do ğ rudur? A) İ şsizlik uzun s ü re devam edemez, çü nk ü reel ü cret art şlar i ş g ü c ü piyasas ndaki arz fazlas n ortadan kald racakt r. B) İ şsizlik uzun s ü re devam edemez, çü nk ü reel ü cret azal şlar i ş g ü c ü piyasas ndaki arz fazlas n ortadan kald racakt r. C) İ şsizlik uzun s ü re devam edemez, çü nk ü reel ü cret art şlar i ş g ü c ü piyasas ndaki talep fazlas n ortadan kald racakt r. D) İ şsizlik uzun s ü re devam edemez, çü nk ü reel ü cret azal şlar i ş g ü c ü piysas ndaki talep fazlas n ortadan kald ra cakt r. E) İ şsizlik uzun s ü re devam edemez, çü nk ü reel ü cret azal şlar i ş g ü c ü piyasas ndaki arz fazlas n art r rken talep fazlas n azaltacakt r. 6.Bir ü lke i ç indeki yerle şik bulunan b ü t ü n ü retim fakt ö rlerinin belirli bir d ö nem i ç inde ü retti ğ i nihai mal lar n ve hizmetlerin toplam piyasa de ğ eri a şa ğ dakilerden hangisidir? A) Gayrisafi Milli Has la B) Gayrisafi Yurt İ ç i Has la C) Net Mili Has la D) Net Yurt İ ç i Has la E) Harcanabilir Gelir 7.1992 y l nda nominal GSMH 6039 milyar TL ve GSMH z mni deflat ö r ü 1,21 ise, reel GSMH yakla ş k olarak ka ç milyar TL dir? A) 1268 B) 4991 C) 5739 D) 6039 E) 7307 8. Keynesyen harcama yakla ş m na g ö re, a şa ğ dakilerden hangisi deflasyonist a ç ğ gidermenin yollar ndan biridir? A) Para arz n n art r lmas B) Devlet harcamala r n n azalt lmas C) Vergi oranlar n n y ü kseltilmesiD) Transfer ö demelerinin azalt lmas E) Devlet harcamalar n n art r lmas 9.Bir ü lkede toplam n ü fus 100 milyon, i şsizlerin say s 15 milyon ve istihdam edilen ki şi say s 45 milyon ise bu ü lkedeki i şsizl ik oran y ü zde ka ç t r? A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 10.Keynes’e g ö re, ekonominin istihdam d ü zeyini belirleyen en ö nemli unsur a şa ğ dakilerden hangisidir? A) Toplam gelir d ü zeyi B) Faiz oran C) Fiyat ve ü cretlerin d ü zeyi D) Mal ve hizmetler i ç in olan topl am talep d ü zeyi E) Kamu harcamalar 11.Harcanabilir ki şisel gelir a şa ğ dakilerden hangisine e şittir? A) Ki şisel gelir ile ki şisel net vergiler aras ndaki farka B) Ki şisel gelir ile dolayl net vergiler aras ndaki farka C) Ki şisel gelir ile ki şisel net dola ys z vergiler aras ndaki farka D) Ki şi ba ş na gayrisafi milli has la ile ki şi ba ş na gayrisafi yurt i ç i has la aras ndaki farka E) Ki şi ba ş na net milli has la ile ki şi ba ş na net yurti ç i has la aras ndaki farkas 12.Harcanabilir gelirde 100 birimlik bir ar t ş oldu ğ unda t ü ketim ve tasarruf nas l etkilenir? A) T ü ketim artar ancak t ü ketim art ş 100 birimden daha fazla olur. B) Tasarruf artar ancak tasarruf art ş 100 birimden daha fazla olur. C) T ü ketim art ş ile tasarruf art ş toplam 100 birimden daha az olur. D) T ü ketim art ş ile tasarruf art ş toplam 100 birimden daha fazla olur. E) Gelirdeki art şla vergilerdeki art ş ayn oldu ğ undan t ü ketim ve tasarruf miktarlar de ğ i şmez. 13.H ü k ü met harcamalar ndaki art ş n ö zel kesim yat r m harcamalar nda d üş meye yol a ç mas na ne ad verilir? A) Likidite tuza ğ B) D şlama (crowding-out) etkisi C)Ricardocu e şde ğ erlik D)Pigou etkisi E) Keynes Etkisi 14.Basit Keynesyen modele g ö re, marjinal t ü ketim e ğ iliminin 0,75 oldu ğ u bir durumda yat r m harcamalar ndaki 200 milyon TL’lik otonom art ş denge ü retim d ü zeyini ka ç milyon TL art r r? A) 150 B) 200 C) 350 D) 550 E) 800 15. Toplam t ü ketim fonksiyonu C=100+0,6(Y-T) ve T=50+0,4Y ise, gelir 1000 birim oldu ğ undan toplam t ü ketim harcamalar ka ç t r? ( C:t ü ketim miktar , Y:gelir, T :vergiler ) 450 A) 430 B) 350 C) 330 D) 225 E) 16.Kapal ekonomide genel dengeyi sa ğ layan faiz oran hangi noktada belirlenir? A) Mal piyasas nda, IS e ğ risi ile LM e ğ risinin kesi şti ğ i noktada B) Mal ve para piyasalar nda, IS e ğ risi ile LM e ğ risinin kesi şti ğ i noktada C) P ara piyasas nda, toplam tasarruf ile toplam yat r m n e şitlendi ğ i noktada D) Mal piyasas nda, toplam arz ile toplam talebin e şitlendi ğ i noktada E) Para ve mal piyasas nda, toplam yat r m ile toplam para talebinin e şitlendi ğ i noktada 17. A şa ğ dakilerden hang isi maliye politikas ara ç lar ndan biri olamaz? A) Gelirden al nan vergiler B) Harcamalardan al nan vergiler C) Ö zelle ştirme gelirleri D) Bor ç lanmalarE) Kamu harcamalar 18.Tam istihdam dengesindeki bir ekonomide para arz da de ğ i şmiyorsa, herhangi bir ne denle toplam gelir d ü zeyi artt ğ ndan, a şa ğ daki iktisadi olaylar dizilerinden hangisi ger ç ekle şir? ( Md:para talebi, r:faiz oran , i:yat r m, AE: toplam harcamalar ) Md ^ › r ^ › i ^ › AE ^ A) Md v › r v › i v › AE v B) Md ^ › r v › i ^ › AE ^ C) Md ^ › r ^ › i v › AE v D) Md v › r ^ › i ^ › AE ^ E) 19.Ayn anda art ş g ö steren enflasyon ve i şsizlik olgusu en basit şekilde nas l a ç klanabilir? A) Toplam talep e ğ risinin sola kaymas yla B) Toplam talep e ğ risinin sa ğ a kaymas yla C) Toplam arz e ğ risinin sola kaymas yla D) Top lam arz e ğ risinin sa ğ a kaymas yla E) Toplam arz e ğ risinin sola kaymas ve toplam talep e ğ risinin sa ğ a kaymas yla 20. Devlet har c amalar n n olmad ğ kapal bir ekonomide t ü ketim fonksiyonu C=150+0,90Y ise planlanm ş yat r mlar 50 birimden 75 birime ç kt ğ nd a yeni denge milli gelir d ü zeyi (Y) ka ç olur? A) 4000 B) 3000 C) 2500 D) 2250 E) 2000 21. Kapal ve devlet harcamalar n n de ğ i şmedi ğ i bir ekonomide basit ç o ğ altan modeline g ö re, marjinal t ü ketim e ğ ilimi 0,80 ise yat r m harcamalar 5 birim d üş t ü ğ ü nde, reel GSY İ H nas l de ğ i şir? A) 25 birim artar. B) 25 birim azal r. C) 20 birim azal r. D) 20 birim artar. E) 20 birimden daha fazla, ancak 25 birimden daha az artar. 22.IS e ğ risi ile ilgili a şa ğ daki ifadelerden hangisi yanl şt r? A) IS e ğ risi, negatif e ğ imlidir. B) IS e ğ risi, mal piyasas n n dengede oldu ğ u noktalar g ö sterir. C) Faiz oran ndaki de ğ i şiklik IS e ğ risinin kaymas na neden olur. D) Otonom harcamalardaki de ğ i şiklik IS e ğ risinin kaymas na neden olur. E) Gelirdeki de ğ i şiklik IS e ğ risi ü zerinde hareket etm eyi ifade eder. 23.Monetarist iktisatta uzun d ö nem Philips e ğ risi a şa ğ dakilerden hangisini g ö sterir? A) Faiz oran ve reel gelir aras nda negatif y ö nl ü bir ili şkiyi B) Enflasyon ve i şsizlik oranlar aras nda negatif y ö nl ü bir ili şkiyi C) İ şsizlik ve bekle nen enflasyon oran aras nda negatif y ö nl ü bir ili şkiyi D) Enflasyon ve beklenen enflasyon oran aras nda negatif y ö nl ü bir ili şkiyi E) Enflasyon ve i şsizlik aras nda bir ili ş ki olmad ğ n 24. İ ktisadi ajanlar rasyonel beklentilere sahipse a şa ğ daki ifadele rden hangisi do ğ rudur? A) Enflasyon ortaya ç kmaz. B) İ şsizlik oran s f r olur. C) Ö nceden ilan edilen geni şletici bir para politikas ekonomik faaliyet hacmini art r r. D) Ö nceden ilan edilen geni şletici bir para politikas , ekonomik faaliyet hacmini etk ilemez. E) Ö nceden ilan edilen geni şletici bir para politikas ekonomik faaliyet hacini sadece ekonomik durgunluk d ö nemlerinde art rabilir. 25. LM e ğ risi a şa ğ dakilerden hangisini g ö sterir? A) Nominal faiz oranlar yla reel faiz oranlar aras ndaki ili şkiyi B) Her bir faiz oran nda halk n elde ne kadar para tutmak istedi ğ ini C) Her bir milli gelir d ü zeyinde halk n elde ne kadar para tutmak istedi ğ ini D) Belli bir milli gelir d ü zeyi i ç in, para talebini para arz na e şitleyen b ü t ü n milli gelir ve faiz oran komb inasyonlar n E) Arzulanan harcamalar n, ekonominin ü retim d ü zeyine tam olarak e şit oldu ğ u b ü t ü n milli gelir ve faiz oran kombinasyonlar n 26.Monetaristlere g ö re enflasyonun temel nedeni a şa ğ dakilerden hangisidir? A) Maliye politikas n n s kl kla kullan lmas B) Toplam arz etkileyen negatif şoklar C) İ stikrars z para talebi D) D ş ticaret fazlalarE) Para arz ndaki art şlar 27.Bir ekonomideki toplam has la a şa ğ daki durumlar n hangisinde kesinlikle artar? A) Toplam i şg ü c ü miktar artarken i ş g ü c ü n ü n ve rilili ğ inin azalmas B) Toplam sermaye stoku azal rken sermayenin verimlili ğ inin artmas C) Ki şi ba ş na d üş en sermaye miktar azal rken i ş g ü c ü verimlili ğ inin azalmas D) Ki şi ba ş na d üş en sermaye miktar artarken i ş g ü c ü verimlili ğ inin azalmas E) Ki şi ba ş na d üş en sermaye miktar sabitken i ş g ü c ü verimlili ğ inin artmas 28.Be şeri sermaye kavram a şa ğ dakilerden hangisini i ç erir? A) Makine ve te ç hizat B) Para ve fonlar C) Fiziksel ve zihinsel beceriler D) Gayrimenkuller E) Menkul de ğ erler 29. A şa ğ dakilerde n hangisi otomatik denkle ştirme mekanizmalar ndan biri de ğ ildir? A ç k piyasa i şlemleri A) Gelir B) Parasal C) Faiz D) D ö viz E) 30. A şa ğ dakilerden hangisi toplam harcamalar art ran bir etkiye sahip de ğ ildir? Kamu harcamalar n n artmas A) T ü ketim harcamalar n n artmas B) Y at r m harcamalar n n artmas C) Vergi oranlar n n d üş mesi D) Veri oranlar n n artmas E) 31. Bankalarca daha ö nce iskonto edilmi ş, yani k rd r lm ş bir senedin TCMB’ce iskonto edilmesine ne denir? A) Val ö r B) Reeskont C) Moratoryum D) Piyasa ya p c l ğ E) Sterilizasyon A şa ğ daki denklemler k ü mesi Andorra ekonomisini a ç klamaktad r. T ü m de ğ erler ü lkenin ulusal para birimi DOR cinsindendir. Mal Piyasas C = 2900 + 0.8Yd T = 500 I = 2,500 – 100 r. Cari faiz oran n n %10 oldu ğ u nu varsayal m. G = 1000 X = 1200 ( İ hracat) M = 350 + 0.3Yd ( İ thalat) 32. Denge gelir d ü zeyini (Y*) hesaplay n z. A) 7 800 B) 14 670 C) 13 980 D)21 340 E) 24 230 33. H ü k ü met (Kamu) ç arpan nedir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 3,5 34. H ü k ü met b ü t ç e a ç ğ veya fazlas ne kadard r? A) 250 B) 400 C) 450 D) 500 E) 550 35. H ü k ü met harcamalar 500 azald ğ nda Y* de ğ eri ne olur? A) 7 430 B)12 980 C) 14 600 D) 17 300 E) 21 830 Ş imdi modele a şa ğ daki şekilde para piyasas n dahil edelim: M d = 2,000 + 0.2 Y – 200 r M s = 4761.60 36. Denge gelir d ü zeyini hesaplay n z. (Not: r art k %10 de ğ ildir. Y* ve r’nin birlikte belirlenmesi gerekir) A) 8 103 B) 13 968 C) 14 670 D) 17 312 E) 22 830 37. A şa ğ daki hangi iki olgu denge faiz oran nda kesin olarak art şa n eden olur? A) Merkez Bankas ’n n kamu ka ğ tlar n sat ş ve fiyat d ü zeyinde azalma. B) Reeskont oran nda art ş ve fiyatlar genel d ü zeyinde art ş. C) Merkez Bankas ’n n kamu ka ğ tlar sat n almas ve toplam ç kt d ü zeyinde azalma. D) Kanuni kar ş l k oranla r nda azalma ve toplam ç kt d ü zeyinde art ş. E) Kamu harcamalar nda, vergi gelirlerindeki art şla birlikte b ü y ü k bir s ç rama. 38. Klasik Okul, Neo-Klasik Okul ve Keynes (Keynesyen) Okul’un temel ilgi alanlar , s ras yla; a) İ stihdam, B ö l üşü m, Talebin Be lirleyicileri b) Say Kanunu, Ç arpan mekanizmas , Fiyat kat l klar c) B ö l üşü m, Kaynak Da ğ l m , İ stihdam d) İ şsizlik, Marjinal analiz, B ö l üşü m e) Fiyat esneklikleri, Arz n belirleyicileri, Say Kanunu 39. A şa ğ dakilerden hangisi Keynes’i kendinden ö nceki Okullar’dan farkl k lan bir ö zellik de ğ ildir? a) K sa d ö nem analiz b) Eksik istihdam c) Miktar teorisi d) Efektif talep e) Spek ü lasyon g ü d ü s ü ile para talebi 40. Ekonomi tamistihdam durumunda iken h ü k ü met (kamu) harcamalar ndaki bir defal k art ş; a) I S’i sola kayd r r dolay s ile AD’yi sa ğ a kayd r r. b) IS’i sola kayd r r dolay s ile AD’yi sola kayd r r. c) IS’i sa ğ a kayd r r dolay s ile AD’yi sa ğ a kayd r r. d) IS’i sa ğ a kayd r r dolay s ile AD’yi sola kayd r r. e) IS de de ğ i şme olmayaca ğ i ç in AD de de ğ i şmez 41. A şa ğ da s ralanan ekonomik faaliyetlerin T ü rkiye’nin 2005 y l GSY İ H’s n n hesaplanmas nda yer al p-almayaca ğ n belirtiniz. a) Milli Piyango’dan 1000 YTL kazand n z. b) Nike, gelecek y l sat şlar nda art ş olaca ğ beklentisi i ç inde oldu ğ undan ma ğ azalara stoklama yapmaktad r. c) Uyu şturucu t ü ccarlar yeni ü retilmi ş 10.000YTL de ğ erinde uyu şturucu sat ş yapm şlard r. d) Ge ç en y l ald ğ n z hisse senetlerini karl bir şekilde bu y l satt n z. e) Bu y l tekrar yeni hisse senetleri ald n z. a) evet, hay r, hay r, evet, evet b) hay r, evet, hay r, hay r, evet c) hay r, hay r, evet, evet, hay r d) hay r, hay r, evet, evet, evet e) hay r, evet, hay r, hay r, hay r 42. A şa ğ dakilerden hangisi para politikas ama ç lar ndan biridir? a) Tam istihda m b) Fiyat istikrar c) İ ktisadi b ü y ü me d) Faiz oran istikrar e) Hepsi 43. A şa ğ dakilerden hangisi yanl şt r? a) K sa d ö nem Phillips e ğ risi pozitif e ğ imlidir. b) Uzun d ö nemde i şsizlikle enflasyon aras nda ili şki yoktur. c) Uzun d ö nem Phil lips e ğ risi dikey bir do ğ rudur. d) Do ğ al i şsizlik oran nda meydana gelen bir art ş Phillips e ğ risini sa ğ a kayd r r. e) K sa d ö nemde enflasyonla i şsizlik aras nda bir de ğ i ş toku ş (Trade off) ili şkisi vard r 44. A şa ğ daki fakt ö rlerden hangisi IS’i sa ğ a kayd r r? a) Vergi art ş c) İ thalat azal ş e) Para arz art ş b) İ hracat azal ş d) Tasarruf art ş 45. A şa ğ dakilerden hangisi GSY İ H’nin hesaplanmas nda kar ş la ş lan g üç l ü klerdendir? a) D şsall klar c) Ç evre kirlili ğ i e) Hepsi b) Ka ç ak ç l k d) Kay t d ş ekonomi 46 . A şa ğ dakilerden hangisi toplam talep e ğ risinin sa ğ a kaymas na neden olmaz?a) Vergi oranlar ndaki azalma b) Devlet harcama lar ndaki bir art ş c) İ hracatta meydan gelen art ş d) İ thalatta meydan gelen bir azalma e) Fiyat d ü zeyinin artmas 47. Klasik miktar kuram na g ö re para arz ndaki art ş n sonucu a şa ğ dakilerden hangisidir? a) Ayn oranda yat r m art ş na sebep olur. d) Ü retim artar. b) Ayn oranda fiyat art ş na sebep olur. e) T ü ketim artar. c) Faiz oranlar artar 48. A şa ğ dakilerden hangisi makro iktisad n konusuna girmez? a) Konjonkt ü rel dalgalanmalar c) Fiyatlar genel d ü zeyi e) İ ktisadi B ü y ü me b) Gelir da ğ l m d)T ü ketici ve ü retici dengesi 49. IS-LM analizinde genel ekonomik durumda geni şleyici para ve maliye politikalar gelir d ü zeyini mutlaka artt r r. Ancak; a)Maliye politikas n n gelir ü zerindeki etkisi daha b ü y ü kt ü r. Çü nk ü d şlama olgusu ç al ş r. b) Maliye politikas n n gelir ü zerindeki etkisi daha b ü y ü kt ü r. Çü nk ü kamu harcamalar otonomdur. c) Maliye politikas n n gelir ü zerindeki etkisi daha b ü y ü kt ü r. Çü nk ü IS e ğ risi sa ğ a ka yar. d) Para politikas gelir ü zerinde daha etkilidir. Çü nk ü para arz ndaki art ş LM’i sa ğ a kayd r r e) Para politikas gelir ü zerinde daha etkilidir. Çü nk ü d şlama etkisi ç al şmaz. 50. Para politikas n n faizler arac l ğ yla beklentiler ü zerinde etkili o labilmesi i ç in, a) Mali bask n n olmamas gerekir. b) Finansal bask n n olmamas gerekir. c) Sermaye giri şlerinde ani durma olmamas gerekir. d) Ekonominin likidite tuza ğ nda olmamas gerekir. e) Hepsi. 51. Phillips E ğ risi a şa ğ dakilerden hangisini g ö ster ir? a) Enflasyon-B ü y ü me c) Enflasyon-Faiz e) B ü y ü me- İ şsizlik b) Enflasyon-T ü ketim d) Enflasyon- İ şsizlik 52. Klasik sistemde faiz oranlar n n belirlenmesi ile ilgili a şa ğ dakilerden hangisi yanl şt r? a) Mal piyasas nda yat r m tasarruf e şitli ğ i ç er ç evesinde belirlenir. b) Para piyasas nda para arz ve talebinin e şit oldu ğ u noktada belirlenir. c) Faiz oran ndaki art ş tasarruf arz n art r r. d) Faiz oran ndaki art ş yat r m talebini azalt r. e) Hi ç biri 53 . Y ü ksek oranl enflasyon ve i şsizli ğ in bir arada ya şand ğ duruma ne ad verilir ? a) Hiperenflasyon b) Deflasyon c) Stagflasyon d) Resesyon e) Depresyon 54. A şa ğ dakilerden hangisi klasik iktisat okulunun temel varsay mlar ndan biri de ğ ild ir? a) Ekonomi daima tam istihdam gelir d ü zeyinde dengedir? b) Para reel etkiler yaratmaz, yans zd r. c) Fiyatlar yukar y ö nde esnekken, a şa ğ y ö nde kat d r. d) Talep kuvveti g ö rmezden gelinmi ştir. e) Bireyler sadece i şlem ve ihtiyat ama ç l para talep eder ler. 55. A şa ğ dakilerden hangisi geni şletici maliye politikas ara ç lar ndan biridir? a) Zorunlu kar ş l k oranlar n n d üşü r ü lmesi b) Transfer harcamalar n n art r lmas c) Reeskont oranlar n n d üşü r ü lmesi d) Vergi oranlar n n art r lmas e) AP İ yoluyla tah vil sat ş 56. r LM Yandaki ş ekilde a ş a ğ dakilerden hangisi dengenin A noktas ndan B noktas na LM ’ kaymas n n nedenidir? A B IS Y a) Reeskont oranlar n n art r lmas d) Kamu harcam alar n n art r lmas b) Zorunlu kar ş l k oranlar n n art r lmas e) Parasal taban n artmas c) Piyasaya AP İ yoluyla tahvil sat lmas 57. Talep fazlal ğ a şa ğ dakilerden hangisine sebep olur? a) Deflasyon b) S tagflasyon c) Resesyon d) Enflasyon e) Deval ü asyon 58. A şa ğ dakilerden hangisi Klasik teorinin varsay mlar ndan de ğ ildir? a) Ekonomi tam istihdam d ü zeyinde dengededir. b) Say yasas ge ç erlidir. c) Ü retim fakt ö rleri tam hareketlidir. d) Ü cretler esnektir. e) Fiyatlar tam istihdam d ü zeyinde sabittir 59. A ş a ğ daki tabloya g ö re marjinal tasarruf e ğilimi ka ç t r? 0.05 a) 0.25 b) 0.20 c) 0.15 d) 0. 10 e) 60. Otomobil ü reticilerinin yak t tasarrufu sa ğlamak amac yla otomobil ü retiminde daha az ç elik ve daha ç ok hafif hammaddeler kullanmalar durumunda ç elik end ü strisinde ortaya ç kan i ş sizlik t ü r ü a ş a ğ dakilerden hangisidir? Konjonkt ü rel i ş sizlik c) Yap sal İ ş sizlik e) Hi ç biri a) Mevsimlik i ş sizlik d) Ge ç ici i ş sizlik b) 61. Y ü ksek enflasyonist ko ş ullar alt nda bunla bir ekonomide toplam talebi art rarak i ş sizli ği azaltma ç abalar n n olas sonucu a ş a ğ dakilerd en hangisidir? a) K sa d ö nemde i ş sizlik oran artar. b) Enflasyon oran h zlan r c) Fiyatlar genel d ü zeyi azal r, i ş sizlik oran artar. d) Reel gelir artarken parasal gelir ayn kal r. e) parasal gelir artarken reel gelir de artar. 62. . Reel GSMH 1990 1992 1995 1997 1998 1999 2000 2003 2005 40 45 55 45 30 50 70 80 90 Yukar daki bilgilere g ö re ortalama b ü y ü me oran n bulunuz? A) 0.01 B)0.03 C)0. 04 D)0.02 e) 0.05 63. Uyarlanabilir beklentileri i ç eren Phillips e ğ risine g ö re a ş a ğ dakilerden hangisi do ğrudur? a) İ ş sizlik ile enflasyon aras nda ters y ö nl ü kal c bir ili ş ki vard r b)Ekonomide stagflasyonun ortaya ç kmas s ö z konu su de ğildir c) İ ş sizlik ile enflasyon aras nda k sa d ö nemde bile de ği ş -toku ş ili ş kisi yoktur d) İ ş sizli ği azaltmak i ç in enflasyonun h zland r lmas gerekmektedir e)Uzun d ö nem Phillips e ğrisi beklenen enflasyon oran na ba ğl olarak kaymaktad r 64. Y llar Nominal GSMH ( Milyar YTL) Reel GSMH ( Milyar YTL GSMH Deflat ö r ü 2005 2500 ____ 105 2006 ____ 2400 117 Harcanabilir Gelir T ü ketim 400 405 450 450 500 495 550 540 600 585Yukar daki tabloya g ö re, 2005 de reel GSMH ka ç t r? a) 2137 Milyar YTL c) 2381 Milyar YTL e) 2420 Milyar YTL b) 2 520 Milyar YTL d) 2051 Milyar YTL 6 5 . Yukar daki tabloya g ö re, 2006 ’ da nominal GSMH ka ç t r? A) 2400 Milyar YTL C) 2808 Milyar YTL e) 2420 Milyar YTL B) 2381 Milyar YTL D) 2520 Milyar YTL 66. Okun yasas n n ge ç erli oldu ğu bir ekonomide, 2004 y l nda i ş sizlik oran %11, do ğal i ş sizlik oran %8 dir. Reel GSY İ H 120 milyar oldu ğuna g ö e potansiyel GSY İ H ka ç milyard r?(katsay y 2.5 al n z) a) 125 B) 120 c) 129 d) 115 e) 130 67. Bir ekonomide IS denklemi Y=400+0.75Y-0.5r , LM denklemi (M/P)=Y-3r; M=1500, P=1 ise denge gelir ve denge faiz oran (r) ka ç t r? a) r=25 , Y=1500 c) r=20 , Y=1540 e) r=25 , Y= 1570 b) r=50 , Y=2000 d) r=20 , Y=1560 68. para talebinin faiz esnekli ğinin s f r oldu ğu durumda LM e ğrisinin ş ekli ve uygulanacak iktisat politikalar yla ilgili a ş a ğ dakilerden hangisi do ğrudur? a) LM dikeydir ve maliye politikas tam etkindir. b) LM dikeydir ve para politikas tam etkindir c) LM yatayd r ve para politikas etkisizdir. d) LM yatayd r ve para politikas etkilidir. e) LM pozitif eğimlidir ve maliye politikas daha etkindir . 69. Milli Gelir=3500, Dol ayl vergiler=270, Amortismanlar=480 oldu ğuna g ö re GSMH ka ç t r? a) 2750 b) 2970 c) 4100 d) 4250 e) 4800 70. Bir ekonomide GSY İ H = 6000, harcanabilir gelir 5100 ve b ü t ç e a ç ğ 200 TL ’ dir. T ü ketim 3800 ve d ş ticaret a ç ğ 100 ise tasarruf ned ir? a) 900 b) 1000 c) 1100 d) 1200 e) 1300 71. C= 20+0.9(Y-T) ili ş kisinde C t ü ketim, Y gelir T vergiyi g ö stermektedir. 800 YTL ’ lik harcanabilir gelir d ü zeyinde tasarruf ne kadar olur? a) 18 b) 60 c) 80 d) 180 e) 740 72. A şa ğ da kilerden hangisi toplam talep (AD) e ğ risini sa ğ a kayd ran fakt ö rlerden biri de ğ ildir? Kamu harcama art ş c) Para arz art ş e) İ hracat art ş a) Tasarruf art ş d) Vergi d üşüşü b) 73. A şa ğ dakilerden hangi si para ç arpan de ğ erini art r r? a) Mevduat faiz oranlar n n d üş mesi b) Zorunlu rezerv oranlar n n artmas c) Reeskont oranlar n n artmas d) Gecelik faizlerin artmas e) ATM’lerin yayg nla şmas 74. Stagflasyon durumunda e n az ndan a ş a ğ daki politikalardan hangisi uygulanmal d r? a) Para arz azalt lmal d r. b) Vergi oranlar art r lmal d r. c) Cari harcamalar azalt lmal d r. d) Kamu yat r mlar art r lmal d r e) Reeskont oranlar art r lmal d r. 75. IS-LM modelinde vergi oranlar ndaki art ş a şa ğ dakilerden hangisine sebep olur? a) Faiz oran d üş er, milli gelir azal r. b) Fiyatlar d üş er milli gelir artar. c) Faiz oran artar, milli gelir d üş er d) Fiyatlar artar, milli gelir d üş er e) Faiz oran artar, milli gelir artar. 76. IS’in e ğ imi a şa ğ daki fakt ö rlerden hangisine ba ğ l de ğ ildir? a) Marjinal ithalat e ğ imine b) Marjinal ithalat e ğ imine c) Marjinal tasarruf e ğ ilimine d) P ara talebinin gelir esnekli ğ ine e) Yat r mlar n faiz esnekli ğ ine77. Okun yasas n n ge ç erli oldu ğ u bir ekonomide i şsizlik oran %9, do ğ al i şsizlik oran %5 ise a şa ğ dakilerden hangisi do ğ rudu r? a) Reel GSY İ H, potansiyel GSY İ H’den %90 k üçü kt ü r. b) Reel GSY İ H, potansiyel GSY İ H’den %40 k üçü kt ü r. c) Reel GSY İ H, potansiyel GSY İ H’n n %90 d r d) Reel GSY İ H, potansiyel GSY İ H’n n %40 d r. e) Reel GSY İ H ve potansiyel GSY İ H birbirine e şittir. 78. T ü ke tim denklemi C=140+0,6Yd kamu harcamalar (G) 30 milyon otonom yat r mlar (I) 10 milyon ve T=15 milyon olan bir ekonomide denge gelir d ü zeyi ka ç milyon YTL dir? a) 130 b) 187,5 c) 342 d) 395,5 e) 427,5 7 9. i Y IS 0 LM IS 1 Yandaki ş ekle g ö re IS e ğ risinin 1 IS konumuna gelmesinin sebebi a ş a ğ dakilerden hangisidir? A) Para arz n n art r lmas B) Reeskont oranlar n n art r lmas C) Transfer harcamalar n n art r lmas D) Vergi oranlar n n art r lmas E) Zorunlu kar ş l k oranlar n n d üşü r ü lmesi 8 0. i Y IS 1 LM 0 IS 0 Yandaki ş ekle g ö re IS e ğ risi 1 IS ’ e ve LM e ğ risi e LM ' 1 gelmi ş tir. Bu de ğ i ş imin nedeni hangi ş kta do ğ ru verilmi ş tir. A) Vergi oranlar n n art r l p, reeskont oranlar n n d üşü r ü lmesi B) Vergi ve zorunlu kar ş l k oranlar n n art r lmas C) Transfer harcamalar n n d üş mesi ve reeskont oranlar n n art r lmas D) AP İ yoluyla tahvil sat ş ve kamu harcamalar n n azalmas E) AP İ yoluyla tahvil al m ve vergi oranlar n n d üş mesi LM 1 ? ? 8 1. Bir ekonomide nakit tutma oran 0.40, rezerv oran ise 0.10 dur. Bu ekonomide parasal tabandaki 100 birimlik art ş para arz n ne kadar art r r? A) 180 B) 280 C) 230 D) 250 E) 400 82. Klasik miktar kuram na g ö re para arz ndaki art ş n sonucu a şa ğ dakilerden hangisidir? a) Ayn oranda yat r m art ş na sebep olur. d) Ü retim artar. b) Ayn oranda fiyat art ş na sebep o lur. e) T ü ketim artar. c) Faiz oranlar artar 83. A şa ğ dakilerden hangisi ekonomideki ilavelerden biri de ğ ildir? a) İ hracat b) Kamu harcamalar c) Transfer harcamalar d) İ thalat e) Yat r m harcamalar 84. A ş a ğ dakilerden hangisi bankalar n kaydi para yaratmas n engeller? a) Hazineye k sa vadeli avans verilmesi d) Kar ş l k oranlar n n de ği ş tirilmesi b) Reeskont oranlar n n de ği ş tirilmesi e) Gecelik faizlerin artmas c) A ç k piyasa i ş lemleri 85. Bir ek onomide marjinal t ü ketim e ğ ilimi (c) %80 ve vergi oran (t) % 20 ise ç arpan de ğ eri ka ç t r? a) 2.77 b) 4.77 c) 5 d) 4 e) 2 86. . Keynesyen sistemde likidite tuz ğ ile ilgili a şa ğ dakilerden hangisi yanl şt r? a) Para talebinin faiz esnekli ğ i sonsuzdur. b) Faiz oran bireylerin minimum faiz beklentisi d ü zeyindedir. c) Para politikas etkinsizdir. d) Tahvil fiyatlar maksimumdur. e) Para talebi s f rd r. 87. A ş a ğ daki tabloya g ö re otonom harcamalar ka ç t r? a) 4.8 trilyon b) 0.9 trilyon c) 0.3 trilyon d) 15.3 trilyon 88. İ ç denge ve D ş denge de ği ş ken(ler)i a ş a ğ dakilerden hangisidir? İ ş sizlik Oran , Enflasyon oran -D ö viz kuru a) B ü y ü me Ora n , Enflasyon oran -Cari a ç k b) İ ş sizlik Oran , Enflasyon oran -Cari a ç k c) Enflasyon oran , para arz ve talebi- D ö viz kuru d) Enflasyon, Faiz-B ü y ü me e) 89. Klasik ve Neo-klasik Okul ’ un “denge” tan m a ş a ğ dakilerden hangisidir ? a) Tam istihdam b) Enflasyon c) Cari a ç k d) Para arz ve talebi e) Faiz 90. Bir ekonomide zorunlu kar ş l k oran %10 ve rezerv art ş da 100.000 ise bu ekonomide yarat lan kaydi para ne kadard r? a) 500.000 b) 1.000.000 c) 900.000 d) 100.000 e) 10.000 91. Tasa rruf fonksiyonu, S= -200+0,1Y ve yat r mlar I=100 ise denge gelir d ü zeyi nedir? a) 4000 b) 3000 c) 4500 d)2500 e) 6000 92. A ş a ğ dakilerden hangisi Klasik teorinin varsay mlar ndan de ğildir? Ekonomide t ü m fiyatlar sabittir. a) Ekonomide t ü m ü retim fakt ö rleri hareketlidir. b) Say kanunu ge ç erlidir. c) Ü cretler esnektir. d) Para yans zd r. e) 93. Ekonominin likidite tuza ğ i ç inde oldu ğu bir durumda ekonomiyi canland rmak i ç in hangi politika uygulanmal d r? Geni ş letici para politikas c) Daralt c Para ve Maliye politikas a) Geni ş letici maliye politikas d) Daralt c para politikas e) Hi ç biri b) 94. Bo ş luklara s ras yla hangileri gelmelidir? I=S, r, P, D S E E ? a) D S M M ? , P , w, D S E E ? b) D S M M ? , r, w, D S E E ? c) Reel GSMH (trilyon) Toplam harcama ( trilyon) 0 0.3 1.0 1.2 2.0 2.1 3.0 3.0 4.0 3.9 5.0 4.8 Fiyat Miktar Mal Piyasas P AS-AD Para Piyasas r (faiz) 1 Sermaye Piyasas 2 Fo n arz ve talebi İ ş g ü c ü Piyasas 3 L D S L ? Bo ş luklara s ras yla hangileri gelmelidir? I=S, r, P, D S E E ? a) D S M M ? , P , w, D S E E ? b) D S M M ? , r, w, D S E E ? c) D S F F ? , r, w, D S M M ? d) I=S, w, r, D S E E ? e) 95. IS ’ in e ğimi a ş a ğ daki fakt ö rlerden hangisine ba ğl de ğildir? Marjinal ithalat e ğimine a) Marjinal t ü ketim e ğilimine b) Yat r mlar n faiz esnekli ğine c) Para talebinin gelir esnekli ğine d) Marjinal tasarruf e ğilimine e) 96. A ş a ğ dakilerden hangisi M2 para arz tan m kapsam na girmez? Emisyon c) D ö viz Tevdiat Hesab a) Vadeli Mevduat d) Vadesiz mevduat b) 97. IS-LM modelinde vergi oranlar ndaki art ş a ş a ğ daki durumlardan hangisine sebep olur? Fiyatlar d üş er, milli gelir azal r. a) Faiz oran d üş er milli gelir azal r. b) Faiz oran artar milli gelir d üş er. c) Faiz oran d üş er milli gelir azal r. d) Fiyatlar artar, milli gelir artar. e) 98. Stagflasyon durumunda a ş a ğ daki politikalardan hangisi uygulanmal d r? Para arz azalt lmal d r. a) Vergi oranlar art r lmal d r. b) Cari harcamalar azalt lmal d r. c) d) Kamu yat r mlar art r lmal d r. e) Transfer harcamalar azalt lmal d r. 99. Bir ekonomide C 0 = 10, c=0,8 ve Y d = 90 ise S=? (c: Marjinal t ü ketim e ğilimi, Yd : harcanabilir gelir) a) 70 b) 90 c) 12 d) 8 e) 10 100. Para arz n n azalmas a ş a ğ dakilerden hangisine yol a ç ar? a) Gelir art ş na b) D ö viz kuru art ş na c) Gelir ve faiz d üş üş ü ne d) Gelir ve faiz art ş na e) Faiz art ş na 1.C 2.C 3.A 4.D 5.B 6.B 7.B 8.E 9.D 10.D 11.A 12.A 13.B 14.E 15.B 16.B 17.C 18.D 19.C 20.D 21.B 22.C 23.E 24.D 25.D 26.E 27.E 28.C 29.A 30.E 31.B 32. C 33. A 34.D 35. B 36. B 37. B 38. C 39. C 40. C 41. C 42. E 43. A 44. C 45. E 46. E 47. B 48. D 49. E 50. E 51. D 52. B 53. C 54. C 55. B 56. E 57. D 58. E 59. E 60. C 61. B 62. B 63. D 64. C 65. C 66. C 67. D 68. B 69. D 70. E 71. B 72. B 73. E 74. D 75. A 76. D 77. C 78. E 79. C 80. A 81. B 82. B 83. D 84. D 85. A 86. E 87. C 88. C 89. A 90. B 91. B 92. A 93. B 94. C 95. D 96. C 97. B 98. D 99. D 100. E D ö viz Piyasas E (d ö viz kuru) 4