Kimya Teknolojisi Genel Kimya - 2 KATILAR, SIVILAR VE MOLEKÜLLERARASI KUVVETLERMolekülleri birarada tutan kuvvetlere moleküllerarası kuvvet denir. moleküllerarası kuvvetler genel olarak van der Waals kuvvetleri adını alırlar Dipol –dipol etkileşimleri polar moleküller arasındaki etkileşimdir London dispersion kuvvetleri Apolar moleküller arasında mevcuttur. Hidrojen bağları Yapısında Hidrojen atomu ile bağ yapmış ve bağ yapmamış elektron çifti taşıyan Oksijen, Azot, Flor atomları içeren (NH3, H2O HF) moleküllerde görünür.iyon –iyon etkileşimi iyon –dipol kuvvetleri İyonik bir tür ile polar moleküller arasında oluşur? H2 CCl4 SCO NH3 bileşiklerinde hangi tür moleküllerarası kuvvetler vardır.-Moleküller aras ı çekim kuvveti artt ıkça maddenin erime/kaynama noktas ı yükselir. -(london) Da ğ ıl ım kuvvetleri tüm moleküllerde mevcuttur. - Molekül a ğ ırl ı ğ ı att ıkça da ğ ıl ım kuvvetleri daha güçlü hale gelir ve maddenin erime/kaynama noktas ı yükselir. Moleküller arası kuvvet Gücü özellik İyon – Dipol Orta (10-50 kJ/mol) İyonlarla –polar moleküller Dipol- Dipol Zayıf (3-4 kJ/mol) Polar moleküller arasında London dağılım Zayıf (1-10 kJ/mol) Tüm moleküller arasında Hidrojen Bağları Orta (10-40 kJ/mol) O-H, N-H, F-H arasında