Kimya Teknolojisi Gene lKimya - 3 ÇÖZELTD DERDŞDMLERD Kütle Yüzdesi, Hacim Yüzdesi ve Kütle/Hacim Yüzdesi 5g NaCl ü 95g suda çözersek 100g ında kütlece % 5 NaCl içeren bir çözelti elde ederiz. %25 metil alkol içeren bir metil alkol-su çözeltisi demek; 100ml lik bir çözeltide 25ml metil alkol, 75 ml su vardır demektir. 100ml çözeltide 0.9 g NaCl içeren sulu çözeltinin derişimi %0.9 NaCl(kütle/hacim) dür.MOL KESRD VE MOL YÜZDESD Bir i bileşeninin mol kesri,Xi ile gösterilir ve i bileşenini oluşturan moleküllerin, çözeltideki toplam moleküllere oranınıbelirtir. X i = n i / n t Mol Yüzdesi ise mol kesrinin 100 ile çarpılmasıyla bulunur.MOLARDTE 1L çözeltide çözünen madde miktarıdır. Molarite= n(çözünen madde miktarı)/V(çözelti,L)MOLALDTE 1000g çözücüde çözünen madde miktarıdır. Molalite= n(çözünenin mol say.)/m(çözücünün küt) (kg)ÖR; 10ml etil alkol, (d=0.789g/ml) suda çözülüyor ve hacmi 100 ml ye tamamlanarak yoğunluğu 0.982g/ml olan bir etil alkol-su çözeltisi hazırlanıyor.Bu çözeltide etil alkolün; A-hacim yüzdesi B-kütle yüzdesi C-kütle/hacim yüzdesi D-mol kesri E-mol yüzdesi F-molaritesi G-molalitesi nedir?ÖR; Bir amonyak çözeltisinin molaritesi 14,8 M ve yoğunluğu 0,8980 g/ml dir.Bu çözeltideX NH3 nedir? GAZLARIN ÇÖZÜNÜRLÜKLERD Sıcaklığın etkisi; Gaz halindeki çözünenlerin çözünmeleri ekzotermik bir olaydır ve sıcaklık attıkçaçözünürlükleri azalır. Basıncın etkisi; Bir gazın çözünürlüğü gaz basıncıyla doğru orantılı olarak artar.Buna Henry yasası denir ve matematiksel olarak şöyle gösterilir. C= k.Pgaz C; derişim k; orantı sayısıÖR; 0 o C de ve 1 atm oksijen basıncında O 2(g) nın çözünürlüğü 48,9 ml/L dir. Oksijenin havadaki normal kısmi basıncında (0,2095 atm) sudaki doygun çözeltisinin molaritesi nedir?