3 - Anatomi Göğüs Kasları ve Fasyaları G Ö Ğ Ü S KASLARI VE FASYALARI Fascia superficialis: G ö ğs ü n ö n taraf ndaki y ü zeyel fasya, yukar da boyun ve ü st ekstremitenin, a ş a ğ da kar n ve d ş tarafta da koltuk alt b ö lgesinin y ü zeyel fasyas ile uzan r. Fascia superficialis ’ in iki yapra ğ (lamina super ficialis ve lamina profunda) aras nda platysman n alt b ö l ü m ü bulunur. Kad nlarda bu iki yaprak aras nda ya ğ dokusu ve meme bezi bulunur. Meme bezinin stromas n olu ş turan ba ğ dokusu, meme derisini fascia superficialis ’ in derin yapra ğ na ba ğlar. Bu ba ğlara ligg. s uspensoria mammaria (Cooper ligamenti) denir. Fascia superficialis ’ in derin yapra ğ ile bunun derininde bulunan fascia profunda (fascia pectoralis) aras nda fasyal bir aral k mevcuttur. Bu aral k sayesinde meme bezi hareketlidir. Kanser vakalar n da bu aral ğ olu ş turan fasyalar birbirine kayna ş t ğ ndan memenin normal hareketlili ği bozulur. Kanser olay nda ligg. suspensoria ’ da etkilendi ği i ç in ligamentlerin meme derisine yap ş an d ş ucu meme derisini i ç e do ğru ç ekerek çö kertir. Bunun sonucunda mem e derisi portakal kabu ğu gibi p ü rt ü kl ü bir g ö r ü n ü m al r. Fascia pectoralis: Fascia s ü perficialis ’ in alt nda bulunan fascia profunda ’ n n pectoral kaslar ö rten b ö l ü m ü d ü r. İ nce bir yaprak ş eklinde olan bu fasya m. pectoralis major ’ un her iki y ü z ü n ü de ö rter ve kas fasik ü lleri aras na b ö lmeler g ö nderir. Bu fasya a ş a ğ da m. pectoralis major ’ un ba ş lad ğ kaburgalara, yukar da clavicula ’ ya ve i ç tarafta da sternum ’ a tutunur ve kar ş taraf n fasyas ile devam eder. Fasya pectoralis; m. pectoralis major ve m. lat issimus dorsi aras nda olduk ç a kal nd r. Bu b ö l ü m ü n koltuk alt n ö rten k sm na fascia axillaris denilir. Fascia axillaris ’ ten ayr lan bir yaprak, m. pectoralis major ’ un derininde olmak ü zere m. pectoralis minor ’ a do ğru uzan r. Bu ba ğa lig. suspensorium ax illae (Gerdy ’ nin as c ba ğ ) denilir. Bu ba ğ m. pectoralis minor ’ un alt kenar na geldi ğinde tekrar iki yapra ğa ayr larak kas sarar. Kas n ü st kenar nda yapraklar tekrar birle ş erek fascia clavipectoralis ’ i olu ş turur. Lig. suspensorium axillae, fascia axill aris ’ i ve dolayl olarak ta deriyi yukar do ğru ç ekerek koltuk alt ç ukurunun olu ş mas n sa ğlar. M. pectoralis major: G ö ğü s kafesinin ö n ü st k sm nda bulunan yelpaze ( üç gen) ş eklinde kal n bir kast r. Ba ş lad ğ yerlere g ö re üç par ç aya ayr larak incelenir. Pars clavivularis: Clavicula ’ n n medial yar s n n ö n y ü z ü nden ba ş lar. Pars sternocostalis: Manibrium sterni ve corpus sterni ’ nin ve buraya kom ş u olan k k rdak kaburgalardan (2.-6.) ba ş lar. Pars abdominalis: Kar n kasl ar n n apon e vrozundan (m. oblquus abdominis externus ve vagina musculi recti abdominis) ba ş lar. Kas n sonu ç kiri ş i crista tuberculi majoris ’ te sonlan r. Alttan gelen lifler en ü stte sonlan rken ü stten gelen lifler crista tuberculi majoris ’ in en alt nda sonlan r. 1Pars clavicularis, m. del toideus ve cl a v i cula aras nda olu ş an üç gen aral ğa trigonum deltoidopectorale (Mohrenheim ç ukuru) denir. V. cephalica bu aral ğ ö rten fascia brachii ’ yi delerek derine girer ve v. axillaris ’ e a ç l r. Siniri: N. pectoralis lateralis ve medialis. G ö r evi: Kolun en kuvvetli adduktorlar ndan biridir. Kola i ç rotasyonda yapt r r. Kolu hafif ö ne ç eker. Kol yukar da tespit edilmi ş ise g ö vdeyi yukar ya ç eker. Kaburgalar yukar kald rmak suretiyle inspirasyona yard m eder. M. pectoralis minor: M. pectorali s major ’ un derininde yer alan ince ve yass bir kast r. 3.-5. kaburgalar n d ş y ü z ü nden (k k rdak kaburgalara yak n olarak) ba ş lar. Yukar ve d ş tarafa do ğru uzanarak yass bir kiri ş ile processus corocoideus ’ ta sonlan r. Siniri: N. pectoralis medialis. G ö revi: M. serratus anterior ile birlikte scapula ’ y g ö ğü s ö n duvar ü zerinde kayd rarak ö ne do ğru ç eker. Scapula ’ ya rotasyon yapt r r. Omuz sabit oldu ğunda inspirasyona yard m eder. Fakat normal solunumda g ö rev almaz. M. subclavius: Clavicula ve 1. kabu rga aras nda bulunan parmak ş eklinde bir kast r. Birinci kaburgan n kemik k k rdak kaburga birle ş im yerinden ba ş lar. Yukar ve d ş tarafa do ğru uzanarak clavicula ’ n n ve d ş ucunun alt nda bulunan tuberculum conoideum ’ da sonlan r. Siniri: Plexus brachialis ( truncus superior ) ’ ten gelen bir dal taraf ndan innerve edilir. G ö revi: Clavicula ’ y ve omuzu a ş a ğ ve i ç e do ğru ç ekerek tespit eder. Bu esnada clavicula ve birinci kaburga aras nda bulunan olu ş umlar i ç in bir yast k g ö revi g ö r ü r. M. sternalis: Her insa nda bulunmayan varyasyonel bir kast r. St ernum ’ a paralel olarak m. pectoralis ’ major ’ un i ç kenar nda k k rdak kaburgalar ü zerinde a ş a ğ do ğru uzan r. Lifleri m. sternocleidomastoideu s ’ a ve vagina musculi recti abdominis ’ e kar ş arak sonlan r. M. serratus anterior: Scapula ile g ö ğü s duvar aras nda bulunan yass ve geni ş bir kast r. Eldiven parma ğ ş eklindeki di ş ler vas tas yla ilk 9 veya 10 kaburgan n d ş y ü z ü nden ve kaburgalar aras ndaki fasyadan ba ş lar. Bu di ş lerde birincisi, birinci ve ikinci kaburgada n, di ğerleri ise kendi say s na uyan kaburgadan ba ş lar. Geni ş bir alandan ba ş layan kas m. subscapularis ’ in ö n taraf ndan ge ç erek scapula ’ n n i ç kenar nda sonlan r. Siniri: N. thoracicus longus ( C 5, 6,7, Bell siniri). G ö revi: Ü st par ç as m. levator scapula e ve m. tarpezius ile birlikte scapula ’ y as c bir rol oynar. Orta k sm scapula ’ y ö ne do ğru ç eker. Kal n olan alt k sm ise ( ö zellikle son 4 veya 5 parmaks yap ) scapula ’ n n rotasyonunda ö nemli rol oynar. Bu rotasyon esnas nda angulus 2inferior g ö ğü s du var ü zeride ö ne do ğru ç ekilirken angulus lateralis yukar ya do ğru d ö ner ve kolun ba ş ü zerine kald r lmas nda caput humeri ’ ye desteklik yapar. Bunun sonucu olarak kol 180 o ’ ye kadar abduksiyon yapabilir. M. serratus anterior mm. rhomboidei ’ lerin antagonisti dir. Ü ST TARAFIN FASYA VE KASLARI Ü st extremite kaslar alt gruba ayr larak okunur. 1- Ü st extremiteyi columna vertebralis ’ e ba ğlayan kaslar. 2- Ü st extremiteyi g ö ğü s ö n ve yan duvar na ba ğlayan kaslar. 3-Omuz kaslar 4-Kol kaslar 5- Ö n kol kaslar 6-El kaslar Alt grup kas n ilk iki grubu g ö vde kaslar nda incelenir. OMUZ KASLARI VE FASYALARI Fascia deltoidea: Fascia profunda ’ n n m. deltoideus ’ u ö rten b ö l ü m ü d ü r. Yukar da clavicula, acromion ve spina scapulae ’ ya yap ş arak boyun derin fasya s n n y ü zeyel yapra ğ (lamina superficialis) ile devam eder. A ş a ğ da fascia brachii ile, ö n tarafta fascia pectoralis ile devam eder. Fascia deltoidea arka tarafta olduk ç a kuvvetli bir yap da olup fascia infraspinatus ile devam eder. Fascia deltoidea kas n t ü m ü n ü sararak kas i ç in kapal bir b ö lme olu ş turur. Omuz kaslar : Omuzda 6 adet kas bulunur. M. deltoideus M. subscapularis M. supraspinatus M. infraspinatus M. teres major M. teres minor M. deltoideus: Kal n üç gen ş eklinde bir kast r. Omuz ekl emini ü stten, ö nden, arkadan ve d ş tan sarar. Üç ayr yerden ba ş lar. Pars clavicularis: Clavicula ’ n n 1/3 d ş k sm ndan ba ş lar Pars acromialis: Acromion ’ un d ş kenar ndan ba ş lar Pars spinalis: Spina scapulae ’ dan ba ş lar. 3Üç ayr yerden ba ş layan kas lif leri birbirlerine yakla ş arak humerus ’ a do ğru uzan r. Kas n t ü m b ö l ü mleri humerus ’ un ö n d ş y ü z ü nde bulunan tuberositas deltodea ’ da sonlan rlar. Pars acromialis kas n en kuvvetli b ö l ü m ü d ü r. Bu kas insanlara ö zg ü omuz kabar kl ğ n yapar. Acromion ve proces sus coracoideus ’ da bu kabar kl ğ n olu ş mas na yard m eder. Kas n alt nda bursa subdeltoidea denilen b ü y ü k bir bursa bulunur. Kas kas ld ğ zaman kenarlar kolayl kla palpe edilebilir. Siniri: N. axillaris. G ö revi: Kas n tamam kas ld ğ nda kola abduksiyo n yapt r r. Kolun abduksiyon hareketini m. supraspinatus ba ş lat r. 15-20 derecelik abduksiyondan sonra par acromialis devreye girer. Bu b ö l ü m kolun en kuvvetli abduktorudur. Pars spinalis 50-60 derecelik bir abduksiyondan sonra devreye girer. M. deltoideus ’ un ö n grup lifleri kolun fleksiyonunda ve i ç rotasyonunda m. pectoralis major ’ a yard m eder. Arka grup lifleri ise kolun ekstensiyonunda ve d ş rotasyonunda ve m. latissimus dorsi ve m. teres major ile birlikte hareket eder. Normal anatomik pozisyonda ö n ve arka grup lifler birlikte ç al ş t klar nda kola sadece adduksiyon yapt r rlar. M. deltoideus ’ un abduksiyonu 90 dereceye kadard r. Kolun ba ş ü zerine kald r lmas ise m. serratus anterior ve m. trapezius ’ un ç al ş mas yla olur. M. subscapularis: Bu kas ö rt en fasyaya fascia subscapularis denir. Bu fasya, scapula ’ n n kenarlar na tutunan ince bir fasyad r. M. subscapularis, scapula ’ n n ö n y ü z ü nde bulunan fossa subscapularis ’ i dolduran geni ş bir kast r. Fossa subscapularis ’ ten ayr ca bu kas ile m. teres major aras nda bulunan fasyadan ve kendisini b ö lmelere ay ran fasyadan ba ş lar. Laterale do ğru bir araya toplanan kas lifleri kiri ş le ş erek omuz ekleminin kaps ü l ü nde ve tuberculum minus ’ ta sonlan r. Kas n yass kiri ş i ile scapula boynu aras nda bursa subtendinea musculi subscapularis bulunur. Bu bursa omuz ekleminin bo ş lu ğu ile irtibatl d r. Siniri: N. subscapularis. G ö revi: Esas g ö revi kola i ç rotasyon yapt rmakt r. Bunun yan nda humerusu cavitas glenoidalis ’ e do ğru ç ekerek omuz eklemini kuvvetlendirir. Kolu n pozisyonu di ğer kaslar taraf ndan de ği ş tirildikten sonra eksen ile ili ş kisi de ği ş ir ve kolun fleksiyon, ekstensiyon, abduksiyon ve adduksiyon hareketlerine yard mc olur. M. supraspinatus: Fossa supraspinata ’ n n 2/3 medial b ö l ü m ü nden ve bu kas ö rten fa syadan (fascia supraspinatus) ba ş lar. D ş a do ğru bir araya toplanan kas lifleri acromion ’ un 4alt ndan ge ç er ve tuberculum majus ’ ta sonlan r. Kas n kiri ş i omuz ekleminin kaps ü l ü ne yap ş kt r. Siniri: N. suprascapularis. G ö revi: Kolun abduksiyonunu ba ş latan kast r. Omuz eklemini kuvvetlendirir. Bu kas ç al ş mad ğ zaman insanlar abduksiyonu ba ş latabilmek i ç in o tarafa do ğru e ğilirler ve yer ç ekimi kuvvetinden yararlan rlar. Kola ç ok zay f olarak d ş rotasyonda yapt r r. M. infraspinatus: Fossa infraspinata ’ y dolduran kal n bir kast r. Fossa infraspinata ’ n n 2/3 medial k sm ndan ve ü zerini ö rten fasyadan ba ş lar. Spina scapula ’ n n d ş kenar ü zerinden ge ç en kiri ş i omuz eklemi kaps ü l ü n ü arkadan ç aprazlar. Tuberculum majus ’ un orta k sm nda sonlan r. Siniri: N. suprascapularis. G ö revi: Kola d ş rotasyon yapt r r. Di ğer omuz kaslar gibi omuz eklemini kuvvetlendirir. M. teres minor: Dar uzun bir kast r. Scapula ’ n n d ş kenar n n 2/3 yukar k sm ndan ve kom ş u fasyalardan ba ş lar. Kas yukar ve d ş a do ğru e ğik ol arak uzan r. Eklem kaps ü l ü ne yap ş k olan kas n kiri ş i tuberculum majus ’ un alt k sm nda sonlan r. Siniri: N. axillaris G ö revi: Kola d ş rotasyon ve zay f olarak ta adduksiyon yapt r r. Omuz eklemini kuvvetlendirir. Rotator kaf (Man ş et): M. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres minor, m. subscapularis ’ in kiri ş lerinin olu ş turdu ğu bir yap d r. Bu yap omuz eklemi kaps ü l ü ne yap ş arak omuz eklemini ö nden, yukar dan ve arkadan kuvvetlendirir. Bu y ü zden omuz eklemindeki ç k klar genellikle koltuk alt ç ukur una do ğru olur. M. teres major: Kal n ve k smen yass bir kast r. Scapulan n d ş kenar n n 1/3 alt k sm ndan, angulus inferior ’ dan ve buraya kom ş u fasyalardan ba ş lar. Yukar ve d ş tarafa do ğru uzanarak m. latissimus dorsi ’ nin kiri ş i ile birlikte crist a tuberculi minoris ’ te sonlan r. Siniri: N. subscapularis. G ö revi: Kola i ç rotasyon, adduksiyon ve ekstensiyon yapt r r. Rotasyon y ö n ü nden m. pectoralis major ’ un sinergistidir. 5KOLUN FASYA VE KASLARI Fascia brachii (brachialis): Fascia profunda ’ n n ko lu ö rten b ö l ü m ü ne denir. Yukar da fascia pectoralis, fascia deltoidea ve fascia axillaris ile a ş a ğ da ise fascia antebrachii ile devaml d r. Dirsekte olecranon ve epicondillere tutunur. Epicondillere yap ş an k sm margo medialis ve margo lateralis humeri ’ ye tutunarak yukar do ğru uzan r. Bu b ö l ü mlerden d ş takine septum intermusculare brachii laterale, i ç tekine septum intermusculare brachii mediale denir. B ö ylece kolda iki kompartman olu ş ur. Ö n kompartmanda flexor kaslar, arka kompartmanda ise extensor kas alar yer al r. Ö n kompartmanda: M. biceps brachii M. brachialis M. corachobrachialis ’ in bir b ö l ü m ü N. ulnaris N. medianus A. brachialis V. brachialis bulunur. Arka kompartmanda: M. triceps brachii N. radialis A. profunda brachii bulunur. M. corachobrach ialis: Kolun ü st i ç k sm nda bulunur. M. biceps brachii ’ nin k sa ba ş ile birlikte processus corocoideus ’ dan ba ş lar. Humerus ’ un orta k sm n n i ç y ü z ü nde m. brachialis ile m. biceps brachii aras nda sonlan r. N. musculocutaneus bu kas delerek ge ç er. İ ç ya nda a. axillaris, a. brachialis, n. musculocutaneus, n. medianus, d ş yanda ise m. biceps brachii ve m. brachialis ile kom ş udur. Siniri: N. musculocutaneus G ö revi: Kolu i ç e ö ne do ğru ç eker (flexiyon) ve adduksiyon yapt r r. M. biceps brachii: Kolun ö n ta raf nda bulunan mekik ş eklinde ve iki ba ş l bir kast r. Caput longum: Tuberculum supraglenoidale ’ den uzun bir kiri ş le ba ş lar. Bu kiri ş synovial bir k l fla sar l olarak omuz ekleminin kaps ü l ü n ü n i ç inden ge ç erek sulcus intertubercularis ’ te ilerler (vagina synovialis intertubercularis). Caput breve: M. corachobrachialis ile birlikte processus corocoideus ’ un ucundan ba ş lar. M. biceps brachii ’ nin iki ba ş dirsek ekleminin 7-10 cm. ü st ü ne kadar ayr olarak seyreder. Burada birle ş en iki ba ş bundan sonra tek k as olarak a ş a ğ ya do ğru iner ve tuberositas radii ’ de sonlan r. Bir k s m aponeurotik lifleri aponeurosis musculi bicipitis brachii (lacertus fibrosis) ad n alarak ö n kol fasyas na yap ş r. M. biceps brachii yukar da m. pectoralis major ve m. deltoideus i le ö rt ü l ü d ü r. Kas n di ğer b ö l ü mleri y ü zeyeldir. Deri ve fasya ile ö rt ü l ü d ü r. M. biceps brachii kolun ö n y ü z ü ndeki belirgin kabar kl ğ (paz ) yapar. Siniri: N. musculocutaneus. G ö revi: Kol sabit ise ö n kola, ö n kol sabit ise kola dirsek ekleminde fleksi yon yapt r r. Ayr ca ö n kolun en kuvvetli supinatorudur. Caput longum kola abduksiyon, caput breve ise adduksiyon yapt r r. M. brachialis: Kolun ö n y ü z ü nde ve m. biceps brachii ’ nin derininde bulunur. M. biceps brachii ’ den daha geni ş oldu ğu i ç in biceps k as n n her iki yan ndan g ö r ü l ü r. Tuberositas deltoidea ’ n n alt taraf nda, humerus ’ un alt yar m ndan ve septum intermusculare brachii mediale ve laterale ’ den ba ş lar. Bu kas dirsek ekleminin 2.5 cm. distalinde kiri ş le ş ir ve tuberositas ulnae ’ ya yap ş arak son lan r. Siniri: N. musculocutaneus 6G ö revi: Ö n kola ve ö n kol sabit ise kola dirsek ekleminde fleksiyon yapt r r. M. triceps brachii: Kolun arka y ü z ü nde bulunan kal n bir kast r. Üç ba ş l d r. Caput longum, caput laterale ve caput mediale. Caput longum: Tu berculum infra glenoidale ’ den ba ş lar. Burada omuz eklemi kaps ü l ü ne tutunmu ş tur. Di ğer iki ba ş aras nda a ş a ğ do ğru ilerler ve m üş terek bir kiri ş le sonlan r. Bu kiri ş e tendo musculi tiricipitis brachii denir. Caput laterale: Humerus ’ un arka y ü z ü n ü n ü st k sm ndan septum intermusculare brachii laterale ’ nin ü st yar s ndan ve margo lateralis humeriden ba ş lar. Caput mediale: Caput longum ve caput laterale taraf ndan ö rt ü lm üş t ü r. Bu y ü zden baz kaynaklarda derin ba ş olarak da isimlendirilir. Sulcus nervi rad ialis alt nda humerus ’ un arka y ü z ü nden, septum intermusculare brachii mediale ’ nin t ü m ü nden, septum intermusculare brachii laterale ’ nin alt k sm ndan ba ş lar. Tendo musculi tricipitis brachii genellikle kas n ortalar ndan ba ş lar ve iki laminadan olu ş ur. Y ü z eyel olan hemen derinin alt nda ve kas n alt yar s ndad r. Derin olan ise kas n i ç inde bulunur. Bu ki yaprak birle ş erek olecranon ’ da sonlan r. Bir k s m lifleri a ş a ğ do ğru uzanarak ö n kol fasyas na yap ş r. Siniri: N. radialis G ö revi: Ö n kolun en ku vvetli ekstensor kas d r. Uzun ba ş kola bir miktar adduksiyon ve ekstensiyon yapt r r. M. articularis cubiti: M. subanconeus: M. triceps brachii ’ nin derin liflerinden ayr lan ve dirsek ekleminin kaps ü l ü ne yap ş an zay f kas lifleridir. Siniri: N. radial is G ö revi: Ö n kolun extensiyonu esnas nda dirsek eklemi kaps ü l ü n ü gererek kemikler aras nda s k ş mas n engeller. Spatium axillare laterale ve mediale: M. triceps brachii ’ nin uzun ba ş m. teres major ’ un arkas ndan ve m. teres minor ’ un ö n ü nden ge ç erek, m .teresmajor ve m. teres minor arasan da kalan aral ğ ikiye b ö ler. Lateralde kalan aral k d ö rtgen ş eklinde olup spatium axillare laterale: humerotricipital aral k: Valpeau aral ğ : quadrang ü ler aral k isimlerini al r. Bu aral ğ d ş tan humerus, i ç ten capu t longum, ü stten m. teres minor, alttan m. teres major s n rlar. İ ç inden n. axillaris ile a. v. circumflexa humeri posterior ge ç er. Medialde kalan aral ğa ise spatium axillare mediale: scapulotricipital aral k: triang ü ler aral k denir. Bu aral ğ d ş tan caput longum,alttan m. teres major, ü stten m. teres minor s n rlar. İ ç inden a. v. circumflexa scapulae ge ç er. Bu ge ç itler fossa axillaris ’ in arkas nda yer al rlar. Ö N KOLUN FASYA VE KASLARI Fascia antebrachii: Fascia profunda ’ n n ö n kolu saran b ö l ü m ü d ü r. Yukar da epicondylus lateralis ve medialise ve olecranon ’ a yap ş r ve fascia brachii ile devam der. A ş a ğ da radius ve ulnaya yap ş r. Ö n kolun proximal 2/3 ü nde kaslar n y ü zeysel lifleri bu fasyadan ba ş lar. Ö n kol fasyas kaslar aras na derin b ö lmel er g ö nderir. Bu b ö lmeler radius ve ulnan n kenarlar na yap ş arak kompartmanlar olu ş turur. Ö n kolun distalinde transvers y ö nde uzanan liflerle ö n kol fasyas kuvvetlenerek retinaculum flexorum ile retinaculum extensorum ’ u olu ş turur. Ö n kol fasyas n n olu ş tu rdu ğu k l f , radius, ulna ve membrana 7interossea ö n ve arka olmak ü zere iki kompartmana ay rm ş t r. Bunlardan arka (dorsal) kompartmanda y ü zeyel ve derin extensor kaslar yer al r. Ö n taraftaki kompartmanda ise flexor kaslar yer al r. Ö N KOLUN Ö N Y Ü Z Ü NDE K İ KASLAR İ ki k s mda incelenir: Ö n kolun ö n y ü z ü ndeki y ü zeyel kaslar. Ö n kolun ö n y ü z ü ndeki derin kaslar Ö n kolun ö n y ü z ü ndeki y ü zeyel kaslar: Bu grupta bulunan kaslar ş unlard r. M. palmaris longus M. pronator teres M. flexor carpi radialis M. flexo r carpi ulnaris M. flexor digitorum superficialis Bu kaslar genellikle epicondylus medialis ’ ten ve kaslar saran fasyadan ba ş larlar. Bu kaslar ö n kolun y ü zeyelinde seyrederek a ş a ğ ya do ğru inerler. El bile ğine yakla ş t k ç a kiri ş le ş irler. Bu kaslar radius ve ulnan n alt ucu, el bilek kemikleri, yada el parmak kemiklerine yap ş arak sonlan rlar. M. palmaris longus: İ nce, uzun silindirik bir kast r. Epicondylus medialis ’ ten ve fascia antebrachii ’ den ba ş lar. Ö n kolda kiri ş olarak devam eder. Uzun olan kiri ş i r etinaculum flexorum ’ un ü zerinden ge ç erek bunun distal yar s ile aponeurosis palmaris ’ te sonlan r. El bilek ekleminin hemen ü st ü nde n. medianus kiri ş in hemen alt ndad r. M. palmaris longus s kl kla tek veya ç ift tarafl olarak bulunmayabilir. Siniri: N. medianus G ö revi: Ele flexion yapt r r. Ö n kolun flexionuna yard mc olur. Aponeurosis palmarisi gerer. M. pronator teres: İ ki ba ş l bir kast r. Caput humerale ve caput ulnare. Caput humerale: Daha kal n ve y ü zeyel olup epicondylus medialis humeri ’ den ve buraya kom ş u ö n kol fasyas ndan ba ş lar. Caput ulnare: Daha zay f olan bu kas ulnae ’ nin processus coronoideus ’ undan ba ş lar. Radius ’ un d ş y ü z ü nde ve ortalar nda bulunan tuberositas pronatoria ’ da sonlan r. N. medianus bu kas n iki ba ş aras ndan ge ç er. A . radialis humeral ba ş n y ü zeyinden a. ulnaris ise ulnar ba ş n distalinden ge ç er. M. pronator teres ’ in d ş kenar fossa cubiti ’ nin medial s n r n olu ş turur. Siniri: N. medianus G ö revi: Ö n kola dolay s yla ele pronasyon yapt r r. Humeral ba ş ö n kolun fle ksiyonuna yard mc olur. Bu kas pronasyon esnas nda m. pronator quadratus ile birlikte ç al ş r. M. flexor carpi radialis: M. pronator teres ’ in i ç yan ndad r. Epicondylus medialis ’ ten, fascia antebrachii ’ den ve septum intermusculare ’ den ba ş lar. Ö n kolun or tas ndan itibaren kiri ş olarak devam eder. El bile ğinde retinaculum flexorum ’ un alt ndan ve radial tarafta bulunan bir kanaldan synovial bir k l fla sar l olarak ge ç er. II. metacarp ’ n proximal ucunda sonlan r. Bir k s m lifleri III. metacarp ’ ta sonlan r. A. radialis ö n kolun alt yar s nda bu kas ile m. brachioradialis aras nda seyreder. Siniri: N. medianus. G ö revi: Abduksiyon ve fleksiyon. M. flexor carpi ulnaris ile birlikte ele fleksiyon yapt r r. M. extensor carpi radialis ile birlikte ele radial abdu ksiyon yapt r r. M. flexor carpi ulnaris: Y ü zeyel kaslar n en medialde bulunan d r. İ ki ba ş vard r. Caput humerale: Epicondylus medialis ’ ten ba ş lar. Caput ulnare: Olecranon ’ un medial kenar ile ulna ’ n n 2/3 proximalinden ba ş lar. Ö n kolun distal 1/3 ’ ü nde kiri ş le ş en kas os psiforme ’ de sonlan r. Kiri ş in baz lifleri os psiforme ’ den os hamatum ’ a uzanarak lig. pisohamatum ’ u olu ş turur. Baz lifleri de 5. 8Metacarp ’ a uzanarak lig. pisometacarpeum ’ u olu ş turur. Bir k s m lifleri aponeurosis palmaris ’ e yap ş r. Kas n iki ba ş aras nda gerilen arcus tendineis ulnaris alt ndan n. ulnaris ge ç er. Siniri: N. ulnaris. G ö revi: Ele fleksiyon ve ulnar abduksiyon yapt r r. Fleksiyonu, m. flexor carpi radialis, m. flexor digitorum superficialis ve m. palmaris longus ile birli ktedir. Abduksiyonu ise m. extensor carpi ulnaris ile birliktedir. M. flexor digitorum superficialis: Y ü zeyel grup kaslar n en geni ş i olup en derin planda yer al r. Üç ba ş vard r. Bunlar caput humerale, caput ulnare ve caput radiale ’ dir. Caput humerale v e caput ulnare birbirine kayna ş m ş oldu ğu i ç in Caput humeroulnare olarak da isimlendirilir. Caput humerale: En kal n ba ş olup epicondylus medialis ’ ten ve lig. collaterale mediale ’ den ba ş lar. Caput ulnare: Processus coronoideus ulnae ’ dan ba ş lar. Caput rad iale: Tuberositas radii ’ den tuberositas pronatorii ’ ye kadar olan b ö l ü mde radius ’ un ö n kenar ndan ba ş lar. N. medianus ve a. ulnaris caput humeroulnare ile caput radiale aras ndan ge ç er. Bu kas n kiri ş i 2.-5. parmaklara gitmek ü zere 4 huzmeye ayr l r. Bu ki ri ş ler retinaculum flexorum ’ un derininde canalis carpi ’ den ge ç er ve avu ç ta da ğ larak ait olduklar parmaklara gider. Her parma ğa giden kiri ş I. phalanx n basisine geldi ğinde iki huzmeye ayr l r ve aralar nda bir ge ç it olu ş turur. Bu ge ç ide hiatus tendineus denir. Bu ge ç itlerden m. flexor digitorum profundus ’ un tendonlar ge ç er. Kas n tendonlar n n ikiye ayr lmas yla olu ş an huzmeler 2. phalanx ’ n orta k s mlar n n yan taraflar nda sonlan rlar. Siniri: N. medianus G ö revi: Ö nce sonland ğ ikinci phalanxa ve s ras yla birinci phalanxa ve ele fleksiyon yapt r r. Caput humerale ö n kolun fleksiyonuna da yard m eder. Bu kas ö zellikle parmaklar n ince hareketlerinden sorumludur. Fonksiyon bozuklu ğunda derin fleksor kaslar bu kas n g ö revini ü stlenir. B ö yle durumlarda elimiz ince i ş lerin ş ndaki yakalama ve kavrama gibi hareketleri rahatl kla yapabilir. Chiasma tendineum: Uzun ve k sa kas kiri ş lerinin ç apraz yapt klar yere denir. Ö n kolun ö n y ü z ü ndeki derin grup flexor kaslar: Bu grupta üç adet kas bulunur. Bunla r: M. flexor digitorum profundus, m. flexor pollicis longus ve m. pronator quadratus ’ tur. M. flexor digitorum profundus: Y ü zeyel grup kaslar n derininde ve ö n kolun ulnar taraf nda yer al r. Bu kas ulnan n ¾ proximalinde ve membrana interossea antebrachii ’ nin ulnar taraf ndan ba ş lar. Ö n kolun alt 1/3 ’ ü ne geldi ğinde kas kiri ş le ş ir. Bu kiri ş ler 4 adettir ve 2.-5. parmaklara gider. Canalis carpi ’ den ge ç en kiri ş ler birinci phalanx hizas nda hiatus tendineus ’ tan ge ç erek y ü zeyelle ş ir ve üçü nc ü phalanx n basisinde sonlan r. Vagina fibrosae digitorum manus: Y ü zeyel ve derin kas kiri ş leri art. metacarpophalengea hizas na geldiklerinde sa ğlam ligament ö z bir t ü nelden ge ç erler. T ü nellerin i ç i synovial bir zarla d öş enmi ş olup i ç indeki kiri ş leri bir k l f ş eklinde sarar. K l f i ç indeki y ü zeyel ve derin kas kir ş leri vincula tendineum denilen ba ğlar arac l ğ ile hem birbirlerine ve hemde phalanxa ba ğlanm ş t r. Bu olu ş umlar sayesinde parmaklar n fleksiyonu esnas nda kas kiri ş lerinin parmaklardan uzakla ş mas engellenir. Sin iri: Kas n ulnar k sm n. ulnaris ’ ten, radial k sm n. medianus ’ tan innerve olur. İ ş aret parma ğ na giden k s m n. medianus ’ tan, d ö rd ü nc ü ve be ş inci parma ğa giden k s m n. ulnaris ’ ten, üçü nc ü parma ğa giden k s m ise n. ulnaris ve n. medianus ’ tan innerve olu r. G ö revi: Ö nce tutundu ğu üçü nc ü phalanx ’ a ve daha sonra s ras yla ikinci ve birinci phalanxa ve ele fleksiyon yapt r r. Y ü zeyel ve derin kaslar birlikte kas ld klar nda ö nce ikinci phalanxlar ve daha sonra s ras yla üçü nc ü ve birinci phalanx ’ lar fleksi yon yaparlar. 9Derin fleksor kaslar daha ziyade tutma ve kavrama gibi kaba fonksiyonlar yerine getirirler. Derin fleksorlar fonksiyon bozuklu ğuna u ğrar ise y ü zeyel fleksor kaslar bunlar n fonksiyonunu k smen ü stlenir. Ancak bu durumda üçü nc ü phalanxlar fle ksiyon yapamayaca ğ i ç in elimizi s k yumruk yapamay z. M. flexor pollicis longus: M. flexor digitorum ’ un radial taraf nda yer al r. Tuberositas radii ’ nin alt nda radius ’ un ö n y ü z ü nden, membrana interossea ’ dan ve epicondylus medialis ’ ten ba ş lar. Retinacul um flexorum ’ un alt ndan ge ç en yass kiri ş i ba ş parma ğ n distal phalanx ’ n n basisinde sonlan r. Siniri: N. medianus G ö revi: Ba ş parma ğ n ikinci phalanx na ve s ras yla birinci phalanxa ve birinci metacarpa fleksiyon yapt r r. Ba ş parma ğ n en kuvvetli flex orudur. Ayr ca adduksiyon ve oppozisyon yapt r r. M. pronator quadratus: D ö rt k öş eli yass bir kast r. Radius ve ulnan n alt k s mlar n ö nden ç aprazlar. Ulnan n ¼ distal k sm n n ö n y ü z ü nden ba ş lar. Transvers olarak laterale ve birazda distale do ğru uzana rak radius ’ un distal ¼ ö n y ü z ü nde sonlan r. Siniri: N. medianus G ö revi: Ö n kola ve dolay s yla ele pronasyon yapt rmak. Retinaculum flexorum ve extensorum: Fascia antebrachii, el bile ğinde transvers y ö nde uzanan liflerle takviye edilerek, hareketler es nas nda kas kiri ş lerinin eklem ekseninden uzakla ş mas n ö nlemi ş tir. Radius ve ulnaya yap ş an bu olu ş umun ö nde bulunan na retinaculum flexorum, arkada bulunan na retinaculum extensorum denir. Retinaculum flexorum ö nceleri y ü zeyelde lig. carpi palmare (volar e) ve derinde lig. carpi transversum olarak isimlendiriliyordu. El bile ğindeki flexor kas kiri ş lerinin synovial k l flar : Retinaculum flexorum ’ un alt ndan ge ç en kas kiri ş leri iki synovial k l fla sar l olarak ge ç er. Bu k l flardan b ü y ü k olan ulnar ta raftad r ve vagina synovialis communis musculorum flexorum ad n al r. Bu k l f i ç inden derin ve derin ve y ü zeyel flexor kaslar n kiri ş leri ge ç er. K üçü k olan ise radial taraftad r ve i ç inden m. flexor pollicis longus ge ç er. Bunun ismi vagina synovialis te ndinis musculi flexoris longi ’ dir. Ö N KOLUN ARKA Y Ü Z Ü NDEK İ KASLAR Ö n kolun arka y ü z ü nde bulunan kaslar y ü zeyel ve derin grup olmak ü zere iki grup halinde incelenir. Y ü zeyel kaslar M. brachioradialis M. extensor carpi radialis longus M. extensor car pi radialis brevis M. extensor digitorum M. extensor digiti minimi M. extensor carpi ulnaris M. anconeus M. brachioradialis: Ö n kolun radial taraf ndaki en y ü zeyel kast r. Fossa cubiti ’ nin d ş yan kenar n yapar. Crista supraepicondylaris lateralis humeri ’ nin proximal 2/3 ’ ü nden ve septum intermusculare brachii laterale ’ den ba ş lar. Kas n ü st s n r sulcus nervi radialis ’ e kadar ç kar. Kas lifleri ö n kolun ortas nda yass bir kiri ş ş ekline d ö ner. Bu kiri ş processus styloideus radii ’ nin hemen ü st ü nde sonlan r . Bu kas n kiri ş inin ulnar taraf nda a. radialis bulunur. M. abductor pollicis longus ve m extensor pollicis brevis ’ in kiri ş leri bu kas n y ü zeyelinden ge ç erek ç aprazlar. 10Siniri: N. radialis G ö revi: Ö n kola fleksiyon yapt r r. Pronasyon durumundaki ö n kola supinasyon yapt r r. M. extensor carpi radialis longus: K smen m. brachioradialis taraf ndan ö rt ü lm üş t ü r. Crista supraepicondylaris lateralis humeri ’ nin 1/3 distalinden, septum intermusculare brachii laterale ’ den ve epicondylus lateralis ’ ten ba ş lar. Kas l ifleri ö n kolun 1/3 ’ ü nde distalinde kiri ş le ş ir. Radius ’ un lateralinde a ş a ğ do ğru inerken m. abductor pollicis longus ile m. extensor pollicis brevis ’ in derininden ge ç er. Retinaculum extensorum ’ un alt ndan m. extensor carpi radialis brevis ’ in tendonu ile b irlikte 2. kanaldan ge ç erek II. metecarp n basisinin dorsalinde sonlan r. Siniri: N. radialis G ö revi: Di ğer ekstensor kaslarla birlikte ele ekstensiyon yapt r r. M. flexor carpi radialis ile birlikte kas ld ğ nda ele radial abduksiyon yapt r r. M. extenso r carpi radialis brevis: M. extensor carpi radialis longus ’ tan daha k sa ve daha kal nd r. Epicondylus lateralis ’ ten, lig. collaterale radiale ’ den ve kom ş u fasyalardan ba ş lar. M. extensor carpi radialis longus ile birlikte 2. Kanaldan ge ç erek III. metacarp ’ n basisinin dorsal y ü z ü nde sonlan r. Siniri: N. radialis. G ö revi: Ele ekstensiyon ve ç ok zay f olarak ta radial abduksiyon yapt r r. M. extensor digitorum: Epicondylus lateralis ’ ten, fascia antebrachii ’ den ve kom ş u kaslarla aras nda bulunan fasyalardan b a ş lar. A ş a ğ do ğru inerken tendonu 4 huzmeye ayr larak 2.-5. parmaklara gider. Kiri ş leri 4. kanaldan m. extensor indicis ile birlikte ge ç er. Elin s rt nda her kiri ş ait oldu ğu parma ğa do ğru uzan r. Birinci phalanx n dorsaline geldiklerinde aponeurosis dors alis ’ in yap s na kat larak 2. ve 3. phalanxta sonlan r. Kas kiri ş leri el s rt nda connexus intertendinosus denilen yan ba ğlarla birbirine ba ğlanm ş t r. Siniri: N. radialis. G ö revi: Elin ve 2.-5. parmaklar n ekstensorudur. Parmaklar n 1. phalanx na kuvvetl i 2. ve 3. phalanx na zay f ekstensiyon yapt r r. M. extensor digiti minimi: İ nce uzun silindirik bir kast r. Epicondylus laterelis ’ ten fascia antebrachii ’ den ve septum intermusculare ’ den ba ş lar. Kiri ş i retinaculum extensorum ’ un alt ndaki 5. kanaldan tek ba ş na ge ç erek el s rt na gelir. Burada iki huzmeye ayr larak k üçü k parma ğ n dorsal aponeurosis ’ inde sonlan r. Siniri: N. radialis G ö revi: M. extensor digitorum ile birlikte k üçü k parma ğa ve ele ekstensiyon yapt r r. M. extensor carpi ulnaris: Ö n kolun ark a y ü z ü n ü n ulnar taraf nda bulunur. Epicondylus lateralis ’ ten ve ulna ’ n n arka kenar ndan ba ş lar. Kiri ş i retinaculam extensorum ’ un alt ndaki 6. kanaldan ge ç erek 5. metacarp n basisinin dorsal y ü z ü nde sonlan r. Siniri: N. radialis G ö revi: M. extensor carpi radialis longus ve brevis ile birlikte ele ekstensiyon, m. flexor carpi ulnaris ile birlikte ele ulnar abduksiyon yapt r r. M. anconeus: Dirsek ekleminin dorsalinde, m. triceps brachii ’ nin devam ş eklinde olan k üçü k üç gen bir kast r. Humerus ’ un d ş epikond ilinden ba ş lar. Ulna ’ n n arka y ü z ü n ü n proksimalinde ve olecranon ’ da sonlan r. Siniri: N. radialis. G ö revi: Ö n kola ekstensiyon, k smen de ulna ’ ya pronasyon yapt rabilir. Ö N KOLUN ARKA Y Ü Z Ü NDEK İ DER İ N KASLAR M. supinator M. abductor pollicis longus 11M. ex tensor pollicis longus M. extensor pollicis brevis M. extensor indicis M. supinator: Radius ’ un proksimal 1/3 ’ ü n ü saran geni ş bir kast r. Derin ve y ü zeyel olmak ü zere iki tabaka ş eklindedir. Bu tabakalar aras ndan n. radialis ’ in derin dal (n. interosseus p osterior) ge ç er. Bu kas epicondylus lateralisten, lig. collaterale radiale ’ den lig. annulare ’ den ve ulna ’ n n crista musculi supinatorius ’ undan ba ş lar. Radius ’ un ü st 1/3 ’ ü n ü n d ş yan y ü z ü ne do ğru uzan r. Tuberositas radii ’ nin ü st ü nde ve alt nda olmak ü zere radius ’ un ö n kenar ile ö n d ş y ü z ü nde sonlan r. Siniri: N. radialis. G ö revi: Ö n kola ve dolay s yla ele supinasyon yapt r r. M. abductor pollicis longus: M. supinator ’ un alt taraf nda bulunur. Radius ve ulna ’ n n arka y ü z ü ile membrana interossea ’ dan ba ş lar. Ö n kolun ortalar nda d ş a do ğru k vr larak kiri ş le ş ir. M. extensor pollicis brevis ’ in kiri ş i ile birlikte retinaculum extensorum ’ un alt ndaki I. kanaldan ge ç erek I. metacarp ’ n basisinin dorsalinde sonlan r. Siniri: N. radialis. G ö revi: Birinci metac arpa ve ba ş parma ğa abduksiyon ve ekstensiyon (repozisyon) yapt r r. M. extensor pollicis brevis: M. abductor pollicis longus ’ un i ç taraf ndad r ve bu kas ile ayn y ö nde seyreder. Radius ’ un arka y ü z ü nden ve membrana interossea ’ dan ba ş lar. Kiri ş i m. abduct or pollicis longus ’ un kiri ş i ile birlikte retinaculum extensorum ’ un alt ndaki I. kanaldan ge ç er. Ba ş parma ğ n I. phalanx ’ n n basisinin dorsal y ü z ü nde sonlan r. Siniri: N. radialis. G ö revi: Ba ş parma ğ n I. phalanx na ve I. metacarpa abduksiyon ve ekstensi yon (repozisyon) yapt r r. M. extensor pollicis longus: M. extensor pollicis brevis ’ ten daha uzundur. Ulnan n dorsal y ü z ü n ü n ve membrana interossea ’ n n orta k s mlar ndan ba ş lar. El bile ği yak n nda kiri ş le ş ir ve retinaculum extensorum ’ un derinindeki III. kanaldan tek ba ş na ge ç er. Burada m. extensor carpi radialis longus ve brevis ’ in kiri ş lerini y ü zeyel olarak ç aprazlar. Ba ş parma ğ n son phalanx n n dorsal y ü z ü nde sonlan r. Siniri: N. radialis. G ö revi: Ö nce ba ş parma ğ n II. ve daha sonra I. phalanx na ek stensiyon ve I. metacarpa repozisyon yapt r r. Ele azda olsa ekstensiyon ve radial abduksiyon yapt r r. Fovea radialis (enfiye ç ukuru): M. extensor pollicis longus ve m. extensor pollicis brevis ’ in kiri ş leri aras nda olu ş an bir ç ukurluktur. Ba ş parmak eks tensiyon yapt ğ nda m. extensor pollicis longus ’ un kiri ş i m. extensor pollicis ’ in kiri ş inden uzakla ş r. Ç ukuru i ç yandan m. extensor pollicis longus, d ş yandan ise m. extensor pollicis brevis ve m. abductor pollicis longus ’ un kiri ş leri s n rlar. Ç ukurun i ç inden a. radialis ge ç er. Ç ukurun taban nda os trapezoideum bulunur. M. extensor indicis: İ nce ve uzun bir kas olup m. extensor pollicis longus ’ un ulnar taraf nda yer al r. Ulna ve membrana interossea ’ n n 1/3 distalinden ba ş lar. El bile ği yak n nda kiri ş l e ş ir. Retinaculum extensorum ’ un alt nda IV. Kanaldan m. extensor digitorum ’ un kiri ş leri ile birlikte ge ç er. İ kinci metacarp ’ n basisin hizas nda m. extensor digitorum ’ un i ş aret parma ğ na giden kiri ş inin ulnar yar m na kar ş arak sonlan r. Siniri: N. radia lis. G ö revi: İ ş aret parma ğ na ve ele ekstensiyon yapt r r. Membrana interossea antebrachii: Geni ş , yass ve kuvvetli bir ba ğd r. Radius ve ulna ’ n n margo interosseus ’ lar na tutunur. İ ki kemik aras ndaki a ç kl ğ b ü y ü k ö l çü de kapat r. Sadece proximalde 5 c m.lik k s mda kapatmaz. Serbest ü st kenar ile chorda obliqua aras nda kalan ge ç itten a. v. interossea posterior ge ç er. Distal uca yak n bir yerden de a. v. interossea anterior ge ç er. 12Membrana interossea ’ y olu ş turan lifler yukar da radius ’ tan a ş a ğ i ç e d o ğru uzanarak ulna ’ ya tutunur. Bu yap ulna ve radius ’ u s k olarak birbirine ba ğlar. Yar supinasyon ve yar pronasyonda en gergin durumdad r. Kuvvet naklinde i ş g ö r ü r. Chorda obliqua: Yass veya yuvarlak bir bant ş eklinde olan bu ba ğ tuberositas ulna ’ n n d ş taraf ndan a ş a ğ ve d ş a do ğru seyrederek tuberositas radii ’ nin biraz a ş a ğ s na tutunur. Lifleri membrana interossea antebrachii ’ nin liflerine dik olarak seyreder. El bile ğindeki extensor kas kiri ş lerinin synovial k l flar ve kanallar : Retina culum extensorum ile karpal kemikler aras nda 6 kanal vard r. Bu kanallar n i ç inden synovial k l flarla sar l olarak extensor kas kiri ş leri ge ç er. Bu kanallar ba ş parmak taraf ndan ba ş layarak numaraland r l r. 1.kanal: M. abductor pollicis longus ve m. e xtensor pollicis brevis. 2.kanal: M. extensor carpi radialis longus ve m. extensor carpi radialis brevis. 3.kanal: M. extensor pollicis longus. 4.kanal: M. extensor digitorum ve extensor indicis (en geni ş kanald r). 5.kanal: M. extensor digiti minimi. 6.k anal: M. extensor carpi ulnaris. FOSSA CUB İ T İ : Dirse ğin ö n ü nde taban yukar da, tepesi a ş a ğ da üç gen ş eklinde bir ç ukurdur. S n rlar şö yledir. D ş yanda: M. brachioradialis. İ ç yanda: M. pronator teres. Taban : Üç genin taban her iki epikondilden ge ç en hayali ç izgi. Tepesi: M. brachioradialis ve m. pronator teres ’ in ç apraz yapt ğ nokta. Zemini: D ş ta m. supinator, i ç te m. brachialis olu ş turur. Tavan : Deri ve aponeurosis bicipitalis taraf ndan kapat l r. Fossa cubitideki olu ş umlar: İ ç yandan d ş yana do ğru; n. medianus, a. ulnaris ve a. radialis ’ e ayr lm ş olan a. brachialis, m. biceps brachii ’ nin kiri ş i, a. radialis ve derin dal . EL İ N FASYA VE KASLARI Fascia superficialis: Fascia subcutenea: Ö n kolun ö n y ü z ü ndeki fascia superficialis el bile ği hizas nda sa ğlam bir yap ya d ö n üş erek avu ç i ç inde ve parmaklar n ö n y ü z ü nde devam eder. Avu ç taki fascia superficialis bol miktarda ya ğ dokusu ihtiva eder. Fasyan n iki tabakas n birbirinden ay rmak zordur. Bu tabakada bulunan ya ğ dokusu, ba ğ dokusu arac l ğ ile k üçü k b ö lmelere ayr lm ş t r ve fascia profunda ile s k ca kayna ş m ş t r. Avu ç derisi compakt yap da olup, alt ndaki fascia profunda ’ ya s k ca yap ş m ş t r. Bu yap ş ma deri oluklar n n (sulci cutis) bulundu ğu yerlerde daha sa ğlamd r. Fascia superficia lis avucun ve parmaklar n yan kenarlar nda incelerek el s rt ndaki fascia superficialis ile devam eder. Elin ve parmaklar n dorsalindeki fascia superficialis, ince ve hareketlidir. Y ü zeyel yapra ğ nda biraz ya ğ bulunur. Derin yaprak ile y ü zeyel yaprak aras nda deri sinirleri ve y ü zeyel venler bulunur. Fascia superficialis ’ in derin yapra ğ ile fascia profunda aras nda belirgin bir fasyal aral k bulunur. Bu aral k el s rt derisinin hareketini sa ğlar. 13Fascia profunda: Ö n kolun ö n y ü z ü n ü ö rten fascia profunda avu ç i ç inde de devam eder. El bile ğinde transvers y ö nde seyreden liflerle kal nla ş arak retinaculum flexorum ve retinaculum extensorum ’ u olu ş turur. Avucu ö rten fascia profunda el s rt ndaki fascia profunda ile devam eder. Bu fasyan n thenar kaslar ö rten b ö l ü m ü ne; fascia thenaris, hypothenar kaslar ö rten b ö l ü m ü ne; fascia hypothenaris denir. İ kisi aras nda kalan fasya b ö l ü m ü aponeurosis palmaris ’ in yap s na kat l r. Aponeurosis palmaris: Y ü zeyel ve derin olmak ü zere iki tabakadan olu ş ur. Daha kal n olan y ü z eyel tabaka m. palmaris longus ’ un kiri ş i taraf ndan olu ş turulurken, daha ince olan derin tabaka fascia profunda taraf ndan olu ş turulur. İ ki tabakan n lifleri k smen birbirleriyle kar ş m ş t r. Aponeurosis palmaris ’ in parmaklara uzanan lifleri aras ndaki ar al klarda transvers y ö nde uzanan lifler bulunur. Bu liflere lig. metacarpale transversum superficiale denir. Parmaklar n damar ve sinirleri, aponeurosis palmaris ’ in derininden ge ç erek parmaklar n ucuna kadar uzan r. Aponeurosis palmiris ’ in uzunlamas na se yreden liflerinden ba ş parma ğa giden b ö l ü m ü di ğer parmaklara gidenlerden daha zay ft r. M. palmaris brevis k üçü k bir kas olup fascia hypothenaris ’ in y ü zeyelinde bulunur. Bu kas aponeurosis palmaris ’ in ulnar taraf ndan ba ş lar ve ulnar taraftaki deride sonla n r. Aponeurosis palmaris ba ş parmak taraf nda fascia thenaris ile kayna ş m ş t r. Bu kayna ş ma yerinden derine dalarak 1. metakarpal kemi ğe tutunur. Bu b ö lmeye septum thenaris denir. Ayn ş ekilde aponeurosis palmaris, fascia hypothenaris ’ e hypothenar kaslar n radial taraf nda tutunarak derine dalar ve 5. metacarpa tutunur. Bu b ö lmeye septum hypothenaris denir. Bu iki septum elin palmar y ü z ü n ü ; thenar, hypothenar ve orta olmak ü zere üç b ö lmeye ay r r. Fascia dorsalis manus: Ö n koldaki fascia profundan n el s r t ndaki devam d r. Elin yan taraflar nda 1. ve 5. metakarpal kemi ğe tutunur. Palmar tarafta ise fascia thenaris ve fascia hypothenaris ile devam eder. Bu fasya el s rt ndaki ekstensor kas tandonlar n n y ü zeyelinde bulunur. Eldeki fasyal b ö lmeler Thenar ko mpartman: Bu kompartman fascia profunda ile septum thenaris (m. adductor pollicis ile m. flexor pollicis brevis aras nda) s n rlar. Bu kompartman olu ş turan fasyalar proximalde karpal kemikler ve lig. transversum karpiye, distalde kompartmanda bulunan kas lar n sonlanma yerlerine tutunur. Dorsalde 1. metacarpa, ö n i ç te ise 1. metacarpa (septum thenaris arac l ğ ile) tutunur. Bu kompartmanda m. abductor pollicis brevis, m. opponens pollicis, m. flexor pollicis brevis, birinci metacarp, a. radialis ’ in ramus palmaris superficialis ’ i ve m. flexor pollicis longus ’ un kiri ş i bulunur. Hypothenar kompartman: Bu kompartman fascia profundan n bir b ö l ü m ü olan fascia hypothenaris ile septum hypothenaris (m. flexor digiti minimi brevis ile 3. m. interosseus palmaris ara s nda bulunur) bulunur. Bu fasyalar 5. metakarpal kemi ğe tutunarak kapal bir b ö lme olu ş turur. Bu kompartman i ç erisinde, m. opponens digiti minimi, m. flexor digiti minimi brevis ve m. abductor digiti minimi bulunur. Orta kompartman: Bu kompartman radial taraftan septum thenaris, ulnar taraftan septum hypothenaris, y ü zeyelden aponeurosis palmaris ve derinden de flexor kas kiri ş lerinin derininde bulunan fasyal membran ile s n rland r lm ş t r. Bu kompartmanda; m. flexor digitorum superficialis, m. flexor dig itorum profundus ’ un 14kiri ş leri, m. lumbricales ’ ler, arcus palmaris superficialis, n. medianus ’ un palmar dallar ve n. ulnaris ’ in y ü zeyel dal bulunur. İ nterosseoz (adductor) kompartman: Palmar taraftaki kompartman ile elin dorsal taraf aras nda m. adductor pollicis ile interosseal kaslar n olu ş turdu ğu b ö lmeye denir. Bu kompartman dorsal taraftan fascia interossea dorsalis s n rlar, palmar taraftan ise m. adductor pollicis ile interosseal kaslar ö rten fascia interossea palmaris s n rlar. Bu kompartmanda 2. -5. metakarpal kemikler, t ü m interosseal kaslar, m. adductor pollicis, arcus palmaris profundus ve n. ulnaris ’ in derin dal bulunur. El s rt ndaki extensor kiri ş lerin kompartman : Bu kompartmanda extensor kas kiri ş leri bulunur. Bu kompartman y ü zeyelden d erin fascian n bir b ö l ü m ü olan fascia dorsalis manus, derinden ise fascia subaponeurotica dorsalis s n rlar. Bu fascialar n biri extensor kas kiri ş lerinin y ü zeyelinden, di ğeri de derininden ge ç tikten sonra elin yan taraflar nda birle ş erek tek tabaka halind e radial tarafta ikinci metakarpa, ulnar tarafta be ş inci metakarpa tutunur. Proximalde ise retinaculum extensorum ’ un alt nda birbiriyle kayna ş arak kompartman kapat rlar. Thenar kaslar: M. abductor pollicis brevis, m. opponens pollicis, m. flexor pollicis brevis ve m. adductor pollicis. M. abductor pollicis brevis: Bu b ö lgedeki en y ü zeyel kas olup ince ve yass d r. Lig. carpi transversum (retinaculum flexorum), os scaphoideum ve os trapezoideum ’ dan ba ş lar. A ş a ğ ve d ş tarafa do ğru uzanarak, ba ş parma ğ n b irinci falanks n n radial taraf nda sonlan r. Siniri: N. medianus. G ö revi: Ba ş parma ğa abduksiyon yapt rarak ikinci metakarpal kemikle aras nda 90 derecelik bir a ç olu ş turur. M. opponens pollicis: M. abductor pollicis brevis ’ in derininde bulunur. K üçü k, üç gen ş eklinde bir kast r. Retinaculum flexorum ve os trapezium ’ dan ba ş lar. A ş a ğ ve d ş tarafa do ğru uzanarak birinci metakarpal kemi ğin radial taraf na tutunarak sonlan r. Siniri: N. medianus. G ö revi: Oppozisyon yapt r r. Birinci metakarp ve ba ş parma ğ ö ne ve i ç e do ğru ç eker. M. flexor pollicis brevis: M. abductor pollicis brevis ’ in medialinde bulunur. Derin ve y ü zeyel olmak ü zere iki b ö l ü m ü vard r. Y ü zeyel b ö l ü m ü lateral tarafta bulunur ve retinaculum flexorum ve os trapezium ’ dan ba ş lar. Derin b ö l ü m ü daha k üçü kt ü r ve medialde bulunur. Os trapezium ve os ç apitatum ’ dan ba ş layan bu b ö l ü m y ü zeyel b ö l ü m ile birle ş ir. Kas ba ş parma ğ n birinci falanks n n radial taraf nda sonlan r. Kiri ş i i ç erisinde k üçü k bir sesamoid kemik bulunur. Siniri: Y ü zeyel b ö l ü m ü n. medianus ’ tan, derin b ö l ü m ü ise n. ulnaris ’ ten innerve olur. G ö revi: Birinci falanksa ve birinci metakarpa fleksiyon ve i ç rotasyon yapt r r. M. adductor pollicis: İ ki ba ş vard r. Caput obliquum ve caput transversum. Caput obliquum: Os capitatum ’ dan, iki nci ve üçü nc ü metakarplar n taban ndan ba ş lar. Caput transversum: Thenar kaslar n en derin plan nda yer al r. Üç gen ş eklinde olan bu kas üçü nc ü metakarp n distalinden ba ş lar. Ba ş parma ğ n birinci falanks n n ulnar taraf nda sonlan r. Kiri ş i i ç erisinde ses amoid bir kemik bulunur. Siniri: N. ulnaris. G ö revi: Ba ş parma ğa adduksiyon ve oppozisyon yapt r r. 15Hypothenar kaslar: M. palmaris brevis, m. abductor digiti minimi, m. flexor digiti minimi brevis ve m. opponens digiti minimi. M. palmaris brevis: Elin ul nar taraf nda derinin hemen alt nda bulunan ç ok ince ve 4 kenarl bir kast r. Retinaculum flexorum ’ dan ve palmar aponeurosis ’ in ulnar taraf ndan ba ş lar ve elin ulnar taraf nda deride sonlan r. Siniri: N. ulnaris. G ö revi: Elin palmar y ü z ü ü zerindeki deriyi buru ş turur. Hypothenar kabart y belirgin hale getirir. M. abductor digiti minimi: Elin ulnar kenar boyunca uzan r. Os psiforme ile m. flexor carpi ulnaris ’ in kiri ş inden ba ş lar. Be ş inci parma ğ n birinci falanks na ve dorsal aponeurosisine tutunarak sonl an r. Siniri: N. ulnaris. G ö revi: K üçü k parma ğa abduksiyon ve birinci falanksa fleksiyon yapt r r. M. flexor digiti minimi brevis: M. abductor digiti minimi ’ nin radial taraf nda bulunur. Hamulus ossis hamati ’ den ve retinaculum flexorum ’ dan ba ş lar. K üçü k parma ğ n birinci falanks n n basisinde sonlan r. M. abductor digiti minimi ile bu kas aras nda a. ve n. ulnaris ’ in derin dal bulunur. Siniri: N. ulnaris G ö revi: K üçü k parma ğa fleksiyon yapt r r. M. opponens digiti minimi: M. flexor digiti minimi brevis ’ in derininde bulunan üç gen ş eklinde bir kast r. Hamulus ossis hamati ve retinaculum flexorum ’ dan ba ş lar. Be ş inci meakarp n ulnar taraf nda sonlan r. Siniri: N. ulnaris. G ö revi: Be ş inci parma ğa oppozisyon yapt r r. El ayas n n ortas nda bulunan kaslar: Mm. l umbricales, Mm. interossea dorsalis ve mm. interossea palmaris. Mm. lumbricales: d ö rt adet ince uzun bir kast r. Bu kaslar derin flexor kas kiri ş lerinden ba ş lar. Birinci ve ikinci kas tek ba ş l üçü nc ü ve d ö rd ü nc ü kas iki ba ş l d r. Birinci kas ikinci parma ğ n, ikinci kas ise üçü nc ü parma ğ n derin flexor kas kiri ş inin radial taraf ndan ba ş lar. İ ki ba ş l olan üçü nc ü ve d ö rd ü nc ü lumbrical kaslar ise aralar nda bulunduklar kiri ş lerden ba ş lar. Lumbrical kaslar 2.-5. parmaklar n radial taraf nda uzanarak ait old uklar parmaklar n dorsal aponeurosislerinde sonlan r. Sinirleri: Birinci ve ikinci kaslar n. medianus ’ tan, üçü nc ü ve d ö rd ü nc ü kaslar n. ulnaris ’ ten innerve olur. G ö revi: Birinci falanksa fleksiyon, ikinci ve üçü nc ü falanksa ekstensiyon yapt r r. Mm. inte rossei: Metakarplar aras nda bulunan 7 adet kast r. İ ki grupta incelenir. Mm. interossei dorsales ve mm. interossei palmares. Mm. interossei dorsales: D ö rt adet kas olup metakarpal kemiklerin birbirine bakan y ü zlerinden iki ba ş ile ba ş lar. Birincisi i ş are t parma ğ n n radial taraf nda bulunur. İ kincisi ve üçü nc ü s ü orta parma ğ n her iki yan nda bulunur. D ö rd ü nc ü s ü ise d ö rd ü nc ü parma ğ n ulnar taraf nda bulunur. Bu kaslar n kiri ş leri art. carpometacarpophalengea ’ n n palmar taraf ndan ge ç erek parmaklar n dorsal taraf na gelirler ve dorsal aponevrozda sonlan rlar. Sinirleri: N. ulnaris. G ö revi: Elin ortas ndan ge ç en eksene g ö re tutundu ğu parma ğa abduksiyon yapt r r. Orta parma ğ n her iki yan na da yap ş t klar i ç in ikisi birden kas ld ğ nda orta parmak hareket et mez. Ancak tek tarafl kas ld ğ nda o tarafa abduksiyon yapt r r. 16M. interossei palmares: Üç adet kas olup metakarpal aral klar n palmar yar s nda bulunur. Birincisi, ikinci metakarpal kemi ğin ulnar, ikincisi ve üçü nc ü s ü ise s ras yla d ö rd ü nc ü ve be ş inci m etakarpal kemi ğin radial taraf ndan ba ş layarak ait olduklar parmaklar n birinci falankslar n n yan taraflar nda ve dorsal aponevrozlar nda sonlan r. Sinirleri: N. ulnaris. G ö revi: Tutunduklar ikinci, d ö rd ü nc ü ve be ş inci parmaklara adduksiyon yapt r rlar . Birinci falankslara fleksiyon ikinci ve üçü nc ü falankslara ekstensiyon yapt r rlar. Sorular 1 -M. pronator teres ’ in iki ba ş aras nda ge ç en sinir a ş a ğ dakilerden hangisidir? a ) N. radialis b ) N. medianus c ) N. ulnaris d)N. axill aris e) N. musculocutaneus CEVAP B. M. pronator teres iki ba ş l bir kast r. Caput humerale isimli ba ş daha kal n ve y ü zeyel olup epicondylus medialis humeri ’ den ve buraya kom ş u ö n kol fasyas ndan ba ş lar. Caput ulnare ise d aha zay f olup ulnae ’ nin proces sus coronoideus ’ undan ba ş lar. Bu kas radius ’ un d ş y ü z ü nde ve ortalar nda bulunan tuberositas pronatoria ’ da sonlan r. N. medianus bu kas n iki ba ş aras ndan ge ç er. A. radialis humeral ba ş n y ü zeyinden a. ulnaris ise ulnar ba ş n distalinden ge ç er. M. prona tor teres ’ in d ş kenar fossa cubiti ’ nin medial s n r n olu ş turur. 172- Kolun arka y ü z ü ndeki kaslar a ş a ğ daki hangi sinir innerve eder? a ) N. radialis b ) N. medianus c ) N. ulnaris d) N. axillaris e) N. musculocutaneus CEVAP A. Kolun arka y ü z ü nde m.trice ps brachii ve m.articularis cubuti isimli kaslar bulunur ve bu kaslar n motor siniri n. radialis ’ tir. 3-M. extensor carpi radialis brevis ’ in sonlanma yeri a ş a ğ dakilerden hangisidir? a)III. metacarp b)II. metacarp c)I. metacarp d)ba ş marma ğ n II.phala nks e)proc.styloideus radii CEVAP A. M. extensor carpi radialis longus ’ tan daha k sa ve daha kal nd r. Epicondylus lateralis ’ ten, lig. collaterale radiale ’ den ve kom ş u fasyalardan ba ş lar. M. extensor carpi radialis longus ile birlikte 2. Kanaldan ge ç er ek III. metacarp ’ n basisinin dorsal y ü z ü nde sonlan r. 4 -A ş a ğ da ki kaslardan hangileri hem n.medianus hem de n.ulnaris taraf ndan innerve edilir? a ) Mm. interossei dorsales- Mm. interossei palmares b ) Mm. interossei palmares-mm.lumbricales c ) Mm.lumbricales -mm.interossei dorsales d ) M. flexor digitorum superficialis- m.flexor digitorum profundus e ) M. flexor digitorum profundus- Mm. lumbricales CEVAP E Kolda m.flexor digitorum profundus ’ un unlar yar s n.ulnaris ’ ten radial yar s ise n.medianus ’ tan innerve olur. Elde m.lumricalis ’ lerden 1 ve 2 numaral k sm n.medianus, III ve IV.k s mlar ise n.ulnaris ’ ten innerve olur. Dolay s yla bu iki kas ikili innervasyoan sahiptir. 5- Kolun abduksiyonunu ba ş latan kas a ş a ğ dakilerden hangisidir? a)pars acromialis (m . deltoideus) b)pars spinalis (m. deltoideus) c)m. supraspinatus d)m. serratus anterior e)m. subscapularis CEVAP C Kolun abduksiyonunu ba ş latan kas m. supraspinatus ’ tur. M.supraspiantus koal 15-20 dercelik bir abduksiyon imkan sa ğlar ondan sonra m.d eltoideus ’ un pars acromialis ’ i 60 dereceye kadar, ondan sonra ise pars spinalis ile kol 90 derecelik bir abduksiyon yapar. 6-Spatium axillare mediale ’ yi s n rlayan yap lar hangi ş kta do ğru olarak verilmi ş tir? a)m. teres major, m. teres minor ve humerus b)m. teres major, m. teres minor ve caput longum m. tricipitis brachii c)humerus, m. teres major ve caput longum m. tricipitis brachii d)humerus, m. teres major, m. teres minor ve caput longum m. tricipitis brachii e)humerus, caput longum ve caput mediale m. triceps brachii CEVAP B. 18Spatium axillare mediale (scapulotricipital aral k: triang ü ler aral k) ’ nin s n rlar d ş tan caput longum (m.triceps brachii), alttan m. teres major, ü stten m. teres minor taraf ndan olu ş turulur. İ ç inden a. v. circumflexa scapulae ge ç er. Bu ge ç itler fossa axillaris ’ in arkas nda yer al rlar. 7-A ş a ğ daki kaslardan hangisi ö nkolun arka y ü z ü nde bulunmaz? a)m. ex tensor carpi radialis longus b)m. supinator c)m. extensor carpi ulnaris d)m. brachioradialis e)m. pronator teres 8-A ş a ğ daki olu ş umlardan hangisi m.supinator kas n deler? a)a. brachialis b)a. radialis c)n.medianus d)n. radialis e)a. ulnaris 9 -A ş a ğ daki yap lardan hangisi el bile ğindeki retinaculum flexorum ’ un alt ndan ge ç mez? a)m. flexor digitorum superficialis b)m. flexor digitorum profundus c)n. medianus d)m.palmaris longus e)m. flexor pollicis longus 10-Elde adductor kompartmanda yer almayan yap hangisidir? a)m. adductor pollicis b)m. interosseus palmaris c)m. interosseus dorsalis d)mm. oppenens digitiminimi e)arcus palmaris profundus 19