Sedimantoloji Göl Depolanma Sistemleri Göl Depolanma SistemleriGöl Sistemleri Göller Yerin mevcut k ı tasal yüzeyinin yakla ş ı k %1ni ? olu ş tururlar. Göller tektonik hareketler (faylanma ve riftle ş me), buzul ? prosesleri (buzul kaz ı malar ı , buzul t ı kamalar ı , moren t ı kamalar ı ), kütle kaymalar ı , volkanik aktiviteler vs gibi hareketler sonucu olu ş an havza veya çöküntü alanlar ı d ı r. Bunlar genel olarak tatl ı su ile dolu çukurluklar olarak ? tan ı n ı rlar. Ancak tuzlu ve sodal ı su içeren göller de yayg ı nd ı r. ?Göl çökellerinin özelliklerini kontrol eden en önemli etken ? iklimsel ko ş ullard ı r. İ klimsel ko ş ullar , ? Yo ğ unla ş ma ve buharla ş ma miktar ı , ? ayr ı ş man ı n tabiat ı n ı , akaçlama havzas ı ndaki bitki örtüsü ve ? topra ğı n cinsini, mevsimsel de ğ i ş imlerle akarsular taraf ı ndan ortama ? getirilen materyal miktar ı n ı kontrol eder.Göl çökellerini, genel olarak, iki grup alt ı nda ? toplayabiliriz. k ı r ı nt ı l ı göl çökelleri, ? Kimyasal göl çökelleri ? Bunla birlikte her iki grup aras ı nda geçiş gösteren göller de ? mevcuttur. K ı r ı nt ı l ı çökeller ? Bunlar kurak iklimden so ğ uk iklim ku ş aklar ı na kadar her ? bölgedeki göllerde geli ş ebilirler. Dalgalara aç ı k olan k ı y ı alanlar ı nda; ? Derin sularda ince taneli k ı r ı nt ı lar ı n, ? K ı y ı larda ise iri taneli k ı r ı nt ı lar ı n (çak ı l ve kumlar ı n) ? çökeldi ğ i gözlenir.Göl içindeki hidrolik enerji ku ş aklar ı na ba ğ l ı olarak ? (dalgalar ı n aktif olmas ı durumunda) k ı y ı dan gölün merkezine do ğ ru; plaj çak ı llar ı , kum ve çamur dizilimi görülür. Do ğ ada bu ideal s ı ralan ı ş ta de ğ i ş ik ölçülerde ? sapmalar olu ş abilmektedir. Akarsu girdisinin oldu ğ u göllerin kenar k ı s ı mlar ı nda ? dalgalar ı n aktif olmad ığı durumlarda deltalar olu ş ur ve göl orta kesiminden itibaren giderek yava ş yava ş dolmaya ba ş lar. Bu durumdaki göllerde göl seviyesi sabittir. ?Kimyasal Göl Çökelleri: Göl tortular ı içerisinde kimyasal/biyokimyasal ? tortula ş ma önemli bir yer tutar. Göllerdeki en yayg ı n kimyasal tortular ı CaCO 3 olu ş turur. ? Yar ı kurak iklimin hakim oldu ğ u göl alanlar ı nda CaCO 3 ? önem kazanmaya ba ş lar. Bunlar oolitik, algal ve tufa tortular ı ş eklindedir. ? İ klimin daha s ı cak ve kurak oldu ğ u bölgelerde tuzluluk ? oran ı artar sonuçta aragonit ve jips çökelmeye ba ş lar.Göller ayr ı ca; ? Aç ı k göller ve ? Kapal ı göller olmak üzere iki k ı sma da ay ı rabilirler. ? Aç ı k göller: ? Akarsular taraf ı ndan beslenen ve nispeten durayl ı k ı y ı ? çizgisine sahip olan göllerdir. Bunlarda su girdisi ve tortula ş ma ve su ç ı k ı ş ı ve ? buharla ş mayla dengelenmektedir. Yayg ı n tortula ş may ı silisiklastik materyaller olu ş turur. ? Bununla birlikte k ı r ı nt ı girdisinin azald ığı durumlarda ? kimyasal tortula ş ma da olu ş abilirKapal ı göller: ? Ana su girdisinin olmad ığı ve de ğ i ş ken k ı y ı çizgisine sahip ? göllerdir. Su ç ı k ı ş ı genel olarak buharla ş ma ve süzülmeyle ? artmaktad ı r. Bu ko ş ullar göl sular ı ndaki iyonlar ı n yo ğ unla ş mas ı na neden ? olur. Hakim tortula ş ma kimyasal kökenlidir. ? Silisiklastik tortularda çökelebilir. ?Göl ortam ı içindeki tortu fasiyes da ğı l ı m ı