Genel Genel Muhasebe www.kamuyonetimi.biz Hazırlayan: DENDZ SEVDM Kamu Yönetimi 3 /030403004 - 1 - GENEL MUHASEBE DERSD DERS NOTLARI VDZE SONRASI Katma Değer Vergisi ( KDV ) Dşletmelerin ticari işlemlerinde ( mal veya hizmet alım satımlarında ) ortaya çıkan katma değer üzerinden vergi alınır. KDV işlemleri işletmelerde aylık olarak yapılır. Dşletmenin bir ay içerisinde aldığı mal ve hizmetler karşılığında ödediği tutarın belli bir yüzdesi kadar KDV ödenir. Öte yandan işletmenin ay içerisinde yaptığı mal ve hizmet satışları karşılığında tahsil ettiği tutarın belli bir yüzdesi kadarda KDV tahsil edilir. Dolayısıyla bir ayın sonunda ödenen ve tahsil edilen KDV tutarları ortaya çıkar. Ödenen KDV’ler 191 Dndirilecek KDV Hesabı Tahsil edilen KDV’ler 391 Hesaplanan KDV Hesabı Ay sonunda; 391 Hesaplanan KDV > 191 Dndirilecek Hesabından ise devletin işletmede parası kalmış demektir. Bu fark 360 ödenecek vergi ve fon hesabına aktarılır ve ilerleyen ayın 26’sına kadar ödenir. 391 Hesaplanan KDV < 191 Dndirilecek Hesabından ise işletmenin devletten alacağı var demektir. BU fark 190 Devreden KDV hesabına aktarılır ve izleyen ayın hesaplanan KDV’sinden düşülmek için bu hesapta tutulur. ÖRNEK: X Dşletmesinin Ocak Ayı Ticari Dşlemleri ( + % 10 K DV ) 1 Peşin mal alışı 36.000 2 Kredili mal satışı 29.000 3 Peşin mal satışı 30.000 4 Banka kredisiyle taşıt alımı 70.000 5 Kalorifer bakımı için ödeme 6.000 6 Kırtasiye malzemesi alımı 4.000 7 Senetle mal satışı 80.000 8 Çekle mal satışı 110.000 9 Reklam gideri ödemesi 7.000 10 Senetle mal alışı 8.000 11 % 10 KDV dahil 110.000 TL’ye mal alışı 110.000 Borç Alacak 1 153 Ticari Mallar 36.000 191 Dndirilecek KDV Hesabı 3.600 100 Kasa Hesabı 39.600 Peşin Mal Alışı 2 120 Alıcılar Hesabı 31.900 600 Yurt Dçi Satışlar Hesabı 29.000 391 Hesaplanan KDV Hesabı 2.900 Kredili Mal Satışı www.kamuyonetimi.biz Hazırlayan: DENDZ SEVDM Kamu Yönetimi 3 /030403004 - 2 - 3 100 Kasa Hesabı 33.000 600 Yurt Dçi Satışlar Hesabı 30.000 391 Hesaplanan KDV Hesabı 3.000 Peşin Mal Satışı 4 254 Taşıtlar Hesabı 70.000 191 Dndirilecek KDV Hesabı 7.000 300 Bankalar Hesabı 77.000 Taşıt Alımı 5 632 Genel Yönetim Giderleri Hesabı 6.000 191 Dndirilecek KDV Hesabı 600 100 Kasa Hesabı 6.600 Bakım Ödemesi 6 632 Genel Yönetim Giderleri Hesabı 4.000 191 Dndirilecek KDV Hesabı 400 100 Kasa Hesabı 4.400 Kırtasiye Malzemesi 7 121 Alacak Senetleri 88.000 600 Yurt Dçi Satışlar Hesabı 80.000 391 Hesaplanan KDV Hesabı 8.000 Senetle Mal Satışı 8 101 Alınan Çekler 121.000 600 Yurt Dçi Satışlar Hesabı 110.000 391 Hesaplanan KDV Hesabı 11.000 Çekle Mal Alışı 9 631 Paz. Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı 7.000 191 Dndirilecek KDV Hesabı 700 100 Kasa Hesabı 7.700 Reklam Gideri Ödeme 10 153 Ticari Mallar Hesabı 8.000 191 Dndirilecek KDV Hesabı 800 321 Borç Senetleri Hesabı 8.800 Senetle Mal Alışı 11 153 Ticari Mallar 100.000 191 Dndirilecek KDV Hesabı 10.000 100 Kasa Hesabı 110.000 Peşin Mal Alışı 12 391 Hesaplanan KDV Hesabı 24.900 191 Dndirilecek KDV Hesabı 23.100 360 Ödenecek Vergi ve Fon Hesabı 1.800 www.kamuyonetimi.biz Hazırlayan: DENDZ SEVDM Kamu Yönetimi 3 /030403004 - 3 - 191 Dndirilecek KDV Hesabı 391 Hesaplanan KDV Hesabı Borç Alacak Borç Alacak ( 1 ) 36.000 ( 2 ) 2.900 ( 4 ) 7.000 ( 3 ) 3.000 ( 5 ) 600 ( 7 ) 8.000 ( 6 ) 400 ( 8 ) 11.000 ( 9 ) 700 ( 10 ) 800 ( 11 ) 10.000 23.100 24.900 360 Ödenecek Vergi ve Fon Hesabı Borç Alacak ( 12 ) 1.800 1.800 Hesaplanan KDV : 24.900 1.800 TL ( 360 Ödenecek Vergi ve Fon Hesabı ) Dndirilecek KDV : 23.100 Ticari Mal Hareketleri Bir ticari malın fabrika çıkışı ile müşteri firmanın mağazasına girişine kadar olan süreçte bazı harcamalar yapılabilir. Nakliye, sigorta, gümrük vergisi, hamaliye gibi giderler alınan malın maliyetini arttırıcı unsurlardır. Bu sebeple bu tür harcamaların ticari mallar hesabına yazılarak malın maliyetine eklenmesi gerekir. Bu giderler için yapılan KDV ödemeleri ise yine ayrıca 191 indirilecek KDV hesabına yazılacaktır. ÖRNEK: X Dşletmesinin Ticari Dşlemleri (KDV: % 10 ) 1 Peşin mal alışı 26.000 + KDV 2 Malın nakliyesi için x nakliye firmasına ödenen tutar 3.000 + KDV 3 Malın taşınmasındaki risklere karşı sigorta prim ödemesi 1.000 4 Kredili mal satışı 32.000 + KDV 5 Peşin mal satışı 7.000 + KDV www.kamuyonetimi.biz Hazırlayan: DENDZ SEVDM Kamu Yönetimi 3 /030403004 - 4 - Borç Alacak 1 153 Ticari Mallar 26.000 191 Dndirilecek KDV Hesabı 2.600 100 Kasa Hesabı 28.600 Peşin Mal Alışı 2 153 Ticari Mallar 3.000 191 Dndirilecek KDV Hesabı 300 100 Kasa Hesabı 3.300 Nakliyat Firması 3 153 Ticari Mallar 1.000 100 Kasa Hesabı 1.000 Prim Ödemesi 4 120 Alıcılar Hesabı 35.200 391 Hesaplanan KDV Hesabı 3.200 600 Yurt Dçi Satışlar Hesabı 32.000 Kredili Mal Satışı 5 100 Kasa Hesabı 7.700 391 Hesaplanan KDV Hesabı 700 600 Yurt Dçi Satışlar Hesabı 7.000 Peşin Mal Satışı Alış Dadeleri Dşletmenin aldığı malın bir kısmını değişik sebeple r dolayısıyla iade etmesi durumunda iade işlemine uygun olarak kayıt yapılır. Ancak muhasebe kayıt düzeni açısından bir iade faturası düzenlenmesi gerekir. Dşletmenin düzenlediği fatura larda kullandığı KDV genellikle hesaplanan KDV’dir. Ay sonunda faturaların ( satış ) toplamı ile hesaplanan KDV toplamı arasında oransal bir ilişkinin bulunması gerekir. Söz konusu oran KDV oranıdır. Bu oransal ilişkinin bozulmaması için iade ile ilgili muhasebe kaydından mal çıkışı sanki mal satılıyormuş gibi varsayılarak hesaplanan KDV kullanılarak yapılır. ÖRNEK: Dşletme daha önce aldığı malın 50.000 TL’lik kısmın ı iade ederek tutarını peşin olarak almıştır. Yevmiye kaydını yapınız. 1 100 Kasa Hesabı 55.000 153 Ticari Mallar Hesabı 50.000 391 Hesaplanan KDV Hesabı 5.000 Satış Dşlemleri Dşletmelerin mal satışlarında bazen müşterinin mağa zasına teslim şeklinde ek harcama gerektiren faaliyetler söz konusu olur. Rekabet, müşteri kazanma, müşteriyi sürekli kılma gibi işletmenin satışını arttırmak amacıyla yaptığı her tür harcama 631 Pazarlama satış ve dağıtım www.kamuyonetimi.biz Hazırlayan: DENDZ SEVDM Kamu Yönetimi 3 /030403004 - 5 - giderleri hesabına yazılır. Bunun yanı sıra benzer sebeplerle bazen müşterilere iskonto uygulanabilir. Müşterilere uygulanan bu tür ıskontolar 611 satış iskontoları hesabına yazılır. Müşterilerin işletmeden aldıkları malın bir kısmını veya tamamını işletmeye iade etmeleri durumunda 610 satış iadeleri hesabına kayıt yapılır. Bu tür kayıtlar genellikle belli bir kotayı aşan müşterilere nakit olarak prim verilmesi şeklinde görülmektedir. ÖRNEK: X Dşletmesinin Ticari Dşlemleri (KDV: % 10 ) 1 Peşin mal satışı 47.000 + KDV 2 Satılan malın taşıma gideri 3.500 + KDV 3 Satılan malın 4.000 TL’lik kısmı iade adilmiş tutarı nakit 4.000 + KDV 4 Yıl sonunda bir müşteriye çok mal aldığı için 3.000 TL’lik iskonto yapılarak tutarı nakit olarak ödenmiştir 3.000 + KDV Borç Alacak 1 100 Kasa Hesabı 51.700 391 Hesaplanan KDV Hesabı 4.700 600 Yurt Dçi Satışlar Hesabı 47.700 Peşin Mal Alışı 2 631 Paz. Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı 3.500 191 Dndirilecek KDV Hesabı 350 100 Kasa Hesabı 38.500 Taşıma Gideri 3 610 Satış Dadeleri Hesabı 4.400 191 Dndirilecek KDV Hesabı 400 100 Kasa Hesabı 4.000 Satış Dadesi 4 611 Satış Dskontoları Hesabı 3.000 191 Dndirilecek KDV Hesabı 300 100 Kasa Hesabı 3.300 Satış Dskontosu Not: Dskonto olarak yapılan ödemelerde ödemenin muhaseb e kayıtlarına girebilmesi için bir belgenin bulunması gerekir. Bu belge müşteriden alınan hizmet faturasıdır. ÖRNEK: X Dşletmesinin Ocak Ayı Ticari Dşlemleri ( + % 10 K DV ) 1 1 Ocak Peşin mal alışı 35.000+ KDV 2 4 Ocak Alış iadesi 4.000+ KDV 3 11 Ocak Peşin mal satışı 44.000+ KDV 4 11 Ocak Satılan malın gönderilmesi için X nakliyat firmasına ödeme 5.000+ KDV 5 16 Ocak 11 Ocak’ta yapılan satıştan iade 3.000+ KDV 6 18 Ocak 1 Ocak’ta alınan mal için satıcı firmanın iskonto uygulaması 1.000 www.kamuyonetimi.biz Hazırlayan: DENDZ SEVDM Kamu Yönetimi 3 /030403004 - 6 - 7 20 Ocak Kredili mal alışı 30.000+ KDV 8 20 Ocak Alınan malın taşınması için ABC nakliyat firmasına ödeme 2.500+ KDV 9 23 Ocak Çekle mal satışı 16.000+ KDV 10 26 Ocak Kredili mal satışı 24.000+ KDV 11 30 Ocak 26 Ocak satışı için müşteri firmaya %10 iskonto uygulaması ( bedel müşteri firmanın hesabından düşülmüştür) Dskonto 12 31 Ocak Çekle mal alışı 32.000+ KDV Dstenen: a) Dşletmenin yevmiye kaydını yapınız ? b) KDV, ticari mal ve satış ile ilgili büyük defter kaydını yapınız ? c) Brüt satış kârını ve faaliyet karını hesaplayınız ? Not: Dönem sonu mal mevcudu 50.000 153 Ticari Mallar Hesabı 600 Yurt Dçi Satışlar Hesabı Borç Alacak Borç Alacak ( 1 ) 35.000 ( 2 ) 4.000 ( 3 ) 44.000 ( 7 ) 30.000 ( 6 ) 1.000 ( 9 ) 16.000 ( 8 ) 25.000 ( 14 ) 44.500 ( 10 ) 24.000 ( 12 ) 32.000 99.500 49.500 84.000 191 Dndirilecek KDV 391 Hesaplanan KDV Borç Alacak Borç Alacak ( 1 ) 3.500 ( 13 ) 10.750 ( 13 ) 8.800 ( 2 ) 400 ( 4 ) 500 ( 3 ) 4.400 ( 5 ) 300 ( 9 ) 1.600 ( 7 ) 3.000 ( 10 ) 2.400 ( 8 ) 250 ( 12 ) 3.200 10.750 10.750 8.800 8.800 610 Satış Dadeleri Hesabı 611 Satış Dskontoları Hesabı Borç Alacak Borç Alacak ( 5 ) 3.000 ( 11 ) 2.400 3.000 2.400 631 Paz. Sat. Dağ. Gid. Hesabı 621 Satılan Malın Maliyeti Hesabı Borç Alacak Borç Alacak ( 4 ) 5.000 ( 14 ) 44.500 5.000 44.500 www.kamuyonetimi.biz Hazırlayan: DENDZ SEVDM Kamu Yönetimi 3 /030403004 - 7 - 190 Devreden KDV Borç Alacak ( 13 ) 1.950 1.950 Not: Mal alışı ile ilgili giderler ticari mallar hesabının borcuna satışlarla ilgili giderler ise 631 pazarlama satış ve dağıtım giderleri hesabına yazılır. Satışlar da ise iadeler 610 satış iadeleri iskontolar 611 satış iskontoları hesabına yazılır. 1 Ocak Borç Alacak 1 153 Ticari Mallar 35.000 191 Dndirilecek KDV Hesabı 3.500 100 Kasa Hesabı 38.500 Peşin Mal Alışı 4 Ocak 2 100 Kasa Hesabı 4.400 153 Ticari Mallar 4.000 391 Hesaplanan KDV Hesabı 400 Alış Dadesi 11 Ocak 3 100 Kasa Hesabı 48.400 391 Hesaplanan KDV Hesabı 4.400 600 Yurt Dçi Satışlar Hesabı 44.000 Peşin Mal Satışı 11 Ocak 4 631 Paz. Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı 5.000 191 Dndirilecek KDV Hesabı 500 100 Kasa Hesabı 5.500 Satılan Malın Gön. 16 Ocak 5 610 Satış Dadeleri 3.000 191 Dndirilecek KDV Hesabı 300 100 Kasa Hesabı 3.300 Satış Dadeleri 18 Ocak 6 100 Kasa Hesabı 1.000 153 Ticari Mallar 1.000 Dskonto Uygulaması 20 Ocak 7 153 Ticari Mallar 30.000 191 Dndirilecek KDV Hesabı 3.000 320 Satıcılar 33.000 Kredili Mal Alışı 20 Ocak 8 153 Ticari Mallar 2.500 191 Dndirilecek KDV Hesabı 250 100 Kasa Hesabı 2.750 Nakliyat Firması Öde. www.kamuyonetimi.biz Hazırlayan: DENDZ SEVDM Kamu Yönetimi 3 /030403004 - 8 - 23 Ocak 9 101 Alınan Çekler 17.600 391 Hesaplanan KDV Hesabı 1.600 600 Yurt Dçi Satışlar Hesabı 16.000 Çekle Mal Satışı 26 Ocak 10 120 Alıcılar Hesabı 26.400 391 Hesaplanan KDV Hesabı 2.400 600 Yurt Dçi Satışlar Hesabı 24.000 Kredili Mal Satışı 30 Ocak 11 611 Satış Dskontoları Hesabı 2.400 120 Alıcılar Hesabı 2.400 Satış Dskontosu 31 Ocak 12 153 Ticari Mallar 32.000 191 Dndirilecek KDV Hesabı 3.200 103 Verilen Çekler 35.200 Çekle Mal Alışı 13 391 Hesaplanan KDV Hesabı 8.800 190 Devreden KDV Hesabı 1.950 191 Dndirilecek KDV Hesabı 10.750 14 621 Satılan Malın Maliyeti Hesabı 44.500 153 Ticari Mallar Hesabı 44.500 Hesaplanan KDV : 8.800 Dndirilecek KDV : 10.750 Hesaplanan KDV < Dndirilecek KDV olduğu için 10.750 – 8.800 = 1.950 TL 190 Devreden KDV STMM Hesaplanması Ticari Mallar Hesabının Borç Tarafı Toplamı 99.500 -(Ticari Mallar Hesabının Alacak Tarafı Toplamı) -5.000 Satışa Hazır Malın Maliyeti 94.500 Dönem Sonu Mal Mevcudu -50.000 STMM 44.500 Brüt Satış Kârı = Net Satışlar – STMM Net Satışlar = Satışlar – (Dade + Dskontolar) Net satışlar = 84.000 – (3.000 + 2.400) Net Satışlar = 78.600 TL Brüt satış Kârı = 78.600 – 44.500 = 34.100 Faaliyet Kârı = Brüt Satış Kârı – Faaliyet Giderleri Faaliyet Kârı = 34.100 – 5.000 = 29.100 www.kamuyonetimi.biz Hazırlayan: DENDZ SEVDM Kamu Yönetimi 3 /030403004 - 9 - ÖRNEK: X Dşletmesinin Ocak Ayı Ticari Dşlemleri ( + % 10 K DV ) 1 1 Ocak Kredili mal alışı 62.000+ KDV 2 4 Ocak Alış iadesi 6.000+ KDV 3 11 Ocak Peşin satış 48.000+ KDV 4 11 Ocak Satılan malın gön. için X nakliyat firmasına yapılan ödeme 7.000+ KDV 5 16 Ocak 11 Ocak’ta yapılan satıştan iade 6.000+ KDV 6 18 Ocak 1 Ocak’ta alınan mal için satıcı firmanın %10 iskonto uygula Dskonto 7 20 Ocak Kredili mal alışı 54.000+ KDV 8 20 Ocak Alınan malın taşınması için ABC nakliyat firmasına ödeme 6.500+ KDV 9 23 Ocak Çekle mal satışı 58.000+ KDV 10 26 Ocak Kredili mal satışı 60.000+ KDV 11 30 Ocak 26 Ocak satışı için müşteri firmaya %15 iskonto uygulaması ( bedel müşteri firmanın hesabından düşülmüştür) Dskonto 12 31 Ocak Çekle mal alışı 31.000+ KDV 13 31 Ocak Ofis ve depo kirası 19.000 Dstenen: a) Dşletmenin yevmiye kaydını yapınız ? b) KDV, ticari mal ve satış ile ilgili büyük defter kaydını yapınız ? c) Brüt satış kârını ve faaliyet karını hesaplayınız ? Not: Dönem sonu mal mevcudu 31.000 ÇÖZÜM: 153 Ticari Mallar Hesabı 600 Yurt Dçi Satışlar Hesabı Borç Alacak Borç Alacak ( 1 ) 62.000 ( 2 ) 6.000 ( 3 ) 48.000 ( 7 ) 54.000 ( 6 ) 6.200 ( 9 ) 58.000 ( 8 ) 6.500 ( 10 ) 60.000 ( 12 ) 31.000 ( 15 ) 110.300 153.500 12.200 166.000 191 Dndirilecek KDV 391 Hesaplanan KDV Borç Alacak Borç Alacak ( 1 ) 6.200 ( 14 ) 16.650 ( 14 ) 17.200 ( 2 ) 600 ( 4 ) 700 ( 3 ) 4.800 ( 5 ) 600 ( 9 ) 5.800 ( 7 ) 5.400 ( 10 ) 6.000 ( 8 ) 650 ( 12 ) 3.100 16.650 17.200 www.kamuyonetimi.biz Hazırlayan: DENDZ SEVDM Kamu Yönetimi 3 /030403004 - 10 - 610 Satış Dadeleri Hesabı 611 Satış Dskontoları Hesabı Borç Alacak Borç Alacak ( 5 ) 6.000 ( 11 ) 9.000 6.000 9.000 631 Paz. Sat. Dağ. Gid. Hesabı 632 Genel Yönetim Giderleri Hesabı Borç Alacak Borç Alacak ( 3 ) 7.000 ( 13 ) 19.000 7.000 19.000 621 Satılan Malın Maliyeti Hesabı 360 Ödenecek Vergi ve Fon Hesabı Borç Alacak Borç Alacak ( 15 ) 110.300 ( 14 ) 550 110.300 550 Hesaplanan KDV : 17.200 Dndirilecek KDV : 16.650 Hesaplanan KDV > Dndirilecek KDV olduğu için 17.200 – 16.650 = 550 TL 360 Ödenecek Vergi ve Fon Hesabı STMM Hesaplanması Ticari Mallar Hesabının Borç Tarafı Toplamı 153.500 -(Ticari Mallar Hesabının Alacak Tarafı Toplamı) -12.200 =Satışa Hazır Malın Maliyeti 141.300 Dönem Sonu Mal Mevcudu -31.000 STMM 110.300 Brüt Satış Kârı = Net Satışlar – STMM Net Satışlar = Satışlar – (Dade + Dskontolar) Net satışlar = 166.000 – (6.000 + 9.000) Net Satışlar = 151.000 TL Brüt satış Kârı = 151.000 – 110.300 = 40.700 Faaliyet Kârı = Brüt Satış Kârı – Faaliyet Giderleri Faaliyet Kârı = 40.700 – 26.000 = 14.700 www.kamuyonetimi.biz Hazırlayan: DENDZ SEVDM Kamu Yönetimi 3 /030403004 - 11 - 1 Ocak Borç Alacak 1 153 Ticari Mallar 62.000 191 Dndirilecek KDV Hesabı 6.200 320 Satıcılar 68.200 Kredili Mal Alışı 4 Ocak 2 100 Kasa Hesabı 6.600 153 Ticari Mallar 6.000 391 Hesaplanan KDV Hesabı 600 Alış Dadesi 11 Ocak 3 100 Kasa Hesabı 52.800 391 Hesaplanan KDV Hesabı 4.800 600 Yurt Dçi Satışlar Hesabı 48.000 Peşin Mal Satışı 11 Ocak 4 631 Paz. Satış ve Dağıtım Giderleri Hesab 7.000 191 Dndirilecek KDV Hesabı 700 100 Kasa Hesabı 7.700 Satılan Malın Gön. 16 Ocak 5 610 Satış Dadeleri 6.000 191 Dndirilecek KDV Hesabı 600 100 Kasa Hesabı 6.600 Satış Dadeleri 18 Ocak 6 100 Kasa Hesabı 6.200 153 Ticari Mallar 6.200 Dskonto Uygulaması 20 Ocak 7 153 Ticari Mallar 54.000 191 Dndirilecek KDV Hesabı 5.400 320 Satıcılar 59.400 Kredili Mal Alışı 20 Ocak 8 153 Ticari Mallar 6.500 191 Dndirilecek KDV Hesabı 650 100 Kasa Hesabı 7.150 Nakliyat Firması Öde. 23 Ocak 9 101 Alınan Çekler 63.800 391 Hesaplanan KDV Hesabı 5.800 600 Yurt Dçi Satışlar Hesabı 58.000 Çekle Mal Satışı 26 Ocak 10 120 Alıcılar Hesabı 66.000 391 Hesaplanan KDV Hesabı 6.000 600 Yurt Dçi Satışlar Hesabı 60.000 Kredili Mal Satışı 30 Ocak 11 611 Satış Dskontoları Hesabı 9.000 120 Alıcılar Hesabı 9.000 Satış Dskontosu 31 Ocak www.kamuyonetimi.biz Hazırlayan: DENDZ SEVDM Kamu Yönetimi 3 /030403004 - 12 - 12 153 Ticari Mallar 31.000 191 Dndirilecek KDV Hesabı 3.100 103 Verilen Çekler 34.100 Çekle Mal Alışı 13 632 Genel Yönetim Gideri Hesabı 19.000 100 Kasa Hesabı 19.000 14 391 Hesaplanan KDV Hesabı 17.200 191 Dndirilecek KDV Hesabı 16.650 360 Ödenecek Vergi ve Fon Hesabı 550 15 621 Satılan Malın Maliyeti Hesabı 110.300 153 Ticari Mallar Hesabı 110.300 Muhasebe Dersi Çalışma Sorusu - 1 X Ltd. Şti 01.01.2004 Tarihli Bilançosu Aktif Pasif I. Dönen Varlıklar III. Kısa Vadeli Kaynaklar Kasa 130.000 Satıcılar 45.000 Alıcılar 45.000 Kısa Vadeli Kaynaklar Toplamı 45.000 Ticari Mallar 95.000 V. Öz Kaynaklar Dönen Varlık Toplamı 270.00 Sermaye 310.00 II. Duran Varlıklar Demirbaşlar 85.000 Duran Varlık Toplamı 85.000 Aktif Toplam 355.000 Pasif Toplam : 355.000 X Dşletmesinin Ocak Ayı Ticari Dşlemleri 1 1 Ocak Açılış kaydı *********** 2 4 Ocak Kredili mal alışı 48.000 + %18 KDV 3 4 Ocak Alınan malın taşıma gideri 3.500 + %10 KDV 4 6 Ocak Peşin satış 67.000 + %18 KDV 5 17 Ocak Kırtasiye malzemesi alımı 1.000 + %18 KDV 6 20 Ocak Kredili mal satışı 26.000 + %18 KDV 7 21 Ocak 6 Ocak satışından iade 5.000 + %18 KDV 8 26 Ocak 4 Ocak alışından iade 3.000 + %18 KDV 9 27 Ocak Satıcılara ödeme 6.000 10 29 Ocak Peşin mal alışı 41.000 + %18 KDV 11 29 Ocak Alınan mal için sigorta prim ödemesi 3.000 12 31 Ocak 29 Ocak alışından iade 1.000 + %18 KDV 13 31 Ocak 6 Ocak satışı için müşteriye iskonto 4.000 14 31 Ocak Dağıtım aracına bakım masrafı 1.300 + %10 KDV 15 31 Ocak Ay sonu mal mevcudu 137.000 www.kamuyonetimi.biz Hazırlayan: DENDZ SEVDM Kamu Yönetimi 3 /030403004 - 13 - Dstenenler; 1) Tüm işlemlerin yevmiye ve büyük defter kayıtlarını yapınız ? 2) Mizan, Bilanço ve Gelir Tablosunu hazırlayınız ? Yevmiye Defteri 01.01.0X Borç Alacak 1 100 Kasa Hesabı 130.000 120 Alıcılar Hesabı 45.000 153 Ticari Mallar 95.000 255 Demirbaşlar Hesabı 85.000 320 Satıcılar Hesabı 45.000 500 Sermaye 310.000 Açılış Kaydı 04.01.0X 2 153 Ticari Mallar 48.000 191 Dndirilecek KDV Hesabı 8.640 320 Satıcılar Hesabı 56.640 Kredili Mal Alışı 04.01.0X 3 153 Ticari Mallar 3.500 191 Dndirilecek KDV Hesabı 350 100 Kasa Hesabı 3.850 Taşıma Gideri 06.01.0X 4 100 Kasa Hesabı 79.060 391 Hesaplanan KDV Hesabı 12.060 600 Yurt Dçi Satışlar Hesabı 67.000 Peşin Satış 17.01.0X 5 632 Genel Yönetim Giderleri Hesabı 1.000 191 Dndirilecek KDV Hesabı 180 100 Kasa Hesabı 1.180 Kırtasiye Malzemesi 20.01.0X 6 120 Alıcılar Hesabı 30.680 391 Hesaplanan KDV Hesabı 4.680 600 Yurt Dçi Satışlar Hesabı 26.000 Kredili Mal Satışı 21.01.0X 7 610 Satış Dadeleri Hesabı 5.000 191 Dndirilecek KDV Hesabı 900 100 Kasa Hesabı 5.900 Satış Dadesi 26.01.0X 8 320 Satıcılar Hesabı 3.540 153 Ticari Mallar Hesabı 3.000 391 Hesaplanan KDV Hesabı 540 Alış Dadesi 27.01.0X 9 320 Satıcılar Hesabı 6.000 100 Kasa Hesabı 6.000 Satıcılara Ödeme www.kamuyonetimi.biz Hazırlayan: DENDZ SEVDM Kamu Yönetimi 3 /030403004 - 14 - 29.01.0X 10 153 Ticari Mallar 41.000 191 Dndirilecek KDV Hesabı 7.380 100 Kasa Hesabı 48.380 Peşin Mal Alışı 29.01.0X 11 153 Ticari Mallar 3.000 100 Kasa Hesabı 3.000 Sigorta Prim Ödemesi 31.01.0X 12 100 Kasa Hesabı 1.180 153 Ticari Mallar Hesabı 1.000 391 Hesaplanan KDV Hesabı 180 Alış Dadesi 31.01.0X 13 611 Satış Dskontosu Hesabı 4.000 100 Kasa Hesabı 4.000 Satış Dskontosu 31.01.0X 14 631 Paz. Sat. Dağ. Giderleri Hesabı 1.300 191 Dndirilecek KDV Hesabı 130 100 Kasa Hesabı 1.430 Dağıtım Aracı Bakımı 31.01.0X 15 621 Satılan Malın Maliyeti Hesabı 49.500 153 Ticari Mallar Hesabı 49.500 Ay Sonu Mal Mevcudu 16 391 Hesaplanan KDV Hesabı 17.460 190 Devreden KDV Hesabı 120 191 Dndirilecek KDV Hesabı 17.580 17 600 Yurtiçi Satışlar Hesabı 93.000 690 Dönem Kârı / Zararı Hesabı 93.000 18 690 Dönem Kârı / Zararı Hesabı 60.800 610 Satış Dadeleri Hesabı 5.000 611 Satış Dskontoları Hesabı 4.000 621 Satılan Malın Maliyeti Hesabı 49.500 631Paz. Sat. Dağ. Giderleri Hesabı 1.300 632 Genel Yönetim Giderleri Hesabı 1.000 19 690 Dönem Kârı / Zararı Hesabı 32.200 590 Dönem Net Kârı 32.200 Bilançoya Aktarma www.kamuyonetimi.biz Hazırlayan: DENDZ SEVDM Kamu Yönetimi 3 /030403004 - 15 - 100 Kasa Hesabı 120 Alıcılar Hesabı Borç Alacak Borç Alacak ( 1 ) 130.000 ( 3 ) 30.000 ( 1 ) 45.000 ( 4 ) 79.060 ( 5 ) 30.000 ( 6 ) 30.680 ( 12 ) 1.180 ( 7 ) 30.000 ( 10 ) 30.000 ( 9 ) 30.000 ( 11 ) 30.000 ( 13 ) 30.000 ( 14 ) 30.000 210.240 73.740 75.680 255 Demirbaş Hesabı 320 Satıcılar Hesabı Borç Alacak Borç Alacak ( 1 ) 85.000 ( 8 ) 3.540 ( 1 ) 45.000 ( 9 ) 6.000 ( 2 ) 56.640 85.000 9.540 101.640 153 Ticari Mallar Hesabı 600 Yurt Dçi Satışlar Hesabı Borç Alacak Borç Alacak ( 1 ) 95.000 ( 8 ) 3.000 ( 17 ) 93.000 ( 4 ) 67.000 ( 2 ) 48.000 ( 12 ) 1.000 ( 6 ) 26.000 ( 3 ) 3.500 ( 15 ) 49.500 ( 10 ) 41.000 ( 11 ) 3.000 190.500 4.000 93.000 93.000 191 Dndirilecek KDV 391 Hesaplanan KDV Borç Alacak Borç Alacak ( 2 ) 8.640 ( 16 ) 17.580 ( 1 ) 17.460 ( 4 ) 12.060 ( 3 ) 350 ( 6 ) 4.680 ( 5 ) 180 ( 8 ) 540 ( 7 ) 900 ( 12 ) 180 ( 10 ) 7.380 ( 14 ) 130 17.580 17.580 17.460 17.460 500 Sermaye Hesabı 590 Dönem Net Kârı Borç Alacak Borç Alacak ( 1 ) 310.000 ( 19 ) 32.200 310.000 32.200 610 Satış Dadeleri Hesabı 611 Satış Dskontoları Hesabı Borç Alacak Borç Alacak ( 7 ) 5.000 ( 18 ) 5.000 ( 13 ) 4.000 ( 18 ) 4.000 5.000 5.000 4.000 4.000 www.kamuyonetimi.biz Hazırlayan: DENDZ SEVDM Kamu Yönetimi 3 /030403004 - 16 - 631 Paz. Sat. Dağ. Gid. Hesabı 632 Genel Yönetim Giderleri Hesabı Borç Alacak Borç Alacak ( 14 ) 1.300 ( 18 ) 1.300 ( 5 ) 1.000 ( 18 ) 1.000 1.300 1.300 1.000 1.000 621 Satılan Malın Maliyeti Hesabı 190 Devreden KDV Hesabı Borç Alacak Borç Alacak ( 15 ) 49.500 ( 18 ) 49.500 ( 16 ) 120 49.500 49.500 120 690 Dönem Kârı / Zararı Hesabı Kâr / Zarar Durumu Borç Alacak ( 18 ) 60.800 ( 17 ) 93.000 ( 19 ) 32.200 93.000 93.000 Gelir Toplamı : 93.000 Gider Toplamı: -60.800 Kâr : 32.200 Hesaplanan KDV : 17.460 Dndirilecek KDV : 17.580 Hesaplanan KDV < Dndirilecek KDV olduğu için 17.580 – 17.460 = 120 TL 190 Devreden KDV Hesabı STMM Hesaplanması Ticari Mallar Hesabının Borç Tarafı Toplamı 190.500 -(Ticari Mallar Hesabının Alacak Tarafı Toplamı) -4.000 =Satışa Hazır Malın Maliyeti 186.500 Dönem Sonu Mal Mevcudu -137.000 STMM 49.500 X Ltd. Şti. 31.01.0X Tarihli Bilançosu Aktif Pasif I. Dönen Varlıklar III. Kısa Vadeli Kaynaklar Kasa 136.500 Satıcılar 92.100 Alıcılar 75.680 Kısa Vadeli Kaynaklar Toplamı 92.100 Ticari Mallar 137.000 V. Öz Kaynaklar Devreden KDV 120 Sermaye 310.000 Dönen Varlık Toplamı 349.300 Dönem Net Kârı 32.200 II. Duran Varlıklar Öz Kaynak Toplamı 342.200 Demirbaşlar 85.000 Duran Varlık Toplamı 85.000 Aktif Toplam 434.300 Pasif Toplam 434.300 www.kamuyonetimi.biz Hazırlayan: DENDZ SEVDM Kamu Yönetimi 3 /030403004 - 17 - X Ltd. Şti. 31.01.0X Tarihli Mizanı T U T A R L A R K A L A N L A R Hesap Kodu Hesap Dsimleri Borç Alacak Borç Alacak 100 Kasa 210.240 73.740 136.500 - 120 Alıcılar 75.680 - 75.680 - 153 Ticari Mallar 190.500 53.500 137.000 - 190 Devreden KDV 120 - 120 - 191 Dndirilecek KDV 17.580 17.580 - - 255 Demirbaşlar 85.000 - 85.000 - 320 Satıcılar 9.540 101.640 - 92.100 391 Hesaplana KDV 17.460 17.460 - - 500 Sermaye - 310.000 - 310.000 590 Dönem Net Kârı - 32.200 - 32.200 600 Yurt Dçi Satışlar 93.000 93.000 - - 610 Satış Dadeleri 5.000 5.000 - - 611 Satış Dskontosu 4.000 4.000 - - 621 Satılan Malın Maliyeti 49.500 49.500 - - 631 Pazarlama Satış Dağıtım 1.300 1.300 - - 632 Genel Yönetim Giderler 1.000 1.000 - - 690 Dönem Kârı Zararı 93.000 93.000 - - Toplam 852.920 852.900 434.300 434.300 X Ltd. Şti. 31.01.0X Tarihli Gelir Tablosu Brüt Satışlar 93.000 -( Satış Dndirimler ) -( 9.000 ) ( Satış Dadeleri + Satış Dskontoları ) 5.000 + 4.00 0 Net Satışlar 84.000 -( STMM ) -( 49.500 ) Brüt Satış Kârı 34.500 -( Faaliyet Giderleri ) -( 2.300 ) ( Paz. Sat. Dağıtım + Genel Yönetim Gider ) 1.300 + 1000 Faaliyet Kârı 32.200 Dönem Kârı 32.200 M u h a s e b e D e r s i Ç a l ı ş m a S o r u s u - 2 Karaca Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin 01.01.2004 Tarihli Bilançosu Aktif Pasif I. Dönen Varlıklar III. Kısa Vadeli Kaynaklar Kasa 215.000 Satıcılar 110.000 Alınan Çekler 40.000 Borç Senetleri 90.000 Alıcılar 21.000 Kısa Vadeli Kaynaklar Toplamı 200.000 Ticari Mallar 90.000 V. Öz Kaynaklar Dönen Varlık Toplamı 366.000 Sermaye 300.00 II. Duran Varlıklar Demirbaşlar 134.000 Duran Varlık Toplamı 134.000 Aktif Toplam 500.000 Pasif Toplam : 500.000 www.kamuyonetimi.biz Hazırlayan: DENDZ SEVDM Kamu Yönetimi 3 /030403004 - 18 - Karaca Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin Ocak Ayı Ticari Dşlemleri 1 1 Ocak Açılış kaydı *********** 2 2 Ocak Banka kredisi ile demirbaş ( faks makinesi ) alımı 11.000 + %18 KDV 3 4 Ocak Satıcılara ödeme 30.000 4 11 Ocak Kredili mal alışı 45.000 + %18 KDV 5 11 Ocak Nakliye gideri ödemesi 1.200 + %10 KDV 6 14 Ocak Peşin satış 100.000 + %18 KDV 7 19 Ocak Kırtasiye malzemesi alışı 4.000 + %10 KDV 8 20 Ocak Pazarlama personeline maaş ödemesi 3.000 9 20 Ocak Banka hesabı açtırılması 40.000 10 27 Ocak Alacak tahsilatı 6.000 11 29 Ocak Çek tahsilatı 40.000 12 30 Ocak Depo kirası ödemesi 2.000 13 31 Ocak Banka hesabına faiz geliri tahakkuku 12.000 14 31 Ocak 14 Ocak satışından iade 5.000 15 31 Ocak Dönem sonu mal mevcudu 70.000 Dstenenler; 1) Tüm işlemlerin yevmiye ve büyük defter kayıtlarını yapınız ? 2) Mizan, Bilanço ve Gelir Tablosunu hazırlayınız ? ÇÖZÜM: 01.01.04 Borç Alacak 1 100 Kasa Hesabı 215.000 101 Alınan Çekler 40.000 120 Alıcılar Hesabı 21.000 153 Ticari Mallar 90.000 255 Demirbaşlar Hesabı 134.000 320 Satıcılar Hesabı 110.000 321 Borç Senetleri 90.000 500 Sermaye 300.000 Açılış Kaydı 02.01.04 2 255 Demirbaşlar Hesabı 11.000 191 Dndirilecek KDV Hesabı 1.980 300 Banka Kredileri Hesabı 12.980 Demirbaş Eşya Alımı 04.01.04 3 320 Satıcılar Hesabı 30.000 100 Kasa Hesabı 30.000 Satıcılara Ödeme 11.01.04 4 153 Ticari Mallar 45.000 191 Dndirilecek KDV Hesabı 8.100 320 Satıcılar Hesabı 53.100 Kredili Mal Alışı www.kamuyonetimi.biz Hazırlayan: DENDZ SEVDM Kamu Yönetimi 3 /030403004 - 19 - 11.01.04 5 153 Ticari Mallar 1.200 191 Dndirilecek KDV Hesabı 120 100 Kasa Hesabı 1.320 Nakliye Gideri Ödeme 14.01.04 6 100 Kasa Hesabı 118.000 391 Hesaplanan KDV Hesabı 18.000 600 Yurt Dçi Satışlar Hesabı 100.000 Peşin Satış 19.01.04 7 632 Genel Yönetim Giderleri Hesabı 4.000 191 Dndirilecek KDV Hesabı 400 100 Kasa Hesabı 4.400 Kırtasiye Malzemesi 20.01.04 8 631 Paz. Sat. Dağ. Giderleri Hesabı 3.000 100 Kasa Hesabı 3.000 Paz. Per. Maaş Ödeme 20.01.04 9 102 Bankalar Hesabı 40.000 100 Kasa Hesabı 40.000 Banka Hesap Açtır… 27.01.04 10 100 Kasa Hesabı 6.000 120 Alıcılar Hesabı 6.000 Alacak Tahsilatı 29.01.04 11 100 Kasa Hesabı 40.000 101 Alınan Çekler 40.000 Çek Tahsilatı 30.01.04 12 632 Genel Yönetim Giderleri Hesabı 2.000 100 Kasa Hesabı 2.000 Depo Kirası Ödemesi 31.01.04 13 102 Bankalar Hesabı 12.000 642 Faiz Geliri Hesabı 12.000 Faiz Geliri 31.01.04 14 610 Satış Dadeleri Hesabı 5.000 191 Dndirilecek KDV Hesabı 900 100 Kasa Hesabı 5.900 Satış Dadesi 31.01.04 15 621 Satılan Malın Maliyeti Hesabı 66.200 153 Ticari Mallar Hesabı 66.200 16 391 Hesaplanan KDV Hesabı 18.000 191 Dndirilecek KDV Hesabı 11.500 360 Ödenecek Vergi ve Fon Hesabı 6.500 www.kamuyonetimi.biz Hazırlayan: DENDZ SEVDM Kamu Yönetimi 3 /030403004 - 20 - 17 600 Yurtiçi Satışlar Hesabı 100.000 642 Faiz Gelirleri Hesabı 12.000 690 Dönem Kârı / Zararı Hesabı 112.000 18 690 Dönem Kârı / Zararı Hesabı 80.200 610 Satış Dadeleri Hesabı 5.000 621 Satılan Malın Maliyeti Hesabı 66.200 631Paz. Sat. Dağ. Giderleri Hesabı 3.000 632 Genel Yönetim Giderleri Hesabı 6.000 19 690 Dönem Kârı / Zararı Hesabı 31.800 590 Dönem Net Kârı 31.800 Bilançoya Aktarma 100 Kasa Hesabı 101 Alınan Çekler Borç Alacak Borç Alacak ( 1 ) 215.000 ( 3 ) 30.000 ( 1 ) 40.000 ( 11 ) 40.000 ( 6 ) 118.000 ( 5 ) 1.320 ( 10 ) 6.000 ( 7 ) 4.400 ( 11 ) 40.000 ( 8 ) 3.000 ( 9 ) 40.000 ( 12 ) 20.000 ( 14 ) 5.900 379.000 86.620 102 Bankalar Hesabı 120 Alıcılar Hesabı Borç Alacak Borç Alacak ( 9 ) 40.000 ( 1 ) 21.000 ( 10 ) 6.000 ( 13 ) 12.000 153 Ticari Mallar Hesabı 255 Demirbaş Hesabı Borç Alacak Borç Alacak ( 1 ) 90.000 ( 15 ) 66.200 ( 1 ) 134.000 ( 4 ) 45.000 ( 2 ) 11.000 ( 5 ) 1.200 136.200 320 Satıcılar Hesabı 321 Borç Senetleri Borç Alacak Borç Alacak ( 3 ) 30.000 ( 1 ) 110.000 ( 4 ) 53.100 www.kamuyonetimi.biz Hazırlayan: DENDZ SEVDM Kamu Yönetimi 3 /030403004 - 21 - 191 Dndirilecek KDV 391 Hesaplanan KDV Borç Alacak Borç Alacak ( 2 ) 1.980 ( 16 ) 11.500 ( 16 ) 18.000 ( 6 ) 18.000 ( 4 ) 8.100 ( 5 ) 120 ( 7 ) 400 ( 14 ) 900 11.500 11.500 18.000 18.000 500 Sermaye Hesabı 590 Dönem Net Kârı Borç Alacak Borç Alacak ( 1 ) 300.000 ( 19 ) 31.800 600 Yurt Dçi Satışlar Hesabı 610 Satış Dadeleri Hesabı Borç Alacak Borç Alacak ( 17 ) 100.000 ( 6 ) 100.000 ( 14 ) 5.000 ( 18 ) 5.000 100.000 100.000 5.000 5.000 621 Satılan Malın Maliyeti Hesabı 631 Paz. Sat. Dağ. Gid. Hesabı Borç Alacak Borç Alacak ( 15 ) 66.200 ( 18 ) 66.200 ( 8 ) 3.000 ( 18 ) 3.000 66.200 66.200 3.000 3.000 632 Genel Yönetim Giderleri Hesabı 642 Faiz Gelirleri Borç Alacak Borç Alacak ( 7 ) 4.000 ( 18 ) 6.000 ( 17 ) 12.000 ( 13 ) 12.000 ( 12 ) 2.000 6.000 6.000 12.000 12.000 300 Banka Kredileri 360 Ödenecek Vergi Ve Fon Hesabı Borç Alacak Borç Alacak ( 2 ) 12.980 ( 16 ) 6.500 12.980 6.500 690 Dönem Kârı / Zararı Hesabı Kâr / Zarar Durumu Borç Alacak ( 18 ) 80.200 ( 17 ) 112.000 ( 19 ) 31.800 112.000 112.000 Gelir Toplamı : 112.000 Gider Toplamı: -80.200 Kâr : 31.800 Hesaplanan KDV : 18.000 Dndirilecek KDV : 11.500 Hesaplanan KDV > Dndirilecek KDV olduğu için 18.000 – 11.5000 = 6.500 TL 360 Ödenecek Vergi ve Fon Hesabı www.kamuyonetimi.biz Hazırlayan: DENDZ SEVDM Kamu Yönetimi 3 /030403004 - 22 - STMM Hesaplanması Ticari Mallar Hesabının Borç Tarafı Toplamı 136.200 -(Ticari Mallar Hesabının Alacak Tarafı Toplamı) -------- =Satışa Hazır Malın Maliyeti 136.200 Dönem Sonu Mal Mevcudu -70.000 STMM 66.200 Karaca Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin 31.01.0X Tarihli Mizanı T U T A R L A R K A L A N L A R Hesap Kodu Hesap Dsimleri Borç Alacak Borç Alacak 100 Kasa 379.000 86.620 292.380 - 101 Alınan Çekler 40.000 40.000 - - 102 Bankalar 52.000 - 52.000 - 120 Alıcılar 21.000 6.000 15.000 - 153 Ticari Mallar 136.200 66.200 70.000 - 191 Dndirilecek KDV 11.500 11.500 - - 255 Demirbaşlar 145.000 - 145.000 - 300 Banka Kredileri - 12.980 - 12.980 320 Satıcılar 30.000 163.100 - 133.100 321 Borç Senetleri - 90.000 - 90.000 360 Ödenecek Vergi ve Fon - 6.500 - 6.500 391 Hesaplana KDV 18.000 18.000 - 300.000 500 Sermaye - 300.000 - 31.800 590 Dönem Net Kârı - 31.800 - - 600 Yurt Dçi Satışlar 100.000 100.000 - - 610 Satış Dadeleri 5.000 5.000 - - 621 Satılan Malın Maliyeti 66.200 66.200 - - 631 Pazarlama Satış Dağıtım 3.000 3.000 - - 632 Genel Yönetim Giderler 6.000 6.000 - - 642 Faiz Gelirleri 12.000 12.000 - - 690 Dönem Kârı Zararı 112.000 112.000 - - Toplam 1.136.900 1.136.900 574.380 574.380 Karaca Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin 31.01.04 Tarihli Bilançosu Aktif Pasif I. Dönen Varlıklar III. Kısa Vadeli Kaynaklar Kasa 292.380 Banka Kredileri 12.980 Bankalar 52.000 Satıcılar 133.100 Alıcılar 15.000 Borç Senetleri 90.000 Ticari Mallar 70.000 Ödenecek Vergi ve Fon 6.500 Dönen Varlık Toplamı 420.380 Kısa Vadeli Kaynaklar Toplamı 242.580 II. Duran Varlıklar V. Öz Kaynaklar Demirbaşlar 145.000 Sermaye 300.000 Duran Varlık Toplamı 145.000 Dönem Net Kârı 31.800 Öz Kaynak Toplamı 331.800 Aktif Toplam 574.380 Pasif Toplam 574.380 www.kamuyonetimi.biz Hazırlayan: DENDZ SEVDM Kamu Yönetimi 3 /030403004 - 23 - Karaca Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin 31.01.04 Tarihli Gelir Tablosu Brüt Satışlar 100.000 -( Satış Dndirimler ) Alttakilerin toplamı -( 5.000 ) -( Satış Dadeleri ) 5.000 Net Satışlar 95.000 -( STMM ) -( 66.200 ) Brüt Satış Kârı 28.800 -( Faaliyet Giderleri ) -( 9.000 ) ( Paz. Sat. Dağıtım + Genel Yönetim Gider ) 3.000 + 6.000 Faaliyet Kârı 19.800 Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 12.000 Faiz Gelirleri 12.000 Dönem Kârı 31.800