Genel Gelir ve İstihdam teorisi dersi İzlence ( 2012 - 2013 güz ) GEL İ R VE İ ST İ HDAM TEOR İ S İ DERS İ 2012-2013 G Ü Z D Ö NEM İ HAFTALIK İ ZLENCE 1.HAFTA Ders İ ç eri ğinin Tan t m : Makro Ekonominin Anlam v e Ö nemi Ü zerine Temel makro de ği ş kenleri anlama: İ ktisadi Dalgalanmalar ( business cycles) , reel - Gayri Safi Yurti ç i Has la, G ay ri Safi Milli Has la. Ekonomik b ü y ü me, ekonomik b ü y ü menin g ö stergeleri olarak reel Gayri Safi Yurti ç i - Has la, nominal Gayri Safi Yur ti ç i Has la. İ ktisadi Dalgalanmalar A nlamak : Zaman serileri, canlanma v e daralma (resesyon) - d ö nemleri, trend kavram . İ kt isadi Dalgalanmalar n Ö l çü lmesi : İ statistiki veriler, teknoloji ş oklar . - K sa ve Uzun D ö nem Ayr m : İ stikrar hedefleri ve b ü y ü me. - 2.HAFTA MAKRO İ KT İ SAD İ VER İ LER - İ ktisadi Faaliyetin De ğerinin Ö l çü lmesi: GSYH - Gelir, Harcama ve Ç embersel Ak m, Stok v e Ak m De ği ş kenleri, Yat r m Kavram . - GSYH Hesaplaman n Kurallar : Kullan lm ş Mallar, Stoklar n Ele Al n ş , Ara mal ve Katma De ğer, Konut Hizmetleri ve Emsal De ğerler, GSYH deflat ö r ü . - Enflasyon ve Ö l çü m ü : T ü ketici Fiyat Endeksi( T Ü FE), Ü retici Fiy at Endeksi( Ü FE) , T Ü FE ve GSYH Deflat ö r ü - İ ş sizli ğin Ö l çü lmesi : İ ş sizlik Oran . 3.HAFTA B Ü Y Ü ME TEOR İ S İ : Ekonomik B ü y ü me, Sermaye Birikimi ve N ü fus Art ş - Sermaye Birikimi: Mallar n Arz ve Talebi, Mallar n Arz ve Ü retim Fonksiyonu, Mallar n Ta lebi ve T ü ketim Fonksiyonu - Sermaye Stokunun B ü y ü me ve Dura ğan Durumu - Sermaye D ü zeyinin Alt n Kural : Dura ğan Durumlar n Kar ş la ş t r lmas - Alt n Kural Dura ğan Duruma Ge ç i ş : Fazla Sermaye ile Ba ş lamak ya da Az Sermeye ile Ba ş lamak 4. HAFTA Ekono mik B ü y ü me Teorisine Devam - N ü fus Art ş - N ü fus Art ş n n Oldu ğu Dura ğan Durum - N ü fus Art ş n n Etkileri - N ü fus Art ş ile İ lgili Alternatif Bak ş lar: Malthus ’ un Modeli, Kremer ’ in Modeli5. HAFTA KLAS İ K TEOR İ : Uzun D ö nemde Ekonomi - Ulusal Gelir : Mal ve Hizmetlerin Toplam Ü retim D ü zeyini Ne Belirliyor? Ü retim Fakt ö rleri, Ü retim Fonksiyonu, Mal ve Hizmetlerin Arz . - Ulusal Gelir Ü retim Fakt ö rlerine Nas l Da ğ t l r? : Fakt ö r Fiyatlar , Firmalar n Fakt ö rlere Y ö nelik Talebi, Eme ğ in Marjinal Ü r ü n ü , Sermayenin Marjinal Ü r ü n ü ve Sermaye Talebi, Cobb Douglas Ü retim Fonksiyonu. - Mal ve Hizmetlere Y ö nelik Talebi Ne Belirler? : T ü ketim, Yat r m ve H ü k ü met Harcamalar . - Mal ve Hizmetlerin Arz ve Taleplerini Ne Dengeye Getirir? Mal ve Hizmet Piyasas nda Denge , Finansal Piyasalarda Denge , Tasarruftaki De ği ş meler ( Maliye Politikas n n Etkileri ) , Yat r m Talebindeki De ği ş meler 6. HAFTA PARA VE ENFLASYON Para Nedir? : Paran n Fonksiyonlar , Para Ç e ş itleri, Fiat Para, Para Miktar n n - Kontrol ü ve Ö l çü lmesi. Paran n Miktar Teorisi: İ ş lemler ve Miktar Denklemi, Sabit Dolan m H z Varsay m , - Enflasyon ve Parasal B ü y ü me, Senyoraj kavram . ARA SINAV 7.HAFTA ENFLASYON VE FA İ Z ORANLARI - Reel ve Nominal Faiz Oran , Fisher Etkisi, D ö nem Ba ş ve D ö nem Sonu Reel Faiz Oran . - Nominal Faiz Oran ve Para Talebi: Para Tutman n Maliyeti, Gelecekteki Para ve Cari Fiyatlar - Enflasyonun Sosyal Maliyeti: Beklenen ve Be klenmeyen Enflasyonun Maliyetleri - Hiperenflasyon: Nedenleri ve Maliyeti - Klasik İ kilem( Dikatomi ) 8. HAFTA A Ç IK EKONOM İ - Sermaye ve Mallar n Uluslararas Ak mlar : Net İ hracat n Rol ü , Uluslararas Sermaye Ak mlar ve Ticaret Dengesi, Mallar n ve Sermayenin Uluslararas Ak mlar - K üçü k A ç k Bir Ekonomide Tasarruf ve Yat r m : Sermaye Hareketlili ği ve D ü nya Faiz Oranlar , K üçü k A ç k Ekonominin Modellenmesi ve Varsay mlar . - Uygulanan Politikalar n Ticaret Dengesine Etkileri : Yurti ç inde Uygulanan Maliye Politikas , Yurtd ş nda Uygulanan Maliye Politikas , Yat r m Talebinde Kaymalar , Ekonomi Politikas n n De ğerlendirilmesi. 9 .HAFTA D Ö V İ Z KURLARI - Nominal ve Reel D ö viz Kurlar : Reel D ö viz Kuru ve Ticaret Dengesi, Reel D ö viz Kurunun Belirl eyicileri. - Politikalar n Reel D ö viz Kuruna Etkileri : Yurti ç indeki Maliye Politikas , Yurtd ş ndaki Maliye Politikas , Yat r m Talebinde Kaymalar, Ticaret Politikalar n n Etkileri. - Nominal D ö viz Kurunun Belirleyicileri: Enflasyon ve Nominal D ö viz Kurla r , Sat n Alma G ü c ü Paritesi Ö zel Durumu. 10. HAFTA B Ü Y Ü K A Ç IK B İ R EKONOM İ OLARAK A Ç IK EKONOM İ Net Sermaye Ç k ş , B ü y ü k A ç k Ekonominin Modellenmesi, Ö d ü n ç Verilebilir Fonlar - Piyasas ve D ö viz Piyasas . B ü y ü k A ç k Ekonomide Politikalar : Yurti ç inde Mali ye Politikas , Yat r m Talebinde - Kaymalar, Ticaret Politikalar , Net Sermaye Ç k ş nda Kaymala r . 11. HAFTA İ Ş S İ ZL İ K İ ş Kaybetme, İ ş Bulma ve Do ğal İ ş sizlik Oran - İ ş Arama ve Friksiyonel İ ş sizlik: Kamu Politikas ve Friksiyonel İ ş sizlik - Reel Ü cret Kat l klar ve Yap sal İ ş sizlik : Asgari Ü cret Yasalar , Sendikalar ve Toplu - Pazarl k, Etkin Ü cretler. ABD, Avrupa ve T ü rkiye İ ş g ü c ü Piyasas n n İ ncelenmesi: İ ş siz Kalma S ü resi, İ ş sizlik - E ği limleri, Bo ş Zaman S ü resindeki De ği ş im. D Ö NEM SONU SINAVLARI