Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Girişimcilik ve küçük işletme yönetimi - 3 DIS 206 G DIS 206 G İ İ R R İ?İ İ?İ MC MC İ İ L L İ İ K VE K VE K K ÜÇÜ ÜÇÜ K K İ? İ? LETME Y LETME Y Ö Ö NET NET İ İ M M İ İ 3. HaftaOrganize Sanayi B Organize Sanayi B ö ö lgeleri lgeleri İşletmelerin fiziksel olarak birarda faaliyette bulunmaları altyapı hizmetlerinden daha kolay yararlanmalarını sağlar. OSB’lerde yatırım yapmak işletme sahiplerine bir takım avantajlar sağlar bunlar aşağıdaki gibi özetlenebilir. Altyapısı hazır ucuz arsa Diğer sanayi kuruluşlarıyla kolay iletişim kurma Yapı istisnaları Emlak vegisi muafiyetleri OSB’lerde orta büyüklükteki i?letmeler faaliyette bulunur. OSB’lerde i?letmeler kendi binalarını yaparlar.K K üçü üçü k Sanayi Siteleri k Sanayi Siteleri Bakanlığın izni alınarak seçilen yerlerde küçük sanayiciler için altyapı yatırımları ile genel ihtiyaçları kar?ılayacak ortak mekanları içeren sanayi bölgeleridir. Küçük sanayi sitelerinde küçük i?letmeler faaliyette bulunur. Küçük sanayi sitelerinde standart binalar i?letmelere sağlanır. Teknoparklar yeni fikirleri olan giri?imcilere bunu pazarlanabilir bir ürüne dönü?türmelerine ve i? yeri sorununu çözmelerine yardımcı olmak amacıyla kurulan teknoloji geli?tirme bölgelerdir.Kapasite Kullan Kapasite Kullan ı ı m m ı ı ve Ba ve Ba ? ? aba aba ? ? Analizi Analizi Kapasite Kavramı ve Türleri İ?letmenin bir dönemde gerçekle?tirebileceği üretim miktarını ölçü birimiyle ifade etmesidir. Maksimum (Teorik) Kapasite Pratik (Normal) Kapasite Fiili (Gerçekle?en) Kapasite Atıl (Bo?) Kapasite Zorlanmı? KapasiteBa Ba ? ? aba aba ? ? Noktas Noktas ı ı Analizi Analizi Miktar TM Toplam .Maliyet Toplam Gelir TG BBN Qİ? İ? letmenin Ama letmenin Ama ç ç lar lar ı ı Uzun Dönem kar etme Topluma hizmet sunma Bağımsız olma Uzun ömürlü olmaİ? İ? letmenin Sorumluluklar letmenin Sorumluluklar ı ı Ekonomik sorumlulukları Toplumsal sorumluklarıİ? İ? letmenin Hukuksal Yap letmenin Hukuksal Yap ı ı ve T ve T ü ü rleri rleri -?ahıs İ?letmeleri -?irketler *Adi ?irketler *Ticaret ?irketleri -?ahıs ?irketleri *Kollektif ?irket *Komandit ?İrket Ticaret ?irketleri ? Anonim ?irket ? Limited ?irket ? Sermayesi Paylara Bölünmü? Komandit ?irketİ? İ? letmelerin S letmelerin S ı ı n n ı ı fland fland ı ı r r ı ı lmas lmas ı ı A-Üretilen mal ve hizmet türüne göre i?letmeler *Dayanıklı tüketim malları üreten İ?letmeler *Dayanıksız tüketim malları üreten i?letmelerM M ü ü lkiyet Durumuna G lkiyet Durumuna G ö ö re re İ? İ? letmeler letmeler Kamu İ?letmeleri Özel İ?letmeler Karma İ?letmeler Yabancı Sermayeli İ?letmelerFaaliyet Alanlar Faaliyet Alanlar ı ı na G na G ö ö re re İ? İ? letmeler letmeler Sanayi İ?letmeleri Ticari İ?letmeler Hizmet İ?letmeleriB B ü ü y y ü ü kl kl ü ü klerine G klerine G ö ö re re İ? İ? letmeler letmeler Büyük İ?letmeler Küçük İ?letmeler Orta boy İ?letmeler Mikro İ?letmeler