Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Girişimcilik - 1 DTO 220 G DTO 220 G İ İ R R İ Ş İ İ Ş İ MC MC İ İ L L İ İ K K 1. Hafta 1. Haftaİş İş letmecilik ve Giri letmecilik ve Giri ş ş imcilik imcilik İ İ li li ş ş kisi kisi ? ? İş İş letmeler insan ihtiya letmeler insan ihtiya ç ç lar lar ı ı n n ı ı kar kar ş ı ş ı lamak lamak ü ü zere kurulan sosyal ve ekonomik zere kurulan sosyal ve ekonomik birimlerdir. birimlerdir. ? ? Giri Giri ş ş imci yada di imci yada di ğ ğ er ad er ad ı ı yla m yla m ü ü te te ş ş ebbis ise ebbis ise mal yada hizmet mal yada hizmet ü ü retmek retmek ü ü zere zere ü ü retimden retimden kaynaklanan riski kaynaklanan riski ü ü stlenerek stlenerek ü ü retim retim fakt fakt ö ö rlerini bir araya getirerek yat rlerini bir araya getirerek yat ı ı r r ı ı ma ma y y ö ö nlendiren ki nlendiren ki ş ş idir. idir.İş İş letme faaliyetlerinin ger letme faaliyetlerinin ger ç ç ekle ekle ş ş tirilebilmesi tirilebilmesi i i ç ç in in ü ü retim fakt retim fakt ö ö rlerinin temin edilerek rlerinin temin edilerek belirli bir d belirli bir d ü ü zenle y zenle y ö ö netilmesi netilmesi gerekiir gerekiir . . Ekonominin gerekleri do Ekonominin gerekleri do ğ ğ rultusunda neyin rultusunda neyin neyin nas neyin nas ı ı l, ne zaman l, ne zaman ü ü retilece retilece ğ ğ ine karar ine karar veren ki veren ki ş ş iler ise giri iler ise giri ş ş imcilerdir. imcilerdir.Giri Giri ş ş imcinin Ba imcinin Ba ş ş l l ı ı ca Ama ca Ama ç ç lar lar ı ı ? ? İş İş letmenin gelece letmenin gelece ğ ğ i i i i ç ç in stratejiler in stratejiler belirleme, belirleme, ? ? Y Y ö ö netim ve organizasyon i netim ve organizasyon i ç ç in politikalar in politikalar belirleme, belirleme, ? ? Ü Ü retim y retim y ö ö ntemleri, ntemleri, ü ü r r ü ü n n ç ç e e ş ş itleri gibi pek itleri gibi pek ç ç ok konuda yenilik yaratma, ok konuda yenilik yaratma, ? ? Ç Ç evresel de evresel de ğ ğ i i ş ş imleri iyi analiz etme imleri iyi analiz etme ? ? Geli Geli ş ş meleri takip etme, meleri takip etme,Giri Giri ş ş imcilerin Temel Nitelikleri imcilerin Temel Nitelikleri ? ? Kazan Kazan ç ç amac amac ı ı g g ü ü der, der, ? ? Mal yada hizmet Mal yada hizmet ü ü retir, retir, ? ? Finansman kayna Finansman kayna ğı ğı bulur, bulur, ? ? Ö Ö rg rg ü ü t t ü ü n devaml n devaml ı ı l l ı ğ ı ı ğ ı i i ç ç in in ç ç aba harcar, aba harcar,Giri Giri ş ş imcili imcili ğ ğ in Temel Fonksiyonlar in Temel Fonksiyonlar ı ı ? ? Yeni mal ve hizmet Yeni mal ve hizmet ü ü retmek retmek ? ? Eni y Eni y ö ö ntemler geli ntemler geli ş ş tirmek, tirmek, ? ? Yeni organizasyon bi Yeni organizasyon bi ç ç imleri olu imleri olu ş ş turmak, turmak, ? ? Yani Pazar alanlar Yani Pazar alanlar ı ı na ula na ula ş ş mak, mak, ? ? Yeni kaynaklar bulmak Yeni kaynaklar bulmakGiri Giri ş ş imcinin Ki imcinin Ki ş ş ilik ilik Ö Ö zellikleri zellikleri ? ? F F ı ı rsatlar rsatlar ı ı g g ö ö rebilmeli, rebilmeli, ? ? Geli Geli ş ş meleri i meleri i ş ş d d ö ö n n ü ü ş ş t t ü ü rebilmeli, rebilmeli, ? ? Riski Riski ü ü stlenebilmeli, stlenebilmeli, ? ? İ İ yi bir y yi bir y ö ö netici olmal netici olmal ı ı , , ? ? Rekabetten ka Rekabetten ka ç ç ı ı nmamal nmamal ı ı , , ? ? Yenilik Yenilik ç ç i olmal i olmal ı ıGiri Giri ş ş imci T imci T ü ü rleri rleri ? ? F F ı ı rsat giri rsat giri ş ş imcili imcili ğ ğ i i ? ? Yarat Yarat ı ı c c ı ı giri giri ş ş imcilik imcilik ? ? Takip Takip ç ç i giri i giri ş ş imcilik imcilikT T ü ü rkiye rkiye ’ ’ de Giri de Giri ş ş imcilik imcilik ? ? T T ü ü rkiye rkiye ’ ’ de giri de giri ş ş imcililik cumhuriyet imcililik cumhuriyet ö ö ncesi ncesi ve sonras ve sonras ı ı olmak olmak ü ü zere iki d zere iki d ö ö nemde ele nemde ele al al ı ı nabilir. nabilir. ? ? Cumhuriyet sonras Cumhuriyet sonras ı ı d d ö ö nem ise;a nem ise;a ş ş a a ğı ğı daki daki gibi gibi üç üç b b ö ö l l ü ü me ayr me ayr ı ı labilir. labilir. ? ? Cumhuriyetin ilk y Cumhuriyetin ilk y ı ı llar llar ı ı ? ? 1950 1950 - - 1980 1980 ? ? 1980 sonras 1980 sonras ı ı olmak olmak ü ü zere zere