Genel Genel Muhasebe ( vize ders notları ) www.kamuyonetimi.biz Hazırlayan: DENDZ SEVDM Kamu Yönetimi 3 /030403004 - 1 - GENEL MUHASEBE DERSD DERS NOTLARI Muhasebecinin Dşlevleri 1) Şirketin hesaplarının tasnif edilmesi 2) Şirketin vergilerinin hesaplanması Muhasebe: Dktisadi olaylarla ilgili işlemelerin belgelendiri lmesi, kaydedilmesi, sınıflandırılması, raporlandırılması ve analiz edilerek yorumlanması sürecidir. Süreç: Birbirini izleyen işlemler dizisine süreç deniz. Bu anlamda bakıldığında muhasebe bir süreçtir. Belge: Bordro, fatura( en temel belge ), irsaliye vb. Belgelendirme Kaydedilmesi Sınıflandırılması Süreç Raporlandırılması Analiz edilmesi ve yorumlanması Gelir: Dşletmenin veya kişinin varlığında artış yaratan t utarlara ve getirilere denir. Hasılat: Satış sonucu oluşan tutar. Gider: Varlıklarda azalışa neden olan tükeniş tutarları. Maliyet: Bir malın alışı. Harcama: Her türlü gider ve maliyet unsuru için ödeme şekli; Nakit, çek, kredi kartı, emek, senet vb. Kâr 1. Satış Kârı Alım satımdan elde edilen kâr 2. Dönem Kârı www.kamuyonetimi.biz Hazırlayan: DENDZ SEVDM Kamu Yönetimi 3 /030403004 - 2 - Muhasebenin Temel Kavramları 1) Maliyet Esası Kavramı Bir malın işletmeye girişine kadar olan maliyetler. 2) Kişilik Esası Kavramı Muhasebenin kişiliği işletmenin kişiliğinden bağımsız olmalıdır. 3) Süreklilik Esası Kavramı Şirket var oldukça muhasebe kayıtları da var olacaktır. 4) Dönemsellik Dlkesi Muhasebe de dönem denilince genel olarak 1 yıl ( 1 Ocak - 31 Aralık ) olarak belirlenmiştir. 5) Tam Açıklama Kavramı Dşletmenin tüm bilgilerini bilanço ve gelir tablosu nda açıklamasıdır. ( Dpotek işleminin bilanço içinde kaydı olmaz ) 6) Sosyal Sorumluluk Kişiler ve şirketler vergi ödemeleri ve muhasebe kayıtları konusunda şeffaf bir tutum sergilemelidirler. 7) Tutarlılık Dlkesi Muhasebe sisteminde kullanılan ve karın hesaplanmasını etkileyen muhasebe yöntemlerinin bir yıldan diğerine değişiklik göstermemesidir. Bir yöntemin bir yıldan diğerine geçildiğinde değiştirilmesi kârın daha düşük veya daha yüksek çıkmasına neden olabilir. Buda bilanço ve gelir tablosunu analiz eden kişileri yanıltır. Bu tür yöntemlere örnek olarak; Stok değerleme ve amortisman hesaplama yöntemleri gösterilebilir. Aile Dçi Dşletme Dçin Gelir Gider Gelir Gider Ücret Kira Satış ( Hasılat ) Satış Maliyeti Kira Okul Kira Kira Faiz Faiz Faiz Elektrik, Su, Benzin Menkul Kıymet Benzin Menkul Kıymet Faiz ( Borç Para) Komisyon Komisyon Gideri Menkul Kıymet Zarar Toplam: Toplam: Toplam: Toplam: 1.000.000 900.000 1.000.000 800.000 Sonuç 1.000.000 – 900.000 = 100.000 Kâr 1.000.000 – 800.000 = 200.000 Dönem Kârı www.kamuyonetimi.biz Hazırlayan: DENDZ SEVDM Kamu Yönetimi 3 /030403004 - 3 - BDLANÇO Bir işletmenin varlıklarını ve bu varlıkları elde etmesini sağlayan kaynakları gösteren bir çizelgedir. Aktif ( Varlıklar ) Pasif ( Kaynaklar ) Aktif = Pasif 100 = 60 + 40 Öz Kaynak Yabancı kaynak (Borç) Varlıklar 1) Ticari Mal 10.000 2) Demirbaş 17.000 3) Taşıt ( Binek oto, kamyonet ) 35.000 4) Makine 20.000 5) Bina ( Ofis, fabrika, depo ) 150.000 6) Nakit ( Kasa ) 200.000 a) Müteşebbis tüm varlıklarını öz kaynaklarıyla karşılarsa bilançosu nasıl olur. Bilanço Aktif Pasif Kasa 200.000 Öz Sermaye 432.000 Ticari Mal 10.000 Dönen Varlık Toplamı 210.000 Bina 150.000 Makine 20.000 Taşıtlar 35.000 Demirbaş 17.000 Duran Varlık Toplamı 222.000 Aktif Toplam 432.000 Pasif Toplam 432.000 Dönene Varlık : Dşletmenin bir yıl veya daha kısa bir süre içinde p araya dönüştürmesi yada faydalanması söz konusu olan varlıklara dönen varlık denir. Duran Varlık : Paraya dönüştürülmesi yada faydalanılması bir yıldan uzun bir süreyi kapsayan ve değişim hızı düşük olan varlıklardır. www.kamuyonetimi.biz Hazırlayan: DENDZ SEVDM Kamu Yönetimi 3 /030403004 - 4 - Kaynaklar : Kaynakların bilançoda gösterilmesi en kısa vadeli kaynaktan en uzun vadeli kaynağa doğru yapılır. Buna göre kaynaklar 3’e ayrılır; 1) Kısa vadeli yabancı kaynaklar ( 1 yıl veya 1 yıldan daha kısa vadeli borçlardır ) 2) Uzun vadeli yabancı kaynaklar ( yıldan uzun vadeli borçlardır ) 3) Öz kaynak b) Müteşebbis varlıklarının 232.000 öz kaynaklarla 150.000 kısa vadeli banka kredisiyle, kalan kısmı ise uzun vadeli satıcı kredisiyle finanse ederse bilançosu nasıl olur Bilanço Aktif Pasif Kasa 200.000 Borçlar Krediler 150.000 Ticari Mal 10.000 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 150.000 Dönen Varlık Toplamı 210.000 Satıcılar 50.000 Bina 150.000 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 50.000 Makine 20.000 Öz Sermaye 232.000 Taşıtlar 35.000 Demirbaş 17.000 Duran Varlık Toplamı 222.000 Aktif Toplam 432.000 Pasif Toplam 432.000 Örnek 1 : 100 Kasa 40.000 101 Alınan Çekler 20.000 120 Alıcılar 35.000 153 Ticari Mallar 56.000 220 Alıcılar 5.000 121 Alacak Senedi 15.000 221 Alacak Senedi 14.000 255 Demirbaşlar 45.000 252 Binalar 145.000 254 Taşıtlar 25.000 320 Satıcılar 20.000 321 Borç Senedi 40.000 420 Satıcılar 40.000 421 Borç Senedi 50.000 500 Sermaye ? Not: Tükenen şey giderdir, tükenmeyen şey demirbaştır. www.kamuyonetimi.biz Hazırlayan: DENDZ SEVDM Kamu Yönetimi 3 /030403004 - 5 - ABC Ticaret Limitet Şirketi 01.01.2004 Tarihli Bilançosu Aktif Pasif I. Dönen Varlıklar III. Kısa Vadeli Kaynaklar Kasa 40.000 Satıcılar 20.000 Alınan Çekler 20.000 Borç Senetleri 30.000 Alıcılar 35.000 Kısa Vadeli Kaynaklar Toplamı 50.000 Alıcı Senetleri 15.000 IV.Uzun Vadeli Kaynaklar Ticari Mallar 56.000 Satıcılar 40.000 Dönen Varlık Toplamı 166.000 Borç Senetleri 50.000 II. Duran Varlıklar Uzun Vadeli Kaynaklar Toplamı 90.000 Alıcılar 14.000 V. Öz Kaynaklar Alacak Senetleri 5.000 Sermaye 260.000 Binalar 145.000 Taşıtlar 25.000 Demirbaşlar 45.000 Duran Varlık Toplamı 234.000 Aktif Toplam 400.000 Pasif Toplam 400.000 Örnek 2 : 100 Kasa 50.000 101 Alınan Çekler 25.000 102 Bankalar 60.000 110 Hisse Senetleri 35.000 120 Alıcılar 40.000 121 Alacak Senetleri 44.000 220 Alıcılar 15.000 221 Alacak Senetleri 45.000 153 Ticari Mallar 66.000 112 Kamu Tahvilleri 15.000 252 Binalar 100.000 254 Taşıtlar 70.000 253 Makineler 80.000 255 Demirbaşlar 65.000 320 Satıcılar 44.000 300 Banka Kredileri 16.000 400 Banka Kredileri 70.000 420 Satıcılar 30.000 421 Borç Senedi 20.000 321 Borç Senedi 50.000 360 Ödenecek Vergi 10.000 500 Sermaye ? www.kamuyonetimi.biz Hazırlayan: DENDZ SEVDM Kamu Yönetimi 3 /030403004 - 6 - ABC Ticaret Limitet Şirketi 01.01.2004 Tarihli Bilançosu Aktif Pasif I. Dönen Varlıklar III. Kısa Vadeli Kaynaklar Kasa 50.000 Satıcılar 44.000 Alınan Çekler 25.000 Banka Kredileri 16.000 Bankalar 60.000 Borç Senetleri 50.000 Hisse Senetleri 35.000 Ödenecek Vergi 10.000 Alıcılar 40.000 Kısa Vadeli Kaynaklar Toplamı 120.000 Alacak Senetleri 44.000 IV.Uzun Vadeli Kaynaklar Ticari Mallar 66.000 Banka Kredileri 70.000 Kamu Tahvilleri 15.000 Satıcılar 30.000 Dönen Varlık Toplamı 335.000 Borç Senetleri 20.000 II. Duran Varlıklar Uzun Vadeli Kaynaklar Toplamı 120.000 Alıcılar 15.000 V. Öz Kaynaklar Alacak Senetleri 45.000 Sermaye 470.000 Binalar 100.000 Taşıtlar 70.000 Makineler 80.000 Demirbaşlar 65.000 Duran Varlık Toplamı 375.000 Aktif Toplam 710.000 Pasif Toplam 710.000 Hesap: Ticari işlemlerin ilgili oldukları hesap çizelgelerine kaydedilmesi için her bir aktif ve pasif kalem için birer çizelge kullanılır. Bu çizelgelere hesap adı verilir. Büyük Defter ( Defter-i Kebir ) Borç Alacak + - Hesabı Borçlandırma Hesabı Alacaklandırma Giren – Çıkan = Bakiye Mal alışında borç tarafına ( + ) mal çıkışında alacak tarafına ( - ) işlem yapılır. ABC Ticaret Limitet Şirketi 01.01.2004 Tarihli Bilançosu Aktif Pasif Kasa 100.000 Sermaye 210.000 Ticari Mallar 50.000 Demirbaşlar 60.000 Aktif Toplam 210.000 Pasif Toplam 210.000 www.kamuyonetimi.biz Hazırlayan: DENDZ SEVDM Kamu Yönetimi 3 /030403004 - 7 - Dönem Dçi Dşlemler 1 Peşin Mal Alışı 20.000 2 Kredili Mal Alışı 25.000 3 Banka Kredisi Dle Bilgisayar Alışı 40.000 4 Bankada Hesap Açtırma 28.000 5 Senetle Mal Alışı 35.000 6 Satıcılar Borç Ödemesi 10.000 7 Senet Ödemesi 15.000 (D.B) : Dönem Başı 100 Kasa Hesabı 102 Bankalar Hesabı Borç Alacak Borç Alacak (D.B) 100.000 ( 1 ) 20.000 ( 4 ) 28.000 ( 4 ) 28.000 ( 6 ) 10.000 ( 7 ) 15.000 100.000 73.000 28.000 153 Ticari Mallar Hesabı 255 Demirbaş Hesabı Borç Alacak Borç Alacak (D.B) 50.000 ( D.B ) 60.000 ( 1 ) 20.000 ( 3 ) 40.000 ( 2 ) 25.000 ( 5 ) 35.000 130.000 100.000 300 Banka Kredi Hesabı 320 Satıcılar Hesabı Borç Alacak Borç Alacak ( 3 ) 40.000 ( 6 ) 10.000 ( 2 ) 25.000 40.000 10.000 25.000 321 Borç Senedi Hesabı 500 Sermaye Hesabı Borç Alacak Borç Alacak ( 7 ) 15.000 ( 5 ) 35.000 (D.B) 210.000 15.000 35.000 210.000 www.kamuyonetimi.biz Hazırlayan: DENDZ SEVDM Kamu Yönetimi 3 /030403004 - 8 - ABC Ticaret Limitet Şirketi 31.12.2004 Tarihli Bilançosu Aktif Pasif Kasa 27.000 Banka Kredileri 40.000 Bankalar 28.000 Satıcılar 15.000 Ticari Mallar 130.000 Borç Senetleri 20.000 Demirbaşlar 100.000 Sermaye 210.000 Aktif Toplam 285.000 Pasif Toplam 285.000 Ödev 1: ABC Ticaret Limitet Şirketi 01.01.2004 Tarihli Bilançosu Aktif Pasif Kasa 100.000 210.000 Alınan Çekler 20.000 Sermaye 20.000 Ticari Mallar 40.000 Demirbaşlar 70.000 Aktif Toplam 230.000 Pasif Toplam : 230.000 Dönem Dçi Dşlemler 1 Dönem Başı Tutarlarının Kaydı ***** 2 Kredili Mal Alışı 35.000 3 Kredili Olarak Demirbaş Alımı 22.000 4 Banka Kredisi Dle Taşıt Alışı 43.000 5 Satıcılar Borç Ödemesi 5.000 6 Senetle Mal Alışı 7.000 7 Çek Tahsilatı 20.000 8 Bankaya Para Yatırılması 25.000 9 Banka Havalesi Dle Mal Alışı 20.000 10 Banka Kredisi Ödemesi 10.000 Ödev 1 Çözüm: 100 Kasa Hesabı 101 Alınan Çekler Hesabı Borç Alacak Borç Alacak ( 1 ) 100.000 ( 5 ) 5.000 ( 1 ) 20.000 ( 7 ) 20.000 ( 7 ) 20.000 ( 8 ) 25.000 ( 10 ) 10.000 20.000 20.000 120.000 40.000 A = B Olduğu Dçin Hesap Kapanır www.kamuyonetimi.biz Hazırlayan: DENDZ SEVDM Kamu Yönetimi 3 /030403004 - 9 - 102 Bankalar Hesabı 254 Taşıtlar Hesabı Borç Alacak Borç Alacak ( 8 ) 25.000 ( 9 ) 20.000 ( 4 ) 43.000 25.000 20.000 43.000 153 Ticari Mallar Hesabı 255 Demirbaş Hesabı Borç Alacak Borç Alacak ( 1 ) 40.000 ( 1 ) 70.000 ( 2 ) 35.000 ( 3 ) 22.000 ( 6 ) 7.000 ( 9 ) 20.000 102.000 92.000 300 Banka Kredi Hesabı 320 Satıcılar Hesabı Borç Alacak Borç Alacak ( 10 ) 10.000 ( 4 ) 43.000 ( 5 ) 50.000 ( 1 ) 35.000 ( 2 ) 35.000 ( 3 ) 22.000 10.000 43.000 5.000 92.000 321 Borç Senedi Hesabı 500 Sermaye Hesabı Borç Alacak Borç Alacak ( 6 ) 7.000 ( 1 ) 195.000 7.000 195.000 ABC Ticaret Limitet Şirketi 01.01.2004 Tarihli Bilançosu Aktif Pasif Kasa 80.000 Banka Kredileri 33.000 Bankalar 5.000 Satıcılar 87.000 Ticari Mallar 102.000 Borç Senetleri 7.000 Taşıtlar 43.000 Sermaye 195.000 Demirbaşlar 92.000 Aktif Toplam 322.000 Pasif Toplam : 322.000 www.kamuyonetimi.biz Hazırlayan: DENDZ SEVDM Kamu Yönetimi 3 /030403004 - 10 - Örnek 3 : X Dşletmesi 1 Ocak 2004 100 Kasa 100.000 120 Alıcılar 50.000 121 Alacak Senetleri 40.000 102 Bankalar 65.000 153 Ticari Mallar 30.000 300 Banka Kredileri 20.000 220 Sermaye ? X Dşletmesi 01.01.2004 Tarihli Bilançosu Aktif Pasif Kasa 100.000 Banka Kredileri 20.000 Bankalar 65.000 Sermaye 265.000 Alıcılar 50.000 Alacak Senetleri 40.000 Ticari Mallar 30.000 Aktif Toplam 285.000 Pasif Toplam : 285.000 Dönem Dçi Dşlemler ( 3 Aylık) 1 Açılış Kaydı ***** 2 Kredili Mal Alışı 25.000 3 Alacak Tahsilatı 35.000 4 Senet Tahsilatı 30.000 5 Banka Hesabına Para Yatırma 50.000 6 Senetle Mal Alışı 45.000 7 Satıcılara Banka Havalesi Dle Borç Ödemesi 20.000 8 Senet Ödemesi 25.000 9 Banka Kredisi Dle Bilgisayar Alımı 15.000 10 Banka Kredisi Dle Kamyonet Alımı 70.000 11 Peşin Mal Alışı 15.000 12 Banka Havalesi Dle Banka Kredisi Ödemesi 16.000 13 Yarısı Peşin Yarısı Kredili Mal Alışı 20.000 100 Kasa Hesabı 102 Bankalar Hesabı Borç Alacak Borç Alacak ( 1 ) 100.000 ( 5 ) 50.000 ( 1 ) 65.000 ( 7 ) 20.000 ( 3 ) 35.000 ( 8 ) 25.000 ( 5 ) 50.000 ( 12 ) 16.000 ( 4 ) 30.000 ( 11 ) 15.000 ( 13 ) 10.000 165.000 100.000 115.000 36.000 www.kamuyonetimi.biz Hazırlayan: DENDZ SEVDM Kamu Yönetimi 3 /030403004 - 11 - 120 Alıcılar Hesabı 121 Alacak Senetleri Hesabı Borç Alacak Borç Alacak ( 1 ) 50.000 ( 3 ) 35.000 ( 1 ) 40.000 ( 4 ) 30.000 50.000 35.000 40.000 30.000 153 Ticari Mallar Hesabı 255 Demirbaş Hesabı Borç Alacak Borç Alacak ( 1 ) 30.000 ( 9 ) 15.000 ( 2 ) 25.000 ( 6 ) 45.000 ( 11 ) 15.000 ( 13 ) 20.000 135.000 15.000 300 Banka Kredi Hesabı 320 Satıcılar Hesabı Borç Alacak Borç Alacak ( 12 ) 16.000 ( 1 ) 20.000 ( 7 ) 20.000 ( 2 ) 25.000 ( 9 ) 15.000 ( 13 ) 10.000 ( 10 ) 70.000 16.000 105.000 20.000 35.000 321 Borç Senedi Hesabı 500 Sermaye Hesabı Borç Alacak Borç Alacak ( 8 ) 25.000 ( 6 ) 45.000 ( 1 ) 265.000 25.000 45.000 265.000 254 Taşıtlar Hesabı Borç Alacak ( 10 ) 70.000 70.000 www.kamuyonetimi.biz Hazırlayan: DENDZ SEVDM Kamu Yönetimi 3 /030403004 - 12 - X Dşletmesi 31.03.2004 Tarihli Bilançosu Aktif Pasif I. Dönen Varlıklar III. Kısa Vadeli Kaynaklar Kasa 65.000 Banka Kredisi 89.000 Bankalar Hesabı 79.000 Satıcılar 15.000 Alıcılar Hesabı 15.000 Borç Senetleri 20.000 Alacak Hesabı 10.000 Kısa Vadeli Kaynaklar Toplamı 124.000 Ticari Mallar Hesabı 135.000 V. Öz Kaynaklar Dönen Varlık Toplamı 304.000 Sermaye 265.000 II. Duran Varlıklar Taşıtlar 70.000 Demirbaşlar 15.000 Duran Varlık Toplamı 85.000 Aktif Toplam 389.000 Pasif Toplam : 389.000 Ödev 2 : X Dşletmesi 1 Ocak 2004 100 Kasa 210.000 153 Ticari Mallar 90.000 101 Alınan Çekler 50.000 254 Taşıtlar 85.000 102 Bankalar 70.000 255 Demirbaşlar 60.000 120 Alıcılar 60.000 300 Banka Kredisi 70.000 121 Alacak Senetleri 40.000 320 Satıcılar 10.000 253 Binalar 110.000 500 Sermaye ? X Dşletmesi 01.01.2004 Tarihli Bilançosu Aktif Pasif Kasa 210.000 Banka Kredisi 70.000 Alınan Çekler 50.000 Satıcılar 10.000 Bankalar 70.000 Sermaye 695.000 Alıcılar 60.000 Alacak Senetleri 40.000 Ticari Mallar 90.000 Binalar 110.000 Taşıtlar 85.000 Demirbaşlar 60.000 Aktif Toplam 775.000 Pasif Toplam : 775.000 www.kamuyonetimi.biz Hazırlayan: DENDZ SEVDM Kamu Yönetimi 3 /030403004 - 13 - Dönem Dçi Dşlemler ( 3 Aylık) 1 Açılış Kaydı ***** 2 Kredili Mal Alışı 35.000 3 Yarısı Peşin Yarısı Banka Kredisi Dle Minibüs Alımı 60.000 4 Yarısı Peşin Yarısı Kredili Mal Alışı 40.000 5 Alacak Tahsilatı 50.000 6 Senet Tahsilatı 25.000 7 Çekin Tahsil Edilip Banka Hesabına Yatırılması 45.000 8 Banka Havalesi Dle Banka Kredisi Ödemesi 30.000 9 Banka Kredisi Dle Fotokopi Makinesi Alımı 19.000 10 Yarısı Senetle Yarısı Banka Kredisi Dle Otomobil Al ımı 20.000 11 Banka Kredisi Dle Ofis Amaçlı Daire Alımı 90.000 Ödev 2 Çözüm: 100 Kasa Hesabı 101 Alınan Çekler Borç Alacak Borç Alacak ( 1 ) 210.000 ( 3 ) 30.000 ( 1 ) 50.000 ( 7 ) 45.000 ( 5 ) 50.000 ( 4 ) 20.000 ( 6 ) 25.000 285.000 50.000 50.000 45.000 102 Bankalar Hesabı 120 Alıcılar Hesabı Borç Alacak Borç Alacak ( 1 ) 70.000 ( 8 ) 30.000 ( 1 ) 60.000 ( 5 ) 50.000 ( 7 ) 45.000 115.000 30.000 60.000 50.000 121 Alacak Senetleri Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı Borç Alacak Borç Alacak ( 1 ) 40.000 ( 6 ) 25.000 ( 1 ) 90.000 ( 2 ) 35.000 ( 4 ) 40.000 40.000 25.000 165.000 253 Binalar Hesabı 254 Taşıtlar Hesabı Borç Alacak Borç Alacak ( 1 ) 110.000 ( 1 ) 85.000 ( 11 ) 90.000 ( 10 ) 20.000 ( 3 ) 60.000 200.000 165.000 www.kamuyonetimi.biz Hazırlayan: DENDZ SEVDM Kamu Yönetimi 3 /030403004 - 14 - 255 Demirbaş Hesabı 300 Banka Kredileri Hesabı Borç Alacak Borç Alacak ( 1 ) 60.000 ( 8 ) 30.000 ( 1 ) 70.000 ( 9 ) 19.000 ( 3 ) 30.000 ( 9 ) 19.000 ( 10 ) 10.000 ( 11 ) 90.000 79.000 30.000 219.000 320 Satıcılar Hesabı 321 Borç Senetleri Hesabı Borç Alacak Borç Alacak ( 1 ) 10.000 ( 10 )10.000 ( 2 ) 35.000 ( 4 ) 20.000 65.000 10.000 500 Sermaye Hesabı Borç Alacak ( 1 ) 695.000 695.000 X Dşletmesi 31.03.2004 Tarihli Bilançosu Aktif Pasif I. Dönen Varlıklar III. Kısa Vadeli Kaynaklar Kasa 235.000 Banka Kredisi 189.000 Alınan Çekler 5.000 Satıcılar 65.000 Bankalar 85.000 Borç Senetleri 10.000 Alıcılar 10.000 Kısa Vadeli Kaynaklar Toplamı 264.000 Alacak Senetleri 15.000 V. Öz Kaynaklar Ticari Mallar 165.000 Sermaye 695.000 Dönen Varlık Toplamı 515.000 II. Duran Varlıklar Binalar 200.000 Taşıtlar 165.000 Demirbaşlar 79.000 Duran Varlık Toplamı 444.000 Aktif Toplam 959.000 Pasif Toplam : 959.000 www.kamuyonetimi.biz Hazırlayan: DENDZ SEVDM Kamu Yönetimi 3 /030403004 - 15 - Yevmiye Defteri Örnek : X Dşletmesi 01.01.2004 Tarihli Bilançosu Aktif Pasif Kasa 200.000 Banka Kredisi 25.000 Alıcılar 100.000 Satıcılar 75.000 Ticari Mallar 150.000 Borç Senetleri 40.000 Demirbaşlar 250.000 Sermaye 560.000 Aktif Toplam 700.000 Pasif Toplam 700.000 Dönem Dçi Dşlemler ( 3 Aylık) 1 1 0cak Açılış kaydı ***** 2 12 Ocak Alacak tahsilatı 55.000 3 19 Ocak Senet ödemesi 20.000 4 29 Ocak Banka kredisi ile bilgisayar alımı 25.000 5 12 Şubat Yarsı peşin yarısı kredili mal alışı 30.000 6 20 Şubat Satıcılara ödeme 10.000 7 14 Mart 1/3 peşin, 1/3 kredili, 1/3 senetle mal alışı 45.000 8 25 Mart Sentle mal alışı 26.000 9 31 Mart Banka kredisi ödemesi 11.000 100 Kasa Hesabı 120 Alıcılar Hesabı Borç Alacak Borç Alacak ( 1 ) 200.000 ( 3 ) 20.000 ( 1 ) 100.000 ( 2 ) 55.000 ( 2 ) 55.000 ( 5 ) 15.000 ( 6 ) 10.000 ( 7 ) 15.000 ( 9 ) 11.000 255.000 71.000 100.000 55.000 153 Ticari Mallar Hesabı 255 Demirbaş Hesabı Borç Alacak Borç Alacak ( 1 ) 150.000 ( 1 ) 255.000 ( 5 ) 30.000 ( 4 ) 25.000 ( 7 ) 45.000 ( 8 ) 26.000 251.000 275.000 300 Banka Kredi Hesabı 320 Satıcılar Hesabı Borç Alacak Borç Alacak ( 9 ) 11.000 ( 1 ) 25.000 ( 4 ) 10.000 ( 1 ) 25.000 ( 4 ) 25.000 ( 5 ) 15.000 ( 7 ) 15.000 11.000 50.000 10.000 25.000 321 Borç Senedi Hesabı 500 Sermaye Hesabı Borç Alacak Borç Alacak ( 3 ) 20.000 ( 1 ) 40.000 ( 1 ) 560.000 ( 7 ) 15.000 ( 8 ) 26.000 20.000 81.000 560.000 www.kamuyonetimi.biz Hazırlayan: DENDZ SEVDM Kamu Yönetimi 3 /030403004 - 16 - 01.01.2004 Borç Alacak 1 100 Kasa Hesabı 200.000 120 Alıcılar Hesabı 100.000 153 Ticari Mallar 150.000 255 Demirbaşlar 250.000 300 Banka Kredisi 25.000 320 Satıcılar 75.000 321 Borç Senedi 40.000 500 Sermaye 560.000 Açılış Kaydı 12.01.2004 2 100 Kasa Hesabı 55.000 120 Alıcılar Hesabı 55.000 Alacak Tahsilatı 19.01.2004 3 321 Borç Senedi 20.000 100 Kasa 20.000 Senet Ödemesi 29.01.2004 4 255 Demirbaşlar 25.000 300 Banka Kredisi 25.000 Bilgisayar Alımı 12.02.2004 5 153 Ticari Mallar 30.000 100 Kasa 15.000 320 Satıcılar 15.000 Mal Alımı 20.02.2004 6 320 Satıcılar 10.000 100 Kasa 10.000 Ödeme 14.03.2004 7 153 Ticari Mallar 45.000 100 Kasa 15.000 320 Satıcılar 15.000 321 Borç Senedi 15.000 Mal Alımı 25.03.2004 8 153 Ticari Mallar 26.000 321 Borç Senedi 26.000 Mal Alımı 31.03.2004 9 300 Banka Kredisi 11.000 100 Kasa 11.000 Kredi Ödemesi www.kamuyonetimi.biz Hazırlayan: DENDZ SEVDM Kamu Yönetimi 3 /030403004 - 17 - X Dşletmesi 31.03.2004 Tarihli Bilançosu Aktif Pasif I. Dönen Varlıklar III. Kısa Vadeli Kaynaklar Kasa 235.000 Banka Kredisi 39.000 Alıcılar 10.000 Satıcılar 95.000 Ticari Mallar 165.000 Borç Senedi 61.000 Dönen Varlık Toplamı 480.000 Kısa Vadeli Kaynaklar Toplamı 195.000 II. Duran Varlıklar V. Öz Kaynaklar Demirbaşlar 275.000 Sermaye 560.000 Duran Varlık Toplamı 275.000 Aktif Toplam 959.000 Pasif Toplam : 959.000 Ödev 3 : X Dşletmesi 01.04.2004 Tarihli Bilançosu Aktif Pasif Kasa 250.000 Banka Kredisi 50.000 Alınan Çekler 70.000 Satıcılar 25.000 Bankalar 30.000 Borç Senetleri 125.000 Ticari Mallar 50.000 Sermaye 500.000 Demirbaşlar 300.000 Aktif Toplam 700.000 Pasif Toplam 700.000 Dönem Dçi Dşlemler ( 3 Aylık) 1 1 0cak Açılış kaydı ***** 2 15 Ocak Çek tahsilatı 60.000 3 21 Ocak Bankaya para yatırılması 100.000 4 28 Ocak Banka havalesi ile kredi borcu ödeme 45.000 5 12 Şubat Senet ödemesi 25.000 6 24 Şubat Peşin mal alışı 40.000 7 14 Mart 1/3 peşin, 1/3 kredili, 1/3 senetle mal alışı 30.000 8 28 Mart Satıcılara ödeme 15.000 9 29 Mart Peşin olarak demirbaş alımı 24.000 10 30 Mart Bankadan para çekilmesi 5.000 11 31 Mart Banka kredisi ödemesi 5.000 www.kamuyonetimi.biz Hazırlayan: DENDZ SEVDM Kamu Yönetimi 3 /030403004 - 18 - Ödev 3 Çözüm: 100 Kasa Hesabı 101 Alınan Çekler Borç Alacak Borç Alacak ( 1 ) 250.000 ( 3 ) 100.000 ( 1 ) 70.000 ( 2 ) 60.000 ( 2 ) 60.000 ( 5 ) 25.000 ( 10 ) 5.000 ( 6 ) 40.000 ( 7 ) 10.000 ( 8 ) 15.000 ( 9 ) 24.000 ( 11 ) 5.000 315.000 219.000 70.000 60.000 102 Bankalar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı Borç Alacak Borç Alacak ( 1 ) 30.000 ( 4 ) 45.000 ( 1 ) 50.000 ( 3 ) 100.000 ( 10 ) 5.000 ( 6 ) 40.000 ( 7 ) 30.000 130.000 50.000 120.000 255 Demirbaş Hesabı 300 Banka Kredileri Hesabı Borç Alacak Borç Alacak ( 1 ) 300.000 ( 4 ) 45.000 ( 1 ) 50.000 ( 9 ) 24.000 ( 11 ) 5.000 324.000 50.000 50.000 320 Satıcılar Hesabı 321 Borç Senetleri Hesabı Borç Alacak Borç Alacak ( 8 ) 15.000 ( 1 )25.000 ( 5 ) 25.000 ( 1 )125.000 ( 7 ) 10.000 ( 7 ) 10.000 15.000 35.000 25.000 135.000 500 Sermaye Hesabı Borç Alacak ( 1 ) 500.000 500.000 www.kamuyonetimi.biz Hazırlayan: DENDZ SEVDM Kamu Yönetimi 3 /030403004 - 19 - 01.01.2004 Borç Alacak 1 100 Kasa Hesabı 250.000 101 Alınan Çekler 70.000 102 Bankalar Hesabı 30.000 153 Ticari Mallar 50.000 255 Demirbaşlar 300.000 300 Banka Kredisi 50.000 320 Satıcılar 25.000 321 Borç Senedi 125.000 500 Sermaye 500.000 Açılış Kaydı 15.01.2004 2 100 Kasa Hesabı 60.000 101 Alınan Çekler 60.000 Çek Tahsilatı 21.01.2004 3 102 Bankalar Hesabı 100.000 100 Kasa 100.000 Para Yatırılması 28.01.2004 4 300 Banka Kredisi 45.000 102 Bankalar Hesabı 45.000 Kredi Ödemesi 12.02.2004 5 321 Borç Senedi 25.000 100 Kasa 25.000 Senet Ödemesi 24.02.2004 6 153 Ticari Mallar 40.000 100 Kasa 40.000 Mal Alımı 14.03.2004 7 153 Ticari Mallar 30.000 100 Kasa 10.000 320 Satıcılar 10.000 321 Borç Senedi 10.000 Mal Alımı 28.03.2004 8 320 Satıcılar 15.000 100 Kasa 15.000 Satıcı Ödeme 29.03.2004 9 255 Demirbaşlar 24.000 100 Kasa 24.000 Ofis takımı 30.03.2004 10 100 Kasa Hesabı 5.000 102 Bankalar Hesabı 5.000 Para Çekilmesi 31.03.2004 11 300 Banka Kredisi 5.000 100 Kasa Hesabı 5.000 Kredi Ödemesi www.kamuyonetimi.biz Hazırlayan: DENDZ SEVDM Kamu Yönetimi 3 /030403004 - 20 - X Dşletmesi 31.07.2004 Tarihli Bilançosu Aktif Pasif I. Dönen Varlıklar III. Kısa Vadeli Kaynaklar Kasa 96.000 Satıcılar 20.000 Alınan Çekler 10.000 Borç Senedi 110.000 Bankalar 80.000 Kısa Vadeli Kaynaklar Toplamı 130.000 Ticari Mallar 120.000 V. Öz Kaynaklar Dönen Varlık Toplamı 306.000 Sermaye 500.000 II. Duran Varlıklar Demirbaşlar 324.000 Duran Varlık Toplamı 324.000 Aktif Toplam 630.000 Pasif Toplam 630.000 Gelir Gider Hesapları ( 6’lı Hesaplar ) Dşletmenin elde ettiği gelirler ( satış geliri, kir a geliri, menkul kıymet, satış karı, komisyon geliri, vb.) ile katlandığı giderler ( kira gideri, yönetim giderleri, pazarlama giderleri, satış maliyeti vb. ) 6’lı hesaplarda izlenir. 6’lı hesaplar dönem sonunda 690 dönem kârı veya zararı hesabına aktarılarak kapatılır. Dönem sonunda hiçbir 6’lı hesap bakiye vermez. Hiçbir 6’lı hesap bilançoda yer almaz. 6’lı hesaplar kod sıralarına göre Gelir Tablosu adı verilen bir çizelgeye yerleştirilir. Dolayısıyla gelir tablosunda sadece 6’lı hesaplar yer alır. www.kamuyonetimi.biz Hazırlayan: DENDZ SEVDM Kamu Yönetimi 3 /030403004 - 21 - -Gelir Tablosu- Hesap Kodu Hesap Dsmi 60 Brüt Satışlar 600 Yurt Dçi Satışlar Hesabı 601 Yurt Dışı Satışlar Hesabı 61 Satış Dndirimleri ( - ) 610 Satıştan Dadeler Hesabı ( - ) 611 Satış Iskontoları Hesabı ( - ) 62 Satışların Maliyeti ( - ) 621 Satılan Ticari Malların Maliyeti Hesabı ( - ) 63 Faaliyet Giderleri 630 Araştırma ve Geliştirme ( Ar- Ge ) Giderleri Hesapları ( - ) 631 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Hesapları ( - ) 632 Genel Yönetim Giderleri Hesapları ( - ) 64 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar 642 Faiz Gelirleri Hesabı 643 Komisyon Gelirleri Hesabı 645 Menkul Kıymet Satış Kârları Hesabı 649 Diğer Olağan Gelir Ve Karlar Hesabı 65 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar ( - ) 653 Komisyon Giderleri Hesabı ( - ) 655 Menkul Kıymet Satış Zararları Hesabı ( - ) 66 Finansman Giderleri ( - ) 660 Kısa Vadeli Borçlanma Gideri Hesabı ( - ) 661 Uzun Vadeli Borçlanma Gideri Hesabı ( - ) 67 Olağan Dışı Gelir ve Kârlar 679 Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar Hesabı 68 Olağan Dışı Gider ve Zararlar 689 Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar ( - ) 69 Dönem Net Karı Ve Zararı 690 Dönem Kârı ve Zararı Hesabı 691 Vergi Karşılığı Hesabı 692 Dönem Net Kârın veya Zararı Hesabı Gelir Ve Gider Dşlemleri Örnekleri 1 Kırtasiye malzemesi alımı peşin 20.000 2 Banka havalesi ile ofis kirası ödemesi 15.000 3 Kiraya verilen deponun aylık kira tahsilatı 38.000 4 Peşin mal satışı 135.000 5 Kredili mal satışı 41.000 6 Senetli mal satışı 13.000 7 Mal dağıtım aracının bakım faturasının ödemesi 28.000 8 Pazarlama personeline maaş ödemesi 24.000 9 Muhasebe personeline maaş ödemsi 29.000 10 Baka kredisi borcuna faiz tahakkuku 18.000 11 Banka hesabımıza faiz tahakkuku 23.000 www.kamuyonetimi.biz Hazırlayan: DENDZ SEVDM Kamu Yönetimi 3 /030403004 - 22 - Borç Alacak 1 632 Genel Yönetim Giderleri Hesabı 20.000 100 Kasa Hesabı 20.000 Kırtasiye Malzemesi Alımı 2 632 Genel Yönetim Giderleri Hesabı 15.000 102 Bankalar Hesabı 15.000 Kira Ödemesi 3 100 Kasa Hesabı 38.000 649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar 38.000 Kira Tahsilatı 4 100 Kasa Hesabı 135.000 600 Yurt Dçi Satışlar Hesabı 135.000 Peşin Mal Alışı 5 120 Alıcılar Hesabı 41.000 600 Yurt Dçi Satışlar Hesabı 41.000 Kredili Mal Alışı 6 121 Alacak Senetleri Hesabı 13.000 600 Yurt Dçi Satışlar Hesabı 13.000 Senetle Mal alışı 7 631 Paz Sat ve Diğer Dağıtım Giderleri 28.000 100 Kasa Hesabı 28.000 Bakım Faturası 8 631 Paz Sat ve Diğer Dağıtım Giderleri 24.000 100 Kasa Hesabı 24.000 Maaş Ödemesi 9 632 Genel Yönetim Giderleri Hesabı 29.000 100 Kasa Hesabı 29.000 Maaş Ödemesi 10 660 Kısa Vadeli Borçlanma Gideri 18.000 300 Banka Kredileri Hesabı 18.000 Borca Faiz Tahakkuku 11 102 Bankalar Hesabı 23.000 642 Faiz Gelirleri Hesabı 23.000 Faiz Geliri www.kamuyonetimi.biz Hazırlayan: DENDZ SEVDM Kamu Yönetimi 3 /030403004 - 23 - 621 S. T. M. M ( Satılan Ticari Malların Maliyeti ) STMM Hesaplanması Satışa hazır malın maliyeti ( Dönem başı mal mevcudu ) + ( Dönem içi mal alışları) - Dönem sonu mal mevcudu= STMM Son Ders Örnek: X Dşletmesi 01.01.2004 Tarihli Bilançosu Aktif Pasif Kasa 125.000 Satıcılar 100.000 Bankalar 50.000 Sermaye 300.000 Ticari Mallar 150.000 Demirbaşlar 75.000 Aktif Toplam 400.000 Pasif Toplam 400.000 Dönem Dçi Dşlemler ( 3 Aylık) 1 1 Ocak Açılış kaydı ***** 2 6 Ocak Peşin mal alışı 70.000 3 10 Ocak Ocak ayı ofis kirası ödemesi 10.000 4 18 Ocak Kırtasiye malzemesi alımı 7.500 5 2 Şubat Kredili mal alışı 30.000 6 19 Şubat Peşin satış 36.000 7 29 Şubat Banka hesabımıza faiz işlemesi 13.000 8 9 Mart Muhasebe personeline maaş ödemesi 9.000 9 14 Mart Pazarlama personeline maaş ödemesi 3.500 10 25 Mart Mal dağıtımı yapan araçların bakım giderlerini ödenmesi 2.500 11 29 Mart Peşin mal satışı 25.000 12 31 Mart Dönem sonundaki malın maliyet değeri 120.000 Çözüm: 100 Kasa Hesabı 102 Bankalar Hesabı Borç Alacak Borç Alacak ( 1 ) 125.000 ( 3 ) 10.000 ( 1 ) 50.000 ( 2 ) 70.000 ( 4 ) 7.500 ( 7 ) 13.000 ( 6 ) 36.000 ( 8 ) 9.000 ( 9 ) 3.500 ( 10 ) 2.500 ( 11 ) 25.000 231.000 57.500 63.000 www.kamuyonetimi.biz Hazırlayan: DENDZ SEVDM Kamu Yönetimi 3 /030403004 - 24 - 153 Ticari Mallar Hesabı 255 Demirbaş Hesabı Borç Alacak Borç Alacak ( 1 ) 150.000 ( 12 ) 85.000 ( 1 ) 75.000 ( 5 ) 30.000 ( 11 ) 25.000 205.000 85.000 75.000 320 Satıcılar Hesabı 500 Sermaye Hesabı Borç Alacak Borç Alacak ( 1 ) 100.000 ( 1 ) 300.000 ( 5 ) 30.000 130.000 300.000 590 Dönem Net Karı Hesabı 600 Yurt Dçi Satışlar Hesabı Borç Alacak Borç Alacak ( 15 ) 1.500 ( 14 ) 106.000 ( 2 ) 70.000 ( 6 ) 36.000 1.500 106.000 106.000 621 STMM Hesabı 631 Paz. Sat. Dağ. Giderleri. Hesabı Borç Alacak Borç Alacak ( 12 ) 85.000 ( 14 ) 85.000 ( 9 ) 3.500 ( 14 ) 6.000 ( 10 ) 2.500 85.000 85.000 6.000 6.000 632 Genel Yönetim Giderleri Hesabı 642 Faiz Gelirleri Hesabı Borç Alacak Borç Alacak ( 3 ) 10.000 ( 14 ) 26.500 ( 14 ) 13.000 ( 7 ) 13.000 ( 4 ) 7.500 ( 9 ) 9.000 26.500 26.500 13.000 13.000 690 Dönem Kârı ve Zararı Hesabı Borç Alacak ( 14 ) 117.500 ( 13 ) 119.000 ( 15 ) 1.500 119.000 119.000 www.kamuyonetimi.biz Hazırlayan: DENDZ SEVDM Kamu Yönetimi 3 /030403004 - 25 - 01.01.2004 Borç Alacak 1 100 Kasa Hesabı 125.000 102 Bankalar Hesabı 50.000 153 Ticari Mallar 150.000 255 Demirbaşlar 75.000 320 Satıcılar 100.000 500 Sermaye 300.000 Açılış Kaydı 06.01.2004 2 100 Kasa Hesabı 70.000 600 Yurt Dçi Satışlar Hesabı 70.000 Peşin Mal Satışı 10.01.2004 3 632 Genel Yönetim Giderleri Hesabı 10.000 100 Kasa 10.000 Ofis Kirası 18.01.2004 4 632 Genel Yönetim Giderleri Hesabı 7.500 100 Kasa Hesabı 7.500 Kırtasiye Malz 02.02.2004 5 153 Ticari Mallar 30.000 320 Satıcılar Hesabı 30.000 Mal Alımı 19.02.2004 6 100 Kasa Hesabı 36.000 600 Yurt Dçi Satışlar Hesabı 36.000 Peşin Mal Satışı 29.02.2004 7 102 Bankalar Hesabı 13.000 642 Faiz Gelirleri Hesabı 13.000 Faiz Dşlemesi 09.03.2004 8 632 Genel Yönetim Giderleri Hesabı 9.000 100 Kasa 9.000 Maaş Ödemesi 14.03.2004 9 631 Pazar Sat ve Dağıt Giderleri 3.500 100 Kasa 3.500 Maaş Ödemesi 25.03.2004 10 631 Pazar Sat ve Dağıt Giderleri 2.500 100 Kasa Hesabı 2.500 Bakım Giderleri 29.03.2004 11 153 Ticari Mallar 25.000 100 Kasa Hesabı 25.000 Peşin Mal Satışı 31.03.2004 12 621 STMM Hesabı 85.000 153 Ticari Mallar Hesabı 85.000 Malın Maliyeti www.kamuyonetimi.biz Hazırlayan: DENDZ SEVDM Kamu Yönetimi 3 /030403004 - 26 - 13 600 Yurt Dçi Satışlar Hesabı 106.000 642 Faiz Gelir Hesabı 13.000 690 Dönem Karı ve Zararı Hesabı 119.000 Gelir Hesaplarının Kapatılması 14 690 Dönem Karı ve Zararı Hesabı 117.500 621 STMM Hesabı 85.000 631 Pazar Sat ve Dağıt Giderleri 6.000 632 Genel Yönetim Giderleri 26.500 Gider Hesaplarının Kapatılması 15 690 Dönem Karı ve Zararı Hesabı 1.500 590 Dönem Net Karı Hesabı 1.500 Dönem Sonu STMM Hesaplanması (12. Dşlem ) Ticari mallar borç toplamı 205.000 Ticari mallar alacak toplamı - Satışa hazır ticari malın maliyeti 205.000 Dönem sonu mal değeri ( dönem içi işlemlerde 12. işleme bak ) 120.000 ( Satışa hazır ticari malın maliyeti ) – ( Dönem sonu mal değeri ) 205-120 STMM: 85.000 Gelir Toplamı > Gider Toplamı Kâr 590 Dönem Net Kârı Gelir Toplamı < Gider Toplamı Zarar 591 Dönem Net Zararı X Dşletmesi 31.03.2004 Tarihli Mizanı T U T A R L A R K A L A N L A R Hesap Kodu Hesap Dsimleri Borç Alacak Borç Alacak 100 Kasa Hesabı 231.000 57.500 173.500 - 102 Bankalar Hesabı 63.000 63.000 - 153 Ticari Mallar Hesabı 205.000 85.000 120.000 - 255 Demirbaşlar Hesabı 75.000 75.000 - 320 Satıcılar Hesabı - 130.000 - 130.000 500 Sermaye Hesabı - 300.000 - 300.000 590 Dönem Net Kârı - 1.500 - 1.500 600 Yurt Dçi Satışlar 106.000 106.000 - - 621 STMM Hesabı 85.000 85.000 - - 631 Genel Yön. Giderleri 26.500 26.500 - - 632 Faiz Gelirleri 13.000 13.000 - - 642 Dönem Kâr ve Zararı 119.000 119.000 - - 690 Paz. Sat. Dağ. Gider 6.000 6.000 - - Toplam 929.500 929.500 431.500 431.500 www.kamuyonetimi.biz Hazırlayan: DENDZ SEVDM Kamu Yönetimi 3 /030403004 - 27 - X Dşletmesi 31.03.2004 Tarihli Bilançosu Aktif Pasif I. Dönen Varlıklar III. Kısa Vadeli Kaynaklar Kasa 173.500 Satıcılar 130.000 Bankalar 63.000 Kısa Vadeli Kaynaklar Toplamı 130.000 Ticari Mallar 120.000 V. Öz Kaynaklar Dönen Varlık Toplamı 356.500 Sermaye 500.000 II. Duran Varlıklar Öz Kaynaklar 301.500 Demirbaşlar 75.000 Öz Kaynaklar Toplamı 301.500 Duran Varlık Toplamı 75.000 Aktif Toplam 431.500 Pasif Toplam 431.500 X Dşletmesi 31.03.2004 Tarihli Gelir Tablosu Satışlar 106.000 ( - ) STMM ( 85.000 ) Brüt satış kârı ( zararı ) 21.000 ( - )Faaliyet giderleri 32.500 Pazarlama satış ve dağıtım giderleri 6.000 Genel yönetim giderleri 26.500 Faaliyet kârı ve ( zararı ) - ( 11.500 ) Diğer faaliyet olağan gelir ve kârlar 13.000 Faiz gelirleri 13.000 Dönem kârı ve zararı 1.500 1. Soru Bilanço Oluşturma Gelir Tablosu Yevmiye Defteri Kasa 251.000 Alınan Çekler 50.000 Bankalar 40.000 Demirbaşlar 100.000 Binalar 215.000 Banka Kredisi 138.000 Taşıtlar 88.000 Satıcılar 25.000 Borç Senedi 19.000 Ödenecek Vergi 28.000 Dönem Net Karı 16.000 Sermaye ? Alıcılar 70.000 Alacak Senedi 65.000 Ticari Mallar 85.000 www.kamuyonetimi.biz Hazırlayan: DENDZ SEVDM Kamu Yönetimi 3 /030403004 - 28 - 2. Soru A işletmesinin ticari mal hareketleri şöyledir; a. Dönem başı mal mevcudu 200.000 b. Dönem içi mal alışları 160.000 c. Alınan maldan iade 20.000 d. Dönem sonu mal mevcudu 230.000 1) STMM = ? 110 2) Dşletmenin satış hasılatı 160.000 TL ise satış kar ve zararı ? 3. Soru Yurt içi satışlar 520.000 STMM 400.000 Pazarlama satış ve dağıtım giderleri 20.000 Genel yönetim giderleri 90.000 Faiz gelirleri 140.000 Komisyon gelirleri 375.000 Komisyon giderleri 120.000 Dönem Kâr( zarar ) Durumu ? !!! VDZE SINAVI BURAYA KADAR SINAVLARDA BAŞARILAR DDLERDM !!!