Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Girişimcilik - 1 DTO 220 G İR İŞİMC İL İK DTO 220 DTO 220 G G İ İ R R İŞİ İŞİ MC MC İ İ L L İ İ K K 1. Hafta 1. Haftaİşletmecilik ve Giri şimcilik İli şkisi • İşletmeler insan ihtiyaçlar ın ı kar ş ılamak üzere kurulan sosyal ve ekonomik birimlerdir. • Giri şimci yada di ğer ad ıyla müte şebbis ise mal yada hizmet üretmek üzere üretimden kaynaklanan riski üstlenerek üretim faktörlerini bir araya getirerek yat ır ıma yönlendiren ki şidir.İşletme faaliyetlerinin gerçekle ştirilebilmesi için üretim faktörlerinin temin edilerek belirli bir düzenle yönetilmesi gerekir. Ekonominin gerekleri do ğrultusunda neyin neyin nas ıl, ne zaman üretilece ğine karar veren ki şiler ise giri şimcilerdir.Giri şimcinin Ba şl ıca Amaçlar ı • İ şletmenin gelece ği için stratejiler belirleme, • Yönetim ve organizasyon için politikalar belirleme, • Üretim yöntemleri, ürün çe şitleri gibi pek çok konuda yenilik yaratma, • Çevresel de ği şimleri iyi analiz etme • Geli şmeleri takip etme,Giri şimcilerin Temel Nitelikleri • Kazanç amac ı güder, • Mal yada hizmet üretir, • Finansman kayna ğı bulur, • Örgütün devaml ıl ı ğ ı için çaba harcar,Giri şimcili ğin Temel Fonksiyonlar ı • Yeni mal ve hizmet üretmek • Eni yöntemler geli ştirmek, • Yeni organizasyon biçimleri olu şturmak, • Yani Pazar alanlar ına ula şmak, • Yeni kaynaklar bulmakGiri şimcinin Ki şilik Özellikleri • F ırsatlar ı görebilmeli, • Geli şmeleri i ş dönü ştürebilmeli, • Riski üstlenebilmeli, • İyi bir yönetici olmal ı, • Rekabetten kaç ınmamal ı, • Yenilikçi olmal ıGiri şimci Türleri • F ırsat giri şimcili ği • Yarat ıc ı giri şimcilik • Takipçi giri şimcilikTürkiye’de Giri şimcilik • Türkiye’de giri şimcililik cumhuriyet öncesi ve sonras ı olmak üzere iki dönemde ele al ınabilir. • Cumhuriyet sonras ı dönem ise;a şa ğıdaki gibi üç bölüme ayr ılabilir. • Cumhuriyetin ilk y ıllar ı • 1950-1980 • 1980 sonras ı olmak üzere