5 - Fizyoloji Hipoksi Çeşitleri 01.2013 1 Hipoksi ve Ç e ş itleri Prof. Dr. Nazan Dolu Erciyes Ü niversitesi T p Fak ü ltesi Fizyoloji AD dolu@erciyes.edu.tr01.2013 2 Hipoksi ? O2 kayna ğ yetersiz ise ? aerobik metabolizma etkilenebilir. O2 miktar n n, inspire edilen ? veya alveoler havada ve dokuda, kanda azalmas na hipoksi denir. İ nspire edilen havadaki O2 ? miktar , metabolik gereksinimleri kar ş lamak i ç in yetersiz olacakt r. Hipoksemi ? Sistemik arteryel kanda ? O2’nin yetersiz miktarda olmas d r. Hipokseminin nedeni; ? Azalm ş PAO2, ? Azalm ş dif ü zyon ? kapasitesi Hb’nin O2 ta ş ma ? kapasitesinin azalmas olabilir.01.2013 3 Kritik PO2 Kas h ü crelerinde bulunan 2 ? Torr (mmHg) PO2, mitokondrial enzimlerin normal fonksiyonlar i ç in yeterlidir. E ğ er h ü cre i ç i PO2 1 ? Torr’dan a şa ğ d üş erse mitokondrial enzimlerin fonksiyonu bozulur. B ö ylece, h ü cre i ç i 1Torr’luk ? PO2 kritik PO2 olarak kabul edilir.01.2013 4 Hipoksi semptomlar P O 2 d üş üşü n ü n h z na ve miktar na ba ğ l geli şir Fulminan Hipoksi ? Akut hipoksi ? Kronik Hipoksi ?01.2013 5 Fulminan Hipoksi (Arteriyel Po2<20mmHg) 20 mmHg alt nda PO 2 miktar ile birka ç sn ? kar ş la ş l nca olur. Kabin bas nc n n 30 bin feet (10bin feetde 60 mmHg ? PO 2 ) y ü kseklikte kayboldu ğ u u ç aklarda O 2 deste ğ i bulunmuyorsa Kapal ortamlarda O 2 ’nin yanma ile t ü ketildi ğ i ? durumlarda 15-20 sn’de bilin ç yitimi, 4-5 dk’da beyin ö l ü m ü ? olu şur. (1 feet 30.5 cm) ?01.2013 601.2013 7 Akut Hipoksi (25mmHg