Genel Botanik Göknar Balsam Göknarı Familya: Pinaceae Latince İsim: Abies balsamea İngilizce: Balsam Fir Türkçe: Balsam Göknarı Vatanı olan Kuzey Amerika’da 20-25 metre boyla rında bir ağaçtır. Gövdenin esmer renkteki kabuğugenç yaşlarda düzgün, sonraları pul pul olur ve çatlar. Kabukta çok sayıda reçine bezeleri bu lunur. Sarımsı renkteki genç sürgünler seyrek tüylüdür. Tomurcuklar bol reçineli, parlak kırmızı renktedir. 1 ,5-2,5 cm. boylarında iğne yapraklar koyu yeşil renkte, uçları küt ya da hafif kertikli çoğu kez üst yüzlerinde de beyaz stoma çizgileri görülür. İğne yap raklar ovuşturulduğunda aromatik bir koku verir. Kozalak küçük, yumurtamsı ya da silindirik yapıdadır . Kozalak 6-10 cm. büyüklüğünde, önce koyu menekşe renginde, üzerileri bol reçineli, brahtenin orta lobu kısa, iki yan lobu ise yuvarlak uçları ile dışarıdan görülebilmektedir. Tipik bir kuzey yarıküre bitkisid ir. Özellikle Kuzey Amerika’nın kuzeyi ile Kanada ’nın orta ve doğu kesimlerinde, deniz seviyesinden 1600 metre yük seltiye dek yayılmaktadır. Göknar taksonları içinde çok geniş coğra fi bir yayılışı vardır. Nem istemi çok yüksektir. Saf olarak yayıldığı gibi Picea rubens, P. glauca ve Larix lariciana gibi konifer türleri ile karışıklık oluşturur. __________________ 90-100 metre boy, 5 metrede çap yapabilen ve dünyanın görkemli ağaçları arasında yeralan bu göknar türünde kabuk gençlikte düzgün ve üzerinde birçok r eçine kabarcıkları bulunmakta, ileri yaşlarda ise çatlaklı ve düzensiz pullara ayrılmakt adır. tomurcuk küçük, koni biçiminde ve üzeri reçinelidir. zeytin yeşili renginde olan sürgünler gençken ince hafif tüylü, sonraları bu tüyler dökülür. İğne yapraklar yumuşak, tarakvari dizilmiş, oğuştur ulduğunda portakalımsı bir koku vermektedir. İğne yapraklar 3-6 cm. uzunluğunda, uç ları küt yada kertiklidir. Üst yüzü parlak koyu yeşil ve oluklu, alt yüzünde stoma çizgileri belirg indir. kozalaklar küçük, 5-10 cm., silindirik yapıda, brah teleri gizlidir. doğal olarak kuzey amerika'nın batı sahillerinde yayılmıştır. vancouver adaları ve kuzey kaliforniya'da yaygındı r. nem istemi çok, gölgeye en az dayanıklıdır. göknarlar içinde en boy lusu olup, avrupa'ya getirilmiş amerika göknarlarının en hızlı büyüyenidir. ancak odunları pseudotsuga kadar değerli değildir.