Hidrografi ve Oşinografi Hidrografik, Oşinografik, Jeolojik ve jeofizik Etüt Rapor Formatı H İDROGRAF İK, O ŞİNOGRAF İK, JEOLOJ İK VE JEOF İZ İK ETÜT RAPOR FORMATI 1. Projenin Tanımı ve Amacı Projenin tanımı, fonksiyonu, konumu, koordinatları, saha resimleri, varsa imar durumu bilgisi, plan krokisi. 2. Kullanılan Cihaz ve Sistemler Çalı şmalarda kullanılan cihaz, vasıta ve sistemlere ait bilgiler. 3. Jeolojik Çalı şmalar Bölgenin genel jeolojik yapısı, çalı şmalarda izlenen süreç-yöntemler, proje kıyı bandı resimleri, sediment numune mevkileri ve derinlikleri (tablo halinde), skeç haritası, numune analiz sonuçları ile zemin/örnek tanımlaması (tablo halinde), granülometrisi, 1/2500, 1/5000 veya 1/7500 ölçekli tane boyuna göre sediment da ğılım haritası ile yorum ve de ğerlendirmeler, proje sahasında sismik çalı şma yerine sondaj çalı şması yapılmı ş ise sondaj logları (co ğrafi koordinatlı) ve karot analiz sonuçları, kesitler ve de ğerlendirmeler. 4. Jeofiziksel Ölçüm ve De ğerlendirmeler Sismik ve Yandan Taramalı Sonar (YTS) çalı şmaları, izlenen süreç-yöntemler ve kullanılan yazılım, konumlandırma sistemi, sismik kayıtların yorumlanmı ş kesitleri ve de ğerlendirmeler, YTS kayıtları ve de ğerlendirmeleri, hat/lokasyon skeç haritası, hat/lokasyon mevki bilgileri, sismik ve YTS kayıtları üzerinde zaman ve mevki bilgileri, ölçüm esnasında kullanılan YTS frekansı ve kaplama geni şli ği bilgisi. 5. O şinografik Ölçüm ve De ğerlendirmeler Akıntı ve CTD çalı şmaları, ölçümlere ait tarih bilgisi, mevki skeç haritaları, izlenen süreç- yöntemler ve kullanılan yazılım, ölçüm tarihinde meteorolojik ko şullar (rüzgar yön ve hızı, basınç, deniz durumu, dalga vd.), akıntı ve CTD veri setleri, zamana ba ğlı akıntı hız ve yön ölçüm grafikleri ile saçılma diyagramları, deniz suyunun derinli ğe ba ğlı tuzluluk, sıcaklık, yo ğunluk grafikleri ve de ğerlendirmeler. 6. Deneysel/Nümerik Modelleme Çalı şmaları Olası kumlanma miktarı, kullanılan yöntem ve yazılım ile birimler, simülasyon. 7. Sonuç ve Öneriler Raporu Hazırlayanlara Ait Bilgiler Raporu hazırlayanların kimli ği, unvanı, imza ve tarih. Kaynaklar Yararlanılan kaynaklar. Ekler Batimetrik harita ve raporu (web adresinde belirtilen “Hidrografik (Batimetrik) Ölçümlere Ait Standartlar ve Rapor Formatı”na uygun olarak) Zemin analiz sonuçları (Elek-Pipet/Hidrometre, Granülometri E ğrisi) Sondaj logları (sismik çalı şma yerine yapılmı şsa) YTS ve sismik kayıtlarına ait ham veriler Akıntı ve CTD kayıtlarına ait ham veriler ile cihazlara ait kalibrasyon belgeleri Çalı şma foto ğrafları Raporu hazırlayanların noter tasdikli kimlik, diploma fotokopisi, ders çizelgesi (transkript) ve imza sirküleri (ikinci ve sonraki raporlarda diploma ve imza sirküleri fotokopisi yeterli) ile kısa özgeçmi şleri Not-1: Harita ve skeçler co ğrafi koordinat sisteminde projeksiyon ve datum belirtilerek düzenlenmelidir. Not-2: Verilerin toplanma ve i şlenmesinde kullanılan yazılım tarafımızca iade edilmek üzere gerekti ğinde istenebilir. Not-3: Meteorolojik bilgilerin ölçülememesi durumunda, gözlemle tayin edilmesi mümkündür. Not-4: Tüm ölçüm ve çalı şmalar “Kıyı Yapıları İçin Uygulanacak Teknik Çalı şma Cetveli”nde belirtilen açıklamalar do ğrultusunda yapılmalıdır.