Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Girişimcilik ve küçük işletme yöneticiliği - 2 DIS 206 G DIS 206 G İ İ R R İŞ İ İŞ İ MC MC İ İ L L İ İ K VE K VE K K ÜÇÜ ÜÇÜ K K İŞ İŞ LETME LETME Y Y Ö Ö NET NET İ İ C C İ İ L L İ Ğ İ İ Ğ İ 2. HAFTAGiri Giri ş ş imcilikte Ba imcilikte Ba ş ş ar ar ı ı Fakt Fakt ö ö rleri rleri ? İşletmenin kurulma şamasında girişimcinin rolü ne kadar önemliyse işletme faaliyetlerinin devamı için de aynı derecede önemlidir. Bu nedenle girişimcinin; ? Uzun çalışma saatlerine katlanması, ? Zorluklarla karşılaştı ğında yılmaması, ? Azimli ve kararlı olması, ? İşin gerektirdi ği teknik bilgi ve birime sahip olması gerekmektedir.? Girişimcinin bir işe başlamadan bazı faktörleri göz önünde bulundurması gerekir. ? İş olana ğının mevcut olması, ? İşe başlamak için uygun zamanın seçimi, ? Yönetim tecrübesi ve yetene ği, ? Karşılaşılması muhtemel risklere karşı sigorta.Giri Giri ş ş imcilikte Ba imcilikte Ba ş ş ar ar ı ı s s ı ı zl zl ı ı k Nedenleri k Nedenleri ? Kuruluş aşamasında yeterli araştırmanın yapılmaması, ? Yönetimin başarılı olmaması, ? Sermayenin yeterli olmaması, ? Alacakların zamanında tahsil edilememesi, ? Piyasanın iyi analiz edilememesi, ? Haksız rekabet? Yanlış kuruluş yeri seçimi, ? Rakiplerin iyi analiz edilememesi, ? Sermaye sorunları, ? Ticaret bilgisinin yeterli olmaması, ? Hazırlıksız işe başlama, ? Zaman baskısı,İş İş letmenin Kurulu letmenin Kurulu ş ş S S ü ü reci ve reci ve A A ş ş amalar amalar ı ı ? Kuruluş Yeri: İşletmenin fiilen faaliyetlerini sürdürdü ğü yerdir. Kuruluş yeri seçilirken araştırmalardan sonra karar verilmelidir. ? Karar sürecinde göz önünde bulundurulması gereken faktörler ise aşa ğıdaki gibidir. ? Hammade, ? Pazar,? İklim koşulları ve ulaşım, ? Teşvikler ve altyapı destekleri, ? Enerji ve su kaynakları,İş İş letmenin Kurulu letmenin Kurulu ş ş A A ş ş amalar amalar ı ı ? Yatırım düşüncesi, ? Yatırım, belirli bir kayna ğın ya da de ğerin, gelir sa ğlamak amacıyla kalıcı bir biçimde kullanılmasıdır. ? Nakdi sermayenin işletmeye gelir sa ğlamak için maddi ve maddi olmayan de ğerlere dönüştürülmesidir. ? Yatırımlar genel olarak ikiye ayrılır. ? 1- Üretim amaçlı yatırımlar ? A-Sabit Sermaye yatırımları ? Kuruluş yatırımları ? Tevsi yatırımları ? Yenileme yatırımları ? Rasyonelleştirme yatırımları B- Stok yatırımları 2- Mali Amaçlı YatırımlarFizibilite Fizibilite Ç Ç al al ış ış mas mas ı ı ? En uygun yatırım alanının seçilmesi için alternatifler arasından en do ğru olanının seçilebilmesi gerekir. Bunun için de olanak etüdü ve fizibilite etüdünün yapılması gerekmektedir.Fizibilite Et Fizibilite Et ü ü d d ü ü n n ü ü n A n A ş ş amalar amalar ı ı ? A- Ekonomik etüd ? B- Teknik etüd ? C-Finansal etüd ? D-Hukuki etüd ? Fizibilite etüdü tamamlandıktan sonra fizibilite raporu hazırlanmaktadır. Kurulu Kurulu ş ş Yeri Se Yeri Se ç ç im Y im Y ö ö ntemleri ntemleri ? Kar maksimizasyonu yöntemi ? Yatırımın geri dönüş oranı yöntemi ? Simülasyon yöntemi