8 - Ortopedi Ve Travmatoloji Gelişimsel Kalça Displasizi Geli ş imsel Kalça Displazisi Klinik DOÇ.DR. M İTHAT ÖNERKlisic JBJS 1989 •Epidemiology 1 in 100 newborns examined have evidence of instability • ( positive Barlow or Ortolani) 1 in 1000 live births true dislocation • most detectable at birth in nursery • Barlow stated that 60% stabilize in 1st week and 88% stabilize in first • 2 months without treatment remaining 12% true dislocations and persist without treatment Coleman26% become dislocated, 13% partial contact 39% located • but dysplatic features 22% normalEtiology Genetic and ethnic • increased native Americans but very low in southern Chinese and Africans • positive family history 12-33% • 10x risk if affected parent, 7X if sibling • intrauterine factors • breech position ( normal pop ’ n 2-4% , DDH 17-23% ) – oligohydroamnios – neuromuscular conditions like myelomeningocele – high association with intrauterine molding abnormalities including • metatarsus adductus and torticollis first born • female baby ( 80% cases) • left hip more common • Thasjdcian operative pediatric orthop. Texas scottish rite hospital 2009 •“ Moulded ” Bebek Tortikollis • Plajiosefali • Skolyoz • Pelvik oblisite • Kal ç a adduksiyon kontrakt ü r ü • Dizlerde şekil bozukluklar • Pozisyonel ayak deformiteleri •Who can get DDH? Girls tend to have DDH more than boys • First-born children are more likely to have • DDH Babies born in a breech position (bottom • first instead of head). Family history of the disorder •Etiology of DDH The cause is unknown, but genetic and • ethnic factors may play a role Family history - increases risk • Sex - female : male ratio is 5:1 • Breech presentation • Foot deformity • Neuromuscular disorders •G.K.D. Risk Faktörleri Do ğ um öncesi bebe ğ in • pozisyonu Makat duru ş – Son trimester • Makat do ğ um – Thasjdcian operative pediatric orthop. – Texas scottish rite hospital 2009Ayak deformiteleri Pesekinovarus • Pes planovalgus • peskalkaneovalgus •Kalça HareketleriKalça hareketleri Yenido ğ anda fizyolojik fleksiyon kontraktürü • vard ı r Kalça abduksiyon muayenesi kalça 90 • fleksiyondayken yap ı lmal ı dı r. ASIS ler ayn ı düzlemde olmal ı d ı r. • Pelvisin yana rotasyonlar ı engellenmelidir. •Yenido ğ an normal hareket geni ş li ğ i İ ç rotasyon 62.9±12.9 (35-100) D ı ş rotasyon 89.1±14.3 (45-110) Abduksiyon 76.4±11.5 (50-90) Fleksiyon kontraktürü 27.9±8.2 (10-75)Adduksiyon kontraktürü Ackermann ve Hoferichter 1979 • % 4.66 – Heitner 1977 • %2 – Makat geli ş te adduksiyon kontraktürü • insidans ı daha yüksekAbduksiyon K ı s ı tl ı l ığı Kalça displazisinde abduksiyon k ı s ı tl ı l ığı 10-30 • derece aras ı nda olabilir ve pelvis stabilize edilmezse dikkatten kaçabilir Kalça ç ı k ığı nda abduksiyon k ı s ı tl ı l ığı 30-50 • derece aras ı nda olabilir.Bacak uzunluk fark ı (Galeazzi) Bebek supin yatarken • kalçalar 90 derece fleksiyona al ı nı r ve diz seviyeleri aras ı ndaki fark tespit edilirPili asimetrisiYenido ğ anda fizik muayene Ortolani “Segno dello Scatto ” Barlow Disloke veya sublukse kalçay ı redükte eder İ nstabil kalçay ı disloke ederOrtolani testi Her iki alt ekstremite avuç içi ile tutulur. • Ba ş parmak uyluk medialine konarken indeks • ve orta parmak trokanter majorun üzerine yerle ş tirilir. Tek taraf ı n abduksiyona getirilmesi ile femur • ba ş ı limbusa tak ı larak abduksiyonu engeller. Ortolani testi Bu s ı rada indeks parma ğı • ile trokanter majorden femur mediale itilerek femur ba ş ı asetabuluma redükte edilirken klik sesi olarak tarif edilen redüksiyon hissi al ı n ı r. Ortolani testi ORTOLAN İ TEST İ MUTLAKA TEK TARAFLI YAPILIRBarlow Testi Daha sonra uyluk • adduksiyona getirilerek ba ş parmak medialden uylu ğ a laterale do ğ ru bast ı r ı r ve kalçan ı n dislokasyonu ile klik sesi tekrar al ı nı r. Barlow TestiInfant Presentation Skin fold asymmetry • Limited hip abduction • Unequal femoral lengths (Galeazzi ’ s sign) • Pistoning of hip •Klinik Tarama Ortolani ve Barlow testleri • Spesifisite %100 – Sensitivite düş ük – Yalanc ı (+) sonuç: a ş ı r ı tedavi – Yalanc ı (-) sonuç: geç GKD vakalar ı – Deneyimli doktorlar sensitiviteyi artt ı r ı yor • Barlow dislokasyonu provoke eder mi? • İ nterobserver güvenilirli ğ i düş ük •Klinik Tarama Bilateral ç ı k ı klarda ortolani (-), abduksiyon • k ı s ı tl ı l ığı ve pili asimetrisi görülmeyebilir. Kalçalarda hareketle ortaya ç ı kan klik • seslerinin önemi yoktur.GKD Tedavi Edilmezse Sosyal problemler • Fonksiyonel problemler • Sa ğ l ı k problemleri • Ülkemizde Kalça protezlerinin % 30 u GKD – zemininde ( Dünyada %10) Maddi kay ı plar •