Genel Biyoloji Hücre Bölünmeleri Sunu - 2 H ü cre B ö l ü nmesi Mitoz bir h ü creden e ş de ğer iki h ü cre olu ş umu Geli ş me Yenilenme RegenerasyonH ü cre siklusu S faz : DNA sentezi • G faz : b ü y ü me aral ğ • M faz : mitoz (nucleus • b ö l ü nmesi) Sitokinez G 1 ’ in evresi •Kromozom replikasyonu Kromozomun duplike • olmas B ö l ü nme ö ncesi • Replike kopyalar karde ş kromatid • Sentromerle tutunurlar •Figure 2.12Mitoz Sitokinez olur • Ama ç : H ü crenin ve DNA ’ n n kopyalar n yapmak Karde ş kromatidler iki kutba gider • . Nukleus zar olu ş ur • Replike kromozomlar metafaz pla ğ na gelir •Profaz İ lk evre •Metafaz Kromozomlar metafaz • pla ğ ndaAnafaz Karde ş kromatidler • ayr l r ve kutuplara giderTelofaz Nukleus zar olu ş ur i ğ • iplikleriyok olur ve sitokinezSitokinez Sitoplazma b ö l ü nmesi ve iki yavru h ü creH ü cre siklusu kontrolu Kontrol proteinlerH ü cre b ö l ü nmesi Mitoz H ü cre ö l ü m ü Apoptosis Programl h ü cre ö l ü m ü Geli ş me Anormalli ğe yan tApopitosis tavuk embriyosu Sinyal molek ü l ö l ü m resept ö r ü ne ba ğlan r Caspase enzimi proteinleri y kar. H ü cre par ç alan r Fagositoz Perdelerin y k l m