Halkla Ilişkiler Halkla İlişkiler Vize Notları 2011 güz 1 HALKLA İ L İ Ş K İ LER DERS İ V İ ZE NOTLARI, Kas ı m 2011 De ğ erli arkada ş lar, ders notunu çal ı ş ı rken konularla ilgili derslerde verdi ğ imiz örnekleri hat ı rlaman ı z veya sizlerin konulara ili ş kin yeni örnekler dü ş ünmeniz çal ı ş man ı z ı kolayla ş t ı racakt ı r. Bu dersin ve di ğ er derslerinizin s ı navlar ı nda ba ş ar ı lar dilerim. Ö ğ r. Gör. Ömer Faruk ÖZGÜR HALK ve İ L İ Ş K İ KAVRAMI Halk : Çok farkl ı co ğ rafi, siyasal, etnik gruplar ı Halk : Bir co ğ rafi bölgede ya ş ayan insanlar ı n tümü. H.i ’ deki halk , herkesi kapsam ı yor, daha özel. Halk : Beklentileri olan, kanaat , yarg ı ve davran ı ş lar ı yla kurumun i ş lem ve uygulamalar ı n ı etkileyebilen ki ş i ve gruplar. Halk : Kurulu ş un MUHATAP OLMAK DURUMUNDA kald ığı HEDEF K İ TLED İ R. Halk : Bir kurulu ş un eylem ve i ş lemlerinden do ğ rudan ya da do layl ı olumlu veya olumsuz etkilenen; kanaat ve eylemleriyle kurulu ş u olumlu ya da olumsuz , do ğ rudan veya dolayl ı etkileyen, ortak kan ı lara davran ı ş lara ve ç ı karlara sahip birey, grup ve kurulu ş lard ı r. HALK KAVRAMI Halk sözcü ğ ünün genel anlam ı , H. İ AÇISINDAN HALK KAVRAMINI kar ş ı lamaz. Ülkemizdeki halkla ili ş kiler l üteratüründe “halk” kavram ı ile e ş anlaml ı olarak “ KAMU ” ve “ HEDEF K İ TLE ” kullan ı lmaktad ı r. İ L İ Ş K İ KAVRAMI H. İ ili ş ki kavram ı incelenirken Grunig ve Hunt ’ ı n simetrik ve asimetrik yakla ş ı mlar ı önemlidir. Asimetrik İ li ş ki : B İ R TARAF GÜÇLÜ, di ğ eri BASTIRILMI Ş . Güçlü taraf de ğ i ş ime kar ş ı duruyor. Simetrik İ li ş ki : İ ki taraf E Ş İ T G ÜÇTE. İ ki taraf da de ğ i ş meye haz ı r. D İ YALOG TEMEL.2 ÖRGÜT VE KAMUSU ARASINDA FAYDALI İ L İ Ş K İ ; İ K İ YÖNLÜ S İ METR İ K, KAR Ş ILIKLI GÜVEN, E Ş İ TL İ K, İ L İ Ş K İ DEN TATM İ N OLMA, KAR Ş ILIKLI ANLAYI Ş ve YARAR. HALKLA İ L İ Ş K İ LER TANIMLANMASINDA FARKLILIKLARIN NEDENLER İ H. İ ’ in ROLÜYLE İ LG İ L İ ÖNVARSAYIMLAR Mü ş terilerin hedeflerine ula ş malar ı n ı kolayla ş t ı rarak, onlara de ğ er sa ğ layan yararl ı bir uygulama ( GRUN İ G ) Ekonomik a ç ı dan g üçlü olanlar ı n ç ı karlar ı n ı savunarak bir ayr ı cal ı k sistemi olu ş turdu ğ unu dü ş ünen muhafazakâr yakla ş ı m ( GRUN İ G ) . H. İ ’ in UYGULAMA ALANININ GEN İ Ş L İĞİ Lobicilik, Kriz yönetimi, İ maj Yönetimi, Medyayla İ li ş kiler, İ tibar yönetimi, H. İ ’ in D İ NAM İ K YAPISI H. İ ’ in YANLI Ş ANLA Ş ILMASI ve ÇARPITILMASI Propaganda, reklamc ı l ı k, sat ı ş deste ğ i, promosyon arac ı gibi görme AKADEM İ K TANIMLA UYGULAMACILARIN UZLA Ş MAMASI ÖZEL ve KAMU KURULU Ş LARINDA FARKLI ALGILANMASI HALKLA İ L İ Ş K İ LER İ N SOSYAL B İ L İ MLERLE İ Ç İ ÇE OLMASI HALKLA İ L İ Ş K İ LER TANIMLARI Ortak tan ı mlar: “ YÖNET İ M FONKS İ YONU”, ” İ LET İ Ş İ M YÖNET İ M İ ”, “ İ L İ Ş K İ YÖNET İ M İ ”3 B İ R ÖRGÜTÜN BA Ş ARI veya BA Ş ARISIZLI Ğ ININ KEND İ LER İ NE BA Ğ LI OLDU Ğ U ÇE Ş İ TL İ KAMULARLA BU ÖRGÜT ARASINDA KAR Ş ILIKLI Y ARARA DAYALI İ L İ Ş K İ KURAN VE SÜRDÜREN B İ R YÖNET İ M FONKS İ YONUDUR. B İ R KURUMLA KAMUSU ARASINDA KAR Ş ILIKLI YARAR İ L İ Ş K İ S İ N İ GEL İ Ş T İ RME VE SÜRDÜRMEY İ SA Ğ LAYAN İ LET İ Ş İ M VE EYLEM. B İ R ÖRGÜTÜN DE Ğİ Ş İ K KAMULARIYLA İ L İ Ş K İ S İ N İ N YÖNET İ M İ . HALKLA İ L İ Ş K İ LER İ N ALTERNAT İ F İ S İ MLER İ İ NSAN İ L İ Ş K İ LER İ – BE Ş ER İ MÜNASEBETLER KANAAT YÖNET İ M İ VEYA RIZA MÜHEND İ SL İĞİ İ MAJ YÖNET İ M İ – ALGI Y ÖNET İ M İ SPIN DOKTORU – E Ğİ RME / DOKUMA / ÇEV İ RME HALKLA İ L İ Ş K İ LER İ N UYGULAMA ALANLARI MEDYA İ L İ Ş K İ LER İ F İ NANSAL İ L İ Ş K İ LER KONU / SORUN YÖNET İ M İ LOB İ C İ L İ K KR İ Z YÖNET İ M İ İ T İ BAR YÖNET İ M İ PAZARLAMA İ LET İ Ş İ M İ SPONSORLUK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ETK İ NL İ K YÖNET İ M İ KURUMSAL K İ M İ L İ K VE İ MAJ ÇALI Ş AN ÜYE İ L İ Ş K İ LER İ TOPLUMLA İ L İ Ş K İ LER4 HALKLA İ L İ Ş K İ LER ve BENZER UYGULAMA ALANLARI PAZARLAMA – HALK LA İ L İ Ş K İ LER Pazarlama üretici tüketici aras ı nda MAL ve H İ ZMET aktar ı r. H.i, kurum ve hedef kitle aras ı nda KAR Ş ILIKLI UYUM ARAR. Pazarlaman ı n amac ı Kard ı r. H.i ’ in amac ı ise OLUMLU ALGI ve E Ğİ L İ MD İ R. Pazarlaman ı n ba ş ar ı ölçümü SATI Ş VEYA GEL İ R M İ KTARIDIR. H.i ’ in ba ş ar ı ölçümü ise KAMU DESTE Ğİ N İ N DEL İ LLER İ . REKLAMCILIK – HALKLA İ L İ Ş K İ LER Reklamc ı l ı k DI Ş HEDEF K İ TLEYE hitap eder. H.i HEM DI Ş HEM İ Ç HEDEF K İ TLEYE hitap eder. Reklamc ı l ı k SADECE İ LET İ Ş İ M fonksiyonudur. H.i ise ÇOK DAHA GEN İ Ş B İ R FONKS İ YONDUR. Reklamc ı l ı kta amaç MAL VE H İ ZMET SATMA H.i de amaç ÇEVREDE OLUMLU ALGI OLU Ş TURMA Reklamc ı l ı k K. İ .A PARAYLA YER ALIR. H.i ise MADD İ BEDEL ÖDEMEZ. PROPAGANDA – HALKLA İ L İ Ş K İ LER Propagandan ı n amac ı sonuç için ALGI B İ Ç İ MLEND İ RME VE B İ L İ NÇ YÖNET İ M İ H. İ ’ in amac ı KAR Ş ILIKLI ANLAYI Ş GEL İ Ş T İ RME. Propaganda TEK YÖNLÜ İ LET İ Ş İ M H. İ ise İ K İ YÖNLÜ İ LET İ Ş İ M 5 Propagandada DÜRÜSTLÜK ARANMAZ H. İ ’ in ise temeli DÜRÜSTLÜKTÜR. Propagandada SOSYAL SORUMLULUK ARANMAZ. H. İ ’ de ise SOSYAL SORUMLULUK ÖNEML İ D İ R. Propagandada ET İ K KAYGI YOKTUR. H. İ ’ de ise ET İ K KODLAR MEVCUTTUR. HALKLA İ L İ Ş K İ LER İ N TAR İ H İ GEL İ Ş İ M İ ABD ’ DE HALKLA İ L İ Ş K İ LER İ N GEL İ Ş İ M İ 1807 Thomas Jefferson ilk defa halkla ili ş kiler tabirini kulland ı - 1906 Ivy Lee “ İ lkeler Beyannamesi”ni yay ı nlad ı . - 1829 Amos Kendall siyasal olarak ABD ba ş kanı na dan ı ş manl ı k - ABD ’ DE HALKLA İ L İ Ş K İ LER İ N GEL İ Ş İ M İ NDE DÖRT MODEL BASIN AJANSI MODEL İ ( 1850 – 1900 ) P.T Barnum temsilcisidir. - Kamuoyunu kand ı rma, bas ı na haber olma, haberleri çarp ı tma ve abartma - KAMUOYUNU B İ LG İ LEND İ RME ( 1903 – 1934 ) Ivy Lee temsilcisidir. - Halkla bilgi verilmelidir. - 1906 Y ı l ı ’ nda “ İ lkeler Beyannamesi ” ni yay ı nlam ı ş t ı r. - “ İ lkeler Deklerasyonu”nu yay ı nlam ı ş t ı r. - Medya ile sürekli ileti ş im kurulmal ı d ı r. - Pennslyvania Demiryolu ’ na dan ı ş manl ı k. - Rockerfeller ailesine dan ı ş manl ı k. - İ K İ YÖNLÜ AS İ MET İ RK MODEL ( 1930 – 1960 ) 6 Edward L. Bernays ilk temsilcisidir. - Kamuoyu gerçeklerle ayd ı nlat ı lmal ı d ı r. - 1. Dünya Sava ş ı ve ABD halk ı bilgilendirme komitesi - New York Üniversitesi ’ nde bilinen ilk halkla ili ş kiler dersini verdi ( 1923 ). - “ Kamuoyunun Kristalle ş tirilmesi ” adl ı kitab ı n ı yazd ı . - American Tobacco ve Luck Strike firmalar ı na dan ı ş manl ı k yapt ı . - İ K İ YÖNLÜ S İ METR İ K MODEL ( 1961- … ) İ lk temsilcisi Edward Bernays ’ t ı r. - Kar ş ı l ı kl ı anlay ı ş önemli. - Hedef kitlenin , kamunun görü ş lerinin kuruma yans ı t ı lmas ı . - Kurumlar ı n halka göre kendisini ş ekillendirmesi. - TÜRK İ YE ’ DE HALKLA İ L İ Ş K İ LER İ N TAR İ H İ GEL İ Ş İ M İ 1920 ’ L İ y ı llarla ba ş lar. Anadolu ajans ı n ı n kurulu ş u önemlidir. - 1946 VE 1951 hükümet programlar ı nda halkla ili ş kilerin ad ı geçmi ş tir. - Devlet planlama te ş kilat ı nda Yay ı n ve Temsil ş ubesi kurulmu ş tur. - 1962 ’ de MEHTAP ( Merkezi Hükümet Te ş kilat ı Ara ş t ı rma Projesi ) yap ı lm ı ş t ı r. - 1964 ’ te N üfus Planlama M üdürlü ğ ü Aile Planlamas ı hakk ı nda çal ı ş malar - yapm ı ş t ı r. 1966 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi - 1969 ’ da ilk olarak Ko ç Holding, ard ı ndan Sabanc ı ve Ya ş ar Holding olmak - üzere halkla ili ş kiler birimleri kurulmaya ba ş land ı . 1971 Halkla İ li ş kiler derne ğ i kuruldu. - 1974 Alaeddin Asna İ lk Halkla İ li ş kiler firmas ı n ı A&B Halkla İ li ş kiler - kurmu ş tur. 1984 ’ te Ba ş bakanl ı k ’ ta Halkla ili ş kiler birimi kurulmu ş tur. -7 1985 – 1989 Be ş Y ı ll ı k Kalk ı nma planlar ı - 1991 ’ de KAYA projesi - 2004 Bilgi Edinme Yasas ı - B İ MER ( Alo 150 ) Ba ş bakanl ı k İ leti ş im Merkezi - HEDEF K İ TLEN İ N ÖZELL İ KLER İ A ) BA Ğ LANMA a ) Tutum yönünde davranma b ) Tutum de ğ i ş ikli ğ i ac ı verecekse, de ğ i ş tirmeme c ) Tutumun di ğ er tutumlarla bulu ş ma düzeyi d ) Hedef tutuma ba ğ land ı kça de ğ i ş im zordur B ) KEND İ NE GÜVEN C ) SAYGINLIK D ) C İ NS İ YET FARKI HEDEF K İ TLE SINIFLANDIRMALARI OLU Ş UMUNA GÖRE HEDEF K İ TLELER A ) OLU Ş MAMI Ş HEDEF K İ TLE B ) B İ L İ NÇL İ HEDEF K İ TLE C ) AKT İ F HEDEF K İ TLE ÖNEM SIRASINA GÖRE HEDEF K İ TLELER A ) B İ R İ NC İ L HEDEF K İ TLE B ) İ K İ NC İ L HEDEF K İ TLE C ) MARJ İ NAL HEDEF K İ TLE DURUMLARINA GÖRE A ) MEVCUT HEDEF K İ TLE8 B ) POTANS İ YEL HEDEF K İ TLE DESTEK DURUMUNA GÖRE HEDEF K İ TLELER A ) DESTEKLEYEN B ) KAR Ş I TAVIR ALAN C ) KARARSIZ HEDEF K İ TLEY İ ETK İ LEYEN UNSURLAR A ) DEMOGRAF İ K ETMENLER B ) PS İ KOLOJ İ K ETMENLER a ) PS İ KOLOJ İ K b ) İ HT İ YAÇ d ) Ö Ğ RENME e) K İ Ş İ L İ K f ) ALGILAMA g ) TUTUM VE İ NANÇ C) KÜLTÜR D ) SOSYAL SINIF E ) GRUP ETK İ LER İ KURUM İ Ç İ HEDEF K İ TLEYE YÖNEL İ K HALKLA İ L İ Ş K İ LER FAAL İ YETLER İ A ) PERSONELLE İ L İ Ş K İ LER a ) PERSONELLE İ L İ Ş K İ BÜROSU b ) TELEFON İ LET İ Ş İ M İ d ) ÖZEL KONULU TOPLANTI d ) KAPALI DEVRE TV e ) ÇALI Ş AN A İ LES İ PROGRAMI f ) ÜST YÖNET İ C İ BÖLÜM Z İ YARET İ9 g ) KURUM İ Ç İ SÜREL İ YAYIN h ) E Ğ LENCE MORAL ORGAN İ ZASYONLARI i ) MEKTUPLAR j ) ÇALI Ş ANLARA SANAL FORUM k ) DUYURU – İ LAN PANOLARI B ) ORTAKLARLA İ L İ Ş K İ LER C ) SEND İ KALARLA İ L Ş İ K İ LER KURUM İ Ç İ HALKLA İ L İ Ş K İ LER FAAL İ YETLER İ N İ N AMAÇLARI A ) İ NFORMEL İ LET İ Ş İ M İ ( DED İ KODUYU ) KONTROL ETMEK B ) KURUM KÜLTÜRÜ OLU Ş TURMA C ) KURUM A İ D İ YET İ OLU Ş TURMA D ) ÇALI Ş ANLARA ORTAK HEDEF GÖSTERME E ) B İ RL İ KTEL İ K SA Ğ LAMA F ) İ NSANA İ NSAN OLDU Ğ UNU HATIRLATMA KURUM İ Ç İ HALKLA İ L İ Ş K İ LER İ N TEMEL İ LKELER İ A ) DO Ğ RUYU SÖYLEMEL İ B ) HEMEN SÖYLEMEL İ C ) ACI DA OLSA SÖYLEMEL İ KURUM İ Ç İ HALKLA İ L İ Ş K İ LER İ N UYGULANDI Ğ I ZAMANLAR A ) BA Ş LANGIÇ – İ Ş E ALIM B ) ÇALI Ş MA – OR YANTASYON – İ LET İ Ş İ M C ) ÖDÜLLEND İ RME – TERF İ D ) AYRILIK – İ Ş TEN ÇIKARMA İ Ş LETME DI Ş I HEDEF K İ TLE10 A ) TÜKET İ C İ – POTANS İ YEL TÜKET İ C İ B ) BAY İ LERLE İ L İ Ş K İ LER C ) SATICI – T ÜCCARLARLA İ L İ Ş K İ LER D ) KAMU KURULU Ş LARI İ LE İ L İ Ş K İ LER E ) E Ğİ T İ M KURULU Ş LARI İ LE İ L İ Ş K İ LER F ) MESLEK KURULU Ş LARI İ LE İ L İ Ş K İ LER G ) BASIN YAYINLA İ L İ Ş K İ LER H ) TOPLUMSAL ÇEVRE İ LE İ L İ Ş K İ LER G ) F İ NANS KURULU Ş LARI İ LE İ L İ Ş K İ LER HEDEF K İ TLE AÇISINDAN AMAÇLARIN BEL İ RLENMES İ DURUMUN DE Ğ ERLEND İ R İ LMES İ - AMAÇLARIN TANIMI - HEDEF K İ TLEY İ BEL İ RLEME VE TANIMA - İ LET İ Ş İ M ARAÇLARININ BEL İ RLENMES İ - MESAJLARIN BEL İ RLENMES İ - BÜTÇELEME - SONUÇLARIN DE Ğ ERLEND İ R İ LMES İ - KURUMLARDA HALKLA İ L İ Ş K İ LER B İ R İ M İ N İ N ÖZELL İ KLER İ A ) GÜVEN VER İ C İ B ) TEM İ ZL İ K C ) İ Ç AÇICILIK D ) DÜZEN B İ R HALKLA İ L İ Ş K İ LER ÇALI Ş ANINDA BULUNMASI GEREKEN ÖZELLL İ KLER11 GÜVEN VER İ C İ - TEM İ ZL İ K - İ Ç AÇICILIK - DÜZEN - E Ğİ T İ M - YABANCI D İ L - GÜLERYÜZ - İ LET İ Ş İ M - ETK İ L İ KONU Ş MA - ETK İ L İ YAZMA - ARA Ş TIRMACILIK - SABIR, MERAK - HALKLA İ L İ Ş K İ LER SÜREC İ ARA Ş TIRMA - PLANLAMA - UYGULAMA - DE Ğ ERLEND İ RME - HALKLA İ L İ Ş K İ LER SÜREC İ ARA Ş TIRMA - STRATEJ İ VE TAKT İ K - PLANLAMA - İ LET İ Ş İ M - DE Ğ ERLEND İ RME - HALKLA İ L İ Ş K İ LER SÜREC İ12 RESEARCH ( ARA Ş TIRMA ) - ACTION ( EYLEM ) - COMMUN İ CATION ( İ LET İ Ş İ M ) - EVALUATION ( DE Ğ ERLEND İ RME ) - SWOT ANAL İ Z İ NED İ R ? STRENGTH ( KURUMUN GÜÇLÜ YÖNLER İ N İ N BEL İ RLENMES İ ) - WEAKNESS ( KURUMNUN ZAYIF YÖNLER İ N İ N BEL İ RLENMES İ ) - OPPORTUN İ TY (KURUM İ Ç İ N FIRSATLARIN BEL İ RLENMES İ ) - THREAT ( KURUM İ Ç İ N TEHD İ TLER İ N BEL İ RLENMES İ ) - SWOT analizi kurumun stratejik planlar ı n ı belirlemek amac ı yla, kurumun hangi yönlerinin kuvvetlendirilmesi, hangi y önlerinin dikkatle izlenmesi gerekti ğ ini belirlemek amac ı yla, üst y önetime yol haritas ı vermek amac ı yla haz ı rlan ı r. SWOT analizinde f ı rsat ve tehditler kurumun d ı ş ı nda ger çekle ş en durumlar ı , güçlü ve zay ı f yönler ise kurum içi durumlar ı ifade eder. HALKLA İ L İ Ş K İ LER ARAÇLARI A – KURU LU Ş YAYINI a ) BÜLTENLER AMAÇLARINA GÖRE ÜYELERE TOPLUMSAL ÖRGÜTLER ( STÖ S İ V İ L TOPLUM ÖRGÜTLER İ ) KURUMSAL TANITIM ÖZEL İ LG İ ALANLARINA b ) GAZETE c ) DERG İ d ) MEGAPAPER B – BRO Ş ÜR HAZIRLARKEN D İ KKAT ED İ LECEKLER13 AMAÇ - TASARIM ( RENK, M İ ZANPAJ / DÜZEN, SAYFA SAYISI ) - DA Ğ ITIM - C - K İ TAPÇIKLAR AMAÇLARINA GÖRE DUYURU - B İ LG İ LEND İ RME - KAR Ş ILAMA - DESTEK VEYA KATILIM SA Ğ LAMA - BRO Ş ÜR VEYA K İ TAPÇIK HAZIRLARKEN D İ KKAT ED İ LMES İ GEREKENLER ANLA Ş ILIR D İ L KULLANMAK - AMAÇLARA YÖNEL İ K KONU - OKURUN İ HT İ YACI OLAN B İ LG İ - KISA YAZI - KURULU Ş YAYINI(DERG İ –GAZETE) HAZIRLARKEN D İ KKAT ED İ LMES İ GEREKENLER OKUR PROF İ L İ - T İ RAJ - YAYIN PER İ YODU - YAYIN POL İ T İ KASI - YAYIN ADI - B İ Ç İ MSEL ÖZELL İ KLER ( SAYFA, RENK, M İ ZANPAJ / DÜZEN ) - DA Ğ ITIM - BÜTÇE - D ) MEMORANDUM ( HATIRLATMA NOTU ) TAR İ H -14 K İ MDEN - K İ ME - KONU - E ) MEKTUPLAR H İ TAP - GÖVDE – MET İ N - KAPANI Ş - İ MZA - F ) FOTO Ğ RAF KONUSU OLMALI - ED İ TÖR İ STE Ğİ NE UYMALI - PROFESYONEL FOTO Ğ RAFÇI İ LE ÇALI Ş MALI - G ) KONU Ş MA VE KONU Ş MACI KONU Ş MA TÜRLER İ İ RT İ CALEN KONU Ş MA ( BEKLENMED İ K ANDA ) - HAZIRLIKSIZ KONU Ş MA - MET İ N OKUMA - MET İ N EZBERLEME - KONU Ş MA METN İ TASLA Ğ I AÇILI Ş - KONU TANITIMI - ÖRNEKLER - KONUYU TARTI Ş MA - SONUÇ -15 SON CÜMLE - KONU Ş MACIDAN DO Ğ AN HATALAR AMACI BELL İ OLMAYAN / İ Y İ HAZIRLANMAMI Ş KONU Ş MA - ALICIYA UYGUN OLMAYAN KONU Ş MA - BOZUK SES – MONOT ON SUNU Ş - ÖNYARGILAR – D İ NLEY İ C İ Y İ KÜÇÜMSEME - İ NANDIRICILI Ğ I OLMAYAN GÖNDER İ C İ - EKS İ K BEDEN D İ L İ - SÖZ HAKKI VERMEME - F İ ZYOLOJ İ K DURUM - ETK İ L İ B İ R MET İ N HAZIRLAMAK İ Ç İ N KONU Ş MACIYI TANIMALI - D İ NLEY İ C İ Y İ TANIMALI - L İ SANA HAK İ M OLMALI - GERÇEKÇ İ OLMALI - ANLA Ş ILIR OLMALI - KISA OLMALI - ETK İ LEY İ C İ CÜMLE - H ) SERG İ FUAR SERG İ VEYA FUARA KATILIM AMACI KURUM TANITIMI - MÜ Ş TER İ YLE İ LET İ Ş İ M -16 POTANS İ YEL MÜ Ş TER İ YLE İ LET İ Ş İ M - YEN İ ÜRÜN VEYA H İ ZMET - S İ PAR İ Ş ALIMI - SERG İ VEYA FUARDA D İ KKAT ED İ LMES İ GEREKENLER YER SEÇ İ M İ - BASIN K İ T İ - ÇALI Ş AN GÖREV DA Ğ ILIMI - SERG İ KATALO Ğ UNA G İ RME - SERG İ YE KATILIMI ETK İ LEYEN UNSURLAR SERG İ SÜRES İ - DESTEKÇ İ LER - KATILIMIN SINIRLI VEYA HALKA AÇIK OLMASI - I ) İ NTERNET İ NTERNET S İ TES İ HAZIRLARKEN D İ KKAT ED İ LMES İ GEREKENLER HEDEF K İ TLE TESP İ T İ - TASARIM - KULLANIM - İ NTERAKT İ F - İ NTERNET İ N FAYDALARI ANINDA HABER - İ LET İ Ş İ M L İ STES İ - TOPLUMSAL OLAYLARA S İ TEDE YER VERME - FAAL İ YETLER - BASIN BÜLTEN İ - KONU Ş MA METN İ -17 İ Ş LETME B İ LG İ S İ - ÜRÜN B İ LG İ S İ - ÖZEL OLAYLAR - İ ) RADYO VE TELEV İ ZYON TELEV İ ZYONUN KULLANILDI Ğ I YERLER AÇIK OTURUM PROGRAMLARI - HABER BÜLTENLER İ - HALKLA İ L İ Ş K İ LER F İ LMLER İ - TV PROGRAMINA KONUK OLANIN D İ KKAT ETMES İ GEREKENLER CANLI YAYIN – BANT YAYIN - RES İ M – SLAYT G ÖSTER İ M İ - PROVA VAR MI? - D İĞ ER KATILIMCILAR K İ MLER? - OLASI SORULAR - UYGUN G İ YS İ - MÜLAKATÇI İ LE ÖNGÖRÜ Ş ME - KAMERA YER İ NE SUNUCUYA BAKMALI - SORULARA HIZLI CEVAP - KONU Ş MA D İ L İ -18 Bütün derslerinizin s ı navlar ı nda ba ş ar ı lar dilerim. Ö ğ r. Gör. Ömer Faruk ÖZGÜR