Genel İki Ortalama Arasındaki Farkın Önemlilik Testi Önemlilik T esti Önemlilik T esti Ölçümle belirtilen sürekli bir de önemlilik testidir. Örnek 2: Örnek 3: Do Do 1. erlere dikkat edilmelidir. 2. sa 3. Gruplar birbirinden ba 4. Veri ölçümle belirtilen sürekli bir T est Varyanslar Homojen De il n1=n2 Varyanslar Homojen i i- -Varyanslar Homojen Oldu Varyanslar Homojen Oldu unda unda a Yeni X 8.860kg 8.300 S 0.560 kg 0.567 kg S 2 0.3136 0.3215 n 30 30 Ho: X Yeni =X HA: X Yeni Serbestlik derecesi: n 1 +n 2 -2 30+30-2=58 =0.05 düzeyinde 58 serbestlik derecesindeki t tablo de eri=2.00 t hesap =3.85 >t tablo =2.00 oldu undan Ho hipotezi red edilir. KARAR: ii ii- - n n 1 1 =n =n 2 2 hayvanlardan bir grubu A, di X S 2 n A 8.46 2.89 50 B 7.62 4.97 50 Ho: X A =X B HA: X A B Serbestlik derecesi: n-1 50-1=49 =0.05 düzeyinde ve 49 serbestlik derecesinde t tablo de eri 2.01 dir t hesap =2.12>t tablo oldu undan Ho hipotezi red edilir KARAR: i A göstermektedir. Varyanslar Homojen De Varyanslar Homojen De il il ve n ve n 1 1 2 2 X S 2 n 0.50 (mg) 8.67 3.06 28 0.75 (mg) 7.33 1.00 32 Ho: X Ho: X 0.50 0.50 =X =X 0.75 0.75 HA: X HA: X 0.50 0.50 0.75 0.75 thesap=3.57>ttablo=2.05 oldu undan Ho hipotezi red edilir. KARAR: Ölüm süreleri yönünden iki doz öldürmektedir.