7 - Kulak Burun Boğaz Horlama ve Uyku Apne Sendromu HORLAMA VE UYKU APNE SENDROMU Prof. Dr. İ smail K Ü LAHLI Erciyes Ü niversitesi T p Fak ü ltesi KBB Anabilim DalUykuda Solunum Bozukluklar Basit Horlama ? Ü st solunum yolu rezistans sendromu ? Obstr ü ktif uyku apne sendromu ? Santral uyku apne sendromu ? Overlap sendromu ?Horlama A ğ z ve burun arkas ndaki hava yolunda darl k oldu ğ unda ? ortaya ç kan g ü r ü lt ü bi ç iminde ki sese horlama denir. Horlama ki şinin yak n ç evresini etkileyen ö nemli bir sosyal ? problemdir. Bo şanmaya kadar gidebilen aile i ç i bir sorun olabilmekte ve ? ki şinin ç evre ile uyumunu bozmaktad r. Horlama Horlayan bir ki şinin e şi , her gece ortalama bir saat ? daha az uyumaktad r. Di ğ er bir deyi şle horlayan ki şilerin e şleri uykusuz ? kalmaktad r. Horlama Horlayan ki şi genellikle horlad ğ n kabullenmez. ? Ç o ğ u hasta ayn oday payla şt ğ arkada ş ya da e şleri ? taraf ndan doktora getirilmektedir. Horlama, i ş lek bir ana caddenin yaratt ğ g ü r ü lt ü olan, ? 80 d B kadar o la bilir Guiness rekorlar kitab na g ö re horlaman n şiddeti 87,5 ? dB'e kadar ç kabilmektedir. Bu de ğ er ta ş k rma makinalar n n ç kard ğ g ü r ü lt ü ye ? e şde ğ erdir. Horlama Horlama, erkeklerde ve şi şman ki şilerde daha s k olmakla ? birlikte, her insanda g ö r ü lebilir ve ya şla birlikte her ge ç en g ü n artar. Eri şkin insanlar n yakla ş k 45'i horlar. ? Bu şikayet %25’inde s ü rekli bir haldedir. ? 30-60 ya ş aras ? Kad n %28, Erkek %44 ? 70 ya ş ü st ü ? Kad n %73, Erkek %84 ?Horlama Horlama sesi , uvula , yumu şak damak ve farenksin ? yumu ş ak dokular n n vibrasyonu ile ortaya ç kar. Her hastan n karekteristik ö zellikleri farkl oldu ğ u i ç in ? hastalarda horlaman n ortaya ç k ş noktas farkl d r. Dilin arkas ve yumu şak damak ve k üçü k dilin oldu ğ u ? k sm n genizle birle şti ğ i b ö lge kendili ğ inden daralabilen bir b ö lgedir. Bunlar birbirleri ü st ü ne geldi ğ inde solunumla birlikte ? titre şmekte ve horlama ortaya ç kmaktad rHorlayan bir ki ş ide a ş a ğ daki problemlerden en az biri mevcuttur 1 . Dil ve bo ğ az kaslar gerginli ğ i azalm ş t r. ? Gev ş ek kaslar s rt ü st ü yat nca dilin bo ğ az arkas na ? do ğ ru kaymas na engel olamaz. Bu olay baz insanlarda uykunun derin faz nda ? gev şemeye ba ğ l olarak veya alkol ya da ila ç alarak gev şemi ş birinin uykusunda kas kontrol ü n ü n kaybolmas ile ortaya ç kar ve horlama neden olur.Horlayan bir ki ş ide a ş a ğ daki problemlerden en az biri mevcuttur 2. Bo ğ azdaki dokular n a ş r b ü y ü k olmas . ? B ü y ü k bademcik ve geniz eti ç ocuklarda en s k rastlanan ? horlama nedenidir. Ş i şman insanlarda kal n boyun dokusu, ayr ca kist ve ? tm’lerde nadir olarak bu yolla horlama yapabilmektedir. 3. Yumu ş ak damak ve k üçü k dilin a ş r sark k ve uzun ? olmas Bo ğ aza do ğ ru hava yolunu daralt r ve horlamaya neden ? olur.Horlayan bir ki ş ide a ş a ğ daki problemlerden en az biri mevcuttur 4. Burun t kan kl ğ olan ki ş i, havay almak i ç in genizde ? a ş r vakum yarat r. Bu vakum bo ğ azda kollabe olabilen dokular hava yoluna ? do ğ ru ç eker. B ö ylelikle burun a ç k iken horlamayan ki şide horlama ? g ö r ü lmeye baslar. Bu durum baz insanlar n neden sadece allerjik ? d ö nemlerde veya grip, sin ü zit oldu ğ u zamanlarda horlad ğ n izah etmektedir. Burun deformasyonlar bu tip burun t kan kl ğ nedenleri ? olarak bilinir. Tan : Ba ş &Boyun MuayeneHorlama dereceleri 1 o Horlama: Fazla yorgun olunca / fazla alkol al nca / ? s rt ü st ü yat nca ortaya ç kar. 2 o Horlama: Her pozisyonda yat şta y ü ksek sesli horlama. ? (S kl kla UARS “ ü st solunum yolu diren ç sendromu ” ve hafif OSAS +) 3 o Horlama: Evin birka ç odas ndan duyulan horlama ? (S kl kla OSAS +) 4 o Horlama: T ü m evde duyulan ç ok şiddetli horlama. ?Terminoloji Apne: A ğ z ve burun seviyesinde hava ak m n n 10 saniye ? s ü re ile durmas d r. Obstr ü ktif Apne; Abdominal ve torasik solunum eforu ? olmas na ra ğ men, a ğ z ve burun seviyesinde hava ak m n n kesilmesidir. Santral Apne; hem solunum ç abas n n hem de hava ? ak m n n olmamas d r Mikst Apne; ba şlang ç ta santral tipte olan apnenin ? solunum ç abas n n ba şlamas na ra ğ men devam etmemesidir Apne İ ndeksi: Uyku boyunca her bir saatte ge ç irilen apne ? n ö beti say s d r.Terminoloji Hipopne: 10 sn ve daha fazla s ü reyle hava ak m nda en az ? %50 azalma ile birlikte oksijen sat ü rasyonunda %3'l ü k d üş me ve arousal geli şimidir. Hipopne İ ndeksi: Uyku boyunca her bir saatte ge ç irilen ? hipopne say s d r. Apne-Hipopne İ ndeksi; uykuda g ö r ü len apne ve hipopne ? say lar toplam n n saat olarak uyku s ü resine b ö l ü nmesi ile elde edilir ( Uyku Apne İ ndeksi (Respiratory disturbance index) Oksijen desaturasyonu: Arteriyel oksijen sat ü rasyonunun ? %90’ n alt na d üş mesidir. Arousal; uyku s ras nda daha hafif uyku evresine veya ? uyan kl k durumuna ani ge ç i şlerdir Terminoloji Primer Horlama: AH İ ’ n saatte 5’ in alt nda oldu ğ u, ? Uyku esnas nda O2 sat ü rasyonunun hep %90’ n ? ü st ü nde oldu ğ u İ nspirasyon s ras nda ö sefagial bas nc n -10 cmH2O’un ? alt na d üş medi ğ i hastalar basit horlama s n flamas na konulur. Polisomnogramda patoloji saptanmaz ? Obstr ü ktif Uyku Apne Sendromu: ? Uyku s ü resi boyunca ortalama olarak uykunun her saati ? i ç in 5 veya daha fazla say da apne yada hipopne n ö beti ge ç irilmesine denir.Horlama — OSAS birlikteli ğ i Sadece horlamas olan olgularda OSAS g ö r ü lme olas l ğ ? %9.4 iken, Horlama + Tan kl Apne olanlarda %33.3 , ? Horlama + Tan kl Apne + G ü nd ü z a ş r uykululu ğ u ? olanlarda %87.5‘tur . Horlaman n yan nda ? A ş r g ü n i ç i uykuya e ğ ilim, ? Tan kl apne, ? Obezite (boyun ö l çü m ü n ü n y ü ksek olmas ) ve ? Damarsal bir hastal ğ n bulunmas durumunda Uyku ? Ç al ş mas Yap lmal d r.Obstruktif Uyku Apne Sendromu İ lk kez 1964 y l nda Gastaut taraf ndan tan mlanm şt r. ? AHI’ n 5’ in ü zerinde olmas ve ? O2 sat ü rasyonunun %90’ n alt nda seyretmesi ile ? tan mlan r.Obstr ü ktif Uyku Apnesi 30-60 ya ş aras ? Polisomnografi sonu ç lar na g ö re ? Kad n %9, Erkek % 24 ? Polisomnografi ve semptomu olanlarda ? Kad n % 2, Erkek % 4 ?OSAS OSAS: AHI >5 ? Hafif OSAS: 5 < AHI < 20 ? Orta OSAS: 20 < AHI < 40 ? Ciddi OSAS: AHI > 40 ?OSAS AHI SaO2 (%) ? Hafif 5 – 20 85 ? ? Orta 21 – 40 65 – 84 ? Ş iddetli 40 ? 65 ? ? AI= toplam apne say s / toplam uyku s ü resi ? AHI= toplam apne say s + toplam hipopne say s / ? toplam uyku s ü resiApne Fizyopatolojisi Venturi prensibi: ? Hava ak m dar bir b ö lgeden ge ç erken h z kazan r. ? Bernoulli prensibi: ? Akmakta olan hava, d ş k sm nda negatif bas n ç ? olu şturur. Hava, ne kadar dar bir b ö lgeden ge ç erse o kadar h zl ge ç er ? ve ç evresinde o kadar fazla negatif bas n ç olu şturur.Apne FizyopatolojisiRisk Fakt ö rleri Hastal ğ n patofizyolojisi tam olarak a ç klanamam şt r. ? Ü st solunum yolu geni şli ğ ini azaltan ya da kollabe olmas n ? kolayla şt ran fakt ö rler OSAS'a e ğ ilimi artt rmaktad r. Risk Fakt ö rleri Genel fakt ö rler; ya ş, cinsiyet, obesite, horlama, ila ç lar, ? genetik Anatomik fakt ö rler; spesifik anatomik lezyonlar, Boyun ? ç ap (erkeklerde >43, kad nlarda >38), ba ş- boyun pozisyonu, nasal obstr ü ksiyon Mekanik fakt ö rler; Hava yolu ç ap ve şekli, yat ş ? pozisyonu, ü st solunum yolu rezistans , ü st solunum yolu komplians , intraluminal bas n ç , ekstraluminal bas n ç , torasik kaudal traksiyon, mukozal adeziv etkiler, vask ü ler fakt ö rler N ö rom ü sk ü ler fakt ö rler; Ü st solunum yolu dilat ö r kaslar , ? dilat ö r kas/diyafragma ili şkisi, ü st solunum yolu refleksleri Santral fakt ö rler; Hipokapnik apneik e şik, periyodik ? solunum, arousal, sitokinler Risk Fakt ö rleri Kilo ? Ya ş ? Cinsiyet ? T ü t ü n ve alkol kullan m ? Sedatifler ? Ailesel ve genetik ? yatk nl kSebepleri Ü SY obstr ü ksiyonuna yol ? a ç abilecek her t ü rl ü sebep A ş r kilo ve kal n boyun ? Septum deviasyonu ? Nazal polipozis ? Konka hipertrofisi ? Makroglossi ? Retrognati ? Hipotiroidi ? Adenoid hipertrofisi ? Mikrognati ? Ö demli uvula ? D üşü k seviyeli tonsil ? plikalar Hipertrofik tonsilla ? palatina ve/veya lingualis D üşü k epiglot ? Hipertansiyon ?Semptomlar ve Bulgular Horlama ? Uyku s ras nda nefesin durmas ? G ü nd ü z uyku hali ? Haf za ve muhakeme bozuklu ğ u ? Konsantrasyon bozuklu ğ u ? Seks ü el disfonksiyon ? Nokturnal en ü rezis ? Okul ve i ş performans nda d üş me ? Sabah ba ş a ğ r lar ?Klinik Tan Semptomlar; horlama, tan kl apne, g ü nd ü z a ş r uyku ? hali Risk fakt ö rleri; yukar da belirtilmi ştir. ? İ li ş kili hastal klar; baz hastal klarda OSAS esas ? nedendir. Baz lar nda ise ili şkili hastal ğ n bir bulgusudur ( Hipotiroidi, akromegali, KKY, vs) Fizik muayene; olgunun multidisipliner bir yakla ş mla ? g ö ğ ü s hastal klar , KBB, n ö roloji, psikiyatri, ve di ş hekimli ğ i uzmanlar ndan olu şan geni ş bir hekim grubu taraf ndan de ğ erlendirilmesi gerekir. Tan Anamnez ? Fizik muayene ? Ü st solunum yollar n n endoskopik muayenesi ? M ü ller manevras ? Polisomnografi ? CT ? MR ? Sefalometrik ö l çü mler ?FM:Ba ş &Boyun Dil ? Damak ? Uvula ? Tonsiller ? Nazal kavite ? Hyoid ? Mandibula ?Fizik Muayene Vital bulgular ? Body Mass Index (BMI) ? Kilo (kg) / Boy (m) ² ? Ö rnek: 85 / (1.75) ² = 28 kg/m ² ? V ü cut kitle indeksi(BMI) ? Erkek >27.8, Kad n >27.3 ?Body Mass Index (BMI) BMI < 18.5 Zay f ? BMI= 18.5-24.9 Normal kilolu ? BMI= 25-29.9 Fazla kilolu ? BMI= 30-39.9 Obez ? BMI > 40 A ş r obez ?Boyun Muayenesi Lenfadenopati ? Tiroid anomalileri ? Boyun ç evresi ö l çü m ü (Cricothyroid membran ? hizas ndan) 43.1 cm ü st ü OSAS d üşü nd ü r ü rOrokraniofasial skorlama Ç ene b ü y ü kl ü ğ ü 0 (geni ş) 3 (k üçü k ve üç gen) Maksillan n mandibulaya pozisyonu 0 (prognatik) 4 (belirgin retrognati) Sert dama ğ n y ü ksekli ğ i 0 (d üşü k) 2 (y ü ksek) Mandibuler plan n dikli ğ i 0 (horizontal) 3 (dik) Y ü z şekli 0 (kare) 2 (uzun) Yumu şak damak uzunlu ğ u 0 (k sa) 2(uzun) İ ntermolar geni şlik 0 (geni ş) 2 (dar) 13 üzerindeki skorlar OSAS ve UARS aç ı s ı ndan riskli Fleksible Endoskopik Muayene Nazal kavite ? Nazofarinks ? Orofarinks ? Hipofarinks ? Larinks ?M ü ller Manevras Farenksin kollabe olan b ö l ü mlerinin tayini ve ? kollaps n ciddiyeti tespit edilir. Fleksibl endoskop nazofarenkse ilerletilir, retropalatal ? b ö lgeye ula ş ld ğ nda manevra uygulan r. Hastan n burun pasaj doktor taraf ndan kapat lm ş ? haldeyken a ğ z n kapatmas istenir. Takiben yutkunmas veya emme hareketini yapmas ? istenir. Y umu şak damakta kollaps olup olmad ğ na bak l r. ? Kollaps subjektif olarak de ğ erlendirilir. ?M ü ller Manevras Endoskop orofarinks alt seviyelerine getirilir. ? Hastaya a ğ z n kapatmas s ö ylenir. ? Burun doktor taraf ndan kapat l r. ? Hastaya nefes almaya ç al şmas s ö ylenir (Reverse ? Valsalva) Hasta nefes almaya ç al ş rken hipofarinkste kollaps olup ? olmad ğ na bak l r.M ü ller Manevras 0:kollaps yok ? 1:%25 ? 2:%50 ? 3:%75 ? 4:Total kollaps ? Orofarinks alt seviyesinden bak larak ? Dil k ö k ü 0 1 2 3 4 ? Lateral faringeal duvar 0 1 2 3 4 ? Yumu ş ak damak alt s n r ndan b a k larak ? Yumu şak damak 0 1 2 3 4 ?Yumu ş ak damak kollapsRadyolojik Tan ü st solunum yollar n n durumunun tespitinde ö nemlidir. ? Sefalometri; anotomiye ait anormallikler saptanabilir. ? Bilgisayarl tomografi ile ü st solunum yolu boyutlar , kesitsel alan , ? kom şu dokular hakk nda ayr nt l bilgiler sa ğ lar. Manyetik rezonans; Ü st solunum yollar n n yumu şak dokular , ? yumu ş ak damak ve periepiglotik alandaki ya ğ birikimi hakk nda bilgi sahibi olunmaktad r. Floroskopi; uyan kken ve uykuda ü st solunum yolunun dinamik ? incelenmesini sa ğ layan bir g ö r ü nt ü leme y ö ntemidir. Akustik refleksiyon; ü st solunum yollar na g ö nderilen ses ? dalgalar n n yans mas esas na dayanan ve ü st solunum yolu alan n n hesaplanmas na imkan sa ğ layan noninvaziv bir tekniktir. Endoskopik Tan ; Nasofarengolarengoskopi ile hava yolu ? de ğ i şiklikleri ve kollaps seviyesi, kollaps n derecesi saptan r. Uygulanacak cerrahi tedavi i ç in de yol g ö stericidir. Yard mc Tan Y ö ntemleri Kan tetkikleri (Rutin, Biyokimya,vb) OSAS'a neden olabilecek ? hastal klar (hipotiroidi, akromegali, obasite nedenlerivs. Ve komplikasyonlar belirlemede yard mc d r. Bu ama ç la tiroid, hipotalamus ve hipofiz hormonlar ara şt r labilir. İ drar tetkikleri ? Akci ğ er grafisi; KOAH, interstisyel akci ğ er hastal ğ , kor ? pulmonale gibi e şlik eden akci ğ er hastal klar ve komplikasyonlar n n saptanmas nda faydal d r. Solunum fonksiyon testleri; ö ellikle FEF50/FIF50 oran n n > 1 ? olmas ve ak m vol ü m e ğ risinde testere di şi paternidir. Arteriyel kan gaz ; g ü nd ü z genellikle normal AKG de ğ erlerine ? sahiptirler. Bu nedenle uyan kken kronik hiperkapnisi olan OSAS'l bir olguda mutlaka KOAH veya n ö rom ü sk ü ler yetmezlik gibi alveolar hipoventilasyona neden olan bir hastal k birlikteli ğ i d üşü n ü lmelidir. Arteriyel kan bas nc (TA); vakalar n % 30-50'sinde sistemik HT ? saptan r. Sefalometrik Analiz Ü st solunum yolu iskelet yap s ve yumu şak dokular n ? de ğ erlendirilmesi i ç in kullan lan standart lateral grafidir. Mandibula ve hyoid kemi ğ in pozisyonlar , yumu şak ? damak ile dil gibi yumu şak dokular incelenerek retrognatizm de ğ erlendirilmelidir. Metaanaliz sonu ç lar na g ö re sadece mandibular kemik ? korpus uzunlu ğ unun klinik olarak anlaml oldu ğ u saptanm şt r. Polisomnografi Uyku hastal klar de ğ erlendirilmesinde alt n standartt r ? M ü mk ü nse her hastaya yapt r lmal ? Anamnezinde apne tespit edilenler ? BMI 30’un ü st ü nde ve boyun ç evresi 43 cm ü st ü nde ? ESS 10’un ü st ü nde ? Muller Manevras nda ileri kollaps ? Sefalometride OSAS lehine de ğ i şiklikler varsa ? PSG mutlaka yapt r lmalPolisomnografi OSAS tan s i ç in polisomnografide kullan lmas ? gereken standart parametreler: Elektroensefalografi ( EEG ) ? Elektrook ü lografi ( EOG ) ? Elektromyografi ( EMG- submentalis , tibial ) ? Oro-nasal hava ak m ( Flow-meter ) ? Torako-abdominal hareketler ? Oximetre ( Oksijen sat ü rasyon seviyesi) ? Elektrokardiyografi ( EKG ) ? Elektromyografi ( EMG-tibialis ) ? V ü cut pozisyonu ? Trakeal mikrofon ?Polisomnografi OSAS'da karakteristik PSG bulgular ; ? Y ü zeyel uykuda (NREM evre 1,2) artma, derin uyku (NREM evre ? 3,4) ve REM periyodunda azalma, S k tekrarlayan apneler ve hipopneler, ? S k tekrarlayan oksijen desat ü rasyonu epizodlar izlenir, ? REM uykusu apnelerin s kl ğ n , s ü resini, oksijen sat ü rasyonunun ? derecesini ve s ü resini artt r r, Apne s ras nda paradoksal g ö ğ ü s ve kar n haraketleri g ö r ü lmesi ? tipiktir, Apne s ras nda kalp h z genellikle yava şlar ve postapneik ? d ö nemde h zlan r, aritmiler g ö r ü lebilir, Solunum sesi kayd nda s k tekrarlayan apne epizodlar ile kesilen ? d ü zensiz, g ü r ü lt ü l ü horlama duyulur. Polisomnografi Polisomniografi sonucu tesbit edilen AHI ile hastal k ? derecesi belirlenir: AHI--OSAS Derecesi ? 5< Normal ? 5-15 Hafif ? 6-30 Orta ? >30 A ğ r ?Multipl sleep latency test Hastan n uykuya olan meyilini objektif olarak ö l ç er. ? Uykuya dalma i ç in ge ç en s ü re normal ki şilerde 10-15 ? dakika iken OSA’ li ki şilerde bu s ü re ç ok k sal r. G ü n i ç indeki uyku hali ile iyi korelasyon g ö sterir. ?Airflow EKG Torasik effor Abd. effor SAO2 Obstr ü ktif Apne: Solunum eforu devam etti ğ i halde hava al ş veri ş i yok. Giderek artan efor havayolunun a ç lmas n sa ğ l yor.Pediatrik OSAS Ç ocuklarda t kay c uyku hastal ğ giderek daha y ü ksek ? oranda kaydedilen bir durumdur. En s k belirtisi horlamad r ve k üçü k okul ç ocuklar nda % 8- ? 10 oran nda g ö r ü l ü r. T kay c uyku hastal ğ , horlayan ç ocuklar n % 1' inde vard r ? En s k lenf dokular n n ve ü st solunum yolu enfeksiyonlar n n ? artt ğ 2-5 ya ş aras nda g ö r ü l ü r. Gerekli durumlarda bademcik ve geniz eti ameliyat ç ocuk ? sa ğ l ğ na ve geli şimine ç ok ö nemli yararlar sa ğ lar. Pediatrik Hastalarda Sebepler Septum deviasyonu ? Nazal Polipler ? Koanal atrezi ? Makroglossi ? Tonsil-adenoid hipertrofisi ? Kistik fibrozis ? Trakeal atrezi ? Laringomalazi ? Kraniofasiyal anomaliler ? Myopati ? Gastro ö zefagial refl ü ?Pediatrik Hastalar: Anamnez Horlaman n ve uykuda nefes durmas n n s kl ğ ve ? şiddeti, (Teyp ?) Davran ş bozukluklar , Okulda performans azalmas ? Gece terlemeleri, G ü nd ü z uyuklamalar , ? Uykuda d ü zensizlikler, En ü rezis nokt ü rna ?Pediatrik Hastalar: Muayene Adenoid y ü z ? Tonsillerin b ü y ü kl ü ğ ü ? Orokraniofasiyal skorlama ? Endoskopik muayene ? Algoritmalar ? Polisomnografi ?Ü st Solunum Yolu Rezistans Sendromu RDI’ n saatte 5’ in, ? O2 sat ü rasyonunun %90’ n ü st ü nde seyrederken ? inspiratuar ö zefagus bas nc n n -10 cmH20’ un alt na ? d üş mesinde bu tan mlama kullan l r.Ü st solunum yolu rezistans sendromu tan kriterleri (UARS) Horlama ve g ü nd ü z a ş r uyku hali ile ba şvuran hastalar n ? % 10-15’inde UARS oldu ğ u bildirilmektedir. Sendrom erkek ve kad n eri şkinde e şit oranda g ö r ü l ü r, ? ç ocuklarda daha s kt r. OSAS hastalar n n aksine UARS hastalar tipik olarak ? zay ft rlar ve ortalama BMI <25 kg/m² dir. Ü st solunum yolu anomalileri s kt r ? En belirgin semptomlar g ü nd ü z a ş r uyku hali ve ? yorgunluktur. Horlama t ü m olgularda g ö r ü lmemektedir ? Olgular n sadece % 10-15’I d ü zenli horlama g ö r ü l ü r. ? %2-5’inin hi ç horlamad klar g ö sterilmi ştir. ?Ü st solunum yolu rezistans sendromu tan kriterleri Maj ö r Kriterler ? G ü nd ü z a ş r uyku hali ? Artm ş solunum ç abas ile ili şkili solunumsal arousal ? indeksinde (RERA) artma Apne-hipopne indeksi (AH İ ) <5 ? Min ö r Kriterler ? Horlama ? EEG arousal ö ncesi horlama yo ğ unlu ğ unda art ş ? K sa s ü reli nazal CPAP tedavisi sonras klinik d ü zelmenin ? olmas OSAS’da oldu ğ u gibi UARS’nin ger ç ek tedavisi de CPAP’la ? olmaktad r.OSAS: Tedavi Ö nlemler ? Medikal tedavi ? A ğ z ve burun i ç i aletler ? Cerrahi tedavi ?Tedavi Medikal Tedavi ? Kilo vermek ? Sedatiflerden ka ç nmak ? Protryptyline ? Oksijen deste ğ i ? Nasal CPAP ? Dili tutan cihazlar ? Mandibulaya pozisyon ? Cerrahi tedavi ? Trakeotomi ? Adenotonsillektomi ? Dil red ü ksiyonu ? Uvulopalatofarengoplasti ? Mandibular ve maksiller osteotomi ? Genioglossus ilerletme-hyoid asma ? LAUP ? Midline laser glossektomi ? Nasal cerrahi ?Ö nlemler Zay flama ? Alkol al m n n kesilmesi ? Sedatif ila ç lar n kesilmesi ? Uyku pozisyonunun ? d ü zenlenmesiMedikal Tedavi Protriptilin ? Dekonjestanlar ? İ ntra nazal steroidler ? D üşü k ak mda oksijen verilmesi ? Nazal S ü rekli Pozitif Havayolu Bas nc (nCPAP) ?Nazal S ü rekli Pozitif Havayolu Bas nc (nCPAP) Ama ç , kollaps s ras nda ? olu şan negatif bas nc yenmektir. 7-15 cm-H2O de ğ erinde ? pozitif bas n ç verilir.CPAP Ç al şma prensiplerine g ö re ? CPAP (continuous positive airway pressure, ? biPAP (bilevel positive airway pressure), ? aPAP (automatic positive airway pressure) isimleri verilen ? verilen farkl t ü rleri vard r. CPAP CPAP ?CPAPA ğ z ve Burun İ ç i Aletler Dil tutucu aletler ? Mandibula ilerletme aletleri ?OSAS: Cerrahi Tedavi Ama ç : A ş r derecede hareket edip ses olu şturan dama ğ n ? ve k üçü k dilin gerginli ğ inin artt r larak hareketinin azalt lmas , horlamaya yol a ç an anatomik bozukluklar n d ü zeltilmesidir Cerrahi yi CPAP yerine yapm yoruz, CPAP i şe ? yaramad ğ nda yap yoruzOSAS:Tedavi CPAP n ba ş ar lar ? AHI ni 5 ‘ in alt na indirmesi % 27 ? 10 ‘ un alt na indirmesi % 61 ? 15 ‘in alt na indirmesi % 81 ? Burada g ö r ü ld ü ğ ü gibi CPAP bile hastalar n % 75 ini tam ? olarak iyile ştiremiyor. Cerrahi, CPAP kullanamayanlarda “ kurtarma cerrahisi “ dir. ?OSAS:Tedavi Horlama ve AH İ < 10 dan az olanlar da ? T kan kl k damak seviyesinde, ? AHI > 10 dan b ü y ü k olanlarda ? T kan kl k dil k ö k ü lateral farengeal duvarlardad r. ? Obstr ü ksiyon yeri ile ilgili bulgular şö yledir ; ? % 80 t kan kl ğ a damak kat l yor. ? % 40 a dil k ö k ü kat l yor. ? % 62 ç ok seviyeli . ? Sonu ç olarak ki şiye uygun obstr ü ksiyon yerine y ö nelik bir ? cerrahi plan lamal d r.Cerrahi Tedavi Tonsillektomi ve/veya adenoidektomi ? Nazal cerrahi ? Uvulopalatofaringoplasti (UPPP) ? Uvulopalatal flepler (UPF) ? Laser assisted uvulopalatoplasty (LAUP) ? Palatal germe operasyonlar ? Radiofrequency-assisted uvulopalatoplasty (RAUP) ? Dil k ö k ü ne yap lan giri şimler. ? Maksillofasiyal cerrahi. ? Trakeotomi ?Uvulopalatofaringoplasti (UPPP) 1964 y l nda Japon İ kemetsu taraf ndan tarif edilen ? horlamaya y ö nelik ilk cerrahi tedavidir. Fujita 1981’de modifiye etmi ştir. ? Temel olarak ama ç ? uvula, yumu şak damak ve tonsillerin olu şturdu ğ u hacmi ? k üçü ltmektirUPPP: Komplikasyonlar Akut solunum distresi ? Velofaringeal yetmezlik ? Palatal kuruluk hissi ? Nazofarengeal stenozis ? Tat duyusu kayb ? Disfoni ? Kanama ? A ğ r ?Uvulopalatal Flepler (UPF ) 1996 y l nda UPPP’nin modifiye edilmesi ile ? geli ştirilmi ştir. Temel ama ç ; ? nazofaringeal stenoz, nazofaringeal yetmezlik ve disfaji gibi ? UPPP’de g ö r ü len komplikasyonlar n ö nlenmesidir. Uvula k salt l p yeniden şekillendirilir. Bal k a ğ z tarz nda ortadaki kas tabakas evapore edilir.Dil K ö k ü ne Yap lan Giri ş imler Lingual tonsillektomi ? Dil k ö k ü rezeksiyonu ? Dil k ö k ü ne radyofrekans uygulamas ? Dil k ö k ü n ü ö ne ç ekici s ü t ü r uygulamas ?http://snoring.shopalberta.com/radio.ht mhttp://snoring.shopalberta.com/radio.ht mRadiofrequency-Assisted Uvulopalatoplasti (RAUP) Bu prosed ü r, radyofrekans dalgalar yla dokunun ? termokoag ü lasyonundan ibarettir. Radyofrekans enerjisi, uyguland ğ dokuda nekroz ? olu şturur. Bu lezyon, fibrozis ve skar dokusu olu şumu ile iyile şir. ? Sonu ç ta radyofrekans enerjisi uyguland ğ dokuda ? vol ü m azalmas na ve gerginli ğ e neden olur.Maksillofasiyal Cerrahi Maksillo-mandibuler ? ilerletme Genioglossus ilerletme ? Tirohioidopeksi ?Trakeotomi T kan kl ğ by-pass eden giri şimdir. ? Di ğ er tedavi y ö ntemlerinin uygulanamad ğ veya ? ba şar s z kald ğ durumlarda uygulan r. CPAP ile birlikte obstr ü ktif sleep apne sendromunun en ? efektif tedavi y ö ntemidir. Psikososyal uyumsuzluk ve kozmetik sorunlar nedeniyle ? fazla tercih edilmez.