Bilimsel Araştırma Yöntemleri Giriş B İ L İ MSEL ARA Ş TIRMA YÖNTEMLER İ Prof. Dr. Mustafa Ergün AKÜ - E ğ itim Fakültesi Giri şBilim, bilgi, ara ş t ı rma, yöntem, bilimsel yöntem, bilimsel ara ş t ı rma. Bilimsel Ara şt rma Y ö ntemleri Prof.Dr. Mustafa Erg ü n AK ÜBilimsel bilginin özellikleri Bilimsel Ara şt rma Y ö ntemleri Prof.Dr. Mustafa Erg ü n AK ÜBilgi – enformasyon fark ı “Bilgi toplumu” – enformasyon toplumu fark ı Bilimsel Ara şt rma Y ö ntemleri Prof.Dr. Mustafa Erg ü n AK ÜBilimsel bilginin metafizik bilgiden farklar ı Bilimsel Ara şt rma Y ö ntemleri Prof.Dr. Mustafa Erg ü n AK ÜPozitif bilimde; 1.       Ak ı ll ı dü ş üneceksin 2.       Olgular ı reddetmeyeceksin 3.       Aç ı k yürekli olacaks ı n 4.       Sa ğ lam bilimsel verilere dayanacaks ı n 5.       Do ğ ruya ve sadece do ğ ruya ula ş maya çal ı ş acaks ı n. Bilimsel Ara şt rma Y ö ntemleri Prof.Dr. Mustafa Erg ü n AK ÜÇ a ğda ş bilim b ü y ü k ö l çü de ara ş t rmaya ba ğl d r. Bilimsel Ara şt rma Y ö ntemleri Prof.Dr. Mustafa Erg ü n AK ÜBilimsel ara ş t ı rman ı n özellikleri Bilimsel Ara şt rma Y ö ntemleri Prof.Dr. Mustafa Erg ü n AK ÜAra ş t ı rmac ı da bulunmas ı gereken özellikler Bilimsel Ara şt rma Y ö ntemleri Prof.Dr. Mustafa Erg ü n AK Ü aç ı k fikirli olmas ı farkl ı görü ş lerde de mant ı k arayabilmesi ku ş kucu olmas ı gözlemlerinde ba ğı ms ı z olmas ı yeterli kan ı t, bilgi olmad ığı nda karar ı erteleyebilmesi tüm de ğ erlendirmelerini belli ölçütlere göre yapmas ı çal ı ş malar ı nda sebatl ı ve özenli olmas ı olaylar aras ı ndaki ba ğı nt ı lar ı kurarak bunlar ı de ğ erlendirebilmesiBilimsel ara ş t ı rman ı n birey ve toplum hayat ı ndaki önemi Bilimsel Ara şt rma Y ö ntemleri Prof.Dr. Mustafa Erg ü n AK Ü